Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

86% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 83%

Roboty Drogowe

Postęp: 67%

- Wykopy: 94%
- Nasypy: 95%
- Podbudowa zasadnicza z AC: 96%
- w-wa wiążąca z AC: 80%
Roboty Branżowe

Postęp: 72,68%

- Wodociągi: 98%
- Kanalizacja sanitarna: 100%
- Kanalizacja deszczowa: 85%
- Melioracja: 78%
- Energetyka: 100%
- Teletechnika: 100%
- SRK: 100%
- SZR: 45%
- Kanalizacja Sanitarna MOP Jaczków: 100%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%
- Kanał technologiczny: 62%
- Budynki: 72%Roboty Mostowe

Postęp: 85,09%

Przepusty

Postęp: 86%

Przejścia dla zwierząt

Postęp: 80%

Roboty Tunelowe

Postęp: 88,80%Tunel TS-26

Postęp: 88,43% (KONSTRUKCJA)

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 100%
- Obudowa wstępna (kalota): 100%
- Drążenie (sztrosa): 100%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 100%
- Obudowa ostateczna: 100%
- Kapy chodnikowe: 100%
- Krawężniki: 100%
- Podbudowa BA: 100%
- Systemy / wyposażenie: 23%
- Nawierzchnia betonowa: 28%

Tunel TS-32

Postęp: 90,29%

- Wykopy: 100%
- Fundamenty - 100%
- Beton Ściany - 100%
- Beton Kalota - 100%
- Systemy / wyposażenie - 33,28%
- Zasypka tunelu: 62%
- Podbudowa BA - 100%
- Nawierzchnia betonowa: 100%Zaawansowanie czasowe

Postęp: 85,58%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 12.07.2024)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania

Wrzesień 2023 - ⇅

Tydzień 18.09 - 24.09.2023

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja I - TG km 42+065 – 42+250; D2 km 2+850 – 2+930;
Sekcja II - D9;
Sekcja III - TG km 50+000 – 50+097; TG km 53+800 – 53+850; TG km 53+900 – 54+000 str. P (naprawa skarpy);
Wykonanie nasypów:
Sekcja I - TG km 42+065 – 42+175; Makroniwelacja TG km 42+065 – 42+175; Makroniwelacja TG km 41+990 – 42+005 str. P; Makroniwelacja TG km 41+480 – 41+530;
Sekcja III - Skarpowanie nasypu 49+030 – 49+200; Nasyp pod parking przy budynku technicznym TS-32; Nasyp tereny zielone przy MOP WSCH 1; Makroniwelacja przy rowie krytym w km 54+000; Nasyp tereny rekreacyjne MOP P;
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7:
Sekcja I - D2 km 0+000 – 0+800; km 1+000 – 1+400;
Sekcja III - TG km 54+000;
Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7:
Sekcja III - TG km 52+940 – 52+992 str. P; TG km 53+015 – 53+170 str. P; TG km 52+937 – 52+992 str. L; TG km 53+015 – 53+083 str. L;
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7:
Sekcja III - TG km 51+590 – 51+577 str. L; TG km 51+590 – 51+577 str. P; TG km 53+015 – 53+211 str. L;
Zasypki (pas dzielący, pobocza):
Sekcja I - TG km 41+400 – 41+420; TG km 41+475 – 41+490;
Sekcja II - TG km 46+780 – 46+900;
Sekcja III - TG km 49+030 – 49+200; TG km 53+000 – 53+100;
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3:
Sekcja II - D8 km 0+420 – 0+490 str. L;
Sekcja III - TG km 54+050 – 54+150 str. P;
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4:
Sekcja II - D8 km 0+420 – 0+490 str. L; Sekcja III - D14 km 1+547 – 1+640 str. P;
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 7C:
TG km 53+160 – 53+183 str.;
Humusowanie:
Sekcja I - DD38+491 km 0+470 – 0+535 str. L (rów, pobocze); TG km 38+970 – 39+140 str. L (teren płaski); dr. dojazdowa do ZB1 km 0+000 – 0+200 str. P (skarpa, rów), D1 km 0+120 – 0+399 str. P (skarpa, rów, teren płaski),
Sekcja II - TG km 45+685 – 46+040 str. P (skarpa, pobocze, przeciwskarpa), TG km 44+730 – 44+795 str. P (rów, pobocze).


