Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

74,61% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 61,02%

Roboty Drogowe

Postęp: 43,24%

- Wykopy: 77,84%
- Nasypy: 82,15%
- Podbudowy: 31,39%
Roboty Branżowe

Postęp: 51,40%

- Wodociągi: 98%
- Kanalizacja sanitarna: 100%
- Kanalizacja deszczowa: 59,50%
- Melioracja: 41,30%
- Energetyka: 100%
- Teletechnika: 100%
- SRK: 100%
- SZR: 25,30%
- Kanalizacja Sanitarna MOP Jaczków: 100%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%
- Kanał technologiczny: 6,63%Roboty Mostowe

Postęp: 57,14%

Przepusty

Postęp: 65%

Przejścia dla zwierząt

Postęp: 35%

Roboty Tunelowe

Postęp: 70,00%Tunel TS-26

Postęp: 67,50%

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 100%
- Obudowa wstępna (kalota): 100%
- Drążenie (sztrosa): 100%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 100%
- Obudowa ostateczna: 14,26%

Tunel TS-32

Postęp: 80,02%

- Wykopy: 100%
- Fundamenty - 100%
- Beton Ściany - 80%
- Beton Kalota - 65%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 69,90%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 13.05.2024)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania

Wrzesień 2022 - ⇅

Tydzień 19.09-25.09.2022

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych

Sekcja I - DD41+443, D2, TG km 39+200 – 39+300,
Sekcja II, TG km 46+700 - 46+850; 47+450, D5, D6 km 1+950, D8a, D8b, TS26 – budynek zarządzania tunelem
Sekcja III - TG km 52+600 – 52+800; 53+600 – 54+250, TS32 – budynek zarządzania tunelem, MOP_PN

Wykop rowu

Sekcja I - D3 km 0+070 – 0+110, Zjazd do ZB_1, TG km 39+200 – 39+300; 39+800 – 39+900
Sekcja II - DD44+702

Wykonanie nasypów

Sekcja I - DD38+491
Sekcja II - TG km 47+500 W1 (GWN), Makroniwelacja TG km 46+750; 47+550, D6, D8
Sekcja III - TG km 52+985 W8, MOP_PN zieleńce

Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm

Sekcja III - TG km 54+135 – 54+215 str. P

Nasyp w pasie rozdziału i poboczach

Sekcja I - TG km 40+100 – 40+600
Sekcja III - TG km 49+780 – 50+060; 50+300 – 51+180; 53+080 – 53+500

Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7

Sekcja II - TG km 45+015 – 45+125 str. L
Sekcja III - TG km 53+510 – 53+560 str. P, TG km 54+190 – 54+235 str. L, TG km 54+095 – 54+135 str. P, TG km 54+215 – 54+265 str. P

Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm – MOP

MOP_PN

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7

Sekcja II - TG km 44+990 – 45+030 str. P
Sekcja III - TG km 54+050 – 54+110 str. L, TG km 54+190 – 54+235 str. L, TG km 54+095 – 54+135 str. P, TG km 54+215 – 54+265 str. P

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP

MOP_PN

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1

Sekcja I - DD38+491 km 0+080 – 0+145 , DD41+443 km 0+000 – 0+110; 0+230 – 0+319, D2 km 2+960 – 3+041

Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7

Sekcja II - TG km 46+050 – 46+600 str. L (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 46+009 – 46+600 str. P (1 warstwa gr. 9 cm) +przejazd awaryjny km 46+220 – 46+310

Drenaż w pasie rozdziału DN200

Sekcja III - TG km 52+440 – 52+640; 53+070 – 53+220; 53+220 – 53+670, Sączki podłużne - przykanalik DN200
Sekcja III - TG km 54+167, 54+228

Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV

Sekcja III - TG km 54+167, 54+228

Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE

Sekcja II - P-08.3 – fi 800 ze studnią wpadową

Rów kryty, średnica fi500, HDPE

Sekcja II - TG km 46+080; 46+580

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.
Osuszanie warstw nasypu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-31 - wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JP), zbrojenie skrzydła w osi A (JP), zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A

