Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

96,58% Aktualnej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 92,8%

Roboty Drogowe

Postęp: 85%

- Wykopy: 97%
- Nasypy: 97,5%
- Podbudowa zasadnicza z AC: 99%
- w-wa wiążąca z AC: 96%
- w-wa ścieralna SMA: 62%
- bariery: 64%
Roboty Branżowe

Postęp: 85%

- Wodociągi: 99%
- Kanalizacja sanitarna: 100%
- Kanalizacja deszczowa: 87%
- Melioracja: 89%
- Energetyka: 100%
- Teletechnika: 100%
- SRK: 100%
- SZR: 60%
- Kanalizacja Sanitarna MOP Jaczków: 100%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%
- Kanał technologiczny: 75%
- Budynki: 99%
- GAZ: 100%Roboty Mostowe

Postęp: 98%

Przepusty

Postęp: 95%

Przejścia dla zwierząt

Postęp: 95%

Roboty Tunelowe

Postęp: 96,5%Tunel TS-26

Postęp: 97% (KONSTRUKCJA)

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 100%
- Obudowa wstępna (kalota): 100%
- Drążenie (sztrosa): 100%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 100%
- Obudowa ostateczna: 100%
- Kapy chodnikowe: 100%
- Krawężniki: 100%
- Podbudowa BA: 100%
- systemy / wyposażenie: 96%

Tunel TS-32

Postęp: 97%

- Wykopy: 100%
- Fundamenty - 100%
- Beton Ściany - 100%
- Beton Kalota - 100%
- Systemy / wyposażenie - 94%
- Zasypka tunelu: 95%
- Podbudowa BA - 100%
- Nawierzchnia betonowa: 100%Zaawansowanie czasowe

Postęp: 95,18%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 12.07.2024)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania

Kwiecień 2024 - ⇅

Tydzień 08.04 - 14.04.2024

BRANŻA DROGOWA

Ogrodzenia:
Montaż siatki
S3 41+150 – 41+200 – obie strony,
S3 40+295 – 40+345 – strona lewa,
S3 52+050 – 52+300 – strona lewa,
S3 52+870 – 53+003 – strona prawa,
Porządkowanie terenu
S3 53+000 – 53+800 – Obie strony
S3 53+800 – 54+220 – Obie strony
Montaż płotków herpetologicznych
S3 41+120 – 41+320
S3 52+130 – 52+161 – strona lewa
S3 52+944 – 52+996 – strona prawa

Bariery energochłonne:
Montaż bloków kotwiących - 12 szt.
Montaż siatek zabezpieczających - WS-24; PG-29; WS-30; WS37
Rozciąganie lin - 53+400 do 54+000 -600 mb, 53+365 do 54+000 – 635 mb, 52+765 do 53+100 – 335 mb, 52+300 do 53+060 – 760 mb; H2/W3/A/VI3 - S3 38+332 do 38+379 – 47 mb strona lewa, S3 49+090 do 49+133 – 43 mb strona lewa, S3 49+169 do 49+195 – 26 mb strona lewa, S3 50+576 do 50+622 - 46 mb strona lewa, S3 50+641 do 50+695 – 53 mb strona lewa, S3 51+618 do 51+665 – 47 mb strona lewa, S3 52+784 do 52+831 – 47 mb strona lewa, S3 53+384 do 53+431 - 47 mb strona lewa, S3 53+584 do 53+631 – 47 mb, strona lewa S3 53+774 do 53+835 – 61 mb, strona lewa S3 38+458 do 38+511 - 53 mb, strona prawa S3 41+257 do 41+304 – 47 mb, strona prawa S3 41+654 do 41+701 – 47 mb, strona prawa, S3 41+929 do 41+988 – 59 mb, strona prawa S3 44+475 do 44+818 – 33 mb, strona prawa S3 51+596 do 51+650 - 54 mb strona prawa, S3 53+370 do 53+417 - 47 mb strona prawa, S3 53+569 do 53+616 – 67 mb strona prawa, S3 53+760 do 53+820 – 60 mb strona prawa; L2/H2/W5/A S3 38+270 do 38+317 – 47 mb, S3 38+379 do 38+391 – 12mb, S3 38+446 do 38+458 – 12mb, S3 39+295 do 39+350 – 55 mb, S3 41+050 do 41+257 – 207 mb, S3 41+414 do 41+426 – 12 mb, S3 41+461 do 41+473 – 12 mb, S3 50+622 do 50+641 -15 mb, S3 50+607 do 50+627 -21 mb, S3 50+695 do 50+740 -45 mb, S3 51+305 do 51+505 -200 mb, S3 51+459 do 51+505 – 46 mb, S3 51+596 do 51+618 – 22 mb, S3 51+665 do 51+677 – 12 mb, S3 51+762 do 51+784 – 12 mb, S3 51+762 do 51+784 – 12 mb; L1/H1/W6/A S3 41+473 do 41+654 -158 mb,S3 41+700 do 41+929 – 229 mb; L2/H2/W7/A S3 38+317 do 38+332 – 15 mb, S3 38+364 do 38+446 – 82 mb, S3 38+391 do 38+473 – 79 mb, S3 39+166 do 39+194 – 28 mb, S3 41+304 do 41+414 – 110 mb, S3 50+561 do 50+576 – 15 mb, S3 50+680 do 50+695 – 15 mb, S3 51+650 do 51+762 – 112 mb, S3 51+677 do 51+762 -85 mb

