Zaawansowanie prac projektowych


Zaawansowanie prac projektowych (PB):


Zaawansowanie prac projektowych (PW):
Zaawansowanie finansowe

97,09% Aktualnej Kwoty Kontraktowej
w tym: 1% (PŚP nr 1 - zaliczka), 9% (PŚP nr 2 - zaliczka)Zaawansowanie robót

Postęp: 99,8%

Roboty Drogowe

Postęp: 99,8%

- Wykopy: 100%
- Nasypy: 100%
- Podbudowa zasadnicza z AC: 100%
- w-wa wiążąca z AC: 100%
- w-wa ścieralna SMA: 100%
- bariery: 99%
- ogrodzenia: 95%
Roboty Branżowe

Postęp: 99,5%

- Wodociągi: 100%
- Kanalizacja sanitarna: 100%
- Kanalizacja deszczowa: 98%
- Melioracja: 99%
- Energetyka: 100%
- Teletechnika: 100%
- SRK: 100%
- SZR: 100%
- Kanalizacja Sanitarna MOP Jaczków: 100%
- Rozbiórki: 100%
- Wycinka drzew: 100%
- Kanał technologiczny: 98%
- Budynki: 99%
- GAZ: 100%Roboty Mostowe

Postęp: 100%

Przepusty

Postęp: 100%

Przejścia dla zwierząt

Postęp: 100%

Roboty Tunelowe

Postęp: 100%Tunel TS-26

Postęp: 100% (KONSTRUKCJA)

- Wykop (portale): 100%
- Drążenie (kalota): 100%
- Obudowa wstępna (kalota): 100%
- Drążenie (sztrosa): 100%
- Obudowa wstępna (sztrosa): 100%
- Obudowa ostateczna: 100%
- Kapy chodnikowe: 100%
- Krawężniki: 100%
- Podbudowa BA: 100%
- systemy / wyposażenie: 100%

Tunel TS-32

Postęp: 100%

- Wykopy: 100%
- Fundamenty - 100%
- Beton Ściany - 100%
- Beton Kalota - 100%
- Systemy / wyposażenie - 100%
- Zasypka tunelu: 100%
- Podbudowa BA - 100%
- Nawierzchnia betonowa: 100%Zaawansowanie czasowe

Postęp: 99%
(od 17.10.2018 do czasu ukończenia 31.07.2024)


Kamienie milowe

Tygodniowy plan zaawansowania

Lipiec 2024 - ⇅

Tydzień 08.07 - 14.07.2024

BRANŻA DROGOWA

Zakończono roboty budowlane.

BRANŻA MOSTOWA

Zakończono roboty budowlane.

BRANŻA TUNELOWA

Zakończono roboty budowlane.

SYSTEMY

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA TUNELI
Tunel TS-26 - testy i integracja wszystkich systemów; Tunel TS-32- testy i integracja wszystkich systemów.

ROBOTY BRANŻOWE

BRANŻE - SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA TUNELI
Tunel TS-26 - testy i integracja wszystkich systemów; Tunel TS-32 - testy i integracja wszystkich systemów.

Czerwiec 2024 - ⇅

Tydzień 24.06 - 30.06.2024

BRANŻA DROGOWA

Ogrodzenia:
Wiercenie otworów - S3 41+330 – 41+460, S3 49+740 – 49+900 – strona lewa, S3 50+220 – 50+340 – strona prawa, WS-30, WS-31, WS-33, WD-34; Betonowanie słupków - S3 41+330 – 41+460, S3 44+650 – 44+735 – strona prawa, S3 44+810 – 44+840 – strona lewa, S3 49+740 – 49+900 – strona lewa, S3 50+220 – 50+340 – strona prawa, WS-30, WS-31, WS-33, WD-34; Montaż siatek - TS26 – portal południowy, TS32 – portal południowy, TS32 – portal północny, S3 48+450 – 48+530 – strona lewa, S3 53+600 – 53+750 – strona prawa, S3 48+610 – strona prawa, S3 49+120 – strona prawa, S3 41+180 – 41+240 – strona lewa; Montaż furtek - WD-27 – strona prawa, S3 44+855 – strona lewa; Montaż bram 5,5m - S3 48+530 – strona lewa, S3 49+030 – strona prawa, S3 50+160 – strona lewa, Mop północ - wjazd awaryjny, Mop wschód - wjazd awaryjny; Ogrodzenie herpetologiczne - S3 41+180 – 41+240 – strona lewa S3 46+580 – 46+760 – strona lewa, S3 51+575 – 51+775 – strona prawa oraz lewa, Portal południowy tunelu TS-26, Przejście przez rowy - S3 48+610 – 2 szt. S3 50+200 – 1 szt.

