Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

87,74% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 76,67%

Roboty Drogowe

Postęp: 54,25%

- Wykopy: 90%
- Nasypy: 90%
- Podbudowa zasadnicza z AC: 58%
- w-wa wiążąca z AC: 8%
Roboty Branżowe

Postęp: 66,15%

- Wodociągi: 98%
- Kanalizacja sanitarna: 100%
- Kanalizacja deszczowa: 81%
- Melioracja: 57%
- Energetyka: 100%
- Teletechnika: 100%
- SRK: 100%
- SZR: 39%
- Kanalizacja Sanitarna MOP Jaczków: 100%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%
- Kanał technologiczny: 36%
- Budynki: 50%Roboty Mostowe

Postęp: 76%

Przepusty

Postęp: 84%

Przejścia dla zwierząt

Postęp: 72%

Roboty Tunelowe

Postęp: 86,57%Tunel TS-26

Postęp: 86,75% (KONSTRUKCJA)

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 100%
- Obudowa wstępna (kalota): 100%
- Drążenie (sztrosa): 100%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 100%
- Obudowa ostateczna: 99,7%
- Wyposażenie: 5%

Tunel TS-32

Postęp: 86%

- Wykopy: 100%
- Fundamenty - 100%
- Beton Ściany - 100%
- Beton Kalota - 100%
- Wyposażenie - 2%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 81,8%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 17.05.2024)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania

Maj 2023 - ⇅

Tydzień 22.05 - 28.05.2023

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja I - D2; DP2787D; Sekcja II - D9; Sekcja III - TG km 49+400; 50+000; 53+900;
Wykonanie nasypów:
Sekcja I - Makroniwelacja TG/D2; Sekcja II - TG km 46+950; 47+050; D6; Sekcja III - TG km 51+700; MOP_PN zieleńce;
Zasypki (pas dzielący, pobocza):
Sekcja I - TG km 47+300 – 47+500;
Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7:
Sekcja III - TG km 49+360 – 49+490; 53+650 – 53+715;
Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm:
Sekcja III - TG km 49+490 – 49+515;
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7:
Sekcja III - TG km 50+050 – 50+140; 51+226 – 51+280;
Rozbiórka - Nawierzchnia z betonu asfaltowego:
Sekcja II - DP3466D;
Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE:
Sekcja II - D10 km 0+584;
Rów kryty, średnica fi400, HDPE:
Sekcja II - D10 km 0+045; 0+056;
Rów kryty, średnica fi500, HDPE:
Sekcja II - S3 km 46+750;
Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 400:
Sekcja I - D2 km 1+116; 1+382; 0+398;
Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 800:
Sekcja I - D2 km 0+006; 1+395;
Humusowanie:
Sekcja II - TG km 45+350- 45+450 str. P (przeciwskarpa); TG km 44+900 – 45+100 str. L (pas rozdziału); TG km 45+500 – 45+600 (pas rozdziału); D6 km 1+500 – 1+540 str. P (przeciwskarpa);
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3:
Sekcja I - D2 km 0+310 – 0+390; 0+658 – 0+776;
Sekcja II - TG km 45+109 – 45+187; 45+215 – 45+261; 45+281 – 45+370 str. P;
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4:
Sekcja II - D10 km 0+350 – 0+424;
Krawężnik betonowy:
Sekcja III - DD53+798; Obrzeże betonowe;
Sekcja III - DD53+798;
Nawierzchnia z kostki betonowej:
Sekcja III - DD53+798 – opaska;
Utrzymanie dróg technologicznych; Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-31 - montaż kolektora odwodnieniowego;

WS-36 - montaż dylatacji w osi H; betonowanie dylatacji w osi H; montaż krawężników; montaż desek gzymsowych;

WS-30 - trwa wykonywanie zasypek podpór; zamontowano dylatacje modułowe - 4 szt.; zabetonowano kapy chodnikowe na UN;

WS-33 - trwa wykonywanie zasypek inżynierskich; zakończono montaż kotew kap chodnikowych na UN;