BRANŻA MOSTOWA

Przepusty i przejścia dla zwierząt - montaże schodów skarpowych, fundamenty barier, umocnienia, montaże balustrad;
MM-02 - beton ochronny, półki dla zwierząt;
MM-03 - fundamenty barier;
WS-24 - montaż słupów ekranów z głowicami;
MS-25 - montaż słupów ekranów z głowicami; schody skarpowe, umocnienia;
P-04.2 - zbrojenie i szalowanie wylotu,
WS-30 - trwa montaż barier ochronnych;
WS-33 - trwa montaż barier ochronnych; trwa montaż schodów skarpowych;
WS-31 - montaż wpustów odwodnieniowych; wykonanie drenażu z kruszywa; wykonanie schodów skarpowych;
WS-36 - wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego; montaż barier ochronnych; wykonanie schodów skarpowych;
WS-35 - montaż barier ochronnych;
PG-29 - wykonano drenaż w osi cieku i osadzono kratki wpustów na ustroju jezdni lewej; zakończono montaż krawężników zanikających na dojazdach do obiektu;
PG-10.1 - trwa wykonywanie nawierzchni z żywic na górnej powierzchni ścian;
WD-34 - zamontowano balustrady w kapie chodnikowej ustroju;
PG-11.1 - trwa wykonywanie nawierzchni z żywic na górnej powierzchni ścian;
WS-37 - zakończono wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach; trwa wykonywanie nawierzchni z żywic kap na skrzydłach; trwa montaż słupów i betonowanie głowic pali ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach do obiektu;
WD-38 - trwa montaż krawężników zanikających na dojazdach do obiektu.


OBIEKTY KUBATUROWE

BT MOP L - wykonanie okładzin ściennych elewacji; roboty wykończeniowe;
BZT1 - montaż drzwi zewnętrznych; montaż drzwi wewnętrznych stalowych na piętrze; montaż wypełnień sufitów kasetonowych, roboty wykończeniowe, montaż urządzeń klimatyzacyjnych;
BZT2 - montaż urządzeń klimatyzacyjnych;
BZT3 - montaż drzwi zewnętrznych; montaż urządzeń klimatyzacyjnych.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - Prace naprawcze w nawie wschodniej i zachodniej, Prace wykończeniowe przy kapach chodnikowych, Prace naprawcze na czole tunelu - sekcja C&C, Prace naprawcze w studzienkach kanalizacyjnych przejść poprzecznych, Zasypka C&C portal południowy, Materace i kosze siatkowo-kamienne, Portal Północny TS-26 - wykonanie materacy siatkowo-kamiennych, wykonywanie koszy siatkowo kamiennych – gabiony, Portal Południowy TS-26 - wykonywanie koszy siatkowo kamiennych – gabiony;

Tunel TS-32 - trwa wykonywanie zasypek inżynierskich, zakończono wykonywanie izolacji membranowej.


SYSTEMY

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli:
Tunel TS-32 - budowa kanalizacji na odcinku ID.1-IWyl1;
Tunel TS-26 - budowa przyłącza wodociągowego W3 PE100 SDR17 Dz90 na odcinku od węzła 3W.9-3W.12; budowa przyłącza wodociągowego W3 PE100 SDR17 Dz90 na odcinku od węzła 3W.5-3W.7 wraz z rurą ochronną stalową Dz193,7 w km 42+160.

System zasilania w energię elektryczną urządzeń tunelowych - Niskie napięcie:
Tunel TS-26 - instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania.

System zasilania awaryjnego:
Tunel TS-26 - Instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania.

System wentylacji - branża elektryczna:
Tunel TS-26 - montaż okablowania wentylacji.


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie robót na Zlewni nr 4; wykonywanie robót na Zlewni MOP Zachód.

Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych - budowa przyłączy energetycznych - tunel TS-26, TS-32. TOM 14.1 - zasilanie MOP Jaczków.

Oświetlenie MOP Jaczków - układanie kabla oświetleniowego MOP P.

