Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

81,58% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 70,19%

Roboty Drogowe

Postęp: 51,93%

- Wykopy: 86%
- Nasypy: 87%
- Podbudowa zasadnicza z AC: 57%
- w-wa wiążąca z AC: 1%
Roboty Branżowe

Postęp: 57,25%

- Wodociągi: 98%
- Kanalizacja sanitarna: 100%
- Kanalizacja deszczowa: 69%
- Melioracja: 44%
- Energetyka: 100%
- Teletechnika: 100%
- SRK: 100%
- SZR: 37%
- Kanalizacja Sanitarna MOP Jaczków: 100%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%
- Kanał technologiczny: 12%Roboty Mostowe

Postęp: 69,03%

Przepusty

Postęp: 74%

Przejścia dla zwierząt

Postęp: 36%

Roboty Tunelowe

Postęp: 79%Tunel TS-26

Postęp: 78%

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 100%
- Obudowa wstępna (kalota): 100%
- Drążenie (sztrosa): 100%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 100%
- Obudowa ostateczna: 50%

Tunel TS-32

Postęp: 84%

- Wykopy: 100%
- Fundamenty - 100%
- Beton Ściany - 100%
- Beton Kalota - 94%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 74%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 13.05.2024)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania

Listopad 2022 - ⇅

Tydzień 21.11 - 27.11.2022

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):

Sekcja II - Zjazdy z D10 km 0+044; 0+055; 0+240; 0+300; 0+570; 0+630;

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych

Sekcja II - TG km 46+700; D6; D8; D11; DD46+776; Zjazd z TG na drogę D10; D10 zjazdy indywidualne;
Sekcja III - TG km 49+400; 53+900; 54+050; DD53+798;

Wykop rowu:

Sekcja I - TG km 39+700 – 39+800; 40+720 – 40+950; D2; DD38+491; DD41+443;
Sekcja III - D12; TG km 53+550; D16; D17;

Wykonanie nasypów:

Sekcja I - Makroniwelacja TG km 40+900; 41+200 – 41+420; Makroniwelacja TG/D2;
Sekcja II - TG km 48+120 W6; Zjazdy z D10; Makroniwelacja D6; D11; DD46+776;
Sekcja III - TG km 49+500 W1 (GWN); TG km 52+150 W8; D16; D16 – zjazdy indywidualne; DD53+798; WS-36 – makroniwelacja; Makroniwelacja D12/D14; Makroniwelacja D12/TG; Makroniwelacja MOP_WSCH/D14; MOP_WSCH;

Nasyp w pasie rozdziału i poboczach:

Sekcja II - TG km 46+500; 47+100 – 47+200; 47+500; 48+160 – 48+600;

Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) – gr. 25 cm – KR3, KR 5, KR7:

Sekcja III - TG km 54+010 – 54+050 str. L; TG km 54+010 – 54+095 str. P;

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1:

Sekcja II - D10 0+540 – 0+623;

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7:

Sekcja III - TG km 54+010 – 54+095 str. P; TG km 54+010 – 54+050 str. L;

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7:

Sekcja I - DD38+491 km 0+320 – 0+480; DD41+443 km 0+230 – 0+319; Zjazd do ZB_1 km 0+000 – 0+180;

Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE:

Sekcja II - DD46+776 km 0+130;

Rów kryty, średnica fi400, HDPE:

Sekcja II - D8 km 0+667;

Rów kryty, średnica fi500, HDPE:

Sekcja III - TG km 50+616;

Drenaż w pasie rozdziału DN200:

Sekcja II - TG km 47+074 – 47+556;

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu;
Osuszanie warstw nasypu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-31 - betonowanie ścianki zaplecznej w osi A; betonowanie kapy chodnikowej; montaż deski gzymsowej;

WS-35 - zbrojenie UN (JP); betonowanie UN (JP);

WS-36 - betonowanie skrzydła w osi A (JP) - etap 2;

WS-30 - trwa montaż deskowania UN - etap 4 (JP, A-C);

WS-24 - zabetonowanie wnęk z urządzeniami dylatacyjnymi;

MS-25 - trwa montaż deskowania ustroju JL; trwa przygotowanie podłoża pod rusztowania ustroju JP;

WD-27 - trwa montaż rusztowania i deskowania ustroju;

PG-29 - trwa wykonywanie zasypek podpory B JP; trwa wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i C, JL;

WD-34 - wykonano kapy chodnikowe na ustroju nośnym przy dylatacjach; trwa wykonywanie warstw drogowych nad płytami przejściowymi;

WS-37 - trwa wykonywanie ustroju nośnego jezdni lewej;

WD-38 - trwa montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego;

P-04.1 - trwa zbrojenie i szalowanie wlotu, wylotu i płyty zespalającej.


