Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

88% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 88,46%

Roboty Drogowe

Postęp: 74,14%

- Wykopy: 95%
- Nasypy: 97%
- Podbudowa zasadnicza z AC: 97%
- w-wa wiążąca z AC: 95%
- w-wa ścieralna SMA: 62%
- bariery: 30%
Roboty Branżowe

Postęp: 79,19%

- Wodociągi: 98%
- Kanalizacja sanitarna: 100%
- Kanalizacja deszczowa: 85%
- Melioracja: 80%
- Energetyka: 100%
- Teletechnika: 100%
- SRK: 100%
- SZR: 47%
- Kanalizacja Sanitarna MOP Jaczków: 100%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%
- Kanał technologiczny: 62%
- Budynki: 90%
- GAZ: 70%Roboty Mostowe

Postęp: 89,0%

Przepusty

Postęp: 90%

Przejścia dla zwierząt

Postęp: 90%

Roboty Tunelowe

Postęp: 91,64%Tunel TS-26

Postęp: 91,23% (KONSTRUKCJA)

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 100%
- Obudowa wstępna (kalota): 100%
- Drążenie (sztrosa): 100%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 100%
- Obudowa ostateczna: 100%
- Kapy chodnikowe: 100%
- Krawężniki: 100%
- Podbudowa BA: 100%
- systemy / wyposażenie: 33,23%

Tunel TS-32

Postęp: 93,31%

- Wykopy: 100%
- Fundamenty - 100%
- Beton Ściany - 100%
- Beton Kalota - 100%
- Systemy / wyposażenie - 41%
- Zasypka tunelu: 82%
- Podbudowa BA - 100%
- Nawierzchnia betonowa: 100%Zaawansowanie czasowe

Postęp: 88,50%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 12.07.2024)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania

Listopad 2023 - ⇅

Tydzień 06.11 - 12.11.2023

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja I - TG km 40+660 – 40+740 rów; TG km 41+350 – 41+360 rów; D2 rów;
Sekcja II - DD46+772 ;
Sekcja III - TG km 52+230 – 52+290 rów; TG km 49+030 – 49+400 rów; TG km 53+800 rów; DD53+798 rów;
Wykonanie nasypów:
Sekcja III - Makroniwelacja D16; Makroniwelacja D19; MOP_WSCH;
Zasypki (pas dzielący, pobocza):
Sekcja II - TG km 48+600 – 48+680;
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7:
Sekcja I - D2b;
Sekcja III - D19; D16 zjazdy; D14 zjazdy;
Warstwa ścieralna SMA 11 S gr. 4 cm – KR-7:
Sekcja III - TG km 51+094 – 52+130 str. P; TG km 51+291 – 52+250 str. L; TG km 53+015 – 53+280 str. L; TG km 53+280 – 53+610 str. L; TG km 53+718 – 52+994 str. P; TG km 53+765 – 54+090 str. L;
Bariery ochronne stalowe:
Sekcja I - H1/W3/A - S3, str. PP 41+303 - 41+352; H2/W3/A/VI3 - S3, str. PP 41+258 - 41+303;
Sekcja II - H1/W3/A - S3, str. PP 46+122 - 46+611 ; S3, str. PP 46+659 - 46+708; S3, str. PP 47+113 - 47+126; S3, str. PP 47+458 - 47+470; S3, str. PP 48+129 - 48+141; S3, str. PP 48+208 - 48+220; S3, str. PP 48+280 - 48+292; S3, str. PP 48+408 - 48+420; S3, str. PP 48+477 - 48+542; H2/W3/A - S3, str. PP 46+708 - 46+739; S3, str. PP 48+111 - 48+129; S3, str. LP 46+719 - 46+738; S3, str. LP 46+799 - 46+843; S3, str. LP 47+538 - 47+558; S3, str. LP 48+111 - 48+143; DP3466D str. PP 0+000 – 0+054; DP3466D str. PP 0+072 – 0+108; H2/W3/A/VI3 - S3, str. LP 47+057 - 47+125; S3, str. PP 44+897 - 44+942; S3, str. PP 46+611 - 46+659; S3, str. PP 48+220 - 48+280; S3, str. PP 48+420 - 48+477; N2/W2/A - S3, str. PP 47+126 - 47+458; S3, str. PP 48+141 - 48+208; S3, str. PP 48+292 - 48+408;
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3:
Sekcja I - TG km 40+586 – 40+608 str. L; TG km 42+065 – 42+100 str. L ; TG km 42+110 – 42+140 str. L; TG km 42+182,9 – 42+250 str. L;
Sekcja III - TG km 50+039 – 50+084 str. P; TG km 50+100 – 50+160 str. P; TG km 49+994 – 50+084 str. L; TG km 50+123 – 50+200 str. L;
Krawężniki kamienne:
MOP PN1 1+160 – 1+170 str. P; MOP PN1 0+039 – 0+045 str. P; MOP WSCH2 0+00 – 0+040 str. L i P; MOP WSCH1 1+070 –1+100 str. L i P;
Nawierzchnia z kostki betonowej:
Sekcja III - MOP Prawy miejsca do rekreacji;
Humusowanie:
Sekcja I - TG km 41+667 - 41+921 str. P (rów); TG km 38+620 – 38+700 str. P (teren płaski);
Sekcja II - TG km 44+700 – 44+800 str. L (teren płaski); TG km 45+520 – 46+200 str. L (teren płaski);
Sekcja III - TG km 54+255 - 54+338 str. P (rów); TG km 54+100 - 54+230 str. P (skarpa, przeciwskarpa); TG km 50+890 – 51+240 str. L (przeciwskarpa);
Warstwa filtracyjna, żwirowo piaskowa gr. 20 cm:
Sekcja I - TG km 41+667 - 41+921 str. P.


