Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

84,61% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 73,83%

Roboty Drogowe

Postęp: 52,52%

- Wykopy: 88%
- Nasypy: 88%
- Podbudowa zasadnicza z AC: 58%
- w-wa wiążąca z AC: 1%
Roboty Branżowe

Postęp: 61,88%

- Wodociągi: 98%
- Kanalizacja sanitarna: 100%
- Kanalizacja deszczowa: 73%
- Melioracja: 48%
- Energetyka: 100%
- Teletechnika: 100%
- SRK: 100%
- SZR: 37%
- Kanalizacja Sanitarna MOP Jaczków: 100%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%
- Kanał technologiczny: 14%
- Budynki: 20%Roboty Mostowe

Postęp: 69,03%

Przepusty

Postęp: 74%

Przejścia dla zwierząt

Postęp: 36%

Roboty Tunelowe

Postęp: 79%Tunel TS-26

Postęp: 78%

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 100%
- Obudowa wstępna (kalota): 100%
- Drążenie (sztrosa): 100%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 100%
- Obudowa ostateczna: 50%

Tunel TS-32

Postęp: 84%

- Wykopy: 100%
- Fundamenty - 100%
- Beton Ściany - 100%
- Beton Kalota - 94%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 74%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 13.05.2024)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania

Marzec 2023 - ⇅

Tydzień 06.03 - 12.03.2023

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja II - D6; D8;
Wykop rowu:
Sekcja I - TG km 38+255 – 38+420;
Wykonanie nasypów:
Sekcja I - Makroniwelacja WD-22;
Rów kryty, średnica fi400, HDPE:
Sekcja I - D2 km 2+789; 2+819;
Sekcja III - D14 km 1+247; 1+260;
Rów kryty, średnica fi500, HDPE:
Sekcja III - TG km 50+086; 50+100;

Utrzymanie dróg technologicznych;
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-31 - montaż deski gzymsowej; dozbrojenie wnęki dylatacyjnej;

WS-36 - montaż łożysk docelowych;

WS-30 - zabetonowano skrzydło A JL etap 2; trwa montaż deskowania i zbrojenia ścianek zaplecznych;

WS-33 - zabetonowano ścianę zapleczną podpory G JL;

MS-25 - zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych JL oraz JP;

WD-27 - zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych;

WS-37 - trwa montaż rusztowania ustroju nośnego JP; trwa wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i B, JL;

WD-38 - trwa wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i C;

MM-02 - zbrojenie i szalowanie segmentów skrajnych przewodu;

P-04.2 - wykop pod przepust.


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT1 - murowanie attyki; betonowanie trzpieni i wieńca attyki;

BT MOP L - betonowanie stropu.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa zachodnia, Izolacja przeciwwodna - nawa zachodnia, Betonowanie kap chodnikowych - nawa zachodnia, Krawężnik szczelinowy - nawa wschodnia, Krawężnik betonowy monolityczny - nawa wschodnia i zachodnia, C&C - portal południowy.

Tunel TS-32 - zakończono wykonywanie kap chodnikowych zewnętrznych etap 1 w nawie lewej tunelu; zabetonowano fundament ściany portalowej nr 4; trwa montaż zbrojenia i deskowania ścian portalowych.


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 6; wykonywanie robót na Zlewni nr 7; wykonywanie robót na Zlewni nr 9; wykonywanie robót na Zlewni nr 11; wykonywanie robót na Zlewni nr 12;

SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32:

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli
1) Tunel TS-26 - montaż docieplenia wodociągu (skorupy PUR, maty PE i kable grzewcze); 2) Zbiornik ppoż dla TS-32 - zasypka zbiornika wraz z zagęszczeniem. System oświetlenia tunelowego: 1) Tunel TS-26: - otworowanie stropu tunelu (nawa wschodnia i nawa zachodnia) na potrzeby montażu tras kablowych, liniowej czujki ciepła oraz kabli retransmisji radiowej.
2) Tunel TS-32 - otworowanie stropu tunelu (nawa zachodnia) na potrzeby montażu tras kablowych, liniowej czujki ciepła oraz kabli retransmisji radiowej.