WS-36 - zbrojenie segmentu 10 (JP), 11 (JL) (JP), 12 (JL), wysuw segmentu 9 (JP), wysuw segmentu 10 (JL), betonowanie segmentu 11 (JL) - płyta dolna, betonowanie segmentu 11 (JL) - płyta górna, betonowanie segmentu 10 (JP) - płyta dolna

WS-30 - sprężono UN - etap 1 (j.lewa, C-E), trwa montaż zbrojenia UN - etap 2 (j.lewa. A-C), trwa wykonywanie zasypek podpory A

WS-33 - trwa zbrojenie UN etap 6

WD-27 - montaż łożysk

MS-25 - zasypki inżynierskie, montaż ustroju nośnego JL

WS-24 - przygotowanie wnęk pod montaż urządzenia dylatacyjnego - poprawki, zasypki inżynierskie PG-29 - sprężono ustrój jezdni lewej, trwa demontaż deskowania, zamontowano łożyska na jezdni prawej

PG-10.1 - zamontowano parasol ochronny nad konstrukcją stalową

WD-34 - trwa przygotowywanie wnęk pod montaż dylatacji modułowych

PG-11.1 - wykonano drenaż parasola ochronnego nad konstrukcją stalową

WS-37 - trwa wykonywanie ustroju nośnego jezdni lewej

WD-38 - trwa wykonywanie korpusu podpory A, trwa wykonywanie korpusu podpory C

MM-02 - wykop pod przepust

P-04.1 - dostawa prefabrykatów, wykop pod przepust

MM-04.2 - zasypki inżynierskie

P-09.2.1 - szalowanie i zbrojenie wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej

MM-05 - zbrojenie przewodu głównego


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia, zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia i zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie - Portal północny, CPV1 - betonowanie sklepienia

Tunel TS-32 - zabetonowano ściany tunelu - segment 23A, 25C, zabetonowano kaloty tunelu - segment 20B-C, zakończono wykonywanie wykopu pod ścianę portalową nr 3 (południowa-zachodnia), ułożono beton wyrównawczy pod fundament ściany portalowej nr 3 (południowa-zachodnia)


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - układanie kabla SN.

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych - ułożenie linii nN SZR6.

Budowa kanału technologicznego: - KT 38+980 - 39+140 Budowa KG KTu2; KT 39+140 - 39+310 Budowa KG KTu2; KT 38+980 Montaż studni SKR2 nr 6; KT 39+140 Montaż studni SKR2 nr 7; KT 39+140 Montaż studni SK1 nr 7/1; KT 39+140 Budowa przyłącza SZR; KT 39+310 Montaż studni SKR2 nr 8; KT 39+310 - 39+500 Budowa KG KTu2.
Tydzień 12.09-18.09.2022

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Sekcja I - Zjazd do ZB_1, Plac do zawracania km 39+750
Sekcja III - D12 km 0+550 – 0+625

Wykonywanie wykopów gruntach nieskalistych i skalistych

Sekcja I - DD38+491, DD41+443, D2b, S2
Sekcja II - TG km 45+000 – 45+150; 46+700 - 46+850, D6 km 1+950, DD46+776, TS26 – budynek zarządzania tunelem, D5
Sekcja III - TG km 52+600 – 52+800; 53+600 – 54+250, TS32 – budynek zarządzania tunelem, MOP_PN

Wykop rowu

Sekcja I - D3 km 0+070 – 0+110, Zjazd do ZB_1, TG km 41+200 – 41+400

Wykonanie nasypów

Sekcja I - Makroniwelacja TG km 40+000; 41+800, DD38+491, Zjazd do ZB_1
Sekcja II - TG km 47+500 W2-1, Makroniwelacja TG km 47+500, Makroniwelacja zjazd do ZB_6/zbiornik ZB_6, DD44+702, D8
Sekcja III - TG km 49+300 W5, TG km 52+985 W10-8, TG km 53+025 W8-6, D19, Makroniwelacja TG/D12, D12

Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7

Sekcja II- TG km 44+990 – 45+145 str. P
Sekcja III - TG km 54+050 – 54+110 str. L, TG km 52+690 – 52+730 str. L, TG km 52+730 – 52+820 str. L, TG km 54+280 – 54+330 str. P, TG km 52+690 – 52+815 str. P

