AktualnościPRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI

Przejmowanie nieruchomości pod drogi krajowe - POBIERZ DOKUMENT
08.12.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są Roboty w zakresie Dróg, gdzie prowadzone jest wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+000 - 40+600. Sekcja II - TG km 48+300 - 48+600; 46+100 - 46+300; 47+160 - 47+400; D8 km 0+220 - 0+330; 0+500 - 0+650 Sekcja III - TG km 52+300 - 52+600; Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 41+190 - 41+250 W3. Sekcja III - TG km 49+090 - 49+110 W11; TG km 49+130 - 49+170 W6; TG km 51+600 - 51+660 W16; TG km 52+170 - 52+230 W23; WS-35 podpora D Zjazd do ZB_11a. Wykop rowu - Sekcja II - D9 km 0+350 - 0+450. Osuszanie warstw nasypu. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu Odśnieżanie dróg technologicznych. Branża Mostowa - WS-31 - wysuw segmentu 6 (JL), zbrojenie segmentu 7 (JL), betonowanie płyty dolnej segmentu 7 (JL), betonowanie płyty górnej segmentu 7 (JL), zbrojenie segmentu 8 (JL). WS-36 - zbrojenie ścian wytwórni do nasuwania. WS-33 - demontaż deskowania ustroju nośnego SEKCJA 1 (j. lewa). WD-22 - rozpoczęto wykonywanie UN. WS-24 - trwa montaż rusztowania i deskowania UN j.lewa. PG-29 - trwa montaż deskowania przyczółka podpory a j.prawa. PG-10.1 - trwa wykonywanie gzymsów. WD-34 - zabetonowano ustrój nosny. PG-11.1 - trwa wykonywanie gzymsów. WS-37 - zakończono wykonywanie pali. PZ-38 - trwa wykonywanie zasypek. PZ-41 - trwa wykonywanie zasypek. P-01.1 - szalowanie i betonowanie korpusów skrzydeł.PZ-31 - zbrojenie fundamentów skrzydeł na wlocie przepustu. MM-01 - ułożenie elementów prefabrykowanych przepustu. PZ-40 - szalowanie, zbrojenie ścian wlotu i wylotu przepustu i płyty zespalającej. Tunel - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - zbrojenie fundamentów, betonowanie fundamentów, zbrojenie ścian tunelu, betonownie ścian tunelu, zbrojenie kaloty tunelu. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji deszczowej: wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 17; wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP Zachód. Budowa kanalizacji sanitarnej: wykonywanie kanalizacji sanitarnej - MOP Zachód. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów: Przebudowa rowu R_46+371 - ułożenie geowłókniny; ułożenie narzutu kamiennego. Przebudowa rowu R_46+070 - wykonanie wykopu. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-04 - wykonanie wykopu; - ułożenie rur osłonowych; - wykonanie zasypki. Kolizja LS-08 - zasypanie wykopu; - montaż oznaczników kablowych; - montaż słupów; - przewieszenie linii napowietrznej; - ułożenie linii kablowej; - uszczelnienie końców rur; - demontaż słupa; demontaż linii napowietrznej; montaż rury osłonowej UV. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - montaż rur osłonowych DVK 232.
04.12.2021 – Barbórka w tunelu TS-26

04.12.2021 – Barbórka w tunelu TS-2622.11.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy trwają prace związane z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu)- Sekcja III - TG km 53+980 - 54+200. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+000 - 40+600; 41+000 - 41+100. Sekcja II - TG km 48+300 - 48+600; 46+100 - 46+300, D6 km 1+500. Sekcja III - TG km 52+300 - 52+600; 53+400 - 53+700 ZB_MOP_2 ZB_11a. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 39+300 - 39+400 W1, TG km 40+580 - 40+660 W4, TG km 40+790 - 40+860 W13-12, TG km 41+230 - 41+250 W8-6, TG km 41+540 - 41+590 W5, D2b km 0+220 - 0+411. Sekcja II - TG km 45+170 - 45+220 W7-5, TG km 46+800 - 46+900 W17, D9 km 0+470 - 0+570, W6-5. Sekcja III - TG km 49+130 - 49+150 W8, TG km 49+750 - 49+780 W13, TG km 49+780 - 49+900 W1, TG km 50+860 - 51+190 W1, TG km 51+290 - 51+460 W11-10, TG km 51+600 - 51+650 W19-18, TG km 51+660 - 51+740 W16, WS-35 podpora A, D WS-36 podpora H, Zjazd do ZB_11a ZB_MOP_2. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja II TG km 45+850 - 45+900. Osuszanie warstw nasypu. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa - WS-31 - betonowanie płyty górnej segmentu 5 (JL), wysuw segmenty 5 (JL), zbrojenie segmentu 6 (JL). WS-36 - zbrojenie fundamentu wytwórni do nasuwania, betonowanie fundamentu wytwórni do nasuwania. WS-33 - zbrojenie ustroju nośnego etap I (j. lewa), betonowanie fundamentów - przyczółek G. WD-22 - zamontowano belki T. WS-24 - trwa montaż rusztowania i deskowania UN j.lewa. MS-25 - zakończono wykonywanie filarów podpory B, rozpoczęto wykonywanie wymiany gruntu pod fundament C j.lewa. PG-29 - zabetonowano fundament C j.prawa, trwa wykonywanie podpory A j.lewa. PG-10.1 - rozpoczęco wykonywanie gzymsów. WD-34 - trwa montaż zbrojenia UN. PG-11.1 - trwa wykonywanie gzymsów. WS-37 - trwa wykonywanie pali Franki - podpora A. PZ-34 - trwa wykonywanie zasypek. PZ-38 - trwa wykonywanie zasypek. PZ-41 - trwa wykonywanie zasypek. P-01.