Oznakowanie poziome:
Oznakowanie poziome - Oznakowanie grubowarstwowe - Wykonanie linii P-1a, P-1c oraz P-7b - łącznie 18 500 m2;

Bariery energochłonne:
Bariery w pasie dzielącym oraz rozbieralne na przejazdach - zakończono w 100%

Humusowanie:
Sekcja I - DP 2787D km 0+000/0+145 str. L + P (skarpa, przeciwskarpa, rów, teren płaski), TG km 42+040/42+260 str. L (teren płaski), Sekcja III - TG km 49+740/49+920 str. P (teren płaski), MOP L – wysepki (teren płaski), Jezdnia MOP WSCH 1 km 0+800/1+000 str. P (skrpa, teren płaski), Uzupełnianie humusu przy krawędziach jezdni: TG – SD1, SD2, SD3

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny
Sekcja III - TG km 53+900 – 54+000 str. P;

Wykonanie nasypów
Sekcja I - Zjazd do urządzeń ZB1

Wykonanie wykopów
Sekcja I - 44+640 rów opaskowy;

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7
Sekcja III - Zjazd do zbiornika ZB MOP 1 i ZB 11a;

Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm
Sekcja I - D2b, D4, Sekcja II, D6, D8a, D8b, D9, DD44+702, Zjazd do ZB6, XXXV – lecia; Sekcja III - D12, D14, D14 zjazdy, D15, D13, D16, Zjazd do ZB11a;

Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1
Sekcja I, D2b - Sekcja II - D9 km 0+560 – 0+829, D9 zjazdy, Sekcja III;

Umocnienie rowu – TYP 3
Sekcja I - TG S3 km 39+100 – 39+130 – str. P, TG S3 km 41+348 – 41+369 – str. P, DD 41+443,80 km 0+083 – 0+100 – str. P; TYP 5 - Sekcja I, Portal N TS-26 – str. P; Nawierzchnia z kostki betonowej - MOP PN, MOP WSCH;

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm(podbudowa chodnik, ciag pieszo-rowerowy)
Sekcja I, Sekcja II - DD44+702;
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W gr. 5cm - KR 1
Sekcja III - BZT3 plac wokół budynku;
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S; gr. 4cm - KR 1
Sekcja III - BZT3 plac wokół budynku;
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7
Sekcja III - TG km 53+700 – 54+338 str.,
Skarpa wykopu 53+900 – 54+000 Sekcja III
Siatka opinająca;
Nasadzenia
40+920-41+000 P Klon polny 20, 40+920-41+000 P Klon polny 20, 41+200-41+240 P Olsza czarna 14 41+360-41+420 P Jarząb pospolity 26 41+360-41+420 P Klon jawor 9 41+980-42+000 P Jarząb pospolity 9 42+060-42+120 P Klon jawor 9 42+140-42+160 P Jarząb pospolity 12 41+200-41+240 P Olsza czarna 14 41+360-41+420 P Jarząb pospolity 26 41+360-41+420 P Klon jawor 9 41+980-42+000 P Jarząb pospolity 9 42+060-42+120 P Klon jawor 9 42+140-42+160 P Jarząb pospolity 12;
Balustrady schodów skarpowych
Sekcja I - TG S3 km 41+959, 41+690, 39+155 - Sekcja II - 47+507, 44+861, 44+916, 50+360, 50+455, 50+749, 44+959, Sekcja III - 52+306, 52+481, 53+392, 53+608

BRANŻA MOSTOWA:

W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych.

BRANŻA TUNELOWA:

Tunel TS-26
- zakończono humusowanie.