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7

Sekcja III - TG km 52+690 – 52+780 str. L, TG km 53+560 – 53+650 str. P

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7

Sekcja III - TG km 53+565 – 53+670 str. P, TG km 53+610 – 53+680 str. L

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 – MOP

MOP_PN

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7

Sekcja I - TG km 41+660 – 41+705 str. L
Sekcja III - TG km 52+305 – 52+340 str. P, TG km 53+565 – 53+670 str. P, TG km 53+610 – 53+680 str. L

Ściek drogowy „trójkątny” monolityczny

Sekcja III - TG km 53+083 – 53+155 Jezdnia P str. P, TG km 53+085 – 53+154 Jezdnia L str. P, TG km 53+168 – 53+252 Jezdnia P str. P, TG km 53+169 – 53+223 Jezdnia L str. P + zabudowa 6 wpustów

Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7

Sekcja I - TG km 41+121 – 41+400 str. P (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 41+120 – 41+400 str. L (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 41+115 – 41+396 str. P (2 warstwa gr. 9 cm), TG km 41+115 – 41+397 str. L (2 warstwa gr. 9 cm)
Sekcja III - TG km 53+080 – 53+505 str. P (1 warstwa gr. 9 cm)

Drenaż w pasie rozdziału DN200

Sekcja I - TG km 39+614 – 40+051

Przepust rurowy stalowy

Sekcja II - P07.3 - fi 120 ze studnią wpadową, P07.6 - fi 120 ze studnią wpadową

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.
Osuszanie warstw nasypu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-31 - Roboty przygotowawcze, wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JP), zbrojenie skrzydła w osi K (JL), betonowanie skrzydła w osi K (JL)

WS-36 - zbrojenie segmentu 9 (JP), zbrojenie segmentu 10 (JL), zbrojenie segmentu 10 (JP), zbrojenie segmentu 11 (JL), wysuw segmentu 8 (JP), wysuw segmentu 9 (JL), betonowanie segmentu 10 (JL) - płyta dolna, betonowanie segmentu 10 (JL) - płyta górna, betonowanie segmentu 9 (JP) - płyta górna, betonowanie segmentu 9 (JP) - płyta dolna

MM-05 - Zbrojenie przewodu głównego

WS-30 - zabetonowano UN - etap 1 (j.lewa, C-E), trwa montaż zbrojenia UN - etap 2 (j.lewa. A-C), trwa wykonywanie zasypek podpory A

WS-33 - trwa przestawianie rusztowania UN z etap 5 na etap 6

WD-22 - montaż rury osłonowej pod kolektora odwodnienia przy podporze C

WS-24 - kontynuacja zasypki inżynierskiej podpora A i B (JL+JP)

MS-25 - montaż rusztowania ustroju nośnego JL, wykonywanie zasypki inżynierskiej na podporze C JP, wykonanie drenażu przy podporze - podpora C JP

WD-27 - betonowanie korpusu podpory A, rozszalowanie korpusu podpory A, zasypka inżynierska podpory D

PG-29 - sprężenie UN j.lewa (bez iniekcji), izolacja podpory C

PG-10.1- wykonanie zasypki inżynierskiej pod parasol ochronny

PG-11.1 - wykonywanie parasola ochronnego, wykonywanie drenażu odwadniającego przy parasolu

WS-37 - montaż rusztowania pod UN JL

WD-38 - wykonywanie korpusu podpory A i C

MM-01 - wykonywanie zasypek inżynierskich

MM-04.2 - wykonywanie zasypek inżynierskich

P-09.2.1 - zbrojenie i szalowanie i betonowanie płyty dennej wlotu i wylotu

BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26: TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa zachodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia i zachodnia, nawa zachodnia, CPV1 - zbrojenie i montaż deskowania

Tunel TS-32: - zabetonowano ściany tunelu - segment 24B, 24C, zabetonowano kaloty tunelu - segment 19 A-B, 19 B-C, trwa wykonywanie wykopu pod ścianę portalową nr 3 (południowo-zachodnia)

ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie robót na Zlewni nr 3; wykonywanie robót na Zlewni nr 6; wykonywanie robót na Zlewni nr 16.

Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - montaż rur osłonowych DVK 232.

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych: - ułożenie linii nN SZR6; ułożenie linii nN SZR7; wykonanie poprzeczki SZR w km 46+130.

Budowa kanału technologicznego: - KT 38+355 - 38+460 Budowa KG KTu2; KT 38+530 - 38+980 Budowa KG KTu2; KT 38+680 Montaż studni SKR2 nr 4; KT 38+820 Montaż studni SKR2 nr 5; KT 40+810 - 40+830 Budowa KG KTp2; KT 40+810 Montaż studni SKR2 nr 4; KT 40+830 Montaż studni SKR2 nr 5.
Tydzień 05.09-11.09.2022

BRANŻA DROGOWA

Wykonywanie wykopów gruntach nieskalistych i skalistych

Sekcja I - DD41+443
Sekcja II - TG km 47+400; 46+700 - 46+850, D6 km 1+950
Sekcja III - TG km 49+400; 52+600 – 52+800; 53+600 – 54+250, TS32 – budynek zarządzania tunelem, MOP_PN

Wykop rowu

Sekcja II - TG km 45+600 – 46+000, D6 km 0+530 – 0+560, D8 km 0+380 – 0+580, D9 km 0+380 – 0+580

Wykonanie nasypów

Sekcja I - DD38+491
Sekcja II - TG km 47+500 W2-1, Makroniwelacja TG km 45+700; 46+850; 46+400; 46+500, DD44+702, Zjazd do urządzeń ZB_6
Sekcja III - TG km 49+300 W7-5, TG km 49+500 W4-2, TG km 54+100 W1 (GWN), TG km 51+460 – 51+500 W1 (GWN), TG km 52+985 W13-11, TG km 53+050 W1, TG km 54+100 W1 (GWN)

Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm

Sekcja III - TG km 54+110 – 54+190

Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7

Sekcja III - TG 53+615 - 53+650 str. L, TG 53+560 – 53+650 str. P

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7

Sekcja I - TG km 41+690 – 41+710 str. P, TG km 41+660 – 41+710 str. L
Sekcja III- TG km 52+630 – 52+690 str. L

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm- KR7

Sekcja II - TG km 46+320 – 46+460 str. P, TG km 46+420 – 46+620 str. L
Sekcja III - TG km 52+305 – 52+340 str. P, TG km 52+600 – 52+670 str. P, TG km 52+600 – 52+630 str. L, TG km 53+180 – 53+220 str. P, TG km 53+520 – 53+610 str. L

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7

Sekcja I - TG km 41+360 – 41+410 str. P, TG km 41+320 – 41+410 str. L
Sekcja II - TG km 46+260 – 46+610 str. P, TG km 46+250 – 46+610 str. L
Sekcja III - TG km 53+140 – 53+220 str. P, TG km 53+460 – 53+530 str. L , TG km 52+540 – 52+560 str. P , TG km 52+595 – 52+690 str. L

Ściek drogowy „trójkątny” monolityczny

Sekcja I - TG km 41+117 – 41+354 Jezdnia P str. P + zabudowa 6 wpustów
Sekcja III - TG km 50+160 – 50+259 Jezdnia L str. L, TG km 50+185 – 50+228 Jezdnia P str. P, TG km 52+250 – 52+303 Jezdnia L str. P, TG km 52+313 – 52+448 Jezdnia L str. P + zabudowa 10 wpustów

Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7

Sekcja I - TG km 39+970 – 40+300 str. P (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 40+965 – 40+770 str. P (2 warstwa gr. 9 cm), TG km 41+732 – 41+972 str. P (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 41+730 – 41+968 str. L (1 warstwa gr. 9 cm), TG km 41+749 – 41+968 str. P (2 warstwa gr. 9 cm), TG km 41+737 – 41+961 str. L (2 warstwa gr. 9 cm), TG km 41+508 – 41+636 str. L (1 warstwa gr. 9 cm)

Rów kryty, średnica fi400, HDPE

Sekcja II - D6 km 0+439; 0+500

Rów kryty, średnica fi400, HDPE (na rowach melioracyjnych)