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów skrzydeł. P-2.02 - wykonanie betonu ochronnego. PZ-31 -wykonanie wykopów pod skrzydła obiektu. PZ-35 - zasypki inżynierskie przepustu. PZ-7.05 - zasypki inżynierskie przepustu. PZ-36 - wykonywanie izolacji styków prefabrykatów. PZ-37 - wykonywanie zasypki inżynierksiej. PZ-39 - układanie elementów prefabrykatów przepustu. PZ-40 - szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyt dennych przepustu (wlot i wylot). Tunel - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - zbrojenie fundamentów, betonowanie fundamentów, zbrojenie ścian tunelu, betonownie ścian tunelu, zbrojenie kaloty tunelu, betonowanie kaloty tunelu. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 7; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 8; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 12; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 13; wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP Zachód. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów: Przebudowa cieku Sadówka - ułożenie narzutu kamiennego; ułożenie geowłókniny, wykonanie gurtów dennych. Przebudowa cieku Strzegomka - ułożenie narzutu kamiennego; ułożenie geowłókniny; wykonanie gurtów dennych. Przebudowa rowu R_46+371 - wykonanie wykopu. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-03 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych. Kolizja LS-04 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych. Przebudowa istniejących sieci telekomunikacyjnych: Kolizja TT-03 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; ułożenie rur osłonowych HDPEd 120; budowa zasobnika kablowego; przebudowa kabla OTK; wykonanie zasypki wraz z zagęszczeniem.
08.11.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone sa prace zakresie Robót Drogowych, gdzie ywkonywane jest usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I ZB_3a. Sekcja III - TG km 53+700 - 53+900, DD 53+798,8, km 0+310 - 0+464. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+000 - 40+600; 41+000 - 41+100. Sekcja II - TG km 45+300 - 45+500; 46+400 - 46+550; 47+200 - 47+400, D6 km 1+500; 1+750. Sekcja III - TG km 52+300 - 52+600; 53+400 - 53+700. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 39+700 - 39+970 W2, TG km 40+800 - 40+840 W16, MS-25 podpora A Zjazd do ZB_1. Sekcja II - TG km 44+780 - 44+860 W1, TG km 45+170 - 45+220 W8, TG km 46+800 - 46+900 W18, TG km 47+100 - 47+160 W14, TG km 48+160 - 48+350 W1, WS-31 podpora K. Sekcja III - TG km 49+780 - 49+900 W2, TG km 50+880 - 51+190 W2, TG km 51+290 - 51+460 W12, WS-35 podpora D, WS-36 podpora H. Osuszanie warstw nasypu Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa - WS-31 - wysuw segmentu 4 (JL), zbrojenie segmentu 5 (JL), zbrojenie segmentu 6 (JL). WS-35, zbrojenie filarów w osi 6 (JL), betonowanie filarów w osi B. WS-36 - wykonanie betonu podkładowego pod stanowisko do nasuwania. WS-33 - podpora tymczasowa A2, jezdnia prawa, konstrukcja wsporcza pod deskowanie ustroju nośnego (C1 - C2), deskowanie ustroju nośnego etap I (j. lewa). WS-24 - trwa montaż rusztowania i deskowania UN j.lewa. MS-25 - trwa wykonywanie filarów, trwa wykonywanie wykopu pod podporę C. PG-10.1 - zakończono montaż konstrukcji ViaCon. WD-34 - trwa wykonywanie rusztowania i deskowania UN. PG-11.1 - trwa wykonywanie gzymsów. WS-37 - trwa wykonywanie pali Franki, podpora B. PZ-32 - wykonano warstwę ochronną papy. P-1.01 - rozszalowanie zakończeń monolitycznych i płyty zespalającej. P-1.02 - ułożenie elementów prefabrykowanych. P-02.2 - wykonywanie zbrojenia warstwy betonu ochronnego. PZ-31 - szalowanie, zbrojenie zakończeń monolitycznych. P-07.1 -wykonanie zbrojenia warstwy betonu ochronnego. PZ-35 - wykonanie izolacji lekkiej przepustu i izolacji styków prefabrykatów. PZ-7.05 - wykonanie izolacji na zimno i styków prefabrykatów. PZ-36 - szalowanie i zbrojenie zakończeń monolitycznych i płyty zespalającej. PZ-37 - wykonywanie zasypki inżynierksiej. PZ-39 - roboty ziemne pod przepust. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1; wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP ZACHÓD. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów: Przebudowa cieku Strzegomka - ułożenie narzutu kamiennego; ułożenie geowłókniny; wykonanie wykopu; wykonanie gurtów. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LN-04 - ułożenie rur. Kolizja LS-08 - ułożenie linii kablowej; - uszczelnienie końców rur. Tunel - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym, nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - zbrojenie fundamentów, betonowanie fundamentów, montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu, zbrojenie ścian tunelu, betonowanie ścian tunelu.