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych
Sekcja I - Obniżenie makroniwelacji wzdłuż D4; Sekcja II - D5 zawrotka; TG km 44+800 rów str. L ; Sekcja III - D11 km 0+090 – 0+190, DP3465D km 0+000 – 0+098, MOP WSCH
Wykonanie nasypów
Sekcja I - TG km 42+160 – 42+250 pobocza str. L; Sekcja III - TG km 41+500 makroniwelacja pod obiektem WS33, MOP WSCH makroniwelacja
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 15cm (G2, G3, G4) - KR1
Sekcja II - D11 km 0+080 – 0+180, D5 km 0+140 – 0+195, D9 km 0+660 – 0+770; Sekcja III -D15
Humusowanie
Sekcja I - TG km 41+450 - 41+700 (teren płaski) str. P TG km 42+060 - 42+080 (teren płaski) str. P, TG km 42+070 - 42+240 (skarpa) str. P, TG km 42+070 - 42+240 (przeciwskarpa) str. P
Sekcja III - TG km 51+260 - 51+540 (teren płaski) str. L, TG km 50+670 - 51+250 (teren płaski) str. L ZB 14 (skarpy + korona)
Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm
Sekcja I - D1 km 0+000 – 0+300 DD38+491 D2 km 0+230 – 0+950; 1+050 – 1+240; Sekcja III - D16 D19 km 0+000 – 0+340
Krawężniki kamienne
Sekcja III MOP WSCH3, MOP WSCH4
Ściek korytkowy
Sekcja I - S3 km 38+470 – 38+500 str. P, S3 km 41+443,80 km 0+155 – 0+185 str. L
Obrzeża
Sekcja III - MOP PN miejsca rekreacji, MOP WSCH miejsca rekreacji
Nawierzchnia z kostki betonowej
Sekcja III - MOP PN tereny rekreacji, MOP WSCH tereny rekreacji
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm(podbudowa chodnik, ciag pieszo-rowerowy)
Sekcja III - MOP PN tereny rekreacji, MOP WSCH tereny rekreacji

BRANŻA MOSTOWA:

P-01.1 - balustrady schodów skarpowych
MS-25 - umocnienie z kostki - podpora C
WS-30 - Zakończono montaż siatki ochronnej zabezpieczającej przed upadkiem
WS-31 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek. Prace porządkowe
WS-36 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek
PG-29 - trwa wykonywanie powłok odpornych na chlorki na powierzchni korpusu podpory C, zamontowano siatki ochronne w pasie rozdziału
WS-37 - zamontowano siatki ochronne w pasie rozdziału
PZ-41 - zamontowano balustrady schodów skarpowych

BRANŻA TUNELOWA:

Tunel TS-26
- zasypka Portal Północny, Południowy
- wykonywanie koszy gabionowych portal S
Tunel TS-32
- Trwa wykonanie zasypek tunelu
- Trwa wypełnianie szczelin dylatacyjnych
- Trwają prace związane z kosmetyką konstrukcji

SYSTEMY:

SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU
- Tunel TS-26 - Montaż liniowej czujki ciepła;
- Tunel TS-32 - Montaż liniowej czujki ciepła, Montaż instalacji p.poż.
SYSTEM STEROWANIA TUNELEM
- Tunel TS-26 - Uruchomienie i konfiguracja szaf RIO.

ROBOTY BRANŻOWE:

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 12; wykonywanie robót na Zlewni MOP Jaczków Wschód.
Energetyka - linia kablowa SZR5.
Oświetlenie - oświetlenie WS-31; oświetlenie WS-36.
Budowa kanału technologicznego - KT 48+560 - Montaż studni teletechnicznych SKR-1 (80/1); KT 48+570 - Montaż studni teletechnicznych SKR-1 (80/2); KT 48+560 - Budowa przyłącza do SZR (79/2-80/2); KT 48+560 -Budowa przyłącza do SZR (79-80/1); KT 50+450 - Wypełnienie poprzeczki ciągu głównego KTp2 (106-107); KT 50+630 - 50+670 - Wypełnienie poprzeczki KTp1 (118-119).
Przebudowa urządzeń wodnych i cieków - R_49+120.Tydzień 01.04 - 07.04.2024