SYSTEMY:

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA TUNELI
Tunel TS-26 - testy i integracja wszystkich systemów; Tunel TS-32 - testy i integracja wszystkich systemów;
SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE
Tunel TS-26 - uruchomienie systemu niskiego napięcia Tunel TS-32 - uruchomienie systemu niskiego napięcia;
SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO
Tunel TS-26 - uruchomienie systemu niskiego napięcia; Tunel TS-32 - uruchomienie systemu niskiego napięcia;
SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI
Tunel TS-26 - uruchomienie systemu monitoringu;
SYSTEM STEROWANIA RUCHEM
Tunel TS-26 - uruchomienie systemu sterowania ruchem;
PUNKTY ALARMOWE
Tunel TS-26 - uruchomienie - punkty alarmowe;

ROBOTY BRANŻOWE:

BRANŻA ELEKTRONENERGETYCZNA
Oświetlenie MOP Jaczków;
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
Roboty wykończeniowe studni - sekcja III; przeprowadzenie prób szczelności i kalibracji na WMR - sekcja I;
BRANŻA MELIORACYJNA
R_38+515; R_45+195; R_49+725; R_51+660.Tydzień 17.06 - 23.06.2024

BRANŻA DROGOWA

Ogrodzenia:
Wiercenie otworów - S3 51+575 – 51+775 – strona lewa i prawa, MOP Jaczków Lewy - S3 48+450 – 48+530 – strona lewa, S3 53+600 – 53+750 – strona prawa, TS26 portal południowy, TS32 portal południowy i północny; Betonowanie słupków - MS25, PG29, MOP Jaczków Lewy, S3 51+575 – 51+775 – strona lewa i prawa; Montaż siatek - Zbiornik ZB MOP1 - S3 39+100 – strona prawa, S3 39+780 – strona prawa, S3 39+880 – strona lewa, S3 40+010 – strona lewa, S3 40+060 – strona lewa, S3 41+202 – 41+227 – strona lewa, S3 41+950 – 42+00 – strona prawa, S3 42+370 – strona prawa, MS25, PG29, S3 46+590 – 46+752 – strona lewa, S3 48+530 – 58+680 – strona lewa, S3 50+200 – 50+340 – strona lewa, S3 50+320 – 50+650 – strona lewa, WS36; Ogrodzenie herpetologiczne - Zbiornik ZB MOP1; Betonowanie bram – 3 szt, Betonowanie furtek – 8 szt.;

Oznakowanie poziome:
Oznakowanie grubowarstwowe - Wykonanie linii segregacyjnej P-1a – 25000 mb x 0,04m2/mb = 1000 m2, Wykonanie linii krawędziowej P-7b – 25000 mb x 0,24m2/mb = 6000 m2;

Bariery energochłonne:
BARIERY SKRAJNE ORAZ DROGI WEWNĘTRZNE - Montaż barier H1/W3/A/VI3, PN 1 1+102 – S3 50+261 – strona prawa, S3 50+170 str. P – PN1 0+038 – str. P; Montaż barier H2/W3/A/VI3 - S3 41+930 – 41+984 – strona lewa; Montaż barier H1/W3/A - PN 1 0+038 – 0+088 – strona prawa; Montaż bariery N2/W2/A - D2 2+373 – 2+462 – strona prawa, D8 0+015 str. P - DD 46+776 0+338 – str. L, DD 46+776 0+245 str. L – D8 0+025 – str. L; Montaż H2/L2/W5/A rozbieralna - S3 km 48+579 – 48+680 strona lewa pasa dzielącego, S3 km 48+583 – 48+660 strona prawa pasa dzielącego, S3 km 49+000 – 49+101 strona prawa pasa dzielącego, S3 km 49+020 – 49+101 strona lewa pasa dzielącego; Montaż barier H2/W2/A/VI2 - S3 48+658 – 48+680 strona prawa pasa dzielącego, S3 49+000 – 49+022 strona lewa pasa dzielącego;

Humusowanie:
Sekcja I, Sekcja II, TS32 (teren płaski, skarpy), Humusowanie nad portalem południowym, TG km 48+540/48+680 str. L (teren płaski, rekultywacja), TG km 48+580/48+680 str. P (skarpa, przeciwskarpa, rów, pobocze), D5 km 0+000/0+100 str. P (teren płaski), DD44+702 km 0+310/0+390 str. L (teren płaski, rekultywacja), TG km 44+810/44+860 str. P (skarpa, przeciwskarpa), Sekcja III - TG km 49+740/49+920 str. P (teren płaski);