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT1 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów; wykonanie zasypki inżynierskiej; wykonanie instalacji podposadzkowej w zakresie kanalizacji ściekowej i deszczowej; wykonanie betonu podkładowego pod warstwy posadzkowe;

BZT2 - wykonywanie prac murarskich;

BZT3 - wykonywanie zasypki inżynierskiej;

BT MOP P - roboty murarskie.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia i zachodnia, zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia i zachodnia, wykonanie iniekcji szczeliny stropowej - nawa wschodnia i zachodnia.

Tunel TS-32 - zabetonowano kalotę tunelu - segment 25L i 26P; zabetonowano ścianę portalową nr 3 (część wschodnia).


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 6; wykonywanie robót na Zlewni nr 15; wykonywanie robót na Zlewni nr 18;

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych - poprzeczka 44+760; poprzeczka 44+860; poprzeczka 44+960; poprzeczka 45+160; ułożenie kabla SN w kanalizacji kablowej;

Budowa kanału technologicznego - KT 42+620-42+640 - Budowa ciągu głównego KTp2; KT 44+917 - Wypełnienie poprzeczki KTp1 pakietem; KT 44+917 - Wypełnienie przyłacza SZR pakietem; KT 45+630-45+670 - Budowa ciągu głównego KTp2; KT 45+630 - Osadzenie studni SKR2 nr 50; KT 45+670 - Osadzenie studni SKR2 nr 51; KT 46+650 - Osadzenie studni SKR2 nr 59; KT 46+650 - Budowa poprzeczki KTp1.

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli: Tunel TS-26: Montaż instalacji wodociągowej DN150 w tunelu; Montaż niszy hydrantowej w tunelu TS-26.

Melioracja - Budowa zbiornika retencyjnego: umocnienie Typ 3 - narzut kamienny - R_44+800; umocnienie Typ 3 - geowłóknina - R_44+800.
Tydzień 14.11 - 20.11.2022

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych

Sekcja II - TG km 46+550; D5; D6; D8;
Sekcja III - TG km 49+400; DD53+798; MOP_PN;

Wykop rowu:

Sekcja I - TG km 39+500 – 39+900; 40+600 – 40+800; D2; D2b;
Sekcja II - TG km 44+800 – 44+850;
Sekcja III - D14; D16;

Wykonanie nasypów:

Sekcja I - Makroniwelacja D2b;
Sekcja II - TG km 48+120 W7-6; D6;
Sekcja III - TG km 49+500 W2; D16; WS-36 – makroniwelacja; Makroniwelacja D12/D14; MOP_WSCH;

Nasyp w pasie rozdziału i poboczach:

Sekcja I - TG km 39+900 – 40+800;

Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) – gr. 25 cm – KR3, KR 5, KR7:

Sekcja III - MOP_WSCH;

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 15 cm (G2) - KR1:

Sekcja II - DD44+702 km 0+156 – 0+180; Zjazd do ZB_6 km 0+030 – 0+153;

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1:

Sekcja II - D5 km 0+000 – 0+140; DD44+702 km 0+000 – 0+070; DD46+776 km 0+070 – 0+150; 0+180 – 0+280;
Sekcja III - D16 km 0+145 – 0+190; D19 km 0+000 – 0+090;

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP-

MOP_WSCH;

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm – KR7:

Sekcja II - TG km 47+320 – 47+460 str. P; TG km 47+320 – 47+450 str. L;

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7:

Sekcja I - TG km 41+410 – 41+420;
Sekcja II - TG km 47+320 – 47+450 str. L ; TG km 47+320 – 47+460 str. P;
Sekcja III - TG km 51+180 – 51+226;

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7: Sekcja I - DD38+491 km 0+480 – 0+535; DD41+443 km 0+110 – 0+230; Zjazd do ZB_1 km 0+180 – 0+260; D2b km 0+200 – 0+412;

Sekcja II - TG km 47+320 – 47+550 str. L; TG km 47+320 – 47+550 str. P;
Sekcja III - TG km 51+180 – 51+226; D12 km 0+535 – 0+625; D16 km 0+150 – 0+220; D19 km 0+000 – 0+090;

Rów kryty, średnica fi500, HDPE:

Sekcja II - TG km 44+800;

Drenaż w pasie rozdziału DN200:

Sekcja I - Montaż prefabrykowanych wylotów drenu;
Sekcja II - TG km 44+887 – 45+140; Montaż prefabrykowanych wylotów drenu;