MS-25 - montaż krawężników, desek gzymsowych oraz zbrojenia kap na UN JL+JP; betonowanie kap na JL+JP; zasypki inżynierskie na podporze B (JL+JP); montaż urządzeń dylatacyjnych; montaż kolektorów w nasypie;

WD-27 - montaż desek gzymsowych, krawężników i zbrojenia; montaż kolektorów w nasypie;

PG-29 - zabetonowano ustrój nośny jezdni prawej;

WS-37 - trwa wykonywanie ścianek zaplecznych podpory A i B, j.prawa; trwa wykonywanie kap chodnikowych jezdni prawej - montaż deski gzymsowej i wklejanie kotew; trwa montaż zbrojenia i deskowania wnęk dylatacji podpór A i B, j.lewa;

WD-38 - trwa wykonywanie zasypki podpór A i C;

MM-05 - wykonanie wykopu pod skrzydła; wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod skrzydła.


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT1 - wykonywanie drenażu fundamentów; wykonywanie posadzki jastrychowej na parterze;;

BZT2 - wykonywanie tynków cementowo-wapiennych;

BZT3 - roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych; wykonywanie tynków cementowo-wapiennych; wykonanie fundamentów pod transformatory;

MOP P - wykonywanie instalacji sanitarnych podposadzkowych/podtynkowych.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - Izolacja przeciwwodna - portal północny, Betonowanie kap chodnikowych - nawa zachodnia, CPP5 oraz CPV, Krawężnik betonowy monolityczny - nawa zachodnia (km 1+666 - 2+078), Nasyp z betonu wałowanego - nawa zachodnia, Warstwa drenażowa z kruszywa łamanego 4-31,5 - nawa zachodnia, Podbudowa z betonu asfaltowego - nawa wschodnia;

Tunel TS-32 - trwa wykonywanie kap chodnikowych wewnętrznych etap 1; trwa montaż zbrojenia kap chodnikowych wewnętrznych; trwa wykonywanie izolacji kaloty tunelu; trwa wykonywanie zasypek inżynierskich; zabetonowano ścianę attykową - segment nr 1.


ROBOTY BRANŻOWE

SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32:

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli:
1) Odwodnienie tunelu TS-26: wykonanie wykopu pod kanały 5D.5-5DSI.1, 5D.9-5D.9.1, 5D.9-5D.9.3; wykonanie kanalizacji na odcinkach 5D.5-5DSI.1 oraz 5D.9-5D.9.1 (DN300 Kamionka), 5D.9-5D.9.3 (DN200 PP); zasypka wraz z zagęszczeniem zbiornika na substancji niebezpieczne 5ZBp.
2) Tunel TS-32 - montaż podpór pod wodociąg w tunelu; montaż wodociągu w tunelu; montaż docieplenia w tunelu.

System łączności radiowej dla służb:
1) Tunel TS-26: montaż uchwytów do kabla promieniującego (nawa wschodnia, nawa zachodnia).

System wykrywania i sygnalizacji pożaru:
1) Tunel TS-26: montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła (nawa wschodnia, nawa zachodnia).

Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych - budowa przyłączy energetycznych - tunel TS-26, TS-32.

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni MOP Wschód; wykonywanie robót na Zlewni nr 16.

Oświetlenie MOP Jaczków - układanie kabla oświetleniowego MOP P.

Budowa kanału technologicznego - KT 48+000 - 48+040 - budowa kanału technologicznego KTp2 (wypełnienie pakietem); KT 48+040 - 48+110 - budowa kanału technologicznego KTp2 (wypełnienie pakietem); KT 52+980, 53+020 - osadzenie studni st132, st133 SKR-2.

