Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

65,64% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 38%

Roboty Drogowe

Postęp: 30,20%

- Wykopy: 62,08%
- Nasypy: 67,63%
Roboty Branżowe

Postęp: 33,40%

- Wodociągi: 93%
- Kanalizacja sanitarna: 100%
- Kanalizacja deszczowa: 36,13%
- Melioracja: 24,03%
- Energetyka: 86%
- Teletechnika: 100%
- SRK: 100%
- SZR: 1,20%
- Kanalizacja Sanitarna MOP Jaczków: 99,50%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%Roboty Mostowe

Postęp: 40,24%

Przepusty

Postęp: 62,48%

Przejścia dla zwierząt

Postęp: 62,09%

Roboty Tunelowe

Postęp: 55%Tunel TS-26

Postęp: 60,37%

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 100%
- Obudowa wstępna (kalota): 100%
- Drążenie (sztrosa): 100%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 100%
- Spąg: 85,30%

Tunel TS-32

Postęp: 73,56%

- Wykopy: 100%
- Fundamenty - 81%
- Beton Ściany - 49%
- Beton Kalota - 35%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 64,01%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 13.05.2024)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania

Maj 2022 - ⇅

Tydzień 02.05 - 08.05.2022

BRANŻA DROGOWA
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych
Sekcja I
TG km 39+200 - 39+300;
40+500 - 40+600; 41+700 - 41+800
Sekcja II
TG km 44+760-44+790; 44+800 - 44+900; 46+300 - 46+500; 46+700; D9 km 47+000
Sekcja III
TG km 52+500 - 52+600; 53+650 - 53+900; 50+260 - 50+650
Wykonanie nasypów
Sekcja I
TG km 38+460 - 38+480 W3, TG km 40+750 - 40+770 W6 TG km 40+750 - 40+780 W5.
Sekcja II
TG km 46+800 46+850 W8 TG km 46+850 - 46+900 W7.
Sekcja III
TG km 49+015 - 49+050 W2, TG km 49+017 - 49+088 W3, TG km 49+050 - 49+100 W2, TG km 49+088 - 49+100 W3, TG km 49+088 - 49+136 W4, TG km 49+100 - 49+170 W3, TG km 49+750 - 49+780 W12, TG km 50+130 - 50+205 W10, TG km 51+218 - 51+255 W14, TG km 51+460 - 51+495 W11, TG km 51+603 - 51+660 W10, TG km 51+660 - 51+690 W10, TG km 51+660 - 51+690 W11, TG km 52+170 - 52+212 W12, TG km 52+212 - 52+255 W13, TG km 52+212 - 52+255 W14, TG km 52+212 - 52+262 W15, TG km 52+250 - 52+280 W14, TG km 52+843 - 52+960 W4 zjazd ZB_11a, km 0+000 - 0+161 W3.
Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm
Sekcja II
TG km 45+235 - 45+310, TG km 48+330 - 48+345.
Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7,
Sekcja I
TG km 40+980 - 41+130 str. L Tg, km 40+965 - 41+130 str. P.
Wykop rowu
Sekcja I
TG km 40+400 - 40+600 str. L,
Sekcja III
TG km 53+800 - 53+900.
Przepust rurowy stalowy
Sekcja III
D17 km 0+350 P-13.2 fi1200.
Zbiorniki
Sekcja I
Nasyp ZB_3a,
Sekcja II
Wykop ZB_8
Nasyp ZB_7
Drenaż w pasie rozdziału DN200
Sekcja II
TG km 45+638 - 45+737.
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.
Osuszanie warstw nasypu Skarpowanie nasypów.

MOSTY
WS-31
wysuw segmentu 17 (JP),
zbrojenie segmentu 18 (JP),
betonowanie płyty dolnej segmentu 18 (JP),
zbrojenie segmentu 19 (JP),
betonowanie płyty górnej segmentu 19 (JL).
WS-35
zbrojenie korpusu w osi A.
WS-36
zbrojenie filarów w osi F.
WS-30
zbrojenie fundamentów,
układanie betonu niekonstrukcyjnego.
WS-33
demontaż deskowania ustroju nośnego.
WS-24
trwa wykonywanie bloków kotwiących.
MS-25
trwa wykonywanie skrzydeł podpory C j.lewa - etap 2,
trwa wykonywanie przyczółka podpory C j.prawa.
WD-27
trwa wykonywanie robót ziemych pod fundamenry A i D,
zabetonowano funbdamenty B i C.
PG-29
trwa wykonywanie korpusu podpory C j.prawa.
WS-37
trwa wykonywanie zasypek fundamentów.
WD-38
trwa wykonywanie wykopów pod fundament A.
PZ-38
wykonano warstwę ochronną papy.
P-01.2
wykonywanie zbrojenia i szalowania fundamentów skrzydeł.
PZ-31
wykonywanie zasypki inżynierskiej.
MM-01
szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej wylotu.
PZ-35
wykonanie betonowania warstwy ochronnej przepustu.
P-07.5
szalowanie i betonowanie warstwy ochronnej przepustu.
PZ-39
zbrojenie i szalowanie fundamentów skrzydeł przepustu,
strona południowa.
PZ-40
wykonywanie zasypki inżynierskiej.

TUNELE
Tunel TS-26
Warstwa wyrównawcza torkretu - nawa wschodnia,
Montaż suwnic obudowa wewnętrzna - nawa wschodnia i zachodnia,
Frezowanie - nawa wschodnia,
Frezowanie ścian bocznych - nawa wschodnia i zachodnia,
Warstwa RCC - beton wałowany - nawa wschodnia,
Wykop spągu - nawa wschodnia,
C&C zbrojenie i betonowanie płyty dennej i przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia,
Zbrojenie i betonowanie przejść poprzecznych CPP Tunel TS-32 - deskowanie,
zbrojenie, betonowanie kaloty tunelu - deskowanie,
zbrojenie, betonowanie ścian tunelu - deskowanie,
zbrojenie, betonowanie fundamentów tunelu.

BRANŻE
Budowa kanalizacji deszczowej
wykonywanie prac na Zlewni nr 8;
wykonywanie prac na Zlewni nr 10;
wykonywanie prac na Zlewni nr 12.
Budowa zbiorników retencyjnych
Zbiornik ZB_11a
wykonanie zjazdu do zbiornika (podbudowa, w-wa odsączająca);
Zbiornik ZB_11
wykonanie robót ziemnych (nasyp/wykop)
plantowanie dna i skarp.
Budowa przyłączy energetycznych.
Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32
wykonanie przewiertu sterowanego w km 58+200;
Budowa kanału technologicznego:
wykonanie poprzeczki w km 53+400;
wykonywanie poprzeczki w km 50+587.
Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych
wykop otwarty SZR w km 39+150 – SN.

Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