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków TYP 1 szczelny
Sekcja III - TG km 53+900 – 54+000 str. P;

Wykonanie nasypów
Sekcja I, Sekcja II, D9 makroniwelacja, Sekcja III - D19 makroniwelacja;

Wykonanie wykopów
Sekcja I - TG km 39+100 rów str. L - TG km 42+300 rów, Sekcja II - TG km 45+110 rów, TG km 48+580 – 48+600 str. L i P, D11 rów, Sekcja III - D12 rów, D14 km 0+330 – 0+370, D19 zjazd, TG km 52+320, MOP PN1 wykop pod rów, TG km 52+115 – 52+134 rów str. P;

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7
Sekcja I - D4 zjazdy, Zjazd do ZB1, Sekcja II - D4 zjazdy, Sekcja III;

Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm
Sekcja I - DP2787D km 0+000 – 0+140, D4, Sekcja II - D6, D8a, D8b, D9, DD44+702, Sekcja III - DD53+798 zjazdy;

Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1
Sekcja I - D4 zjazdy, Sekcja II - D6 zjazdy, D8a, D8b, D9; Sekcja III - DD53+798 zjazdy, D16 zjazdy;

Umocnienie rowu – TYP 5
Sekcja II - TG km 44+640 rów opaskowy, Sekcja III - 52+230 – 52+280 str. L;

BRANŻA MOSTOWA:

W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych.

BRANŻA TUNELOWA:

Tunel TS-26
- zakończono humusowanie;

SYSTEMY:

W okresie raportowania brak wykonywanych robót.

ROBOTY BRANŻOWE:

BRANŻA ELEKTRONENERGETYCZNA
Oświetlenie MOP Jaczków;
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
Roboty wykończeniowe studni.Tydzień 10.06 - 16.06.2024

BRANŻA DROGOWA

Ogrodzenia:
Wiercenie otworów - S3 46+780 – 46+920 – strona lewa i prawa; Betonowanie słupków - S3 – portal północny (rejon nad tunelem TS-26), S3 41+460 – 41+680 – strona prawa, S3 46+580 – 46+750 – strona lewa, S3 46+780 – 46+920– strona lewa oraz prawa, S3 48+550 – 48+680 – strona lewa, ZB MOP1; Montaż siatek - Pod obiektem WS-24, Pod obiektem WS-31, Pod obiektem WS-33, Pod obiektem WS-36; Ogrodzenie herpetologiczne - S3 38+510 – strona prawa, S3 41+460 – 41+630 – strona prawa, Przejście ogrodzenia przez rowy bez dogęszczenia siatką 5x15cm – 9 szt., Przejście ogrodzenia przez rowy z dogęszczeniem siatką 5x15cm – 4 szt. Betonowanie bram – 5 szt. Betonowanie furtek – 19 szt;

Oznakowanie poziome:
Oznakowanie grubowarstwowe - Wykonanie linii segregacyjnej P-1a – 12000 mb x 0,04m2/mb = 480 m2, Wykonanie linii krawędziowej P-7b – 12000 mb x 0,24m2/mb = 2880 m2;