Sekcja II - TG km 46+019; 46+034

Sączki podłużne - przykanalik DN200

Sekcja III - TG km 53+594; 53+669

Studnie drenarskie fi 315 mm z PCV

Sekcja III - TG km 53+594; 53+669

Drenaż w pasie rozdziału DN200

Sekcja I - TG km 38+430 – 38+950 – korekta robót - tydz. 33/2022, TG km 38+950 – 39+200 – korekta robót - tydz. 34/2022, TG km 39+295 – 39+614 – korekta robót - tydz. 35/2022
Sekcja III - TG km 52+220 – 52+356 – korekta robót - tydz. 29/2022, TG km 50+180 – 50+240

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.
Osuszanie warstw nasypu.


BRANŻA MOSTOWA

WS-31 - roboty przygotowawcze, wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JP)

WS-36 - zbrojenie segmentu 8 (JP), zbrojenie segmentu 9 (JL), zbrojenie segmentu 9 (JP), zbrojenie segmentu 10 (JL), wysuw segmentu 7 (JP), wysuw segmentu 8 (JL), betonowanie segmentu 9 (JL) - płyta dolna, betonowanie segmentu 9 (JL) - płyta górna, betonowanie segmentu 8 (JP) - płyta górna, betonowanie segmentu 8 (JP) - płyta dolna

WS-30 - zakończono montaż zbrojenia UN - etap 1 (j.lewa, C-E), trwa montaż deskowania UN - etap 2 (j.lewa. A-C), rozpoczęto montaż zbrojenia UN - etap 2 (j.lewa. A-C), trwa wykonywanie zasypek podpory A, ułożono drenaż za podporą A

WS-33 - trwa przestawianie rusztowania UN z etap 5 na etap 6, rozpoczęto układanie papy pod kapy chodnikowe j.lewa (przęsła A-E),

WD-22 - montaż deski gzymsowej na skrzydłach podpory A i C (JL+JP)

WS-24 - rozszalowanie ścianki zaplecznej na podporze B JP, kontynuacja zasypki inżynierskiej podpora A i B (JL+JP)

MS-25 - montaż rusztowania ustroju nośnego jezdnia lewa, wykonywanie zasypki inżynierskiej na podporze C JP, wykonanie warstwy odcinającej pod drenaż - podpara C JP

WD-27 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory A

PG-29 - rozszalowanie skrzydeł podpory C (II etap betonowania), poprawa zbrojenia oraz betonowanie UN j.lewa

PG-10.1 - wykonanie gzymsów (etap wieńczący), wykonywanie zasypki obiektu

PG-11.1 - wykonywanie zasypki obiektu

WS-37 - wykonywanie zasypki podpór A i B, ułożenie płyt drogowych pod rusztowanie ustroju nośnego, rozpoczęcie montażu rusztowania pod UN

WD-38 - wykonywanie korpusu podpory A i B

MM-01 - wykonywanie zasypek inżynierskich

MM-04.2 - wykonywanie zasypek inżynierskich

P-09.2.1 - zbrojenie i szalowanie płyty dennej wlotu i wylotu

MM-05 - zbrojenie przewodu głównego

BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26: TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa wschodnia i zachodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie spągów - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie i betonowanie płyty dennej - nawa zachodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna - nawa wschodnia, nawa zachodnia i CPP5, CPV1 - zbrojenie i montaż deskowania

Tunel TS-32: - zabetonowano ściany tunelu - segment 22A, 23B, 23C, zabetonowano kaloty tunelu - segment 18 A-B, trwa wykonywanie wykopu pod ścianę portalową nr 3 (południowa-zachodnia)

ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie robót na Zlewni nr 2; wykonywanie robót na Zlewni nr 16; wykonywanie robót na Zlewni nr 18.

Budowa zbiorników retencyjnych: - zbiornik ZB_14.

Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - Montaż rur osłonowych DVK 232; Wykonanie komór montażowych dla kabla SN; Wykonanie komór montażowych dla muf.

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych: - Ułożenie linii nN SZR4.