Budowa zbiorników retencyjnych - Budowa zbiornika retencyjnego ZB-3a.
Tydzień 15.05 - 21.05.2023

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja II - D9;
Sekcja III - TG km 49+400; D14;
Wykonanie nasypów:
Sekcja I - Makroniwelacja TG/D2; Makroniwelacja DD38+491/D1;
Sekcja II - TG km 46+900; 47+050;
Sekcja III - TG km 52+200; Makroniwelacja TG; MOP_PN zieleńce; Makroniwelacja D14/MOP_WSCH;
Zasypki (pas dzielący, pobocza):
Sekcja I - TG km 45+150 – 45+350; 45+900 – 46+000;
Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7:
Sekcja III - TG km 49+470 – 49+490; 53+715 – 53+810;
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 22cm (G3) – KR1:
Sekcja III - D11a;
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7:
Sekcja III - TG km 53+715 – 53+810 str. P;
Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm:
Sekcja III - TG km 49+470 – 49+490; 52+150 – 52+210;
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7:
Sekcja III - TG km 50+050 – 50+140; 51+495 – 51+508;
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7:
Sekcja III - TG km 54+020 – 54+060 str. P;
Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7:
Sekcja I - TG km 38+255 – 38+618 str.P 1 warstwa; TG km 38+255 – 38+350 str.L 1 warstwa; TG km 38+255 – 38+644 str.P 2 warstwa; TG km 38+255 – 38+360 str. L 2 warstwa;
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7:
Sekcja I - TG km 38+923 – 39+547 str. L;
Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny:
Sekcja II - TG km 47+380 – 47+538 str. L; TG km 47+321 – 47+530 str. P; TG km 46+590 – 46+703 str. L; TG km 46+604 – 46+700 str. P; TG km 48+133 - 48+179 str. P; TG km 48+130 - 48+175 str. L;
Humusowanie:
Sekcja II - TG km 46+150 – 46+250 str. P (rów); TG km 45+100 – 45+180 str. L (pas rozdziału); TG km 45+600 – 45+700 (pas rozdziału); D6 km 1+460 – 1+500 str. P (przeciwskarpa);
Sekcja III - TG km 53+200 – 53+400 str. P (rów); TG km 50+900 – 51+070 str. L (skarpa – obsiew); TG km 50+900 – 51+160 str. P (skarpa – obsiew);
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3:
Sekcja II - TG km 45+370 – 45+430 str. P;
Sekcja I - D2 km 0+400 – 0+620; 0+633 – 0+649; 0+790 – 0+810;
Krawężnik betonowy:
Sekcja III - DD53+798;
Obrzeże betonowe:
Sekcja III - DD53+798;
Utrzymanie dróg technologicznych; Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-31 - montaż kolektora odwodnieniowego;

WS-35 - betonowanie kap chodnikowych, montaż kolektora odwodnieniowego, zbrojenie kap chodnikowych;

WS-36 - szalowanie dylatacji w osi H; zbrojenie płyt przejściowych w osi H; montaż krawężników; betonowanie płyt przejściowych w osi H;

WS-30 - trwa wykonywanie zasypek podpór; przygotowano wnęki dylatacyjne do montażu dylatacji;

WS-33 - trwa wykonywanie zasypek inżynierskich;

WD-22 - roboty przygotowawcze pod hydrofobizację;

WS-24 - zbrojenie kap skrzydeł z montażem desek gzymsowych i krawężników;

MS-25 - montaż krawężników, desek gzymsowych oraz zbrojenia kap na UN JL+JP; betonowanie kap na JL+JP; zasypki inżynierskie na podporze B (JL+JP);

WD-27 - montaż desek gzymsowych, krawężników i zbrojenia; iniekcja kanałów sprężających;

PG-29 - zakończono montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni prawej; trwają roboty przygotowawcze do betonowania ustroju nośnego jezdni prawej; trwa wykonywanie kap chodnikowych na ustroju jezdni lewej - zabetonowano 60% kap jezdni lewej; zabetonowano płytę przejściową podpory C j.lewa;

WS-37 - trwa wykonywanie ścianek zaplecznych podpory A i B, j.prawa; wykonano izolację termozgrzewalną z papy ustroju jezdni prawej pod kapami chodnikowymi; trwa montaż zbrojenia i deskowania wnęk dylatacji podpór A i B, j.lewa;

WD-38 - trwa wykonywanie zasypki podpór A i C; trwa wykonywanie kap chodnikowych - zabetonowano 50% kap;

P-04.1 - zasypki inż. przepustu;

PZ-39 - półki dla zwierząt.


