Tygodniowy plan zaawansowania - lata 2022-2020

Grudzień 2022 - ⇅

Tydzień 25.12.2022 - 01.01.2023

BRANŻA DROGOWA

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-36 - montaż kabli sprężenia zewnętrznego; sprężenie kabli zewnętrznych;

MS-25 - trwa montaż zbrojenia i wyposażenia ustroju jezdni lewej; trwa montaż zbrojenia i wyposażenia ustroju jezdni prawej;

WD-27 - trwa montaż zbrojenia i wyposażenia ustroju;

MM-02 - trwa zbrojenie ścian i stropu przepustu;

MS-25 - trwa montaż zbrojenia i wyposażenia ustroju jezdni prawej;

WD-27 - trwa montaż zbrojenia i wyposażenia ustroju;

MM-02 - trwa zbrojenie ścian i stropu przepustu.


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT 2 - pielęgnacja stropu;

BZT 3 - roboty murarskie;

BT MOP P - szalowanie, zbrojenie, betonowanie stropu wraz z wieńcami;

BT MOP L - murowanie ścian budynku.


BRANŻA TUNELOWA

Prace wstrzymane ze względu na przerwę świąteczną.


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli - Tunel TS-26 - montaż podpór pod wodociąg; montaż niszy hydrantowej; montaż by-passów na obejścia studni kablowych; montaż instalacji wodociągowej DN150; Zbiornik na subst. Niebezpieczne IZBp1 dla TS-32 - próba szczelności zbiornika; rozpoczęcie zasypki zbiornika wraz z zagęszczeniem.

Przebudowa urządzeń wodnych i cieków - R_46+070 - Nabicie palisady.
Tydzień 19.12 - 25.12.2022

BRANŻA DROGOWA

Drenaż w pasie rozdziału DN200:
Sekcja III - TG km 50+255 - 50+448 - rów ; MOP_PN1 km 0+550 - rów D14 km 0+360;

Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 400:
Sekcja I - D2 km 1+802; 1+967; 2+299;

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu;
Odśnieżanie dróg technologicznych.


BRANŻA MOSTOWA

WS-36 - betonowanie ścianki zaplecznej w osi H (JP); kucie stanowiska do nasuwania; montaż kabli sprężenia zewnętrznego; sprężenie kabli zewnętrznych;

WS-30 - zabetonowano ustrój nośny - etap 4 (JP, A-C);

MS-25 - trwa montaż zbrojenia i wyposażenia ustroju JL; trwa montaż zbrojenia i wyposażenia ustroju JP;

WD-27 - trwa montaż zbrojenia i wyposażenia ustroju;

WS-37 - sprężono kable ustroju nośnego JL;

WD-38 - zakończono montaż zbrojenia ustroju nośnego; zabetonowano ustrój nośny;

MM-02 - trwa zbrojenie ścian i stropu przepustu.


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT1 - zbrojenie i szalowanie części trzpieni oraz nadproży parteru; betonowanie części trzpieni i nadproży;

BZT 2 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie stropu;

BZT 3 - roboty murarskie;

BT MOP P - montaż stropu - płyty filigran;

BT MOP L - murowanie ścian budynku.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia i zachodnia, zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia, Izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia, wykonanie iniekcji szczeliny stropowej - nawa wschodnia i zachodnia;

Tunel TS-32 - zabetonowano kalotę tunelu - segment 27 (A-B).


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 12;

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych - ułożenie linii nN SZR5; Wykonanie przewiertów/przecisków - Zasilanie rezerwowe TS-32;

Budowa kanału technologicznego - KT 50+455 - Budowa ciągu głównego KTp1; KT 50+587 - Budowa ciągu głównego KTp1;

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli - Tunel TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu; Montaż by-passów na studzienki kablowe (przejścia ewakuacyjne); Montaż niszy hydrantowej w tunelu TS-26. Przyłacze W6 do tunelu TS-32 - Kucie w skale i wybieranie urobku; Montaż rur PE Dz90 wraz z zasypem i wykopem.
Tydzień 12.12 - 18.12.2022

BRANŻA DROGOWA

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu;
Ośnieżanie dróg technologicznych.


