Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

69,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 55,1%

Roboty Drogowe

Postęp: 34%

- Wykopy: 62,08%
- Nasypy: 67,63%
Roboty Branżowe

Postęp: 43%

- Wodociągi: 93%
- Kanalizacja sanitarna: 100%
- Kanalizacja deszczowa: 47%
- Melioracja: 35%
- Energetyka: 100%
- Teletechnika: 100%
- SRK: 100%
- SZR: 21%
- Kanalizacja Sanitarna MOP Jaczków: 100%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%
- Kanał technologiczny: 4%Roboty Mostowe

Postęp: 49%

Przepusty

Postęp: 67%

Przejścia dla zwierząt

Postęp: 75%

Roboty Tunelowe

Postęp: 66,2%Tunel TS-26

Postęp: 63,5%

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 100%
- Obudowa wstępna (kalota): 100%
- Drążenie (sztrosa): 100%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 100%
- Obudowa ostateczna: 3%

Tunel TS-32

Postęp: 75%

- Wykopy: 100%
- Fundamenty - 93%
- Beton Ściany - 65%
- Beton Kalota - 48%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 67,39%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 13.05.2024)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania

Lipiec 2022 - ⇅

Tydzień 18-24.07.2022

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
Sekcja I - D3 km 0+090 – 0+138

Wykonywanie wykopów gruntach nieskalistych i skalistych

Sekcja II - TG km; 44+650; 46+100 - 46+500, D8 km 0+650, D8a, D8b, DD41+443
Sekcja III - TG km; 50+630 - 50+790; 53+700 - 54+000, MOP_PN

Wykop rowu

Sekcja I - TG km 39+200 - 39+300 str. P, TG km 40+720 - 40+730 str. L
Sekcja III - TG km 50+750 - 50+790

Wykonanie nasypów

Sekcja I - TG km 41+410 - 41+420 W6, TG km 41+465 - 41+ 475 W6-5, TG km 41+500 - 41+590 W1 (GWN), DD38+491
Sekcja II - TG km 46+260 - 46+430 W1 (GWN), D6 km 0+400 - 0+530 W2-1, DD44+702
Sekcja III - TG km 50+115 - 50+140 W6-4, TG km 51+190 - 51+220 W2, TG km 52+140 - 52+180 W9, TG km 52+960 - 52+980 W4-2, TG km 53+030 - 53+060 W9-8, TG km 53+060 - 53+130 W1 (GWN), MOP – łącznica, MOP Północ, MOP – zieleńce

Stabilizacja cementem- Górna warstwa nasypu 20 cm

Sekcja I - TG km 41+505 - 41+690 TG km 41+930 - 41+984 str. L TG km 41+930 - 41+991 str. P
Sekcja II - TG km 44+780 - 44+850 str. P

Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7

Sekcja I – TG km 41+660 – 41+705 str. L, TG km 41+660 – 41+705 str. P, TG km 41+915 – 41+930 str. P, TG km 41+925 – 41+930 str. L
Sekcja II - TG km 44+960 – 45+015 str. L, TG km 44+880 – 45+030 str. P, TG km 46+095 – 46+130 str. L, TG km 46+645 – 48+660, TG km 46+960 – 46+990 str. P
Sekcja III - TG km 50+290 – 50+450 str. P

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7

Sekcja I - TG km 40+630 – 40+720 str. P
Sekcja II - TG km 44+850 – 44+960 str. P, TG km 44+950 – 45+000 str. L, TG km 47+180 – 47+210 str. P

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7

Sekcja I - TG km 38+255 - 38+365 str. L, TG km 40+470 - 40+600 str. P, TG km 40+400 - 40+600 str. L, TG km 39+980 - 40+090 str. P, TG km 40+010 - 40+090 str. L, TG km 38+500 - 38+560 str. L
Sekcja II - TG km 44+780 - 44+850 str. P, TG km 47+210 - 47+320 str. P
Sekcja III - TG km 50+140 - 50+260 str. L, TG km 50+790 - 50+900 str. L, TG km 50+520 - 50+540 str. P

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7

Sekcja I - TG km 38+255 - 38+365 str. L, TG km 38+800 - 39+140 str. P, TG km 39+980 - 40+150 str. P, TG km 40+010 - 40+090 str. L, TG km 38+500 - 38+560 str. L, TG km 39+300 - 39+900 str. P
Sekcja III - TG km 38+255 - 38+365 str. P, TG km 38+500 - 38+550 str. P, TG km 49+940 - 49+955 str. P, TG km 50+650 - 50+905 str. P, TG km 52+860 - 52+950 str. L, TG km 50+500 - 50+600 str. P, TG km 50+790 - 50+900 str. L

Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7

Sekcja I - TG km 38+618 - 39+970 str. P (warstwa 1 gr. 9 cm), TG km 39+295 - 39+965 str. P (warstwa 2 gr. 9 cm)

Drenaż w pasie rozdziału DN200

Sekcja III - TG km 54+080 - 54+280

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu, osuszanie warstw nasypu.

