Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

24,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 10%

Roboty drogowe

Postęp: 5,23%

- Wykopy: 8,21%
- Nasypy: 10,17%
Roboty branżowe

Postęp: 3,87%

- Wodociągi: 51,42%
- Kanalizacja sanitarna: 0%
- Kanalizacja deszczowa: 0%
- Melioracja: 6,48%
- Energetyka: 0%
- Teletechnika: 0%
- SRK: 0%
- SZR: 0%
- MOP Jaczków: 11,55%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%Roboty mostowe

Postęp: 4,23%

Roboty Tunelowe

Postęp: 13,87%Tunel TS-26

Postęp: 12,38%

- Wykop (portale): 64,29%
- Drążenie (kalota): 18,0%
- Obudowa wstępna (kalota): 18,0%


Tunel TS-32

Postęp: 19,79%

- Wykopy: 35,22%
Zaawansowanie czasowe

Postęp: 48,33%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 13.09.2023)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania


Marzec 2021 - ⇅

Tydzień 22.03.2021 - 28.03.2021

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
- Sekcja I TG km 40+860 - 40+920; 41+080 - 41+200; 41+260 - 41+360
- Sekcja II TG km 48+600 - 48+610 D6 km 1+550 - 1+600; 1+700 - 1+800
- Sekcja III TG km 51+240 (PG11.1)

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
- Sekcja III MOP_WSCH km 0+000 - 0+050; 50+340 D14 km 1+125 - 1+260

Wykonanie nastypów:
- Sekcja II D6 W1 km 1+140 - 1+300
- Sekcja III MOP_WSCH W2 PP14-PP22 MOP_WSCH W5 PP14-PP27 MOP_WSCH W14 PP14-PP27 Stabilizacja podłoża pod nasyp
- Sekcja II TG km 47+515 - 47+570

Wykop rowu:
- Sekcja II TG str. L km 45+620 - 45+840

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.
Osuszanie warstw nasypu

BRANŻA MOSTOWA

WS31:
- Betonowanie korpusu i skrzydła w osi A
- Prace zbrojarskie na fundamencie w osi B
- Jezdnia prawa
- Prace zbrojarskie na fundamencie w osi E
- Betonowanie fundamentu w osi E
- Wykonanie wykopu docelowego w osi F
- Wykonanie warstwy izolacji na zimno w osi C i D
- Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi F

WS33:
Roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod zaplecze)

WS36:
- Prace zbrojarskie na korpusie i skrzydle w osi A
- Wykonanie warstwy izolacji na zimno na fundamentach w osi A i B
- Wykonanie wykopu docelowego w osi D
- Wykonanie pali Franki w osi E

PZ-29:
- Zbrojenie przewodu przepustu
- Betonowanie ramy przepustu - 2 segmenty

PZ-32:
- Zbrojenie i deskowanie ramy przepustu

MM-04.1:
- uszczelnienie styków
- montaż zbrojenie wlotu i wylotu

PZ-41:
- wykonanie betonu wyrównawczego pod przewód przepustu

PG-11.1:
- wykonywanie wykopu pod fundamenty

TUNELE

TUNEL TS-26:
- Wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej oraz zachodniej
- Wykonanie na portalu północnym drążenia nawy wschodniej.

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych
- Wykop Portal Północny.

TUNEL TS-32:
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych
- Wykop TS-32.

BRANŻE

Budowa i przebudowa sieci wodociągowych Budowa W9 - przyłącze do MOP-ów:
- wykonanie wykopu;
- wykonanie podsypki piaskowej;
- wykonanie obsypki piaskowej;
- montaż wodociągu DN 160;
- zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem.

Kolizja nr 1/KS1 - przebudowa kanalizacji - Sekcja nr 1:
- montaż studni;
- wykonanie wykopu;
- wykonanie podsypki piaskowej;
- wykonanie obsypki piaskowej;
- montaż kanalizacji Dz 200;
- likwidacja istniejącej kanalizacji Dz 200;
- demontaż istniejących studni;
- zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem.

Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów:
R_49+725, R_51+660
- wykonanie wykopu;
R_41+300, R_46+100
- Wykonanie spięć istniejącego drenażu.
Tydzień 15.03.2021 - 21.03.2021

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
Sekcja I TG km 41+260 - 41+360
Sekcja III TG km 51+230 - 51+250

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja II TG 47+300 - 47+400 D10 km 0+500
Sekcja III MOP_WSCH km 50+340

Wykonanie nastypów:
Sekcja II D6 W1 km 0+520 - 0+800; 0+940 - 1+140
MOP_WSCH W5 PP14-PP22
MOP_WSCH W14 PP24-PP27
MOP_WSCH W10 PP6-PP9
TG W20 km 49+730 - 49+970

Stabilizacja podłoża pod nasyp:
Sekcja II TG km 45+575 - 45+755

Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Porządki po wycince i karczowaniu.
Wywóz na miejsce składowe. Osuszanie warstw nasypu.

BRANŻA MOSTOWA

WS31:
- Prace zbrojarskie na filarach w osi C
- Prace zbrojarskie na filarach w osi D
- Prace zbrojarskie na fundamencie w osi E
- Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi E - jezdnia lewa

WS36:
- Prace zbrojarskie na korpusie w osi A
- Prace zbrojarskie na skrzydłach w osi A
- Betonowanie ławy fundamentowej w osi B
- Wykonanie pali Franki w osi D
- Wykonanie pali Franki w osi E

PZ-29:
- Zbrojenie przewodu przepustu
- Betonowanie ramy przepustu - 1 segment

PZ-32:
- Zakończenie wykonywanie fundamentów przeprustu

MM-04.1:
- Montaż przefabrykatów skrzynkowych

PZ-41:
- Wykonywanie wykopu pod przewód przepustu

PG-11.1:
- Wykonywanie wykopu pod fundament A

TUNELE

TUNEL TS-26:
Wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej oraz zachodniej, na portalu północnym - zabezpieczenie ściany portalowej oraz drążenie nawy wschodniej. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Wykop Portal Północny.