Bariery energochłonne:
BARIERY SKRAJNE ORAZ DROGI WEWNĘTRZNE- Montaż barier H1/W3/A/VI3 - S3 49+034 – 49+132 – strona prawa, Montaż barier H2/W3/A/VI3, S3 48+556 – 48+650 – strona lewa, S3 49+078 – 49+143 – strona lewa; Montaż barier H1/W3/A - S3 42+248 – 42+311 – strona lewa, S3 48+543 – 48+556 – strona lewa, DD 44+702 0+178 – 0+190 – strona lewa, DD 53+798 0+206 – 0+218 – strona prawa; Montaż barier H2/W3/A - D10 0+015 – 0+044 – strona lewa, D10 0+015 – 0+044 – strona prawa, DD 53+798 0+186 – 0+206 – strona prawa, DD 44+702 0+157 – 0+178 – strona lewa; Montaż bariery N2/W2/A - DD 44+702 0+190 – 0+272 – strona lewa, DD 53+798 0+218 – 0+259 - strona prawa, D15 0+066 – 0+154 strona prawa, D15 0+066 – 0+140 strona lewa, D16 0+010 – 0+089 strona lewa, D16 0+778 – 0+882 strona lewa, D16 0+778 – 0+882 strona lewa; BARIERY PAS DZIELĄCE - Montaż kotew gruntowych - 42+345 strona lewa krawędź, Rozciąganie lin na przejazdach awaryjnych sekcja 1,2,3; Montaż barier H2/W3/A/VI3 - S3 42+202 – 42+249 strona lewa pasa dzielącego, S3 42+205 – 42+254 strona prawa pasa dzielącego; Montaż barier H2/W2/A/VI2 - S3 42+334 – 42+356 strona prawa pasa dzielącego;

Humusowanie:
Sekcja I - D2 km 0+180/0+310 str. P (skarpa, przeciwskarpa, rów, teren płaski), DD41+443 km 0+000/0+085 (przeciwskarpa, skarpa, rów), TG km 41+960/42+010 str. P (teren płaski); Sekcja II - TS32 (teren płaski), Humusowanie nad portalem południowym; Sekcja III - ZB15 (korona, skarpy), TG km 51+660/51+760 str. L (skarpy), TG km 51+560/51+790 str. L (teren płaski), MOP L (humusowanie wyspy przy drodze wyjazdowej), MOP L jezdnia MOP WSCH1 km 0+580/0+800 str. P (skarpy i teren płaski), MOP L (humusowanie wysp na terenie MOPa), TG km 53+640/53+720 str. P (teren płaski), TG km 53+000/53+200 str. P (teren płaski), TG km 51+600/51+760 str. P (skarpy, rów), TG km 51+560/51+790 str. P (teren płaski), TG km 50+100/50+330 str. L (teren płaski), ZB MOP 1 (skarpy, korona), Rekultywacja działki po zapleczu mostowym TG km 51+700/51+780 str. P;

Warstwa filtracyjna, żwirowo piaskowa gr. 20 cm
Sekcja I - D2 nasyp pod pobocza; Sekcja III - TG km 49+100 markowniwelacja;

Wykonanie wykopów
Sekcja I - D2 km 0+180 – 0+310 str. P; Wykonanie nasypów - Sekcja I - D2 nasyp pod pobocza, Zjazd do ZB1, TG km 42+300 makroniwelacja str. P; Sekcja II - DD46+776 0+280 – 0+343, D6 zjazdy; Sekcja III - D16 km 1+510 – 1+550 poszerzenie, TG km 49+300 str. L łopatka i zjazdy indywidualne;

Wykonanie wykopów
Sekcja I - TG km 42+360 rów opaskowy, DD41+702 zjazd , DD41+443 rów , Sekcja III - D14 km 0+320 – 0+360, TG km 52+320 rów str. P;

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7
Sekcja III - TG km 49+300 str. L łopatka i zjazdy indywidualne, D16 zjazdy indywidualne;

Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm
Sekcja I - D2, Sekcja III - D16 km 0+000 – 0+200; Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1 - Sekcja II - D8 zjazdy, Sekcja III - TG km 49+300 str. L łopatka i zjazdy indywidualne, Zjazd do zbiornika ZB MOP 2, Umocnienie rowu – TYP 5 - Sekcja I - Portal N TS-26; Przepusty, rowy kryte – obrukowanie wlotów i wylotów - Sekcja I;

Nawierzchnia z kostki betonowej
Sekcja I - BZT1 teren wokół budynku; Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm(podbudowa chodnik, ciag pieszo-rowerowy) - Sekcja I - DP2787D ciąg pieszo-rowerowy;

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W gr. 5cm
KR 1 - Sekcja III - Zjazd do ZB11a; Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S; gr. 4cm - KR 1 - Sekcja III - Zjazd do ZB11a;

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S; gr. 4cm
KR 3 - Sekcja III - MOP PN1, MOP PN2, MOP PN3, MOP PN4, MOP WSCH1, MOP WSCH4;

BRANŻA MOSTOWA:

W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych.