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT1 - wykonywanie drenażu fundamentów;

BZT2 - wykonywanie drenażu fundamentów;

BZT3 - roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych;

MOP P - roboty tynkarskie wewnętrzne; wykonywanie instalacji sanitarnych podposadzkowych.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - Izolacja przeciwwodna - portal północny, Betonowanie kap chodnikowych - nawa wschodnia i zachodnia, Krawężnik betonowy monolityczny - nawa zachodnia (km 1+427,5 - 1+666), Nasyp z betonu wałowanego - nawa zachodnia, Warstwa drenażowa z kruszywa łamanego 4-31,5 - nawa zachodnia, Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej - nawa wschodnia.

Tunel TS-32 - trwa wykonywanie kap chodnikowych wewnętrznych etap 1; trwa montaż zbrojenia kap chodnikowych wewnętrznych; trwa wykonywanie izolacji kaloty tunelu.


ROBOTY BRANŻOWE

SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32:

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli:
1) Wodociąg Tunel TS-26 - wykonanie próby szczelności odcinka CPV; docieplenie wodociągu otuliną PUR i matami PE.
2) Odwodnienie tunelu TS-26 - wykonanie wykopu pod kanały 5D.5-5D.6, 5D.9-5D.10; wykonanie kanalizacji na odcinkach 5D.5-5D.6 (DN300 Kamionka), 5D.9-5D.10 (DN315 PP).
3) Wodociąg TS-32 - montaż podpór pod wodociąg w tunelu; montaż wodociągu w tunelu.

System oświetlenia tunelowego:
1) Tunel TS-26 - montaż trasy kablowej E90 (nawa zachodnia); montaż opraw oświetlenia przejazdowego (nawa zachodnia).

System łączności radiowej dla służb:
1) Tunel TS-26 - montaż uchwytów do kabla promieniującego (nawa zachodnia).

System wykrywania i sygnalizacji pożaru:
1) Tunel TS-26 - montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła (nawa zachodnia).

Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych - budowa przyłączy energetycznych - tunel TS-26, TS-32.

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 10; wykonywanie robót na Zlewni nr 11; wykonywanie robót na Zlewni MOP Wschód.

Oświetlenie MOP Jaczków - układanie kabla oświetleniowego MOP P.

Budowa kanału technologicznego - montaż studni teletechnicznych st34 - TS-26 portal PN; montaż studni teletechnicznych st34/1 - TS-26 portal PN; KT 46+760 - 46+770 - budowa kanału technologicznego KTp2; KT 49+100 - budowa przyłącza do SZR; KT 52+795 - budowa przyłącza do SZR; KT 49+100, 51+630 - osadzenie studni st86/1, st131/1 SK1; KT 49+100, 52+795 - osadzenie studni st86, st119 SKR-2.

Przebudowa urządzeń wodnych i cieków - umocnienie Typ 3 R_54+030; umocnienie Typ 1 R_53+725.

Budowa zbiorników retencyjnych - Budowa zbiornika retencyjnego ZB-3a.
Tydzień 08.05 - 14.05.2023