BRANŻA MOSTOWA

MS-25 – montaż deski gzymsowej podpora C; montaż krawężników podpora C; zbrojenie kap na skrzydłach podpora C; bariery;
WD-27 – bariery;
MM-03, MM-02 – umocnienia;
P-04.2 - beton podkładowy płyt przejściowych JL;
WS-30 - trwa montaż barier ochronnych; trwa wykonanie schodów skarpowych; trwa montaż słupów ekranów na kapach obiektu; zakończono wykonanie przeciw spadków; zakończono wykonanie obruków;
WS-33 - trwa montaż barier ochronnych; trwa wykonanie obruków; zakończono wykonanie przeciwspadków;
WS-35 - wykonanie umocnień stożków skarpowych; montaż barier ochronnych;
WS-36 - wykonanie umocnień stożków skarpowych; montaż barier ochronnych;
PG-29 - wykonano przeciwspadek z asfaltu lanego na ustroju jezdni prawej; trwa montaż schodów skarpowych;
PG-10.1 - wykonano montaż ścieków skarpowych; wykonano montaż schodów skarpowych;
WD-34 - wykonano umocnienie skarp stożków (humusowanie);
WS-37 - wykonano umocnienie skarp stożków (humusowanie);
WD-38 - wykonano umocnienie skarp stożków (humusowanie).


OBIEKTY KUBATUROWE

BT MOP L - biały montaż; roboty wykończeniowe
BT MOP P - wykonywanie okładziny ściennej elewacji; biały montaż; roboty wykończeniowe;
BZT1 - montaż lamp i osprzętu elektrycznego.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - prace wykończeniowe w nawie wschodniej i zachodniej - montaż gum uszczelniających; kosmetyka powierzchni obudowy ostatecznej; wykonywanie koszy gabionowych portal południowy i północny; zasypka C&C portal południowy;

Tunel TS-32 - trwa wykonywanie zasypek inżynierskich.


SYSTEMY

KANALIZACJA P.POŻ.:
Tunel TS-26 - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla budynku zarządzania tunelem nr 1; wykonanie przyłącza wodociągowego z rur Dz32x2,0mm PE100 SDR17 PN10 dla budynku zarządzania tunelem nr 1; regulacja studni kanalizacyjnych przy TS-26; wykonanie próby szczelności przyłacza W3; uzbrojenie studni wodomierzowej 6W.7.

SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE:
Tunel TS-26 - instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania.

SYSTEM ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ URZĄDZEŃ TUNELOWYCH - ZASILANIE AWARYJNE:
Tunel TS-26 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania.

SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ:
Tunel TS-26 - Montaż uziomów otokowych BZT1 BZT2.
Tunel TS-32 - Montaż uziomu otokowego BZT3.

SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU:
Tunel TS-26 - montaż instalacji p.poż; montaż DTS (światłowodowa czujka ciepła).

SYSTEM STEROWANIA TUNELEM:
Tunel TS-26 - Montaż szaf sterowania RIO - Tunel TS-26, BZT nr1, BZT nr2; Wyłożenie kabli światłowodowych - Tunel TS-26.


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 1; wykonywanie robót na Zlewni nr 2; wykonywanie robót na Zlewni nr 4; wykonywanie robót na Zlewni MOP Jaczków Wschód; wykonywanie robót na Zlewni MOP Jaczków Zachód.

Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych - budowa przyłączy energetycznych - tunel TS-26, TS-32; zasilanie MOP Jaczków; układanie kabla SZR4.

Budowa kanału technologicznego - KT 40+255 - montaż studni kanału technologicznego SKR2 st 13; KT 40+065-40+255 - budowa kanału technologicznego KTu2; KT 40+255-40+445 - budowa kanału technologicznego KTu2; KT 42+260-42+350 - budowa kanału technologicznego KTp2.
Tydzień 30.10 - 05.11.2023

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja I - TG km 42+200 – 42+250 rów; TG km 41+300 – 41+800 rów; D2b rów;
Sekcja II - DD44+702; D9;
Sekcja III - TG km 53+800 – 54+050 rów; TG km 49+030 – 49+400 rów; D16 rów; DD53+798 rów; MOP_WSCH_1;
Wykonanie nasypów:
Sekcja I - D4 ; Makroniwelacja TG km 42+200 – 42+250;
Sekcja III - Makroniwelacja D16; Makroniwelacja DD53+798; MOP_PN;
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1:
Sekcja I - D4;
Sekcja II - DD44+702; D8 zjazdy;
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7:
Sekcja I - D2b; D2 zjazdy;
Sekcja II - DD44+702;
Sekcja III - Zjazd do ZB_15; D19;
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm stabilizowanej mechanicznie (podbudowa chodnik, ciag pieszo-rowerowy):
Sekcja III - DD53+798 ciąg pieszo-rowerowy;
Warstwa ścieralna SMA 11 S gr. 4 cm – KR-7:
Sekcja III - TG km 50+284 – 51+080 str. P;
Bariery ochronne stalowe:
Sekcja II - H1/W3/A - S3 str. LP 44+883,00 - 44+952,00; S3 str. PP 44+942,00 - 44+955,00; S3 str. LP 44+997,00 - 45+007,00; S3 str. LP 45+132,00 - 45+144,00; S3 str. PP 45+160,00 - 45+240,00; S3 str. PP 45+530,00 - 45+600,00; S3 str. PP 45+943,00 - 46+122,00; S3 str. LP 47+125,00 - 47+137,00; S3 str. LP 47+526,00 - 47+538,00; S3 str. LP 48+143,00 - 48+155,00; H2/W3/A/VI3 - S3 str. PP 46+797,00 - 46+899,00; S3 str. PP 47+057,00 - 47+113,00; S3 str. PP 47+470,00 - 47+558,00;
N2/W2/A - S3 str. PP 44+955,00 - 45+160,00; S3 str. LP 45+007,00 - 45+132,00; S3 str. PP 45+240,00 - 45+530,00; S3 str. PP 45+600,00 - 45+701,00; S3 str. LP 47+137,00 - 47+526,00; S3 str. LP 48+155,00 - 48+507,00;
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3:
Sekcja II - DD 44+702,80 km 0+150,00 - 0+229,23 str. P;
Sekcja III - TG km 50+095 – 50+151 str. P;
Krawężniki kamienne:
MOP WSCH1 0+700 – 0+800 str. L; MOP WSCH3 0+040 – 0+080 str. L i P; MOP WSCH5 0+140 – 0+160 str. L i P;
Obrzeże betonowe:
Sekcja III - MOP Prawy miejsca do rekreacji;
Nawierzchnia z kostki betonowej:
Sekcja III - MOP Prawy miejsca do rekreacji;
Humusowanie:
Sekcja I - TG km 39+795 – 40+181 str. P (skarpa);
Sekcja II - TG km 44+700 – 44+820 str. L (rów, skarpa, przeciwskarpa); TG km 44+450 – 47+550 str. L (skarpa); TG km 47+080 – 47+240 str. P (skarpa); TG km 46+080 – 46+900 str. P (skarpa);
Sekcja III - TG km 51+160 – 51+240 str. L (rów, pobocze); TG km 51+600 – 51+765 str. L (skarpa, pobocze).