BRANŻA TUNELOWA:

Tunel TS-26
- umocnienie rowu nad portalem TYP 4, TYP 5 portal N, montaż geokraty - portal N;
Tunel TS-32
- trwa humusowanie, trwają prace związane z kosmetyką konstrukcji;

SYSTEMY:

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA TUNELI
Tunel TS-26 - testy i integracja wszystkich systemów, Tunel TS-32 - testy i integracja wszystkich systemów.
SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE
Tunel TS-26 - uruchomienie systemu niskiego napięcia, Tunel TS-32 - uruchomienie systemu niskiego napięcia;
SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WIDEODETEKCJI
Tunel TS-26 - oprogramowanie FLUX; uruchomienie systemu monitoringu.
SYSTEM STEROWANIA RUCHEM
Tunel TS-26 - uruchomienie system sterowania ruchem; wykonanie pętli indukcyjnych, Tunel TS-32 - uruchomienie system sterowania ruchem. PUNKTY ALARMOWE Tunel TS-26 - uruchomienie -punkty alarmowe;

ROBOTY BRANŻOWE:

BRANŻA WOD – KAN
Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 1; wykonywanie robót na Sekcji III
BRANŻA ELEKTRONENERGETYCZNA
Oświetlenie MOP Jaczków;
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
Roboty wykończeniowe studni,
BRANŻA MELIORACYJNA
R_42+270; R_46+070; R_45+551; Budowa zbiorników retencyjnych - ZB_16A.Tydzień 03.06 - 09.06.2024

BRANŻA DROGOWA

Ogrodzenia:
Wiercenie otworów - S3 41+460 – 41+700 – strona prawa; Betonowanie słupków - S3 41+000 – 42+000 – strona lewa, S3 47+050 – 47+570 – strona prawa, S3 50+260 – 50+550 – strona lewa, S3 51+500 – pod obiektem WS-35, S3 53+000 – pod obiektem WS-37; Montaż siatek - S3 41+100 – 41+750 – strona lewa; Ogrodzenie herpetologiczne - S3 41+110 – 41+160 – strona lewa, S3 41+618 – 41+694 – strona lewa, S3 47+411 – 47+560 – strona prawa; Uszczelnienia bram i furtek;

Bariery energochłonne:
Montaż barier H2/W3/A/VI3 - S3 44+646 – 44+735 – strona prawa, S3 44+782 – 44+827 – strona prawa; Montaż barier H1/W3/A - S3 44+735 – 44+782 – strona prawa, S3 44+827 – 44+897 – strona prawa, S3 44+722 – 44+781 – strona lewa, S3 42+286 – 42+333 – strona prawa; Montaż bariery N2/W2/A - S3 48+507 – 48+514 – strona lewa, D8 0+382 – 0+443 strona prawa, D8 0+669 – 0+712 strona prawa, D8 1+186 – 1+226 strona prawa, D8 0+162 – 0+226 strona lewa, D8 0+338 – 0+443 strona lewa, D8 0+630 – 0+734 strona lewa, D8 1+142 – 1+250 strona lewa, D6 2+103 – 0+000 strona prawa, DD46+776 0+092 – 0+192 strona lewa; Montaż kotew gruntowych - 42+258 strona lewa krawędź, 42+238 strona lewa pasa rozdziału, 42+238 strona prawa pasa rozdziału, 44+650- strona lewa krawędź, 44+748 strona lewa krawędź, 44+708 strona lewa pasa rozdziału, 44+705 strona prawa pasa rozdziału, 48+484 strona lewa krawędź, 48+572 strona lewa krawędź; Wiercenie przejazdów awaryjnych L2/H2/W5 - Km 49+022 do 49+101 strona lewa pasa rozdziału, Km 49+000 do 49+101 strona prawa pasa rozdziału, Km 49+133 do 49+195 strona lewa pasa rozdziału, Km 49+133 do 49+195 strona prawa pasa rozdziału, Wiercenie przejazdów awaryjnych L1/H1/W4, Km 42+238 do 42+334 strona prawa pasa rozdziału, Km 44+650 do 44+748 strona lewa krawędź, Wiercenie przejazdów awaryjnych L1/H1/W6, Km 42+074 do 42+129 strona lewa pasa rozdziału, Km 42+074 do 42+169 strona prawa pasa rozdziału, Km 42+238 do 42+356 strona lewa pasa rozdziału, Km 44+708 do 44+806 strona lewa pasa rozdziału, Km 44+705 do 44+795 strona prawa pasa rozdziału, Km 44+855 do 44+947 strona lewa pasa rozdziału, Km 44+818 do 44+890 strona prawa pasa rozdziału;

