AktualnościPRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI

Przejmowanie nieruchomości pod drogi krajowe - POBIERZ DOKUMENT
31.07.2020

Od 03.08.2020 r. Biuro Inżyniera Kontraktu S3 Zadanie III będzie funkcjonowało pod adresem w Kamiennej Górze (kod: 58-400) przy ulicy Stefana Okrzei 3.
W związku z powyższym wszelką korespondencję związaną z Kontraktem należy kierować na wskazany wyżej adres.
30.07.2020

W dniu 30.07.2020 r. w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu odbyła się Rada Zadania nr 21 – Tunelowa.
15.07.2020

W dniu 15.07.2020 r. w Sadach Dolnych na zapleczu Wykonawcy odbyła się Rada Budowy nr 22 i Rada Roszczeń nr 16.
08.07.2020

W dniu 8 lipca 2020 r. w siedzibie GDDKiA o/Wrocław odbyła się Rada Techniczna nr 23.
26.06.2020

W dniu 26 czerwca 2020 r. Wykonawca przekazał do RDOŚ wnioski o wydanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin/grzybów oraz zwierząt objętych ochroną.
24.06.2020

W dniu 24.06.2020 r. w siedzibie GDDKiA/o Wrocław odbyła się Rada Zadania nr 20 – Tunelowa.
17.06.2020

W dniu 17.06.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 21 i Rada Roszczeń nr 15.
03.06.2020

W dniu 03.06.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 22.
03.06.2020

W dniu 03.06.2020 r. w siedzibie GDDKiA Wrocław odbyło się spotkanie, którego tematem był tunel TS-32, geologia, równoważność wentylatorów oraz sprawy finansowe Kontraktu.
29.05.2020

W dniu 29.05.2020 r. na stronie https://bip.duw.pl/bip/obwieszczenia/wnioski-o-wydanie-i-de/3579,2020.html ukazało się Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2020 roku zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka długości około 16.1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82 nazwanego przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82” w ramach postępowania wszczętego z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Radosława Lorensa, mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego (szczegóły w załączonym dokumencie).

Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego
27.05.2020

W dniu 27.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Zadania nr 19 - Tunelowa.
25.05.2020

W dniu 25.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w sprawie realizacji Zadania z udziałem Dyrekcji GDDKiA /Centrala/, Dyrekcji GDDKiA o/Wrocław, Kierownika Projektu, Dyrektora Kontraktu i Inzyniera Kontraktu. Na spotkaniu omówiono bieżącej sytuacji na Kontrakcie, stanu roszczeń, powiadomień o roszczeniach, zaawansowania Poleceń Zmiany i Aneksów do Umowy z Wykonawcą robót.
13.05.2020

W dniu 13.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 20 i Rada Roszczeń nr 14.
06.05.2020

W dniu 06.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 21.
29.04.2020

W dniu 29.04.2020 r. odbyła się w formie wideokonferencji Rada Zadania nr 20 - Tunelowa.
28.04.2020

W dniu 28.04.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie koordynacyjne dla kontraktów S3 Zadanie III i S3 Zadanie IV. Tematem spotkania było wyjaśnienie spraw związanych z realizacją spraw na styku kontraktów [zrzut wody] i realizacją kabla zasilającego tunel TS-32 i TS-26 w części zlokalizowanej na odcinku Zadania IV. Spotkanie odbyło się pomiędzy Wykonawcami Zadań III i IV przy udziale Inżyniera Kontraktu i Kierownika Projektu.
27.04.2020

W dniu 27.04.2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie o odstępstwie dla tunelu TS-26.

Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego
22.04.2020

W dniu 22.04.2020 r. odbyła się w formie wideokonferencji Rada Budowy nr 19/Rada Roszczeniowa nr 13. Na spotkaniu poruszono tematykę postępu prac projektowych i robót, wpływ pandemii Covid-19 na kontrakt, sprawy roszczeń oraz finansowe kontraktu.
08.04.2020

W dniu 08.04.2020 r. odbyła się w formie wideokonferencji Rada Techniczna nr 20, której tematem były system wentylacji w tunelu, rozwiązania bezpieczeństwa medycznego oraz analiza ryzyk.
25.03.2020

W dniu 25 marca w formie wideokonferencji odbyła się Rada Zadania nr 17 – tunelowa.
19.03.2020

W dniu 19.03.2020 r. ze względu na panujące ograniczenia spowodowane korona wirusem, odbyła się Rada Budowy nr 18 / Rada Roszczenia nr 12 w formie wideokonferencji, tematem spotkania było omówienie postępu prac projektowych za miesiąc luty 2020.
19.03.2020

W dniu 19.03.2020 r. Projektant przekazał wyjaśnienia do RDOŚ.
18.03.2020

W dniu 18.03.2020 Wykonawca mając na uwadze konieczność wprowadzenia działań niezbędnych do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) wprowadził działania:

  1. Kontynuacja pracy z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności przy zachowaniu zaleceń władz sanitarno-epidemiologicznych.
  2. Kontakt z przedstawicielami Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych.
  3. Rady Budowy i Rady Techniczne za pośrednictwem wideokonferencji.
  4. Powyższe działania obowiązują do odwołania.16.03.2020