01.11.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie nterenie Budowy prowadzone są prace w zakresie Branży Drogowej, gdzie wykonywane jest usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I ZB_3a. Sekcja III - TG km 53+700 - 53+900, DD 53+798,8, km 0+310 - 0+464. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+000 - 40+600; 41+000 - 41+100. Sekcja II - TG km 45+300 - 45+500; 46+400 - 46+550; 47+200 - 47+400, D6 km 1+500; 1+750. Sekcja III - TG km 52+300 - 52+600; 53+400 - 53+700. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 39+700 - 39+970 W2, TG km 40+800 - 40+840 W16, MS-25 podpora A Zjazd do ZB_1. Sekcja II - TG km 44+780 - 44+860 W1, TG km 45+170 - 45+220 W8, TG km 46+800 - 46+900 W18, TG km 47+100 - 47+160 W14, TG km 48+160 - 48+350 W1, WS-31 podpora K. Sekcja III - TG km 49+780 - 49+900 W2, TG km 50+880 - 51+190 W2, TG km 51+290 - 51+460 W12, WS-35 podpora D, WS-36 podpora H. Osuszanie warstw nasypu Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa - WS-31 - wysuw segmentu 4 (JL), zbrojenie segmentu 5 (JL), zbrojenie segmentu 6 (JL). WS-35, zbrojenie filarów w osi 6 (JL), betonowanie filarów w osi B. WS-36 - wykonanie betonu podkładowego pod stanowisko do nasuwania. WS-33 - podpora tymczasowa A2, jezdnia prawa, konstrukcja wsporcza pod deskowanie ustroju nośnego (C1 - C2), deskowanie ustroju nośnego etap I (j. lewa). WS-24 - trwa montaż rusztowania i deskowania UN j.lewa. MS-25 - trwa wykonywanie filarów, trwa wykonywanie wykopu pod podporę C. PG-10.1 - zakończono montaż konstrukcji ViaCon. WD-34 - trwa wykonywanie rusztowania i deskowania UN. PG-11.1 - trwa wykonywanie gzymsów. WS-37 - trwa wykonywanie pali Franki, podpora B. PZ-32 - wykonano warstwę ochronną papy. P-1.01 - rozszalowanie zakończeń monolitycznych i płyty zespalającej. P-1.02 - ułożenie elementów prefabrykowanych. P-02.2 - wykonywanie zbrojenia warstwy betonu ochronnego. PZ-31 - szalowanie, zbrojenie zakończeń monolitycznych. P-07.1 -wykonanie zbrojenia warstwy betonu ochronnego. PZ-35 - wykonanie izolacji lekkiej przepustu i izolacji styków prefabrykatów. PZ-7.05 - wykonanie izolacji na zimno i styków prefabrykatów. PZ-36 - szalowanie i zbrojenie zakończeń monolitycznych i płyty zespalającej. PZ-37 - wykonywanie zasypki inżynierksiej. PZ-39 - roboty ziemne pod przepust. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1; wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP ZACHÓD. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów: Przebudowa cieku Strzegomka - ułożenie narzutu kamiennego; ułożenie geowłókniny; wykonanie wykopu; wykonanie gurtów. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LN-04 - ułożenie rur. Kolizja LS-08 - ułożenie linii kablowej; - uszczelnienie końców rur. Tunele - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym, nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - zbrojenie fundamentów, betonowanie fundamentów, montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu, zbrojenie ścian tunelu, betonowanie ścian tunelu.