Humusowanie:
Sekcja I - TG km 42+280/42+355 str. P (teren płaski), TS26 teren płaski góra nad portalem północnym, Uzupełnianie humusu przy krawędziach TG, Sekcja II - WD27 km 0+140/0+280 str. P (teren płaski), D8B str. L + P (skarpy), TG km 46+980/47+040 str. P (teren płaski), TG km 46+560/46+760 str. L (teren płaski), TG km 46+670/46+730 str. L (skarpy), TG km 46+780/46+900 str. P (teren płaski), TG km 46+780/46+900 str. L (teren płaski), TS32 (teren płaski), Uzupełnianie humusu przy krawędziach TG;

Wykonanie nasypów
Sekcja I - D2 nasyp pod pobocza; Sekcja III - TG km 49+100 markowniwelacja;

Wykonanie wykopów
Sekcja I - DP2787D km 0+000 – 0+030, DP2787D ciąg pieszo-rowerowy, TG km 39+080 – 39+150 rów str. P, D4 rowy; Sekcja III - D16 km 1+560 – 1+620 rów, TG km 52+300 – 52+320 rów str. P;

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR >=35% (G2, G3, G4) gr. 20cm - KR3, KR 5
Sekcja I - DP2787D km 0+000 – 0+030;

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 mm z kruszywem gr. 20cm KR1, KR3, KR5, KR7
Sekcja I - DP2787D km 0+000 – 0+030 str. P; 0+120 – 0+144 str. P; Sekcja II - D8 zjazdy; Sekcja III - D16 zjazdy, DD53+798 zjazd, TG km 49+015 str. L;

Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5, gr. 15 cm
Sekcja III - D13 km 0+030 – 0+105, D14 km 0+000 – 0+120; 0+860 – 1+299, D15 km 0+000 – 0+080, D16 km 0+000 – 0+100; 0+500 – 0+800; 1+320 – 1+460;

Nawierzchnia z kruszywa gr. 10 cm KR1
Sekcja II - D8 zjazdy; Sekcja III - Zjazd do zbiornika ZB15;

Umocnienie rowu – TYP 3
Sekcja I - Zjad do ZB_1 km 0+006 – 0+016;

Krawężniki betonowe
Sekcja I - DP2787D km 0+000 – 0+145;

Obrzeża
Sekcja I - DP2787D km 0+000 – 0+145;

Nawierzchnia z kostki betonowej
Sekcja I - BZT1 teren wokół budynku;

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/31.5mm(podbudowa chodnik, ciag pieszo-rowerowy)
Sekcja I - BZT1 chodnik wokół budynku, DP2787D ciąg pieszo-rowerowy; Sekcja II - DD 44+706;

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S; gr. 4cm - KR 1
Sekcja III - DP3465D ciąg pieszo-rowerowy, DD53+798 ciąg pieszo-rowerowy;

Podbudowa zasadnicza z AC22 P 35/50 gr. 7 cm – KR3
Sekcja III - MOP WSCH5 km 0+000 – 0+160;

Podbudowa zasadnicza z AC gr.10 cm - KR 5
Sekcja III - MOP WSCH5 km 0+035 – 0+140 parking dla aut osobowych;

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W; gr. 5cm - KR 3
Sekcja III - MOP PN1 km 0+000 – 0+040; 0+960 – 1+171; 0+550 – 0+700, MOP PN2 km 0+000 – 0+040, MOP WSCH1 km 0+000 – 0+340; 0+800 – 1+171, MOP WSCH4 km 0+040 – 0+202, MOP WSCH3 km 0+000 – 0+325;

Warstwa wiążąca AC 16 W gr. 8 cm - KR5
Sekcja III - MOP WSCH4 km 0+020 – 0+202 parking dla aut ciężarowych; MOP WSCH5 km 0+035 – 0+140 parking dla aut osobowych;

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11 S; gr. 4cm - KR 7
Sekcja I - TG km 42+130 zawrotka, TG km 42+265 – 42+360 przejazd awaryjny; Sekcja II - TG km 44+732 – 44+777 przejazd awaryjny;

Wykonanie dylatacji
Tunel TS-26 – nitka prawa (dylatacja północna, dylatacja południowa).