W dniu 16.03.2020 Inżynier Kontraktu mając na uwadze konieczność wprowadzenia działań niezbędnych do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) podjął następujące ustalenia:

  1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań związanych z realizacją Kontraktu wymagających bezpośredniego kontaktu przedstawicieli stron Kontraktu. Zaleca się, aby wszelkie spotkania odbywały się w formie telekonferencji lub wideokonferencji.
  2. Przekazywanie korespondencji związanej z realizacją Kontraktu w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email.
  3. Niezwłocznego przekazywania Stronom Kontraktu informacji o przypadkach wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu skierowanego do realizacji Zadań kontraktowych.
  4. Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 16.03.2020 r. do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego.12.03.2020

W dniu 12.03.2020 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ponownie wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia kwestii dotyczących Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko (ponowna ocena).
04.03.2020

W dniu 04.03.2020 r. w siedzibie GDDKiA o/Wrocław odbyła się Rada Techniczna nr 19.
26.02.2020

W dniu 26.02.2020 r. w Biurze Budowy Kontraktu S3 PORR S.A. w Sadach Dolnych odbyła się Rada Tunelowa.
20.02.2020

W dniu 20.02.2020 r. w siedzibie GDDKiA o/Wrocław odbyła się Rada Budowy nr 17 oraz Rada Roszeń nr 11.
12.02.2020

W dniu 12.02.2020 r. w siedzibie Zarządzającego Tunelem tj. Oddziału GDDKiA we Wrocławiu odbyło się spotkanie koordynacyjne Wykonawcy Robót z przedstawicielami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawicielami Służb Ratunkowych, Mundurowych, Zarządzającego Tunelem oraz Urzędnikiem Zabezpieczenia Tunelu.

Celem spotkania była koordynacja działań jednostek mających docelowo zabezpieczyć eksploatację tuneli drogowych TS26 i TS32 oraz ustalenie składu osobowego Zespołu ds. bezpieczeństwa tuneli TS26 i TS32. Zgodnie z zapisami wykładni prawa za nadzór nad przygotowaniem, realizacją oraz eksploatacją elementów bezpieczeństwa tuneli drogowych odpowiadają Wojewoda wraz ze Służbami Ratunkowymi i Policją, Zarządzający Tunelem oraz Urzędnik Zabezpieczenia Tuneli.

W trakcie spotkania uczestnikom zostały przedstawione elementy bezpieczeństwa i wyposażenie przewidziane do realizacji w obu tunelach. Wykonawca zaprezentował przyjęte rozwiązania projektowe/konstrukcyjne oraz plany związane z realizacją robót tunelowych.

Szczegóły na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36616/Spotkanie-koordynacyjne-w-sprawie-bezpieczenstwa-w-tunelach-na-S3
12.02.2020

W dniu 12.02.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA) odbyła się Rada Zadania nr 16.
07.02.2020

Informujemy, że lokalizacja Biura Budowy uległa zmianie. Nowy adres Biura Budowy to:

PORR S.A.
Biuro Budowy Kontraktu S3
Zadanie III Odcinek Bolków - Kamienna Góra
Sady Dolne 11E
59-420 Bolków
04.02.2020

W dniu 04.02.2020 Wojewoda Dolnośląski Wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o uzgodnienie warunków dla budowy trasy S3 Zadanie III.
29.01.2020 - Rada Zadania nr 15

W dniu 29.01.2020 w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA) odbyła się Rada Zadania nr 15 (Tunelowa), na spotkaniu zostały zaprezentowane przez Głównego Projektanta Tunelu TS-26 rozwiązania dotyczące technologii drążenia Tunelu.
24.01.2020 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

W dniu 24.01.2020 Wojewoda Dolnośląski wydał Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na Wniosek o wydanie decyzji ZDRID, złożony w dniu 31 października 2019 r. przez Inwestora GDDKiA.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
21-22.01.2020 - II Polskie Forum Tunelowe

W dniach 21-22 styczeń br. we Wrocławiu odbyło się II Polskie Forum Tunelowe organizowane przez Polski Kongres Drogowy przy udziale GDDKiA O/Wrocław. Jednym z głównych tematów Forum był projektowany tunel drogowy TS-26 w ciągu drogi S3 Bolków – Kamienna Góra Północ. Podczas spotkania prezentację prowadzili między innymi:
- Pani Lidia Markowska - dyrektor oddziału GDDKiA we Wrocławiu w temacie "Inwestycje tunelowe na terenie działania Oddziału GDDKiA we Wrocławiu",
- Pan Michael Proprenter, IC-Consulenten, główny projektant tunelu TS-26 w temacie "Wyzwania w projektowaniu tunelu drogowego TS26 w ciągu drogi S3 Bolków – Kamienna Góra Północ".

Link do relacji: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36384/II-Polskie-Forum-Tunelowe-odbylo-sie-we-Wroclawiu
15.01.2020 - Rada Budowy nr 16 / Rada Roszczenia nr 10

W dniu 15.01.2020 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 16 i Rada Roszczenia nr 10.
Pozostałe informacje - Archiwum - ⇅