Branża Mostowa

WS-31 - roboty przygotowawcze, wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JP)

WS-36 - zbrojenie segmentu 1 (JP), zbrojenie segmentu 2 (JL), zbrojenie segmentu 2 (JP), zbrojenie segmentu 3 (JL), wysuw segmentu 2 (JL), betonowanie segmentu 1 (JP) - płyta górna, betonowanie segmentu 2 (JL) - płyta górna, zbrojenie korpusu w osi H

WS-30 - montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 1 (JL), betonowanie korpusu etap 1, podpora A (JP)

WS-33 - demontaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 2 (JP), montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 3 (JL)

WD-22 - montaż kotew kap, montaż deski gzymsowej, montaż krawężników granitowych

WS-24 - zasypki inżynierskie, szalowanie ścianki zaplecznej na podporze A JP, montaż krawężnika i deski gzymsowej

MS-25 - montaż ustroju nośnego jezdnia lewa, wykonanie drenażu korpusu podpory C JL, wykonywanie zasypki inżynierskiej

WD-27 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory D

PG-29 - trwa wykonywanie zasypek podpory C, trwa montaż rusztowania UN JL

PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu

WD-34 - trwa wykonywanie zasypek podpory C

PG-11.1 - trwa wykonywanie gzymsów, trwa wykonywanie zasypki obiektu

WS-37 - zabetonowano skrzydła podpory A i B, JP etap I

P-01.1 - wykonywanie zasypek inżynierskich

P-01.2 - wykonywanie zasypki inżynierskiej

PZ-31 - wykonywanie izolacji lekkiej płyt najazdowych, wykonanie hydroizolacji przepustu

MM-01 - wykonywanie zasypek inżynierskich

MM-04.2 - szalowanie fundamentów skrzydeł

P-09.2.1 - dokończenie wykopu pod przepust, wykonanie betonu podkładowego pod przepust

TUNELE

Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów - nawa zachodnia, zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa zachodnia, usuwanie urobku skalnego - spąg - CPV1
Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie fundamentów, ściany i kaloty tunelu

Roboty Branżowe

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 1, wykonywanie prac na Zlewni nr 2, wykonywanie prac na Zlewni nr 3, wykonywanie prac na Zlewni nr 16
Budowa zbiorników retencyjnych - zbiornik ZB_8, zbiornik ZB_14
Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych. Budowa przyłącza Systemu Zarządzania Ruchem - wykonanie linii nN wzdłuż TG SZR_7
Budowa kanału technologicznego - wykonanie poprzeczki KT w km 44+765, wykonanie poprzeczki przyłącze SZR w km 44+765, montaż studni SKR-2 nr st40/2 w km 44+765, montaż studni SK-1 nr st40/3 w km 44+765, wykonanie poprzeczki KT na MOP w km 50+455, montaż studni SKR-2 nr st106/1 w km 50+455
Tydzień 04-10.07.2022