BRANŻA MOSTOWA

WS-35 - rozszalowanie ustroju nośnego (JL);

WS-36 - zbrojenie ścianki zaplecznej w osi H (JP); kucie stanowiska do nasuwania; montaż kabli sprężenia zewnętrznego;

WS-30 - zakończono montaż deskowania i zbrojenie ustroju nośnego - etap 4 (JP, A-C);

MS-25 - trwa montaż zbrojenia i wyposażenia ustroju jezdni lewej; trwa montaż rusztowania i deskowania ustroju jezdni prawej;

WD-27 - trwa montaż zbrojenia i wyposażenia ustroju;

WS-37 - wykonano roboty przygotowawcze do sprężenia ustroju nośnego jezdni lewej;

WD-38 - trwa montaż zbrojenia ustroju nośnego; zamontowano rury osłonowe i sploty kabli sprężających; trwają roboty przygotowawcze do betonowania ustroju nośnego;

MM-02 - trwa zbrojenie ścian i stropu przepustu.


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT1 - zbrojenie i szalowanie trzpieni oraz nadproży parteru;

BZT 2 - montaż płyt filigran, zbrojenie i szalowanie stropu;

BT MOP L - zbrojenie trzpieni.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia i zachodnia, zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia i zachodnia, wykonanie iniekcji szczeliny stropowej - nawa wschodnia i zachodnia;

Tunel TS-32 - zamontowano deskowanie i zbrojenie kaloty tunelu - segment 27 (A-B);


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 11; wykonywanie robót na Zlewni nr 12;

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych - ułożenie linii nN SZR3;

Budowa kanału technologicznego - KT 46+540-46+570 - Budowa ciągu głównego KTp2; KT 48+650 - Budowa ciągu głównego KTp1; KT 48+250 - Wypełnienie przyłacza do SZR 2 x hdpe40; KT 48+460 - Wypełnienie przyłacza do SZR 2 x hdpe40; KT 48+560 - Wypełnienie przyłacza do SZR 2 x hdpe40; KT 48+585 - Wypełnienie przyłacza do SZR 2 x hdpe40; KT 46+0570 - Osadzenie studni SKR2 nr 58;

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli - Tunel TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu; Montaż by-passów na studzienki kablowe (przejścia ewakuacyjne); Montaż niszy hydrantowej w tunelu TS-26.
Tydzień 05.12 - 11.12.2022

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych

Sekcja I - D2 – zjazdy indywidualne;
Sekcja II - TG km 44+720 - 44+790; D6; D8;
Sekcja III - TG km 49+400; D11a;

Wykop rowu:

Sekcja I - TG km 40+000 – 40+200; D2; DD41+443;
Sekcja II - D6; D8; DD46+776;
Sekcja III; TG km 51+200 – 51+350; 51+650 – 51+670; 52+150 – 52+280; D16; DD53+798;

Wykonanie nasypów:

Sekcja I - Makroniwelacja TG/D2;
Sekcja II - TG km 48+120 W2; DD44+702; D6;
Sekcja III - TG km 52+150 W6; D11a; D16; D16 – zjazdy indywidualne; WS-36 – makroniwelacja; Zjazd ZB_MOP_2; Makroniwelacja D14/MOP_WSCH;

Nasyp w pasie rozdziału i poboczach:

Sekcja I - TG km 41+000; 41+500 – 41+900;

Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) – gr. 25 cm – KR3, KR 5, KR7:

Sekcja II - TG km 44+720 – 44+780 str. P;

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1:

Sekcja II - DD44+702 km 0+280 – 0+310; Zjazd do ZB_6 km 0+00 – 0+030; D11 km 0+000 – 0+080; D10 km 0+440 – 0+540;

Rów kryty, średnica fi500, HDPE:

Sekcja I - DD41+443 km 0+170; 0+220; 0+226 ; TG km 41+180; 41+245; 41+260;

Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 400:

Sekcja I - D2 km 2+073; 2+195; 2+219; 2+276;