BRANŻA MOSTOWA

WD-22 – montaż deski gzymsowej podpora C JP; montaż krawężników podpora C; głowice ze słupami pod ekrany na podporze C;
WD-27 - bariery; P-01.2, P-01.3 - umocnienia;
WS-30 - trwa montaż barier ochronnych; trwa wykonanie schodów skarpowych;
WS-33 - trwa montaż barier ochronnych; trwa wykonanie obruków; zakończono montaż słupów ekranów na palach wraz z betonowaniem głowic;
WS-35 - wykonanie umocnień stożków skarpowych;
WS-36 - wykonanie umocnień stożków skarpowych; montaż galerii na filarach;
MM-05 - wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach;
WD-34 - zakończono montaż barier energochłonnych;
WD-38 - zakończono montaż barier energochłonnych.


OBIEKTY KUBATUROWE

BT MOP P - wykonywanie okładziny ściennej elewacji; biały montaż; roboty wykończeniowe; montaż instalacji odgromowej;
BZT2 - montaż lamp i osprzętu elektrycznego;
BZT3 - montaż lamp i osprzętu elektrycznego.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - prace wykończeniowe w nawie zachodniej - montaż gum uszczelniających; prace kosmetyczne na powierzchni obudowy ostatecznej - sekcje odkrywkowe; kosmetyka powierzchni obudowy ostatecznej; wykonywanie koszy gabionowych portal południowy i północny; wykonanie materacy gabionowych portal południowy; zasypka C&C portal południowy;

Tunel TS-32 - trwa wykonywanie zasypek inżynierskich.


SYSTEMY

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli:
Tunel TS-26 - zasypka kanalizacji na odcinku 5D.3R-5D.4; budowa przyłącza W3 z rur Dz90x5,5mm PE100 SDR17 PN10.

System monitoringu wizyjnego i wideodetekcji:
Tunel TS-26 - montaż uchwytów do kamer dualnych; montaż kamer dualnych.
Tunel TS-32 - montaż okablowania do kamer dualnych; montaż uchwytów do kamer dualnych; montaż kamer dualnych.

System zasilania w energię elektryczną urządzeń tunelowych - Niskie napięcie:
Tunel TS-26 - instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania.

System zasilania w energię elektryczną urządzeń tunelowych – zasilanie awaryjne:
Tunel TS-26 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania.

SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ:
Tunel TS-26 - Montaż uziomów otokowych BT1 BT2.
Tunel TS-32 - Montaż uziomu otokowego BT3.

System wykrywania i sygnalizacji pożaru:
Tunel TS-26 - montaż instalacji p.poż.
Tunel TS-32 - montaż DTS (światłowodowa czujka ciepła).


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 2.

Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych - budowa przyłączy energetycznych - tunel TS-26, TS-32; zasilanie MOP Jaczków; układanie kabla SZR4.

Budowa kanału technologicznego - KT 40+445 - montaż studni kanału technologicznego SKR2 st 14; KT 40+445-40+640 - budowa kanału technologicznego KTu2; KT 40+260-40+445 - budowa kanału technologicznego KTu2.

Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
\\\ Tygodniowy plan zaawansowania - lata 2022-2020