Budowa kanału technologicznego - KT 47+090 - 47+210 - Wykonanie Kanału technologicznego KTu2; KT 50+060 - Wykonanie Kanału technologicznego KTp1; KT 50+060 - Osadzenie studni SKR1 nr 98/2, 98/3; KT 50+060 - Osadzenie studni SKR2 nr 98.

Przebudowa urządzeń wodnych i cieków - R_50+096 - Typ 3 - Ułożenie geowłókniny; Typ 3 - Ułożenie narzutu kamiennego.
Tydzień 27.02 - 05.03.2023

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja II - D6; D8; D9 km 0+650 – 0+830;
Wykop rowu:
Sekcja I - TG km 38+255 – 38+400; 39+800 – 40+200;
Wykonanie nasypów:
Sekcja I - Makroniwelacja TG/D2;
Sekcja III - Makroniwelacja WS33;
Humusowanie:
Sekcja I - TG km 39+612 – 39+750 (pas rozdziału); TG km 39+750 – 40+000L (pas rozdziału); TG km 40+300 – 40+350L (pas rozdziału); TG km 40+100 – 40+300P (pas rozdziału);
Drenaż:
Sekcja III - Montaż wylotu drenu wyl.41,42;
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3:
Sekcja I - TG km 39+796 – 39+856 str. P;

Utrzymanie dróg technologicznych;
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-31 - montaż deski gzymsowej;

WS-30 - zabetonowano skrzydło E JL etap 2; trwa montaż deskowania i zbrojenia skrzydeł podpory A JL etap 2;

WS-33 - rozpoczęto montaż zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznj podpory G JL;

MS-25 - zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych JL oraz JP;

WD-27 - zbrojenie i szalowanie ścianek zaplecznych;

MM-02 - zbrojenie i szalowanie segmentów skrajnych przewodu;

WS-37 - trwa montaż rusztowania ustroju nośnego jezdni prawej, trwa wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i B, JL;

WD-38 - zakończono wykonywanie bloków kotwiących ustroju; trwa wykonywanie ścianek zaplecznych podpór A i C.


OBIEKTY KUBATUROWE

BZT1 - wykonanie stropodachu nad 1. piętrem;

BT MOP L - układanie płyt filigran; zbrojenie stropu.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa zachodnia, Izolacja przeciwwodna - nawa zachodnia, Betonowanie kap chodnikowych - nawa zachodnia, Krawężnik szczelinowy - nawa wschodnia, Krawężnik betonowy monolityczny - nawa zachodnia;

Tunel TS-32 - trwa wykonywanie kap chodnikowych zewnętrznych etap 1 w nawie lewej tunelu, zabetonowano fundament ściany portalowej nr 2, trwa montaż zbrojenia fundamentu ściany portalowej nr 4.


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na obszarze MOP Zachód; wykonywanie robót na Zlewni nr 16; wykonywanie robót na Zlewni nr 17; wykonywanie robót na Zlewni nr 18.

SYSTEMY I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA TUNELI TS-26 i TS-32:

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli
1) Tunel TS-26 - montaż podpór pod wodociąg; montaż instalacji wodociągowej DN150; montaż docieplenia wodociągu (skorupy PUR, maty PE i kable grzewcze);
2) Zbiornik ppoż dla TS-32 - zasypka zbiornika wraz z zagęszczeniem.

System oświetlenia tunelowego
1) Tunel TS-26 - otworowanie stropu tunelu (nawa wschodnia i nawa zachodnia) na potrzeby montażu tras kablowych, liniowej czujki ciepła oraz kabli retransmisji radiowej.
2) Tunel TS-32 - otworowanie stropu tunelu (nawa zachodnia) na potrzeby montażu tras kablowych, liniowej czujki ciepła oraz kabli retransmisji radiowej. Zasilanie rezerwowe tunelu TS-26 - portal północny - ułożenie rur osłonowych RHDPEp 160/9.1.

Budowa kanału technologicznego - KT 47+210 - 47+360 - Wykonanie Kanału technologicznego KTu2; KT 47+500 - 47+690 - Wykonanie Kanału technologicznego KTu2; KT 47+360 - Osadzenie studni SKR2 nr 67; KT 47+210 - Osadzenie studni SKR2 nr 66.

Przebudowa urządzeń wodnych i cieków - R_50+096 - Wykonanie wykopu, Typ 3.

Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