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja I - DP2787D;
Sekcja II - D9;
Sekcja III - TG km 49+400; 53+900; MOP_PN;
Wykonanie nasypów:
Sekcja I - D2b – zjazdy; TG km 46+900; 47+050; Makroniwelacja TG km 41+250 – 41+350;
Sekcja II - D9 – zjazd; TG km 46+900; 47+050;
Sekcja III - TG km 51+700; 52+200; Makroniwelacja D17/TG; MOP_PN zieleńce;
Zasypki (pas dzielący, pobocza):
Sekcja I - DD38+491;
Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7:
Sekcja II - TG km 44+685 – 44+720;
Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm:
Sekcja III - TG km 50+060 – 50+070; 50+120 – 50+145; 51+500 – 51+510;
Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7:
Sekcja III - TG km 49+000 – 49+035;
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7:
Sekcja II - TG km 48+130 – 48+180;
Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 800:
Sekcja I - Zjazd do ZB_1 km 0+006; D2 km 0+006; 2+962; D1 km 0+177; DD41+443 km 0+080;
Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 400:
Sekcja I - D2 2+703; TG km 41+180;
Humusowanie:
Sekcja I - TG km 39+810 – 40+230 str. P (przeciwskarpa - obsiew); TG km 40+250 – 40+680 str. P (przeciwskarpa - obsiew); TG km 39+300 – 40+000 str. L (skarpa - obsiew); TG km 40+610 – 40+640 str. L (skarpa - obsiew); TG km 40+720 – 40+820 str. L (skarpa - obsiew); TG km 40+850 – 40+920 str. L (skarpa - obsiew); TG km 41+180 – 41+270 str. L (skarpa - obsiew); TG km 41+330 – 41+380 str. L (skarpa - obsiew); TG km 41+520 – 41+700 str. L (skarpa - obsiew); TG km 41+520 – 41+610 str. P (skarpa - obsiew); TG km 39+390 – 39+520 str. P (skarpa - obsiew); TG km 39+040 – 39+100 str. P (skarpa – humusowanie i obsiew); TG km 38+700 – 39+000 str. P (skarpa – obsiew); DD38+491 km 0+120 – 0+255 str. L (skarpa – obsiew); DD38+491 km 0+325 – 0+370 str. L (skarpa – obsiew)
Sekcja III - TG km 53+222 – 53+440 str. L (rów); TG km 49+820 – 49+920 str. L (skarpa – humusowanie i obsiew); TG km 52+370 – 52+750 str. L (przeciwskarpa);
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3:
Sekcja II - D10 km 0+085 – 0+235; 0+240 – 0+350; TG km 48+160 – 48+273 str. P;
Ściek skarpowy:
Sekcja II - TG km 48+250 str. L;
Krawężnik kamienny:
MOP_PN; MOP_PN_5 km 0+010 – 0+040 str. L i P; MOP_PN_3 km 0+060 – 0+200 str. L;
Utrzymanie dróg technologicznych; Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-31 - ułożenie kolektora odwodnieniwoego w gruncie;

WS-35 - betonowanie płyt przejściowych w osi D; wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi H (JL+JP); montaż krawężników; zbrojenie kap chodniowych; zbrojenie płyt przejściowych w osi D;

WS-36 - układanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami;

WS-30 - trwa montaż desek gzymsowych; trwa montaż krawężników; trwa wykonywanie zasypek podpór; wykonano iniekcję kanałów kablowych j.prawej;

WS-33 - zabetonowano dylatacje; trwa wykonywanie zasypek inżynierskich;

WD-22 - roboty przygotowawcze pod hydrofobizację;

WS-24 - beton podkładowy pod kapy skrzydeł;

MS-25 - montaż krawężników, desek gzymsowych oraz zbrojenia kap na UN JL+JP; zasypki inżynierskie na podporze A i B (JL+JP);

WD-27 - montaż desek gzymsowych, krawężników i zbrojenia; zasypki podpory D;

PG-29 - trwa montaż zbrojenia ustroju nośnego jezdni prawej; trwa wykonywanie kap chodnikowych na ustroju jezdni lewej - zabetonowano 30% kap jezdni lewej; zabetonowno wnęki dylatacyjne jezdni lewej; zabetonowano płytę przejściową podpory A j.lewa; wykonano beton podkładowy pod płytę przejściową podpory C j.lewa;

WD-34 - trwaj wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych;

WS-37 - trwa wykonywanie ścianek zaplecznych podpory A i B, j.prawa; trwa wykonywanie kap chodnikowych na ustroju jezdni lewej - montaż krawężnika, desk gzymsowej i zbrojenia; zamontowano urządzenia dylatacyjne podpór A i B, j.lewa; wykonano iniekcję kanałów kabli sprężających ustrojów nośnych jezdni prawej i lewej;

WD-38 - trwa wykonywanie zasypki podpór A i C; trwa wykonywanie kap chodnikowych na ustroju - montaż deski gzymsowej, wklejanie kotew, montaż krawężnika; wykonano iniekcję kanałów kabli sprężających ustroju nośnego;

PZ-31 - betonowanie półek dla zwierząt.