26.10.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są Roboty w zakresie Drogowym polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej- Sekcja I - ZB_3a D3a. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+000 - 40+600 DD 41+443. Sekcja II - TG km 45+300 - 45+500; 46+400 - 46+550; D6 km 1+500. Sekcja III - TG km 50+350 - 50+450; 52+300 - 52+600; 53+400 - 53+700. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+600 - 38+640 W1; TG km 39+300 - 39+400 W1 TG km 39+700 - 39+800 W5 TG km 39+800 - 39+970 W4-3 TG km 41+545 - 41+580 W7; TG km 40+800 - 40+840 W18; TG km 41+190 - 41+230 W7; DD km 38+491; W5-4; D6 zjazdy indywidualne; D8 km 0+667 - 1+190. Sekcja II - TG km 44+780 - 44+860 W2; TG km 48+160 - 48+350 W3; WS-31 podpora K. Sekcja III - TG km 51+030 - 51+100 W3-2; TG km 47+100 - 47+160 W15; TG km 51+280 - 51+430 W14; MOP_PN W2 D16 km 0+000 - 0+200; D17 km 0+000 - 0+200; WS-35 podpora D; WS-36 podpora H. Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm - Sekcja II - TG km 45+800 - 45+850. Ulepszone podłoże, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym lub wapnem (G4) - gr. 25 cm - KR3, KR 5, KR7 - Sekcja II - TG km 45+310 - 45+500 str. L. Wykop rowów - Sekcja I - TG km 40+000 - 40+150 41+700 - 41+900. Sekcja II - D6 km 1+440 - 1+740. Przepusty rurowe z tworzyw sztucznych - Sekcja I - P-03.1.1 - fi 80 (zjazd ZB_3 km 0+171). Osuszanie warstw nasypu. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa - WS-31 - Betonowanie płyty górnej segmentu 4 (JP), Zbrojenie segmentu 4 (JP), Zbrojenie segmentu 5 (JP), Wysuw segmentu 2 (JL) - Zbrojenie segmentu 3 (JL) - Betonowanie płyty dolnej segmentu 3 (JL) - Zbrojenie segmentu 4 (JL). WS-35 - Zbrojenie filarów w osi C, Betonowanie filarów w osi C. WS-33 - Konstrukcja wsporcza pod deskowanie ustroju nośnego (B1 - B3), Konstrukcja wsporcza pod deskowanie ustroju nośnego (C1 - C2), Deskowanie ustroju nośnego etap I (j. lewa).WD-22 - Trwa wykonywanie zasypek podpór. WS-24 - Zabetonowano skrzydło A j.lewa , Trwa wykonywanie skrzydła B j.prawa , Ułożono płyty drogowe pod deskowanie UN j.lewa. MS-25 - Zabetonowano skrzydła A j.prawa, Trwa wykonywanie filarów [zabetonowano 2 z 6 filarów], Trwa wykonywanie wykopu pod podporę C. PG-10.1 - Trwa montaż konstrukcji stalowej ViaCon. WD-34 - Trwa wykonywanie rusztowania i deskowania UN. PG-11.1 - Trwa montaż konstrukcji stalowej Viacon. PZ-32 - Trwa wykonywanie zasypek. PZ-34 - Trwa wykonywanie zasypek. PZ-38 - Trwa wykonywanie zasypek. PZ-41 - Trwa wykonywanie zasypek. P-01.1 - Zbrojenie i szalowanie zakończeń monolitycznych. PZ-30 -Montaż reperów. P-02.2 - Wykonywanie zasypek inżynierskich, Wykonanie hydroizolacji przepustu. PZ-31 - Szalowanie, zbrojenie i betonowanie płyt dennych na wlocie i wylocie. MM-01 - Wykonanie betonu podkładowego pod przepust. PZ-33 - Montaż reperów. MM-03 - Montaż reperów. P-06.1 - Wykonanie hydroizolacji przepustu. PZ-36 - Betonowanie płyt dennych (wlot i wylot). PZ-40 - Wykonanie betonu podkładowego pod przepust. Tunele - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Zbrojenie fundamentów - Betonowanie fundamentów - Montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu - Zbrojenie ścian tunelu - Betonownie ścian tunelu. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej; zlewnia nr 1; wykonywanie kanalizacji deszczowej; zlewnia nr 14; wykonywanie kanalizacji deszczowej. MOP WSCHÓD - wykonywanie kanalizacji deszczowej. MOP ZACHÓD. R.02.01.01 - Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów- Przebudowa cieku Sadówka - ułożenie narzutu kamiennego; wykonanie gurtów; ułożenie geowłókniny. Budowa zbiornika ZB_MOP_2 - wykonanie wykopu. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-06 - demontaż słupów; demontaż linii; montaż słupa; przewieszenie przewodów; linia napowietrzna; wyłączenie i przepięcie linii; uszczelnienie końców rur; badania i pomiary. Kolizja LS-07 - demontaż słupów - demontaż linii; przewieszenie przewodów; montaż głowicy; wyłączenie i przepięcie linii; uszczelnienie końców rur; badania i pomiary. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32 - montaż rur osłonowych. Przebudowa kolizji sieci WN - naciąg przewodu odgromowego.