TUNEL TS-32:
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Wykop TS-32.

BRANŻE

D.01.03.05 Budowa i przebudowa sieci wodociągowych Budowa W9 - przyłącze do MOP-ów:
- wykonanie wykopu;
- wykonanie podsypki piaskowej;
- wykonanie obsypki piaskowej;
- montaż wodociągu DN 160;
- montaż studni;
- zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem.

Kolizja nr 1/KS1
- przebudowa kanalizacji
- Sekcja nr 1
- wykonanie robót przygotowawczych.

R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów Ciek Strzegomka
- wykonanie wykopu;
- wykonanie nasypu;
- wykonanie spięć istniejącego drenażu R_41+600, R_46+300.
Tydzień 08.03.2021 - 14.03.2021

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu):
Sekcja I
TG km 41+190-41+220
Sekcja II
D6 km 1+440-1+680
TG km 45+600 - 45+700; 47+440-47+560

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja II
TG 47+250-47+300
D9 km 0+380
Sekcja III
MOP_WSCH
D14 km 1+125-1+260

Wykonanie nastypów:
Sekcja III
MOP_WSCH W5 PP15-PP22
MOP_WSCH W8 PP9-PP14
MOP_WSCH W11 PP6-PP9

Stabilizacja podłoża:
Sekcja II
D6 km 0+940-1+300

Wykop rowu:
Sekcja II
TG str. L km 45+570-45+620
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.
Porządki po wycince i karczowaniu. Wywóz na miejsce składowe.

BRANŻA MOSTOWA

WS31:
Prace zbrojarskie na przyczółku w osi A
Wykonanie wykopu pod fundament w osi B – jezdnia prawa
Prace zbrojarskie na fundamencie w osi D
Betonowanie ławy fundamentowej w osi D
Wykonanie wykopu pod fundament w osi E
Wykonanie warstwy betonu niekonstrukcyjnego w osi E

WS36:
Wykonanie pali franki w osi D
Wykonanie platformy pod palownicę w osi E
Kucie pali franki na podporach w osi B
Prace zbrojarskie na fundamencie w osi BPZ-29
Zbrojenie przewodu przepustu
Betonowanie płyty dennej – 3 segmenty

PZ-29:
Zbrojenie przewodu przepustu,
Betonowanie płyty dennej – 3 segmenty

PZ-32:
Wykonanie fundamentów – 2 z 8 segmentów

MM-04,1:
Montaż przefabrykatów skrzynkowych

PZ-34:
wykonanie wykopów

TUNELE

TUNEL TS-26:
Wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej oraz zachodniej, na portalu północnym - zabezpieczenie ściany portalowej oraz drążenie nawy wschodniej.

TUNEL TS-32:
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Wykop TS-32.

BRANŻE

Budowa W9 - przyłącze do MOP-ów:
Wykonanie wykopu
Zgrzewanie rur wodociągu DN160
Wykonanie obsypki piaskowej
Montaż wodociągu DN 160

R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów
Przebudowa rowu R_41+640:
Wykonanie wykopu
Wykonanie narzutu kamiennego
Ułożenie geowłókniny

Wykonanie spięć istniejącego drenażu.
Tydzień 01.03.2021 - 07.03.2021

BRANŻA DROGOWA

Usunięcie warstwy humusu:
Sekcja I
TG km 45+540-45+600;47+500-47+560
D6 km 1+500-1+550
Zjazd publiczny TG km 47+500-47+560

Wykonanie wykopów w gruntach skalistych i nieksalistych:
Sekcja II
D9 km 47+270
Sekcja III
MOP L km 50+340

Wykonanie nastypów:
Sekcja III
MOP_WSCH W7 PP 15-22
MOP_WSCH W14 PP24-27
MOP_WSCH W8 PP9-14

Wykop rowu:
Sekcja II
D9 km 0+120-0+160
Bieżące utrzymanie wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.
Porządki po wycince i karczowaniu. Wywóz na miejsca składowe.

BRANŻA MOSTOWA

WS31:
prace zbrojarskie na fundamencie w osi C
betonownie ławy fundmentowej w osi C
prace zbrojarskie w osi D

WS36:
wykonanie pali franki w osi D
wykonanie wykopu docelowego w osi B
wykonanie warstwy betonu niekonstrukcyjnego w osi B
prace zbrojarskie przyczółka w osi A

PZ-29:
zbrojenie przewodu przepustu,
betonowanie płyty dennej - 3 segmenty

PZ-32, MM-04,1:
wykonanie wykopu
wykonanie betonów niekonstrukcyjnych

PZ-34:
wykonanie wykopów

TUNELE

TUNEL TS-26:
Wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschdniej i zachodniej, na portalu północnym zabezpieczenie ściany portalowej.
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - wykop portal Północny. Instalacja pozornego tunelu.

TUNEL TS-32:
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych.

BRANŻE

Budowa i Przeudowa sieci wodociągowych:
Przebudowa Kolizji 3/W5:
wykonanie prac porządkowych terenu

Budowa W9 - przyłącze do MOP-ów:
wykonanie wykopu
zgrzewanie rur wodociągu DN110

Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów:
Przebudowa rowu R_38+515:
zahumusowanie

Przebudowa rowu R_41+640:
wykonanie wykopu
wykonanie nasypu
wykonanie umocnień rowu kiszką faszynową
wykonanie narzutu kamiennego
ułożenie geowłókniny
wykonanie spięć istniejącego drenażu.

Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