Budowa kanału technologicznego: - KT 41+420 Montaż studni SKR2 nr 21; KT 41+470 Montaż studni SKR2 nr 22; KT 50+430-50+455 Budowa KT HDPE 2x40 (miedzy 107-107/1); KT 50+430-50+455 Uzupełnienie HDPE 110 o 2xHDPE40 (między 107/1 - 107/2); KT 50+585-50+592 Uzupełnienie HDPE 110 o 2xHDPE40 (między 108 - 108/1); KT 41+180 Montaż studni SKR2 nr 19; KT 41+420 - 41+180-41+290 Budowa KG KTp2; KT 38+350 Uzupełnienie HDPE125 o 3xHDPE40 i 1xWMR; KT 38+350 Uzupełnienie HDPE 110 o 2xHDPE40; KT 38+255 - 38+355 Budowa KG KTu2.
Tydzień 29.08-04.09.2022

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Sekcja I - Plac do zawracania km 40+000, 39+700

Wykonywanie wykopów gruntach nieskalistych i skalistych

Sekcja I - D2 km 2+290 – 3+040
Sekcja II - TG km 45+000 – 45+100; 47+400; 46+700 - 46+850; D6 km 1+950
Sekcja III - TG km 52+600 – 52+800; 53+600 – 54+250; TS32 – budynek zarządzania tunelem

Wykop rowu

Sekcja I - TG km 38+160 – 38+480; 39+200 – 39+300; DD41+443; DD38+491
Sekcja II - DD46+776

Wykonanie nasypów

Sekcja I - Makroniwelacja 41+300 – 41+340; Makroniwelacja 41+470 – 41+500; D3 W1
Sekcja II - TG km 47+500 W4-2; Makroniwelacja TG km 46+850; DD44+702 W4; Zjazd do urządzeń ZB_6; Geosiatka nad przepustem PZ-37; PZ-38; PZ-39
Sekcja III - TG km 49+500 W4; TG km 54+100 W2; TG km 51+460 – 51+500 W3-1 (GWN); TG km 54+040 – 54+285 W2

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP

MOP_PN

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 – MOP

MOP_PN

Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm

Sekcja II - TG km 46+590 – 46+625

Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7

Sekcja I - TG km 41+680 – 41+710
Sekcja II - TG km 46+460 – 46+545
Sekcja III - TG km 52+565 – 52+690; TG km 52+600 – 52+690; TG km 52+310 – 52+325

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm - KR7

Sekcja II - TG km 46+425 – 46+460 str. L i P; TG km 46+515 – 46+535 str. L; TG km 46+525 -46+545 str. P
Sekcja III - TG km 53+190 – 53+220 str. P; TG km 53+530 – 53+650 str. L

Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej gr. 17 cm - KR7

Sekcja I - TG km 41+130 – 41+200 str. P; TG km 41+090 – 41+200 str. L; TG km 41+360 – 41+410 str. P; TG km 41+320 – 41+410 str. L
Sekcja II - TG km 46+460 – 46+640 str. P
Sekcja III - TG km 52+450 – 52+600 str. P; TG km 52+450 – 52+600 str. L

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR7

Sekcja II - TG km 47+160 – 47+210 str. P
Sekcja III - TG km 52+340 – 52+540 str. P; TG km 52+450 – 52+590 str. L

Ściek drogowy "trójkątny" monolityczny

Sekcja I - TG km 41+510 – 41+648 Jezdnia P str. L; TG km 41+510 – 41+632 Jezdnia L str. L; TG km 41+729 – 41+960 Jezdnia L str. L; TG km 41+120 – 41+226 Jezdnia L str. L + zabudowa 14 wpustów
Sekcja II - TG km 47+095 – 47+310 Jezdnia L str. L + zabudowa 6 wpustów
Sekcja III - TG km 52+870 – 52+944 Jezdnia L. str. P; TG km 52+875 – 52+945 Jezdnia P. str. P + zabudowa 4 wpustów

Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7

Sekcja I - TG km 39+980 – 40+780 str. L (1 warstwa gr. 9 cm); TG km 40+780 – 40+867 str. L (1 warstwa gr. 9 cm); TG km 39+964 – 40+569 str. L (2 warstwa gr. 9 cm); TG km 40+300 – 40+760 str. P (1 warstwa gr. 9 cm)
Sekcja III - TG km 50+341 - 50+781 str. L (2 warstwa gr. 9 cm); TG km 50+380 - 51+175 str. P (1 warstwa gr. 9 cm); TG km 50+390 - 51+170 str. P (2 warstwa gr. 9 cm)

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.
Osuszanie warstw nasypu.