BRANŻA DROGOWA

Ogrodzenia:
Montaż siatki
S3 53+930 – 54+220 – strona prawa
S3 53+750 – 54+220 – strona lewa
S3 52+300 – 52+870 – strona prawa
Betonowanie słupków
S3 40+295 – 40+345 – strona lewa
S3 41+100 – 41+330 – strona prawa
S3 52+870 – 53+000 – strona prawa
S3 52+050 – 52+300 – strona lewa
Połączenie podpór
S3 52+300 – 52+870
S3 53+930 – 54+220 – strona prawa
S3 53+750 – 54+220 – strona lewa
Porządkowanie terenu
S3 38+500 – 41+500 – Obie strony

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7
Sekcja III
D13
D11a km 0+000 – 0+177

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych
Sekcja I
D3 rów
Sekcja II
D5 zawrotka
TG km 47+200 rów str. P
TG km 44+800 rów str. L
Wykonanie nasypów
Sekcja II
D11
Sekcja III
WS36 makroniwelacja pod obiektem
MOP WSCH makroniwelacja

Humusowanie
Sekcja III
TG km 49+075 - 49+115 (skarpa) str. L
TG km 51+040 – 51+140 (pas rozdziału)
TG km 51+140 – 51+240 (przeciwskarpa) str. P
TG km 50+665 – 50+840 (pas rozdziału)
TG km 51+960 – 52+110 (teren płaski)
TG km 52+110 – 52+300 (teren płaski) str. L
TG km 50+880 – 51+510 (pas rozdziału)
MOP PN1 km 0+020 – 0+110 (skarpa) str. P

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3
Sekcja I
D2 km od 2+825 do 2+876 str. P

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7
Sekcja I
TG km 42+180 – 42+355 str. P
Sekcja II
TG km 44+540 – 44+615 str. P
TG km 44+540 – 44+618 str. L

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W gr. 5cm - KR 1
Sekcja II
DD44+702 km 0+000 – 0+308
Zjazd ZB6 km 0+005 – 0+152

Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm – KR7
Sekcja I
TG km 42+220 – 42+355 str. L (I warstwa)

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7
Sekcja I
TG km 42+150 zawrotka

BRANŻA MOSTOWA:

P-01.1 - balustrady schodów skarpowych
P-06.1 - balustrady schodów skarpowych
PZ-37 - balustrady schodów skarpowych
WD-22 - montaż reperów na ustroju
MS-25 - montaż reperów na ustroju
WD-27 - montaż reperów na ustroju
MM-04.2 - balustrady schodów skarpowych
WS-31 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynce, Prace porządkowe, Montaż balustrad wzdłuż skrzydeł
WS-36 - Montaż instalacji oświetlenia docelowego skrzynek
PG-29 - trwa wykonywanie powłok odpornych na chlorki na powierzchni korpusu podpory C
WD-34 - zakończono wykonywanie powłok odpornych na chlorki na powierzchni filarów podpory B
WD-38 - zakończono wykonywanie powłok odpornych na chlorki na powierzchni filarów podpory B

BRANŻA TUNELOWA:

Tunel TS-26
- zasypka Portal Północny, Południowy
- wykonywanie koszy gabionowych portal S
Tunel TS-32
- Trwa wykonanie zasypek tunelu
- Trwa wypełnianie szczelin dylatacyjnych
- Trwają prace związane z kosmetyką konstrukcji

SYSTEMY:

SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ
Tunel TS-26:
- Montaż drzwi ewakuacyjne wraz z konstrukcjami
SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI
Tunel TS-26:
- Montaż szaf SZS
- Montaż szafy SZ-CZT
KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE NISZ
- Montaż drzwi ewakuacyjne wraz z konstrukcjami Tunel TS-26

ROBOTY BRANŻOWE:

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 15.
Budowa i przebudowa sieci wodociągowych: Kolizja nr 9/W13 - wykonanie zasypki wodociągu DN500 wraz z zagęszczeniem; roboty porządkowe.
Energetyka - montaż złączy, linia kablowa SZR5
Oświetlenie - WS-31i WS-36.
Budowa kanału technologicznego - KT 49+150 - Montaż studni teletechnicznych SKR-2 (87/1); KT 51+630 - Montaż studni teletechnicznych SKR-1 (119/1); KT 49+150 -Budowa poprzeczki KTp1 (87-87/1); KT 49+150 -Budowa przyłącza do SZR (87/1-87/2); KT 51+630 -Budowa przyłącza do SZR (119-119/1); KT 50+450 - Wypełnienie poprzeczki ciągu głównego KTp2 (106-107); KT 50+355 - Wypełnienie poprzeczki KTp1 (105-105/2)
Przebudowa urządzeń wodnych i cieków - R_49+120; R_38+494.
Marzec 2024 - ⇅
Luty 2024 - ⇅
Styczeń 2024 - ⇅
Grudzień 2023 - ⇅
Listopad 2023 - ⇅
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
\\\ Tygodniowy plan zaawansowania - lata 2022-2020