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT2 - wykonywanie drenażu fundamentów;

BZT3 - roboty dociepleniowe ścian zewnętrznych;

MOP P - roboty tynkarskie wewnętrzne.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - Betonowanie kap chodnikowych - nawa wschodnia, Demontaż deskowania - nawa zachodnia/ portal południowy, Nasyp z betonu wałowanego - nawa wschodnia i zachodnia, Warstwa drenażowa z kruszywa łamanego 4-31,5 - nawa wschodnia, Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej - nawa wschodnia;

Tunel TS-32 - trwa wykonywanie kap chodnikowych zewnętrznych etap 2; trwa montaż zbrojenia kap chodnikowych wewnętrznych; trwa wykonywanie izolacji kaloty tunelu.


ROBOTY BRANŻOWE

SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32:

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli:
1) Tunel TS-26 - montaż rur żeliwnych DN150; montaż podpór pod wodociąg z rur żeliwnych; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) CPV.
2) Odwodnienie tunelu TS-26 - wykonanie kanalizacji na odcinkach 5D.5-5D.4 (DN300 Kamionka), 5D.5-5D.6 (DN300 Kamionka), 5D.9-5D.8 (DN315 PP); montaż studni kanalizacyjnych rewizyjnych DN1200; zasypka poprzeczki strona lewa projektowa - portal północny TS-26.
3) Wodociąg TS-26 - wykop pod odcinek 4W.4-4W.3; montaż rury ochronnej stalowej na odcinku 4W.4-4W.3.1; zasypka poprzeczki strona lewa projektowa - portal północny TS-26.

System oświetlenia tunelowego:
1) Tunel TS-26 - otworowanie stropu tunelu (nawa zachodnia); montaż trasy kablowej E90 (nawa wschodnia i nawa zachodnia); montaż opraw oświetlenia przejazdowego (nawa wschodnia i nawa zachodnia).

System łączności radiowej dla służb:
1) Tunel TS-26 - montaż uchwytów do kabla promieniującego (nawa wschodnia i nawa zachodnia).
2) Tunel TS-32 - montaż uchwytów do kabla promieniującego (nawa wschodnia i nawa zachodnia).

System wykrywania i sygnalizacji pożaru:
1) Tunel TS-26 - montaż uchwytów do liniowej czujki ciepła (nawa wschodnia i nawa zachodnia).

Oświetlenie MOP Jaczków - układanie kabla oświetleniowego MOP P.

Budowa kanału technologicznego - montaż rur kanału technologicznego DN110 - TS-26 PN; montaż rur kanału technologicznego DN125 - TS-26 PN; KT 49+100 - 49+150 - budowa kanału technologicznego KTp2; KT 52+980 - 53+020 - budowa kanału technologicznego KTp2; KT 51+620 - 51+670 - budowa kanału technologicznego KTp2; KT 51+620 - 51+670, KT 49+720 - 49+750 - osadzenie studni st94, st120 SKR-2.

Przebudowa urządzeń wodnych i cieków - umocnienie Typ 3 R_54+030; montaż rurociągu fi 1200 R_54+030.
Tydzień 01.05 - 07.05.2023

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja II - D9;
Wykonanie nasypów:
Sekcja I - Makroniwelacja TG km 41+250 – 41+300; Makroniwelacja MS-25;
Sekcja II - D9;
Sekcja III - TG km 49+000 – 49+035 (GWN); TG km 51+700;
Wykonanie wlotów/wylotów rowów krytych fi 400:
Sekcja I - D2 1+099; 1+115; 1+138; 1+243; 1+289; 1+291; 1+331; 1+395; 1+400;
Humusowanie:
Sekcja I - TG km 40+840 – 40+950 str. P (skarpa - obsiew skarp); TG km 40+970 – 41+080 str. P (przeciwskarpa - obsiew skarp); TG km 40+310 – 40+575 str. L (przeciwskarpa - obsiew skarp); TG km 52+320 – 52+370 str. L (przeciwskarpa);

Utrzymanie dróg technologicznych; Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-35 - montaż deski gzymsowej; montaż krawężników; zbrojenie kap chodnikowych; zbrojenie płyt przejściowych w osi D;