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu;
Osuszanie warstw nasypu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-35 - zbrojenie UN (JL); betonowanie ustroju nośnego (JL);

WS-36 - zbrojenie ścianki zaplecznej w osi H (JP); betonowanie ścianki zaplecznej w osi H (JL);

WS-30 - trwa montaż deskowania UN - etap 4 (JP, A-C);

MS-25 - trwa montaż zbrojenia i wyposażenia ustroju JL; trwa montaż rusztowania i deskowania ustroju JP;

WD-27 - trwa montaż rusztowania i deskowania ustroju;

WS-37 - zakończono wykonywanie ustroju nośnego JL;

WD-38 - zakończono montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego; trwa montaż zbrojenia ustroju nośnego;


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT1 - roboty murarskie;

BZT 2 - wykonywanie prac murarskich; zbrojenie i szalowanie betonowanie trzpieni oraz nadproży;

BZT 3 - wykonywanie zasypki inżynierskiej; wykonanie betonu podkładowego pod warstwy drogowe;

BT MOP P - roboty murarskie; szalowanie i betonowanie trzpieni oraz nadproży.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia i zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia i zachodnia, wykonanie iniekcji szczeliny stropowej - nawa wschodnia i zachodnia;

Tunel TS-32 - zabetonowano kalotę tunelu - segment 27 (B-C);


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 6;

Budowa sieci wodociągowej MOP Jaczków - MOP Prawy (Zachód) - montaż wodociągu DN40; montaż wodociągu DN90;

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych - ułożenie linii nN SZR6; ułożenie linii SN - Zasilanie rezerwowe TS-26 portal południowy;

Budowa kanału technologicznego - KT 46+040-46+130 - Budowa ciągu głównego KTp2; KT 46+320-46+380 - Budowa ciągu głównego KTp2; KT 50+220 - Wypełnienie przyłacza do SZR 2 x hdpe40; KT 50+340 - Wypełnienie przyłacza do SZR 2 x hdpe40; KT 50+585 - Wypełnienie przyłacza do SZR 2 x hdpe40; KT 46+130 - Osadzenie studni SKR1 nr 54/1; KT 46+040 - Osadzenie studni SKR2 nr 53; KT 46+130 - Budowa przyłacza do SZR;

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli - Montaż zbiornika na substancje niebezpieczne I ZBp 1 przy tunelu TS-32; Tunel TS-26 - Montaż podpór pod wodociąg; Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu; Montaż niszy hydrantowej w tunelu TS-26;

Budowa zbiornika retencyjnego - R_45+195 - Budowa umocnienia rowu Typ 1; R_45+551 - Budowa umocnienia rowu Typ 4.
Tydzień 28.11 - 04.12.2022

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych

Sekcja I - DD41+443;
Sekcja II -TG km 44+750; 46+500 – 46+720; D6; D6 – zjazdy; D8; D10;
Sekcja III - TG km 49+400; DD53+798; D11a; D14 – zjazdy indywidualne;

Wykop rowu:

Sekcja I - TG km 41+470 - 41+600; D2; DD41+443;
Sekcja III - D12; D14; D16; D17; DD53+798;

Wykonanie nasypów:

Sekcja I - Makroniwelacja TG km 41+200 – 41+420, Makroniwelacja TG/D2;
Sekcja II - TG km 48+120 W5-3; Sekcja III - TG km 52+150 W7; D11a; D14 – zjazdy indywidualne; D16 – zjazdy indywidualne; D17 – zjazdy indywidualne; DD53+798; WS-36 – makroniwelacja; Makroniwelacja D12/D14; Makroniwelacja TG/D17; Makroniwelacja TG km 50+900;

Nasyp w pasie rozdziału i poboczach:

Sekcja I - TG km 40+000 – 40+300; 41+300 – 41+400;
Sekcja III - TG km 49+800;

Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) – gr. 25 cm – KR3, KR 5, KR7:

Sekcja II - TG km 46+625 – 46+720 str. L, TG km 46+610 – 46+720 str. P;

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7:

Sekcja II - TG km 46+625 – 46+635 str. L, TG km 46+690 – 46+710 str. L;