BRANŻA DROGOWA
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
Sekcja I
DD41+443 km 0+200 - 0+230.
Sekcja III
TG km 54+000.
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych
Sekcja I
DD41+443.
Sekcja II
TG km; 47+200 - 47+250; 48+500 - 48+550 D6, km 1+900 - 1+950,
Sekcja III
TG km; 50+630 - 50+750; 53+900 - 54+000 MOP_PN Pod budynek zarządzania tunelem.
Wykop rowu
Sekcja III
TG km 53+900.
Wykonanie nasypów
Sekcja I
TG km 38+255 - 38+300 W2, TG km 38+500 - 38+550 W1 (GWN), TG km 41+200 - 41+320 W2, TG km 41+410 - 41+420 W8, TG km 41+465 - 41+ 475 W8,
Sekcja II
TG km 46+810 - 46+900 W2,
Sekcja III
TG km 52+140 - 52+180 W11-10,
TG km 53+060 - 53+130 W3 MOP Północ - tereny zielone
Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7
Sekcja I
TG km 40+600 - 40+620 str. P TG
km 40+630 - 40+720 str. P.
Sekcja II
TG km 48+550 - 48+570.
Sekcja III
TG km 50+600 - 50+730 str. P.
Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm
Sekcja I
TG km 38+255 - 38+300 str. P,
TG km 38+500 - 38+545 str. L i P.
Sekcja II
TG km 48+570 - 48+580.
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7
Sekcja I
TG km 40+410 - 40+450 str. P,
TG km 41+705 - 41+915 str. P.
Sekcja III
TG km 44+850 - 44+920 str. L,
TG km 48+345 - 48+380 str. L,
TG km 48+550 - 48+570 str. L i P.
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7
Sekcja I
TG km 40+090 - 40+360 str. L,
TG km 39+860 - 39+980 str. P,
TG km 40+740 - 40+860 str. P.
Sekcja II
TG km 44+770 - 44+850 str. L,
TG km 48+345 - 48+380 str, P,
Sekcja III
TG km 49+940 - 50+010 str. P,
TG km 49+955 - 50+010 str. L,
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20 cm KR7
Sekcja I
TG km 40+090 - 40+360 str. L,
TG km 39+810 - 39+980 str. P,
TG km 40+740 - 40+965 str. P.
Sekcja II
TG km 48+480 - 48+540 str. L.
Sekcja III
TG km 49+880 - 49+940 str. L,
TG km 50+010 - 50+050 str. Li P.
Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny
Sekcja II
TG km 45+152 - 45+695 jezdnia L str. P,
TG km 45+695 - 46+058 jezdnia L str. L,
TG km 45+547 - 45+696 jezdnia P str. P,
TG km 45+145 - 45+281 jezdnia P str. P.
Sekcja III
TG km 51+165 - 51+183 jezdnia P str. P + zabudowa 29 wpustów.
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.
Osuszanie warstw nasypu.

MOSTY
WS-31 - roboty przygotowawcze, sprężenie zewnętrzne ustroju nośnego (JL).
WS-36 - zbrojenie segmentu 1 (JP), Zbrojenie segmentu 2 (JL), zbrojenie segmentu 2 (JP), wysuw segmentu 1 (JL), betonowanie segmentu 1 (JP), płyta dolna - betonowanie segmentu 2 (JL), płyta dolna - zbrojenie korpusu w osi H.
WS-30 - zbrojenie, deskowanie, betonowanie podpór - montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 1 (JL).
WS-33 - demontaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 2 (JP), montaż deskowania ustroju nośnego, Sekcja 3 (JL).
MS-25 - trwa wykonywanie zasypek podpory C j.lewa, trwa montaż deskowania UN j.lewa.
PG-29 - trwa wykonywanie zasypek podpory C , trwa montaż rusztowania UN j.lewa.
PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów.
WS-37 - zabetonowano korpus A j.prawa.
WD-22 - zbrojenie kap chodnikowych, próbny montaż deski gzymsowej. P-01.1 - wykonywanie zasypek inżynierskich.
P-01.2 - wykonywanie zasypki inżynierskiej.
PZ-31 - zbrojenie i szalowanie płyt przejściowych.
WS-24 - zasypki inżynierskie, zbrojenie ścianki zaplecznej na podporze A i B, szalowanie ścianki zaplecznej na podporze A, wykonywanie zbrojenia kap chodnikowych.
PZ-39 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych.
PZ-40 - wykonanie hydroizolacji przepustu
P-09.2.1 - wykonywanie by-passu Strzegomki.

TUNELE
Tunel TS-26: Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów - nawa wschodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa wschodnia, Sekcja C&C - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa zachodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa zachodnia.
Tunel TS-32 - deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścian i kaloty tunelu.

BRANŻE
Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie prac na Zlewni nr 2; wykonywanie prac na Zlewni nr 8; wykonywanie prac na Zlewni nr 13; wykonywanie prac na Zlewni nr 16. Budowa zbiorników retencyjnych - zbiornik ZB_6; zbiornik ZB_8; zbiornik ZB_14. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32- ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1. Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych. Budowa przyłącza Systemu Zarządzania Ruchem - wykonanie linii SN wzdłuż TG SZR_7; wykonanie poprzeczki w km 52+830. Budowa kanału technologicznego - wykonanie poprzeczki na odcinku od st40 do st40/2 w km 44+765; montaż studni nr st40/1; wykonanie poprzeczki KT w km 49+320; montaż studni nr st88 w km 49+320; montaż studni nr st100 w km 50+190.

Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