Budowa kanału technologicznego - KT 54+160 - montaż studni kanału technologicznego SKR2 st 140, KT 49+000 - 49+025 - budowa kanału technologicznego KTp2, KT 54+160 - 54+340 - budowa kanału technologicznego KTu2, KT 53+980 - 54+160 - budowa kanału technologicznego KTu2.
Tydzień 11.09 - 17.09.2023

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja I - TG km 42+065 – 42+250 (wykop pod umocnienie rowów);
Sekcja II - TG km 46+788 – 46+900 (wykop rowów); D8; D9;
Sekcja III - TG km 53+800 – 53+780 str. L; TG km 53+160 – 53+240 (wykop pod umocnienie rowów); TG km 53+900 – 54+000 str. P (naprawa skarpy);
Wykonanie nasypów:
Sekcja I - TG km 42+065 – 42+175 W3; TG km 42+065 – 42+260 W2; Makroniwelacja 42+100 – 42+250;
Sekcja II - Makroniwelacja D8a; Makroniwelacja pod PG-29; Makroniwelacja pod WS-30; D10;
Sekcja III - TG km 50+000 – 50+097 (poszerzenie); MOP WSCH 1 (poszerzenie); Makroniwelacja 53+160 – 53+240; D14 km 1+300 – 1+400 (nasyp na zjazdach); Nasyp pod parking przy budynku tech. TS-32;
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 – MOP:
MOP WSCH 1; MOP WSCH 3; MOP WSCH 4; MOP WSCH 5;
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7:
Sekcja I - D2 podbudowa na zjazdach km 2+500 – 2+800;
Sekcja II - DP3466D;
Sekcja III - MOP WSCH 1; MOP WSCH 3; MOP WSCH 4; MOP WSCH 5;
Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7:
Sekcja III - TG km 49+745 – 49+815 str. L; TG km 49+745 – 49+813 str. P; TG km 51+590 – 51+577 str. L; TG km 51+590 – 51+577 str. P;
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7:
Sekcja III - TG km 49+038 – 49+529 str. L; TG km 49+039 – 49+529 str. P; TG km 49+745 – 49+835 str. L; TG km 49+745 – 49+835 str. P;
Zasypki (pas dzielący, pobocza):
Sekcja II - TG km 46+700 – 46+740;
Sekcja III - TG km 49+030 – 49+200; TG km 53+000;
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3:
Sekcja II - D6 km 0+580 – 0+689 str. P; D8 km 0+305,12 - 0+342,89 - str. P; D8 km 0+676, 46 - 0+681,46 - str. P; D8 km 1+097 do TGL (połączenie poprzeczne rowów) - str. L; D8 km 0+660 - 0+666,46 - str. P; D8 km 0+342,48 - 0+360,45 - str. L;
Sekcja III - D14 km 0+942 – 1+111 str. L;
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 4:
Sekcja II - D6 km 0+416 – 0+429 str. P; D6 km 0+524 – 0+580 str. P; D8 km 0+329,55 - 0342,48 – str. L;D8 km 0+360,45 - 0+390,68 – str. L; D8 km 0+342,89 do 0+365,11 – str. P;
Sekcja III - D16 km 1+430 – 1+486 str. L; D16 km 1+485 – 1+525 str. P; D16 km 1+547 – 1+640 str. P;
Humusowanie:
Sekcja I - D1 km 0+200 – 0+400 str. L (rów); D2 km 0+000 – 0+170 str. P (rów); D2 km 0+000 – 0+070 str. L (rów); DD38+491 km 0+000 – 0+070 str. P (rów);
Krawężniki kamienne:
Sekcja III - MOP WSCH 1.