BRANŻA MOSTOWA:

W okresie raportowania brak wykonywanych robót budowlanych.

BRANŻA TUNELOWA:

Tunel TS-26
- zasypka Portal Południowy, umocnienie rowu nad portalem TYP 4, TYP 5 portal N, montaż geokraty - portal N;
Tunel TS-32
- trwa humusowanie, trwają prace związane z kosmetyką konstrukcji;

SYSTEMY:

SYSTEM OŚWIETLENIA TUNELOWEGO Tunel TS-26
Prace rozruchowe - uruchomienie instalacji oświetleniowej; Tunel TS-32 - Prace rozruchowe - uruchomienie instalacji oświetleniowej.
SYSTEM ZASILANIA W EN. EL. URZ. TUNELOWYCH - NISKIE NAPIĘCIE Tunel TS-26
Uruchomienie systemu niskiego napięcia Tunel TS-32 - Uruchomienie systemu niskiego napięcia;
SYSTEM ZASILANIA AWARYJNEGO Tunel TS-26
Uruchomienie systemu zasilania awaryjnego Tunel TS-32 - Uruchomienie systemu zasilania awaryjnego;
SYSTEM NAGŁOŚNIENIA TUNELOWEGO Tunel TS-26
Uruchomienie systemu nagłośnienia Tunel TS-32 - Uruchomienie systemu nagłośnienia;
SYSTEM STEROWANIA RUCHEM Tunel TS-26
Uruchomienie system sterowania ruchem, Wykonanie pętli indukcyjnych, Tunel TS-32 - Uruchomienie system sterowania ruchem;
SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA SŁUŻB Tunel TS-26
Uruchomienie systemu radiowego, Tunel TS-32 - Uruchomienie systemu radiowego;
SYSTEM WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POŻARU Tunel TS-26
Uruchomienie SSP, Tunel TS-32 - Uruchomienie SSP;
KONSTRUKCJA I WYPOSAŻENIE NISZ Tunel TS-26
Uruchomienie;
SYSTEM STEROWANIA TUNELEM Tunel TS-26
Oprogramowanie systemu SCADA oraz sterowników PLC, Uruchomienie i konfiguracja szaf RIO Tunel TS-32 - Oprogramowanie systemu SCADA oraz sterowników PLC;
SYSTEM INSTALACJI UZIEMIAJĄCEJ I OCHRONY PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ Tunel TS-26
Uruchomienie.

ROBOTY BRANŻOWE:

BRANŻA WOD – KAN
Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie robót na Zlewni nr 1; wykonywanie robót na Sekcji II.
BRANŻA ELEKTRONENERGETYCZNA
Oświetlenie MOP Jaczków;
BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
Budowa KT na terenie OUD Bolków; łączenie WMR dla ciągu głównego KT - sekcja III; roboty wykończeniowe studni - sekcja II.
BRANŻA MELIORACYJNA
Przebudowa urządzeń wodnych i cieków - R_54+030; R_51+249.
Maj 2024 - ⇅
Kwiecień 2024 - ⇅
Marzec 2024 - ⇅
Luty 2024 - ⇅
Styczeń 2024 - ⇅
Grudzień 2023 - ⇅
Listopad 2023 - ⇅
Październik 2023 - ⇅
Wrzesień 2023 - ⇅
Sierpień 2023 - ⇅
Lipiec 2023 - ⇅
Czerwiec 2023 - ⇅
Maj 2023 - ⇅
Kwiecień 2023 - ⇅
Marzec 2023 - ⇅
Luty 2023 - ⇅
Styczeń 2023 - ⇅
\\\ Tygodniowy plan zaawansowania - lata 2022-2020