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 – MOP:

MOP_WSCH;

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7:

Sekcja I - TG km 38+360 – 38+500 str. P;
Sekcja II - TG km 46+635 – 46+690 str. L, TG km 46+640 – 46+710 str. P;

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7:

Sekcja III - TG km 49+300 – 49+360;

Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7:

Sekcja I - TG km 41+636 – 41+730 str. L (1 warstwa gr. 9 cm); TG km 41+624 – 41+737 str. L (2 warstwa gr. 9 cm);
TG km 41+650 – 41+732 str. P (1 warstwa gr. 9 cm); TG km 41+642 – 41+749 str. P (2 warstwa gr. 9 cm);

Rów kryty, średnica fi400, HDPE:

Sekcja I - D2b km 0+195; 0+210; 0+239;

Rów kryty, średnica fi500, HDPE:

Sekcja I - TG km 44+810 str. P; TG km 46+795;

Drenaż w pasie rozdziału DN200:

Sekcja III - TG km 54+040 – 54+087;

Sączki podłużne - przykanalik DN200:

Sekcja II - TG km 48+250;
Sekcja III - TG km 49+310;

Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV:

Sekcja II - TG km 48+250; Sekcja III - TG km 49+310;

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu;
Osuszanie warstw nasypu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-31 - wykonanie drenażu za przyczółkiem w osi A, montaż deski gzymsowej;

WS-35 - zbrojenie UN (JL), rozszalowanie ustroju nośnego (JL);

WS-36 - zbrojenie ścianki zaplecznej w osi H (JL);

WS-30 - sprężono UN - etap 3 (JP, C-E), trwa montaż deskowania UN - etap 4 (JP, A-C);

MS-25 - trwa montaż deskowania i zbrojenia ustroju (JL); trwa montaż rusztowania i deskowania ustroju (JP);

P-04.1 - zabetonowano wlot, wylot i płytę zespalającą;

WD-27 - trwa montaż rusztowania i deskowania ustroju;

PG-29 - wykonano ścianki zapleczne podpory A i C, (JL);

WS-37 - trwa wykonywanie ustroju nośnego (JL) - zakończono montaż zbrojenia i zamontowano sploty stali sprężającej;

WD-38 - trwa montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT1 - wykonanie instalacji podposadzkowej wodociągowej, roboty murarskie;

BZT2 - wykonywanie prac murarskich, zbrojenie i szalowanie trzpieni oraz nadproży;

BZT3 - wykonywanie zasypki inżynierskiej, wykonanie instalacji podposadzkowej wodociągowej;

BT MOP P - roboty murarskie; zbrojenie, szalowanie i betonowanie trzpieni oraz nadproży;

BT MOP L - dokończenie zasypek fundamentów, wykonanie betonu podkładowego pod warstwy podsadzkowe.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia i zachodnia, zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia i zachodnia, wykonanie iniekcji szczeliny stropowej - nawa wschodnia i zachodnia.

Tunel TS-32 - zabetonowano kalotę tunelu - segment 26L.


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 6; wykonywanie robót na Zlewni nr 13;

Budowa sieci wodociągowej MOP Jaczków: MOP Prawy (Zachód) - montaż wodociągu DN40;

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych: - ułożenie linii nN SZR3;

Budowa kanału technologicznego: - KT 44+640-44+670 - Budowa ciągu głównego KTp2; KT 44+765 - Wypełnienie poprzeczki KTp1 pakietem; KT 44+765 L i P - Wypełnienie przyłacza SZR pakietem; KT 46+650 - Budowa przyłacza do SZR; KT 46+650 - Osadzenie studni SKR1 nr 59/2; KT 45+650 - Osadzenie studni SKR2 nr 59/1; KT 46+650 - Budowa poprzeczki KTp1;

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli: Tunel TS-26: Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu; Montaż niszy hydrantowej w tunelu TS-26; Wykonanie przejść podposadzkowych w budynkach administracyjnych w pomieszczeniu hydroforni (TS-26 oraz TS-32);

Melioracja - Budowa zbiornika retencyjnego - umocnienie Typ 3 - R_45+195.

Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