WS-36 - układanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami;

WS-30 - trwa montaż desek gzymsowych; trwa montaż krawężników; wznowiono wykonywanie zasypek podpór;

WS-33 - trwa dozbrajanie dylatacji;

WD-22 - dokończenie żywic na kapach wraz z silikonowaniem dylatacji; roboty przygotowawcze pod hydrofobizację;

MS-25 - montaż krawężników, desek gzymsowych oraz zbrojenia kap na UN JL+JP; zasypki inżynierskie na podporze A i B (JL+JP);

WD-27 - montaż desek gzymsowych oraz krawężników;

PG-29 - zakończono montaż deskowania ustroju nośnego jezdni prawej; trwa wykonywanie kap chodnikowych na ustroju jezdni lewej - montaż krawężnika i zbrojenia; trwa montaż zbrojenia i deskowania wnęk dylatacyjnych jezdni lewej; wykonano beton podkładowy pod płytę przejściową podpory A j. lewa;

WD-34 - trwa wykonywanie nawierzchni na kapach chodnikowych;

WS-37 - zakończono demontaż deskowania ustroju jezdni prawej; zabetonowano strefy zakotwień ustroju jezdni prawej; wklejono kotwy kap chodnikowych ustroju jezdni lewej; trwa wykonywanie kap chodnikowych na ustroju jezdni lewej - montaż krawężnika, deski gzymsowej i zbrojenia;

WD-38 - trwa wykonywanie zasypki podpór A i C; wykonano izolację termozgrzewalną ustroju nośnego pod kapami chodnikowymi.


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT 1 - wykonanie instalacji podtynkowej systemu oddymiania.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - Betonowanie kap chodnikowych - nawa wschodnia, CPP2 i CPP3, Nasyp z betonu wałowanego - nawa wschodnia, Ułożenie warstwy drenażowej z kruszywa łamanego - nawa wschodnia.

Tunel TS-32 - trwa wykonywanie kap chodnikowych zewnętrznych etap 2; rozpoczęto montaż zbrojenia kap chodnikowych wewnętrznych; trwa wykonywanie izolacji kaloty tunelu.


ROBOTY BRANŻOWE

SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32:

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli:
1) Tunel TS-26 - montaż rur żeliwnych DN150; montaż podpór pod wodociąg z rur żeliwnych; Montaż by-passów na rurociągu żeliwnym (obejścia studzienek kablowych) CPV.
2) Odwodnienie tunelu TS-32 - wykonanie wykopu pod kanał ID.21-ID.20; montaż studni kanalizacyjnych ID.20, ID.7, ID.6, ID.3.2.
3) Odwodnienie tunelu TS-26 - wykonanie wykopu pod kanały 5D.5-5D.4, 5D.9-5D.8; wykonanie kanalizacji na odcinkach 5D.5-5D.4 (DN300 Kamionka), 5D.9-5D.8 (DN315 PP). 4) Wodociąg TS-26 - wykop pod odcinek 4W.4-4W.3; montaż rury ochronnej stalowej na odcinku 4W.4-4W.3.Kanalizacja P.POŻ.

System oświetlenia tunelowego:
1) Tunel TS-26 - montaż trasy kablowej (nawa zachodnia); montaż opraw oświetlenia wjazdowego (nawa zachodnia); montaż opraw oświetlenia przejazdowego (nawa wschodnia i nawa zachodnia).

System wykrywania i sygnalizacji pożaru:
1) Tunel TS-26 - montaż trasy kablowej E90 (nawa wschodnia i nawa zachodnia).

System łączności radiowej dla służb:
1) Tunel TS-26 - montaż uchwytów do kabla promieniującego.

Oświetlenie MOP Jaczków - układanie kabla oświetleniowego MOP P.

Budowa kanału technologicznego - Montaż rur kanału technologicznego DN110; Montaż rur kanału technologicznego DN125.

Przebudowa urządzeń wodnych i cieków - Wykonanie ławy fundamentowej R_54+030; Montaż rurociągu fi 1200 R_54+030.

Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