BRANŻA MOSTOWA

Przepusty i przejścia dla zwierząt - montaże schodów skarpowych; fundamenty barier; umocnienia;
MM-02 - zasypki inżynierskie; papa;
MM-03 - fundamenty barier;
MS-25 - asfalt twardolany; zasypki inżynierskie; schody skarpowe; umocnienia;
P-04.2 - montaż prefabrykatów; zbrojenie i szalowanie wylotu;
WS-31 - montaż wpustów odwodnieniowych; wykonanie drenażu z kruszywa; wykonanie schodów skarpowych;
WS-36 - wykonanie nawierzchni z żywicy; montaż barier ochronnych; wykonanie schodów skarpowych;
WS-35 - montaż barier ochronnych;
PG-29 - zakończono wykonywanie nawierzchni z żywic kap chodnikowych jezdni lewej i prawej na ustroju nośnym i skrzydłach; trwa montaż krawężników zanikających na dojazdach do obiektu;
WS-37 - wykonano warstwę asfaltu lanego na powierzchni ustrojów jezdni lewej i prawej; zakończono wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych ustrojów jezdni lewej i prawej; trwa wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach - montaż zbrojenia, kotew pętlicowych, przygotowanie do betonowania; trwa montaż słupów i betonowanie głowic pali ekranów przeciwolśnieniowych na dojazdach do obiektu;
WD-38 - trwa montaż krawężników zanikających na dojazdach do obiektu; zakończono wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych ustroju nośnego i skrzydeł;
WS-30 - trwa montaż barier ochronnych; zamontowano słupy ekranów na palach i zabetonowano głowice (bez 3 sztuk, gdzie nie wykonano pali ze względu na odmienne warunki gruntowe);
WS-33 - trwa montaż barier ochronnych; zamontowano słupy ekranów na palach i zabetonowano głowice (bez 3 sztuk, gdzie nie wykonano pali ze względu na odmienne warunki gruntowe).


OBIEKTY KUBATUROWE

BT MOP L - wykonanie okładziny ściennej elewacji; roboty wykończeniowe;
BT MOP P - roboty wykończeniowe;
BZT1, BZT2, BZT3 - montaż urządzeń klimatyzacyjnych.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - prace naprawcze w nawie wschodniej i zachodniej; prace wykończeniowe przy kapach chodnikowych; wykonywanie nawierzchni betonowej - nawa wschodnia; Zasypka C&C portal północny; Zasypka C&C portal południowy; Materace i kosze siatkowo-kamienne: Portal Północny - wykonanie materacy siatkowo-kamiennych; wykonywanie koszy siatkowo kamiennych – gabiony; Portal Południowy - wykonywanie koszy siatkowo kamiennych – gabiony;

Tunel TS-32 - trwa wykonywanie zasypek inżynierskich; wykonano izolację membranową nad segmentami 1-14 tunelu.


SYSTEMY

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli:
Tunel TS-32 - budowa kanalizacji na odcinku ID.3.1-ID.3; budowa kanalizacji na odcinku IOS-ID.3; budowa kanalizacji na odcinku ID.4-IZBp.1; budowa kanalizacji na odcinku ID.3-ID.2-ID.1; montaż studni betonowych kanalizacyjnych rewizyjnych kaskadowych DN1200 ID.2 i ID.1; montaż studni betonowej kanalizacyjnej rewizyjnej DN1200 ID.8.

System zasilania w energię elektryczną urządzeń tunelowych - Niskie napięcie:
Tunel TS-26 - instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania.

System zasilania awaryjnego:
Tunel TS-26 - instalacja zasilania awaryjnego. Montaż okablowania.

System wentylacji - branża elektryczna:
Tunel TS-26 - montaż okablowania wentylacji.

System nagłośnienia tunelowego:
Tunel TS-26 - Montaż uchwytów pod głośniki (nawa wschodnia); Montaż głośników (nawa zachodnia).


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie robót na Zlewni nr 4; wykonywanie robót na Zlewni MOP Zachód.

Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych - budowa przyłączy energetycznych - tunel TS-26, TS-32.

Zasilanie MOP Jaczków.

Oświetlenie MOP Jaczków - układanie kabla oświetleniowego MOP P; wykonanie poprzeczek oświetlenia MOP L.

Budowa kanału technologicznego - KT 42+080 - montaż studni kanału technologicznego SKR2 st 28; KT 42+135 - montaż studni kanału technologicznego SKR2 st 29; KT 42+240 - montaż studni kanału technologicznego SKR2 st 31; KT 42+280 - montaż studni kanału technologicznego SKR2 st 32; KT 42+240 - budowa kanału technologicznego KTp1; KT 42+020 - 42+080 - budowa kanału technologicznego KTp2; KT 42+080 - 42+135 - budowa kanału technologicznego KTp2; KT 42+240 - 42+280 - budowa kanału technologicznego KTp2; KT 50+355 - budowa kanału technologicznego KTp2; KT 42+240 - budowa przyłączy do obiektów SZR.
Tydzień 04.09 - 10.09.2023