BRANŻA MOSTOWA

WS-31 - roboty przygotowawcze, wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JL), wymiana łożysk tymczasowych na docelowe (JP)

WS-36 - zbrojenie segmentu 7 (JP), zbrojenie segmentu 8 (JL), zbrojenie segmentu 8 (JP), zbrojenie segmentu 9 (JL), wysuw segmentu 6 (JP), wysuw segmentu 7 (JL), betonowanie segmentu 8 (JL) - płyta dolna, betonowanie segmentu 8 (JL) - płyta górna, betonowanie segmentu 7 (JP) - płyta górna, betonowanie segmentu 7 (JP) - płyta dolna

WS-30 - trwa montaż zbrojenia UN - etap 1 (j. lewa, C-E), montaż deskowania UN - etap 2 (j. lewa. A-C) oraz wykonywanie zasypek podpory A,

WS-33 - trwa przestawianie rusztowania UN z etap 5 na etap 6, przygotowano powierzchnie do ułożenia izolacji z papy pod kapami chodnikowymi j. lewa (przęsła A-E), zabetonowano ściankę zapleczną podpora A j. lewa - do poziom wspornika płyty przejściowej.

WS-24 - poprawa zbrojenia i szalowania ścianki zaplecznej na podporze B JP, betonowanie ścianki zaplecznej na podporze B JP, kontynuacja zasypki inżynierskiej podpora A (JL+JP)

MS-25 - montaż rusztowania ustroju nośnego jezdnia lewa, wykonywanie zasypki inżynierskiej na podporze C JP, izolacja lekka korpusu podpory C JP

WD-27 - zbrojenie i szalowanie korpusu podpory A

PG-29 - trwa wykonywanie skrzydeł podpory C, etap 2 oraz montaż zbrojenia i osłonek kabli sprężających UN j. lewa

PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów oraz wykonywanie zasypki obiektu

WD-34 - trwa wykonywanie kap chodnikowych na płycie ustroju nośnego - montaż deski gzymsowej, krawężnika i zbrojenia

PG-11.1 - trwa wykonywanie gzymsów oraz wykonywanie zasypki obiektu

WS-37 - trwa wykonywanie zasypki podpór A i B

WD-38 - trwa wykonywanie korpusu podpory A

MM-01 - wykonywanie zasypek inżynierskich

MM-04.2 - wykonywanie zasypek inżynierskich

P-09.2.1 - zbrojenie i szalowanie płyty dennej wlotu i wylotu

MM-05 - zbrojenie przewodu głównego

BRANŻA TUNELOWA

TS-26
- TS-26 - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa wschodnia, TS-26 - zmiana przekroju sklepienia - montaż deskowania - nawa wschodnia, TS-26 - zbrojenie i betonowanie przyczółków - nawa zachodnia i wschodnia, Sekcja C&C - zbrojenie sklepienia - nawa wschodnia, Sekcja C&C - zbrojenie i betonowanie sklepienia - nawa zachodnia, Sekcja C&C - zbrojenie i betonowanie płyty dennej - nawa wschodnia, Drenaż ścian bocznych i izolacja przeciwwodna – nawa wschodnia, zbrojenie przejścia poprzecznego CPV1

Tunel TS-32
- zabetonowano fundament tunelu - segment 27, zabetonowano ściany tunelu - segment 21A, 22B, zabetonowano kaloty tunelu - segment 18 B-C

ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej: wykonywanie robót na Zlewni nr 2, wykonywanie robót na Zlewni nr 6
Budowa zbiorników retencyjnych: zbiornik ZB_14
Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: Montaż rur osłonowych DVK 232, Ułożenie linii nN SZR4
Budowa kanału technologicznego: - KT 41+420 Montaż studni SKR2 nr 21, KT 41+470 Montaż studni SKR2 nr 22, KT 41+420 - 41+470 Budowa KG KTp2


Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