19.10.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na budowie trwają Prace w Branży Drogowej związane z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja I ZB_3a D3a Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 40+000 - 40+600 DD 41+443 km 0+060; 0+120 - 0+160 Sekcja II TG km 46+100 - 46+300; 48+400 - 48+550 Sekcja III TG km 50+350 - 50+450; 52+300 - 52+600; 53+400 - 53+700 Wykonanie nasypów Sekcja I TG km 38+530 - 38+580 W1 TG km 39+550 - 39+700 W1 TG km 39+800 - 39+970 W5 TG km 40+620 - 40+670 W8 TG km 41+600 - 41+630 W6 DD km 38+491 W6 Sekcja II TG km 44+780 - 44+820 W4-3 TG km 48+160 - 48+340 W4 WS-31 podpora K Sekcja III TG km 51+280 - 51+410 W14 MOP_PN W2 MOP_WSCH W1 D16 km 0+000 - 0+200 WS-35 podpora A, nasyp WS-36 podpora H Stabilizacja podłoża Sekcja III D17 km 0+260 - 0+600 Wykop rowów Sekcja I TG km 40+000 - 40+150; 41+000 - 41+100 Osuszanie warstw nasypu. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa - WS-31 - Betonowanie płyty górnej segmentu 4 (JP) - Zbrojenie segmentu 4 (JP) - Zbrojenie segmentu 5 (JP) - Wysuw segmentu 2 (JL) - Zbrojenie segmentu 3 (JL) - Betonowanie płyty dolnej segmentu 3 (JL) - Zbrojenie segmentu 4 (JL) WS-35 - Zbrojenie filarów w osi C - Betonowanie filarów w osi C WS-33 - Podpora tymczasowa w osi B2 - Podpora tymczasowa w osi B3 - Podpora tymczasowa w osi C1 - Podpora tymczasowa w osi C2 - Konstrukcja wsporcza pod deskowanie ustroju nośnego (A2-A3) WD-22 - trwa wykonywanie zasypek podpór WS-24 - trwa wykonywanie skrzydeł A j.lewa i B j.prawa - zamontowano łożyska A i B j.lewa MS-25 - zabetonowano skrzydła A j.lewa - trwa wykonywanie filarów - trwa wykonywanie wykopu pod podporę C PG-10.1 - trwa montaż konstrukcji stalowej ViaCon WD-34 - trwa wykonywanie rusztowania i deskowania UN PG-11.1 - trrwa montaż konstrukcji stalowej Viacon PZ-32 - wykonano izolację z papy PZ-34 - trwa wykonywanie zasypek PZ-38 - zabetonowano skrzydła wlotu (zachodnie) - trwa wykonywanie izolacji cienkowarstwowej PZ-41 - ułożono izolację z papy PZ-30 - betonowanie warstwy ochronnej PZ-31 - zbrojenie płyt dennych wlotu i wylotu - ułożenie elementów prefabrykowanych P-02.2 - wykonywanie zasypek inżynierskich PZ-33 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie warstwy betonu ochronnego P-06.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych PZ-36 - zbrojenie płyt dennych (wlot i wylot) PZ-40 - wykonanie wykopu pod przepust. Tunel - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Zbrojenie fundamentów - Betonowanie fundamentów - Montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu - Zbrojenie ścian tunelu - Betonownie ścian tunelu. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 14; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP ZACHÓD. R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów: Budowa zbiornika ZB_8 - wykonanie nasypu. Budowa zbiornika ZB_MOP_2 - wykonanie wykopu; - wykonanie nasypu. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-08 - wykonanie wykopu; - ułożenie rur osłonowych Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - montaż rur osłonowych. Przebudowa kolizji sieci WN: - montaż mostków na słupie nr 64.