BRANŻA DROGOWA

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja I - D1 rów, D2 rów, D2, DD38 rów,
Sekcja II - D8A rów, D8B rów, D8,
Sekcja III - TG km 54+000, MOP_WSCH;
Wykonanie nasypów:
Sekcja I - Makroniwelacja km 42+150; 42+100, Makroniwelacja D2/TG, Makroniwelacja D1/TG, Makroniwelacja DD38, Zasypka podwaliny Portal Południowy, D2,
Sekcja II - D9 zjazdy, D6 zjazdy, Plac do zawracania km 44+890,
Sekcja III - MOP_WSCH, Makroniwelacja D19;
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1:
Sekcja I - D2 zjazdy,
Sekcja II - D6 zjazdy, D8 zjazdy;
Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7:
Sekcja III - TG km 54+000;
Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm – MOP:
MOP_WSCH_3, MOP_WSCH_4;
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm - KR3, KR 5 – MOP:
MOP_WSCH_1, MOP_WSCH_3, MOP_WSCH_4, MOP_WSCH_5;
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - gr. 15 cm - KR3, KR5 – MOP:
MOP_WSCH_1;
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7:
Sekcja I - TG place do zawracania,
Sekcja II - D8, D8 – zjazdy, D6 – zjazdy,
Sekcja III - MOP_WSCH_1;
Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50, gr. 18 cm - KR7:
Sekcja II - TG km 47+040 - 47+097 str. P, TG km 47+040 - 47+092 str. L, TG km 46+780 - 46+910 str. P;
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 8cm - KR-7:
Sekcja II - TG km 46+780-46+910 str. P TG km 47+040-47+102 str. P TG km 47+040 - 47+097 str. L;
Sekcja III - TG km 49+033 - 49+281 str. L, TG km 49+034 - 49+364 str. P (I warstwa);
Zasypki (pas dzielący, pobocza):
Sekcja II - TG km 46+700; 46+800 Sekcja III, TG km 54+000; 52+800;
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 3:
Sekcja I - D8 km 0+983,47 - 1+097 - str. L; D8 km 0+867,35 - 0+961,96 - str. L; D8 km 0+676,46 - 0+681,46 - str. L; D8 km 0+660 - 0+666,46 - str. P; D8 km 0+342,48 -0+360,45 - str. L; D8 km 0+305,73 - 0+329,55 - str. L;
Warstwa filtracyjna, żwirowo piaskowa gr. 20 cm:
Sekcja I - TG km 40+788 - 40+805 str. P TG km 41+193-41+240 str. P D1 km 0+176-0+236 str. P D1 km 0+176-0+399 str. L DD38+491 km 0+000 - 0+262 str. P D2 km 0+000 - 0+070 str. L D2 km 0+000-0+170 str. P;
Humusowanie:
Sekcja I - D1 km 0+176 - 0+400 str. L (teren płaski), DD38+491 km 0+080 - 0+260 str. P (skarpy, rów, pobocze), TG km 38+520 - 38+620 str. P (teren płaski), TG km 38+520 - 38+970 str. L (teren płaski), TG km 39+000 - 39+040 str. P (skarpa), TG km 41+190-41+260 str. P (skarpa, pobocze), TG km 40+788 - 40+805 str. P (skarpa, pobocze);
Ścieki skarpowe:
Sekcja I - DD 38+491,21 km 0+000 - 0+250 (3 szt ścieków); TG S3 km 39+295,00 - str. L; TG S3 km 39+509,99 - str. L; TG S3 km 39+579,99 - str. L.