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu;
Osuszanie warstw nasypu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-31 - betonowanie kapy chodnikowej; zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora A jezdnia lewa;

WS-35 - zbrojenie UN (JP); deskowanie UN (JL);

WS-36 - zbrojenie i deskowanie skrzydła w osi A (JP) - etap 2;

WS-30 - zabetonowano UN - etap 3 (j.prawa. C-E); trwa montaż deskowania UN - etap 4 (j.prawa, A-C);

WS-33 - trwa rozdeskowanie UN - etap 6;

WS-24 - zaizolowano płyty przejściowe; trwa zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych;

MS-25 - trwa montaż deskowania ustroju jezdni lewej; trwa przygotowanie podłoża pod rusztowania ustroju nitki prawej;

WD-27 - wykonywane są zasypki inżynierskie; trwa montaż rusztowania i deskowania ustroju;

PG-29 - wykonano izolację fundamentu i filarów; trwa wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i C, j.lewa;

WD-34 - trwa wykonywanie kap chodnikowych na ustroju nośnym przy dylatacjach; trwa wykonywanie warstw drogowych nad płytami przejściowymi;

WS-37 - trwa wykonywanie ustroju nośnego jezdni lewej; trwa zasypywanie podpory B;

WD-38 - trwa montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego;

P-04.1 - trwa zbrojenie wlotu, wylotu i płyty zespalającej;

P-09.2.1 - wykonywane są zasypki inżynierskie.


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT1 - szalowanie i betonowanie ścian fundamentowych; rozpoczęcie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów;

BZT3 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów;

BT MOP P - zakończenie wykonywania instalacji sanitarnych podposadzkowych (wod-kan,); dokończenie zasypki inżynierskie fundamentów; wykonanie betonu podkładowego pod warstwy podłogowe;

BT MOP L - zasypki inżynierskie.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia i zachodnia, zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia i zachodnia, wykonanie iniekcji szczeliny stropowej, CPP8 - betonowanie sklepienia;

Tunel TS-32 - zabetonowano kalotę tunelu - segment 25P; trwa montaż zbrojenia i deskowania ściany portalowej nr 3 (część wschodnia); trwa wykonywanie zasypek ściany A.


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 8; wykonywanie robót na Zlewni nr 15;

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych - układanie kabla SZR_3;

Budowa kanału technologicznego - KT 44+900-45+160 - Budowa ciągu głównego KTu2; KT 45+160-45+200 - Budowa ciągu głównego KTp2; KT 45+200 - Osadzenie studni SKR2 nr 46; KT 45+540-45+570 - Budowa ciągu głównego KTp2; KT 45+540 - Osadzenie studni SKR2 nr 48; KT 45+570 - Osadzenie studni SKR2 nr 49;

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli: 1) Zbiornik ppoż do tunelu TS-26: - zasypka zbiornika wraz z zagęszczeniem.

Melioracja - Budowa zbiornika retencyjnego - umocnienie Typ 3 - narzut kamienny - R_44+800; umocnienie Typ 3 - geowłóknina - R_44+800.
Tydzień 07.11 - 13.11.2022

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych

Sekcja I - D2;
Sekcja II - D5, D8, DD44+702 – zjazd km 0+037;
Sekcja III - TG km 53+600 – 54+250, DD53+798, MOP_WSCH;

Wykop rowu:

Sekcja I - TG km 39+500 – 39+900, D2;
Sekcja II - TG km 46+100 – 46+260, DD44+702, D6, D8;
Sekcja III - D16;

Wykonanie nasypów:

Sekcja I - D2b, Makroniwelacja Zjazd ZB_1/DD38+491;
Sekcja II - D6 – zjazdy indywidualne, D6, DD44+702;
Sekcja III - TG km 49+300 W1 (GWN), D14, D16, D19, DD53+798, WS-36 – makroniwelacja, MOP_WSCH;

Nasyp w pasie rozdziału i poboczach:

Sekcja I - TG km 40+400 – 40+800;
Sekcja II - TG km 46+000 – 46+100; 48+160 – 48+300;
Sekcja III - TG km 53+200 - 53+500; 54+100 – 54+300;

Stabilizacja cementem – Górna warstwa nasypu 20 cm:

Sekcja III - TG km 49+300 – 49+365; 54+290 – 54+338;

Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) – gr. 25 cm – KR3, KR 5, KR7:

Sekcja II - TG km 47+330 – 47+460;

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1:

Sekcja I - Zjazd ZB_1 km 0+180 – 0+260, D2b km 0+200 – 0+270; 0+300 – 0+412, DD41+443 km 0+110 – 0+230;

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7:

Sekcja III - TG km 49+300 – 49+360, TG km 51+440 – 51+495, TG km 54+290 – 54+338;

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7:

Sekcja III - TG km 52+675 – 52+870; D19 km 0+090 – 0+230; DD53+798 km 0+300 – 0+464; Zjazd do ZB_11a

Rów kryty, średnica fi400, HDPE (na rowach melioracyjnych):

Sekcja II - TG km 44+839;

Drenaż w pasie rozdziału DN200:

Sekcja II - TG km 46+095 – 46+220; 46+460 – 46+738;

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu;
Osuszanie warstw nasypu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-31 - ułożenie krawężnika; montaż deski gzymsowej; betonowanie kapy chodnikowej, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej podpora A jezdnia prawa;

WS-35 - zbrojenie UN (JP), deskowanie UN (JL);

WS-36 - zbrojenie i deskowanie skrzydła w osi A (JP) - etap 2;

WS-30 - trwa montaż deskowania i zbrojenia UN - etap 3 (j.prawa, C-E), trwa montaż deskowania UN - etap 4 (j.prawa, A-C);

WS-33 - trwa rozdeskowanie UN - etap 6;

WD-22 - zaizolowano płytę przejściową C;

WS-24 - trwa zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych;

MS-25 - trwa montaż deskowania ustroju jezdni lewej, trwa przygotowanie podłoża pod rusztowania ustroju nitki prawej;

WD-27 - wykonywane są zasypki inżynierskie, trwa montaż rusztowania i deskowania ustroju;

PG-29 - wykonano filary podpory B j.prawa, zabetonowano bloki kotwiące ustroju nośnego jezdni lewej;

WD-34 - trwa wykonywanie kap chodnikowych na ustroju nośnym przy dylatacjach, trwa wykonywanie warstw drogowych nad płytami przejściowymi;

WS-37 - trwa wykonywanie ustroju nośnego jezdni lewej, trwa zasypywanie podpory B;

WD-38 - trwa montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego;

P-04.1 - trwa zbrojenie wlotu, wylotu i płyty zespalającej;

P-09.2.1 - wykonywane są zasypki inżynierskie


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT1 - szalowanie i betonowanie ław fundamentowych;

BZT2 - zasypki inżynierskie fundamentów, wykonanie betonu podkładowego pod posadzki;

BZT3 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian fundamentowych;

BT MOP P - wykonywanie instalacji sanitarnych podposadzkowych (wod-kan.), zasypki inżynierskie fundamentów;

BT MOP L - zasypki inżynierskie; izolacja przeciwwilgociowa fundamentów.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia i zachodnia, zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia i zachodnia, CPP8 - betonowanie sklepienia;

Tunel TS-32 - zabetonowano kalotę tunelu - segment 24 oś A-B, trwa montaż zbrojenia i deskowania ściany portalowej nr 3 (część wschodnia), trwa wykonywanie zasypek ściany A.


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 8; wykonywanie robót na Zlewni nr 15; Budowa sieci wodociągowej MOP Jaczków - MOP Prawy (Zachód) - montaż zbiornika ppoż.

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych - układanie kabla SZR_3;

Budowa kanału technologicznego - KT 44+665-44+700 - Wypełnienie KTp2 pod WS27; KT 44+700 - Budowa ciągu głównego KTu2 (pomiędzy st 38 a 39); KT 44+700 - Osadzenie studni SKR2 nr 39; KT 44+700-44+900 - Budowa ciągu głównego KTu2; KT 44+760-44+800 - Wypełnienie KTp2.;

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli - 1) Zbiornik ppoż do tunelu TS-26: zakończenie próby szczelności; rozpoczęcie zasypki zbiornika wraz z zagęszczeniem; 2) Przygotowanie rur osłonowych na odcinku przyłącza W6 - transport rur ochronnych w odpowiednie miejsce; spawanie rur stalowych.

