Zakres robót

Zakres prac budowlanych z uwzględnieniem ilości obiektów inżynieryjnych i parametrów technicznych drogi

Projekt i budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra – północ (bez węzła) obejmuje w szczególności:
 • Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 16,1 km i przekroju 2x2 pasy ruchu;
 • Budowę Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): w rejonie km 50+390 strona lewa i km 50+350 strona prawa – MOP-y rodzaju I oraz koncepcję rozbudowy tych MOP-ów do MOP-ów rodzaju II (obie strony);
 • Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową S3;
 • Budowę dróg innych niż droga ekspresowa S3 (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa łączników, budowa dróg obsługujących tereny przyległe, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe);
 • Budowę lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów;
 • W przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie;
 • W przypadku drogi innej kategorii niż droga krajowa z linią kolejową – uwzględnienia w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym rozwiązań umożliwiających zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie;
 • Przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową S3;
 • Budowę 10 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S-3 w tym:
  • 2 tuneli drogowych (TS26 i TS32) o dł. ok. 2300 m i ok. 300 m, umożliwiających przemieszczanie się zwierząt po powierzchnia terenu;
  • 7 wiaduktów drogowych, z czego 3 pełnią funkcję przejść dolnych dla zwierząt a 2 umożliwiają przemieszczenie się zwierząt po powierzchni terenu;
  • 1 mostu drogowego, pełniącego również funkcję przejścia dolnego dla zwierząt;
  • 14 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów);
 • Budowę 4 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych;
 • Budowę 1 przejazdu gospodarczego;
 • Budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzeń odwadniających korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia ochrony środowiska: retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne, urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń;
 • Budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S3 w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
 • Budowę infrastruktury niezbędnej dla sprawnego i prawidłowego zrealizowania oraz w następstwie również funkcjonowania tuneli drogowych zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S3;
 • Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych;
 • Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych;
 • Budowę sieci teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego;
 • Budowę oświetlenia drogowego;
 • Budowę urządzeń BRD: oznakowania drogi ekspresowej S3 i dróg związanych, barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych i ogrodzeń drogi ekspresowej S3;
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;
 • Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
 • Po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Place Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;
 • Wykonanie napraw (wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień) w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy;
 • Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowlanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych;
 • Wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
 • Opracowanie koncepcji Systemu Zarzadzania Ruchem;
 • Budowę Centrum Zarządzania Tunelami (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w zakresie zgodnym z PFU, WWiORB oraz obowiązującymi przepisami);
 • Budowę Systemu Zarządzania Tunelami (w zakresie zgodnym z PFU, WWiORB oraz obowiązującymi przepisami);
 • Budowę Systemu Bezpieczeństwa Tuneli (w zakresie zgodnym z PFU, WWiORB oraz obowiązującymi przepisami);

Parametry obiektów inżynierskich


Lp. Oznaczenie obiektu Kilometraż Długość całkowita [m] Szerokość
całkowita obiektu [m]
1 WD-22 ~km 38+498 50,00 9,29
2 WS-24* ~km 41+479 33,00 35,94
3 MS-25* ~km 42+003 79,00 50,95
4 WD-27 ~km 44+695 70,00 9,29
5 PG-29 ~km 46+716 54,00 28,70
6 WS-30* ~km 46+886 180,00 28,70
7 WS-31 ~km 47+528 710,00 28,87
8 WS-33* ~km 49+506 280,00 30,28
9 WD-34 ~km 50+622 50,00 9,29
10 WS-35 ~km 51+492 110,20 29,44
11 WS-36* -km 51+759 468,91 28,90
12 WS-37* ~km 52+980 31,50 31,54
13 WD-38 ~km 53+779 50,00 9,29

Tunele
Lp. Oznaczenie obiektu Kilometraż Długość całkowita [m] Szerokość użytkowa
przekroju typowego [m]
Powierzchnia całkowita Liczba naw
1 TS-26** ~km 42+355 (obie jezdnie/nawy) 2273,0 (jezdnia /nawa prawa)
2300,0 (jezdnia/nawa lewa)
12,0 27276,00 (jezdnia/nawa prawa)
27600,00 (jezdnia/nawa lewa)
2
2 TS-32** ~ km 48+657 (jezdnia/nawa prawa)
~km 48+690 (jezdnia/nawa lewa)
320,00 (jezdnia/nawa prawa)
320,00 (jezdnia/nawa lewa)
12,0 3840,00 (jezdnia/nawa prawa)
3840,00 (jezdnia/nawa lewa)
2

Objaśnienia oznaczeń stosowanych w PFU:
WS - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S3;
WD - wiadukt drogowy nad drogą S3
MS - most drogi ekspresowej S3
T- tunel
PZDd - przejście dolne dla dużych zwierząt
PZDsz - przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt
PG - przejazd gospodarczy
* - obiekty pełniące funkcję przejść dolnych dla zwierząt
** - obiekty umożliwiające przemieszczanie się zwierząt po powierzchni terenu