BRANŻA MOSTOWA

Przepusty i przejścia dla zwierząt - montaże schodów skarpowych, fundamenty barier, umocnienia;
MM-02 - zasypki inżynierskie;
MS-25 - papa pod jezdnią JL+JP, zasypki inżynierskie, schody skarpowe;
WS-24 - słupy ekranów drogowych z głowicami;
P-04.2 - wykop pod JL, beton podkładowy pod przepust JL;
WS-31 - montaż barier ochronnych, montaż wpustów odwodnieniowych, wykonanie drenażu z kruszywa, wykonanie schodów skarpowych;
WS-36 - wykonanie nawierzchni z żywicy, montaż barier ochronnych, wykonanie schodów skarpowych;
WS-35 - montaż barier ochronnych, wykonanie schodów skarpowych;
MM-05 - ustawienie krawężnika
PG-29 - zakończono wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach, trwa montaż krawężników zanikających na dojazdach do obiektu, wykonano warstwę z asfaltu lanego na ustroju JP;
WS-37 – zakończono przygotowanie powierzchni ustroju nośnego jezdni lewej i prawej pod izolację termozgrzewalna, wykonano izolację termozgrzewalną ustroju nośnego JL i JP, trwa wykonywanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych ustrojów JL i JP, trwa wykonywanie kap chodnikowych na skrzydłach - montaż krawężników kamiennych;
WD-38 - trwa montaż krawężników zanikających na dojazdach do obiektu, wykonano warstwę z asfaltu lanego na ustroju;
WS-30 - trwa montaż barier ochronnych;
WS-33 - trwa montaż barier ochronnych.


OBIEKTY KUBATUROWE

BT MOP L - montaż drzwi wewnętrznych, montaż instalacji elektrycznej podstropowej, montaż odwodnień liniowych, roboty wykończeniowe;
BT MOP P - montaż drzwi wewnętrznych;
BZT1 - montaż klimatyzacji pomieszczeń parteru.


BRANŻA TUNELOWA

Tunel TS-26 - prace naprawcze w nawie wschodniej i zachodniej, prace wykończeniowe przy kapach chodnikowych, wykonywanie nawierzchni betonowej km 42+355 - 42+595 - nawa wschodnia, Zasypka C&C portal północny, Zasypka C&C portal południowy, Materace i kosze siatkowo-kamienne Portal Północny - wykonanie materacy siatkowo-kamiennych; wykonywanie koszy siatkowo kamiennych - gabiony Portal Południowy, wykonywanie koszy siatkowo kamiennych – gabiony;

Tunel TS-32 - trwa wykonywanie zasypek inżynierskich, wykonano izolację membranową nad segmentami 1-14 tunelu.


SYSTEMY

Budowa sieci wodociągowej p.poż i kanalizacji p.poż dla tuneli:
Tunel TS-32: budowa kanalizacji na odcinku ID.3.2-ID.3.1; montaż studni betonowej kanalizacyjnej rewizyjnej kaskadowej DN1200 ID.3.1; budowa kanalizacji na odcinku ID.4-IOS; montaż komory rozdziału DN1500 ID.4.

System oświetlenia tunelowego:
Tunel TS-26: montaż okablowania oświetlenia (nawa wschodnia, nawa zachodnia).

System zasilania w energię elektryczną urządzeń tunelowych - Niskie napięcie:
Tunel TS-26: - instalacja niskiego napięcia. Montaż okablowania.

System wentylacji - branża elektryczna:
Tunel TS-26: montaż okablowania wentylacji.

System nagłośnienia tunelowego:
Tunel TS-26: Montaż uchwytów pod głośniki (nawa zachodnia); Montaż okablowania - system nagłośnienia (nawa wschodnia).


ROBOTY BRANŻOWE

Budowa kanalizacji deszczowej: - Wykonywanie robót na Zlewni nr 4.

Budowa sieci gazowej - MOP Wschód: wykonanie próby szczelności. MOP Zachód: wykonanie próby szczelności.

Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznych - budowa przyłączy energetycznych - tunel TS-26, TS-32.

Oświetlenie MOP Jaczków - układanie kabla oświetleniowego MOP P.

Budowa kanału technologicznego - KT 50+355 - montaż studni kanału technologicznego SKR2 st105/1, st105/2; KT 51+760 - montaż studni kanału technologicznego SKR2 st121/1; KT 51+760 - montaż studni kanału technologicznego SK1 st121/2/1; KT 50+355 - budowa kanału technologicznego KTp1; KT 51+720 - 51+760 - budowa przyłączy do obiektów SZR; KT 51+760 - budowa przyłączy do obiektów SZR; KT 51+760 - budowa kanału technologicznego KTp1.

Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
Grudzień 2022 - ⇅
Listopad 2022 - ⇅
Październik 2022 - ⇅
Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