Melioracja - Budowa zbiornika retencyjnego - umocnienie Typ 4 w przepuście MM-04.1 - narzut kamienny - R_44+800; umocnienie Typ 4 w przepuście MM-04.1 - pods. pias-cem - R_44+800.
Tydzień 31.10 - 07.11.2022

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych

Sekcja I -DD41+443,
Sekcja II - TG km 46+700; 47+350; D6 km 2+000; D8; DD44+702 – zjazd km 0+037,
Sekcja III - TG km 53+600 – 54+250;

Wykop rowu

Sekcja I - TG km 38+500 – 39+000, D1,
Sekcja III - TG/D16;

Wykonanie nasypów

Sekcja I - D2, D2b, Zjazd ZB_1,
Sekcja II - Makroniwelacja D9/TG , D6, DD44+702, Zjazd 44+900 str. L, Zjazd do urządzeń ZB_6,
Sekcja III - TG km 54+320 W1 (GWN), D16;

Nasyp w pasie rozdziału i poboczach

Sekcja I - TG km 40+700 – 40+800; 40+900 – 41+360,
Sekcja III - TG km 52+200 – 52+960; 53+200 - 53+500;

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1:

Sekcja I - Zjazd ZB_1 km 0+000 – 0+090; 0+145 – 0+180;

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 – MOP:

MOP_PN;

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7:

Sekcja III - D17 km 0+000 – 0+890;

Rów kryty, średnica fi400, HDPE:

Sekcja III - D16 km 1+584;

Sączki podłużne - przykanalik DN200:
Sekcja III - TG km 54+087; Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV:
Sekcja III - TG km 54+087;

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu;
Osuszanie warstw nasypu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-31 - ułożenie krawężnika, montaż deski gzymsowej;

WS-35 - zbrojenie UN (JP); WS-36 - zbrojenie skrzydła w osi A (JL) - etap 2, wysuw segmentu 13 (JP);

WS-30 - trwa montaż deskowania i zbrojenia UN - etap 3 (j.prawa, C-E); rozpoczęto montaż deskowania UN - etap 4 (j.prawa, A-C);

WS-33 - trwa rozdeskowanie UN - etap 6;

WD-22 - zabetonowano wnęki dylatacji;

WS-24 - trwa zbrojenie i szalowanie wnęk dylatacyjnych, zabetonowano płyty przejściowe przy podporze A;

MS-25 - trwa montaż deskowania ustroju jezdni lewej, trwa przygotowanie podłoża pod rusztowania ustroju nitki prawej;

WD-27 - wykonywane są zasypki inżynierskie, trwa montaż rusztowania i deskowania ustroju;

PG-29 - trwa wykonywanie filarów podpory B j.prawa;

WD-34 - wykonywano izolację z papy ścianek zaplecznych i płyt przejściowych podpór A i C;

WS-37 - trwa wykonywanie ustroju nośnego jezdni lewej, trwa zasypywanie podpory B;

WD-38 - ułożono płyty drogowe na platformie pod rusztowania ustroju nośnego;

P-04.1 - trwa zbrojenie wlotu i wylotu, zabetonowano płyty denne wlotu i wylotu;

MM-04.2 - wykonano zasypki inżynierskie;

P-09.2.1 - wykonywane są zasypki inżynierskie.


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT1 - zbrojenie ław i ścian fundamentowych;

BZT2 - izolacja cienka ław i ścian fundamentowych, zasypki inżynierskie fundamentów, wykonanie instalacji KD podposadzkowej;

BZT3 - wykonanie ław fundamentowych;

BT MOP L - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian fundamentowych, zbrojenie, szalowanie i betonowanie ław fundamentowych.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia i zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia i zachodnia, CPP7 - betonowanie sklepienia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów - nawa zachodnia, CPV1 - montaż deskowania;

Tunel TS-32 - zabetonowano kalotę tunelu - segment 24 oś B-C, zabetonowano ścianę portalową nr 3 (część zachodnia), trwa wykonywanie zasypek ściany A, przygotowano powierzchnię kalot tunelu - segmenty 1-10 do ułożenia izolacji z papy.


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 18;

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych - układanie kabla SZR_6;

Budowa kanału technologicznego - KT 45+160 - Wypełnienie przyłacza do SZR; KT 45+160 - Osadzenie studni SKR2 nr 45; KT 47+500 - Osadzenie studni SK1 nr 68/2; KT 47+500 - Budowa przyłacza do SZR; KT 47+500 - Wypełnienie poprzeczki KT; KT 47+500 - Wypłycenie studni SKR2 68/1.

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli - 1) Zbiornik ppoż do tunelu TS-26 - przeprowadzenie 4-dniowej próby szczelności zbiornika; 2) Zbiornik na subst. niebezpieczne dla tunelu TS-32 - dokończenie wykopu pod zbiornik; przygotowanie i zagęszczenie podsypki piaskowej pod posadowienie zbiornika; 3) Ułożenie rur ochronnych pod fundamentem budynku administracyjnego TS-26.

Melioracja - Budowa zbiornika retencyjnego - Wykonanie nasypu - R_44+800.

Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