12.10.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy trwają Prace w Branży Drogowej polegające na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja I ZB_3a D3a D2b Sekcja II D8 km 0+000 - 0+460 ZB_11 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 40+000 - 40+600 DD 41+443 km 0+060 Sekcja II TG km 46+430 - 46+530; 48+400 - 48+550 D6 km 1+400 - 1+580 Sekcja III TG km 52+300 - 52+600; 53+400 - 53+700 Wykonanie nasypów Sekcja I TG km 39+550 - 39+700 W2 TG km 39+700 - 39+970 W7-6 TG km 41+200 - 41+250 W9-8 DD km 38+491 W7 Sekcja II TG km 44+780 - 44+820 W5 TG km 45+540 - 45+590 W3-2 TG km 45+240 - 45+600 W1 TG km 46+807 - 46+840 W21-20 TG km 48+160 - 48+340 W4 PG-29 podpora A, nasyp; georuszt Sekcja III TG km 51+100 - 51+215 W2 TG km 51+280 - 51+410 W14 WS-35 podpora A, nasyp, georuszt WS-36 podpora H Wykop rowów Sekcja I TG km 39+500 - 39+760 str. P Sekcja III TG km 53+200 - 53+350 str. P Osuszanie warst nasypu Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa - WS-31 - wysuw segmentu 3 (JP) - betonowanie płyty dolnej segmentu 4 (JP) - zbrojenie segmentu 4 (JP) - zbrojenie segmentu 5 (JP) - zbrojenie segmentu 2 (JL) - betonowanie płyty górnej segmentu 2 (JL) - zbrojenie segmentu 3 (JL) WS-35 - zbrojenie filarów w osi C WS-33 - podpora tymczasowa w osi A2 - podpora tymczasowa w osi A3 i B1 - podpora tymczasowa w osi B2 - podpora tymczasowa w osi B3 i C1 - podpora tymczasowa w osi C2 - konstrukcja wsporcza pod deskowanie ustroju nośnego (A1 - A2) WD-22 - trwa wykonywanie zasypek podpór - zabetonowano poprzecznice - etap 1 WS-24 - zabetonowano skrzydła podpory B j.lewa i A j.prawa MS-25 - zabetonowano korpus podpory A j.prawa - trwa wykonywanie skrzydeł A j.lewa PG-10.1 - zakończono wykonywanie platformy do montażu konstrukcji ViaCon WD-34 - trwa wykonywanie zasypki podpory A - ułożono płyty drogowe pod rusztowanie UN PG-11.1 - trwa montaż konstrukcji stalowej Viacon PZ-32 - przygotowano podłoże pod wykanie izolacji z papy PZ-34 - ułożono izolację z papy PZ-38 - zakończono wykonywanie ramy przepustu - trwa wykonywanie skrzydeł wlotu PZ-41 - ułożono izolację z papy PZ-30 - zbrojenie i szalowanie betonu ochronnego PZ-31 -wykonanie betonu podkładowego pod przpeust - ułożenie elementów prefabrykowanych P-02.2 - wykonanie zasypek inżynierskich MM-03 - wykonanie betonu ochronnego PZ-35 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie wlotu i wylotu przepustu - zbrojenie, szalowanie ie betonowanie płyty zespalającej PZ-36 - montaż części prefabrykatów przewodu przepustu. Tunel - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - zbrojenie fundamentów - betonowanie fundamentów - montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu - zbrojenie ścian tunelu - betonownie ścian tunelu. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 12; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 14; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 15; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP WSCHÓD; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP ZACHÓD. R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów: Przebudowa cieku Sadówka - wykonanie wykopu; - wykonanie nasypu. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-06 - montaż słupów. Kolizja LS-07 - diagnostyka kabla. Budowa przyłączy energetycznych. Zasilanie podstawowe tuneli TS-26 i TS-32: - roboty przygotowawcze. Przebudowa kolizji sieci WN: - naciąg przewodów roboczych - montaż izolacji na słupach 63 oraz 64.
05.10.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są Roboty z zakresu Branży Drogowej, gdzie wykonywane jest usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja I TG km 41+820 - 41+935 DD km 41+443,80 km 0+000 - 0+260 Sekcja II D8 km 0+000 - 0+180 DD km 46+776 km 0+080 - 0+150 Sekcja III ZB_MOP_2 D17 km 0+220 - 0+620 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 39+180 - 39+300; 40+000 - 40+100; 41+000 - 41+100 Sekcja II TG km 46+430 - 46+530; 48+400 - 48+550 D6 km 1+400 - 1+580 Sekcja III TG km 52+300 - 52+600; 53+400 - 53+700; 50+250 MOP_PN Wykonanie nasypów Sekcja I TG km 39+550 - 39+710 W3-2 TG km 39+700 - 39+970 W8-7 TG km 41+180 - 41+250 W11-10 TG km 41+250 - 41+290 W5 DD km 38+491 W8 Sekcja II TG km 45+130 - 45+220 W8 TG km 45+540 - 45+590 W5-4 TG km 46+700 - 46+735 W13 TG km 46+807 - 46+840 W22 TG km 48+160 - 48+340 W5-4 D8 km 1+350 - 1+543 W2-1 PG-29 podpora A, nasyp Sekcja III TG km 50+150 - 50+180 W12 TG km 51+100 - 51+215 W3 TG km 51+660 - 51+780 W17-16 MOP_PN PP26-21 W4 MOP_WSCH W1 WS-36 podpora H Stabilizacja podłoża Sekcja II D8 km 0+690 - 0+765; 0+888 - 0+967; 1+097 - 1+200 Rów kryty, średnica fi400, HDPE Sekcja III D16 km 0+550; 0+603; 0+897 Rów kryty, średnica fi800, HDPE Sekcja III TG km 39+370 str L i P Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE Sekcja II D16 km 1+640 Przepust rurowy stalowy Sekcja III P10.3 - fi 180 Osuszanie warstw nasypu Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa - WS-31 - betonowanie płyty dolnej segmentu 3 (JP) - zbrojenie segmentu 3 (JP) - betonowanie płyty górnej segmentu 3 (JP) - zbrojenie segmentu 4 (JP) - zbrojenie segmentu 2 (JL) - zbrojenie segmentu 3 (JL) WS-35 - zbrojenie fundamentuów w osi B - betonowanie fundamentów w osi B WS-33 - zasypka przyczółka A - podpora tymczasowa w osi A2 - podpora tymczasowa w osi A3 i B1 - zasypka fundamentu podpory C - podpora tymczasowa w osi B2 - podpora tymczasowa w osi B3 i C1 - podpora tymczasowa w osi C2 WD-22 - trwa wykonywanie zasypek podpór - trwa wykonywanie poprzecznic etap 1 WS-24 - zabetonowano korpus podpory B j.prawa MS-25 - zabetonowano korpus podpory A j.lewa - trwa wykonywanie korpusu podpory A j.prawa PG-10.1 - trwa wykonywania zasypki podpory A i B WD-34 - trwa wykonywanie zasypki podpory A PG-11.1 - rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej Viacon PZ-32 - rozpoczęto przygotowania pod układanie papy PZ-34 - trwa wykonywanie zasypek - rozpoczęto przygotowania pod układanie papy PZ-38 - wykonano fundamenty skrzydeł wschodnich - trwa wykonywanie ramy przepustu - zabetonowano skrzydła wschodnie PZ-41 - trwa wykonywanie zasypek - rozpoczęto przygotowania pod układanie papy PZ-33 - wykonanie hydroizolacji z papy P-02.2 - wykonanie izolacji styków prefabrykatów z papy, wykonanie izolacji typu lekkiego MM-03 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty przejściowych - wykonanie hydroizolacji z papy P-06.1 - ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe P-07.1 - wykonanie płyt przejściowych przepustu PZ-35 - zbrojenie i szalowanie wlotu i wylotu przepustu PZ-36 - montaż części prefabrykatów przewodu przepustu. Tunele - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - zbrojenie fundamentów - betonowanie fundamentów - montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu - zasypka fundamentu. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 13; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 14; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP WSCHÓD; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP ZACHÓD. R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów: Przebudowa cieku Sadówka - wykonanie wykopu; - wykonanie nasypu. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-06 - wykonanie wykopu; - ułożenie rur; - wykonanie podsypki i zasypki; - zagęszczenie zasypki; - zasypanie wykopu; - ułożenie linii kablowej. Kolizja LS-07 - ułożenie linii kablowej.
28.09.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są Roboty w zakresie Branży Drogowej, gdzie wykonywane jest usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja I TG km 41+900 - 41+935 DD km 41+443,80 km 0+000 - 0+060 Sekcja II D8 km 0+440 - 0+540; 1+100 - 1+200 ZB_7 ZB_8 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 40+000 - 40+100; 41+000 - 41+100 Sekcja II TG km 45+300 - 45+500; 48+400 - 48+550 D6 km 1+400 - 1+580 Sekcja III TG km 52+300 - 52+600; 53+400 - 53+700; 50+250 MOP_PN Wykonanie nasypów Sekcja I TG km 39+375 - 39+400 W2 TG km 39+550 - 39+710 W5-4 TG km 39+700 - 40+000 W9-8 TG km 41+550 - 41+610 W9 Sekcja II TG km 48+160 - 48+340 W6 PG-29 podpora A, nasyp; georuszt Sekcja III TG km 51+100 - 51+215 W4 TG km 51+280 - 51+400 W15 TG km 51+660 - 780 W18 MOP_PN PP26-21 W4 MOP_WSCH W1 WS-35 podpora D, geowłóknina; nasyp WS-36 podpora H Stabilizacja podłoża Sekcja III TG km 52+915 - 52+965; 51+430 - 51+475 Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE Sekcja II D9 km 0+009 Wykop rowów Sekcja I TG km 38+580 - 38+680 str. L Sekcja II TG km 47+065 - 47+150 str. P Rozbiórka - Nawierzchnia z betonu asfaltowego Sekcja II ul. XXXV-Lecia PRL Osuszanie warstw nasypu Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa - WS-31 - betonowanie płyty górnej segmentu 2 (JP) - zbrojenie segmentu 3 (JP) - zbrojenie segmentu 4 (JP) - zbrojenie segmentu 1 (JL) - betonowanie płyty dolnej segmentu 1 (JHL) - zbrojenie segmentu 2 (JL) WS-35 - wykonanie wykopu w osi B - wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi B - zbrojenie fundamentów w osi C - betonowanie fundamentów w osi C WS-33 - zasypka przyczółka A - podpora tymczasowa w osi A2 - podpora tymczasowa w osi A3 i B1 - zasypka fundamentu podpory C - oodpora tymczasowa w osi B2 - oodpora tymczasowa w osi B3 i C1 - oodpora tymczasowa w osi C2 WD-22 - trwa wykonywanie zasypek podpór - trwa wykonywanie poprzecznic etap 1 WS-24 - trwa wykonywanie korpusów podpory B j.prawa - zabetonowano korpus A j.lewa MS-25 - trwa wykonywanie korpusu podpory A j.lewa - zabetonowano fundamenty podpory B (obie jezdnie) PG-29 - wykonano wymienę gruntu pod podporę C PG-10.1 - trwa wykonywania zasypki podpory A i B WD-34 - trwa wykonywanie zasypki podpory A PG-11.1 - trwa montaż kotew pod konstrukcję stalową Viacon PZ-32 - trwa wykonywanie zasypek PZ-34 - trwa wykonywanie zasypek PZ-38 - wykonano fundamenty skrzydeł wschodnich - trwa wykonywanie ramy przepustu PZ-41 - trwa wykonywanie zasypek PZ-30 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych PZ-33 - zakończono zasypki inżynierskie P-02.2 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej MM-03 - ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe P-07.1 - ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe PZ-36 - wykonanie wykopu pod przepust - ułożenie betonu podkładowego pod przepust. Roboty Tunelowe - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - zbrojenie fundamentów - betonowanie fundamentów - montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu - zasypka fundamentu. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 12; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 13; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 14; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP WSCHÓD; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP ZACHÓD. Przebudowa linii WN 110kV: - demontaż galii na stanowisku słupowym 63; - demontaż galii na stanowisku słupowym 64. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-08 - wykonanie wykopu; - ułożenie rur; - zasypanie wykopu; - montaż oznaczników kablowych.
20.09.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są roboty w zakresie Branży Drogowej, gdzie odbywa się:
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja II D8 km 0+440 - 0+540; 1+200 - 1+542 ZB_7 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 40+000 do 40+100 Sekcja II TG km 45+300 - 45+500; 48+400 - 48+550 D6 km 1+500 Sekcja III TG km 52+300 - 52+600; 53+400 - 53+700 MOP_PN D16 km 1+420 - 1+500 Wykonanie nasypów Sekcja I TG km 39+550 - 39+710 W6-5 TG km 39+700 - 40+000 W10-9 TG km 41+180 - 41+250 W13 TG km 41+250 - 41+290 W6-5 TG km 41+550 - 41+600 W11-10 TG km 41+930 - 42+000 W9 Sekcja II TG km 46+400 - 46+420 W8-7 TG km 47+090 - 47+150 W15 TG km 48+160 - 48+320 W7 PG-29 podpora A Sekcja III TG km 51+100 - 51+215 W4 MOP_PN PP26-21 W6-4 WS-35 podpora D WS-36 podpora H Stabilizacja podłoża Sekcja III TG km 53+020 - 53+180 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1 Sekcja III D16 km 0+435 - 0+620; 1+320 - 1+510 Przepusty rurowe; przepusty rurowe z tworzyw sztucznych Sekcja II P-09.1 - 2 x fi 100 D8 km 0+008 Osuszanie warstw nasypu Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa - WS-31 - zbrojenie segmentu 2 (JP) - betonowanie płyty dolnej segmentu 2 (JP) - zbrojenie segmentu 3 (JP) - zbrojenie segmentu 1 (JL) - betonowanie płyty dolnej segmentu 1 (JL) - zbrojenie segmentu 2 (JL) - betonowanie korpusu w osi K WS-35 - wykonanie wykopu w osi C - wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi C WS-33 - zasypka przyczółka A - podpora tymczasowa w osi A2 - zasypka fundamentu podpory C - podpora tymczasowa w osi B2 - podpora tymczasowa w osi C2 WD-22 - zamontowano łożyska podpór A i C - rozpoczęto wykonywanie poprzecznicy B - etap I - trwa wykonywanie zasypek podpór A i C WS-24 - trwa wykonywanie korpusów podpory A j.lewa i B j.prawa MS-25 - trwa wykonywanie korpusu podpory A j.lewa - trwa wykonywanie fundamentów podpory B j.lewa i prawa PG-29 - trwa wykonywanie wykopu podpory C PG-10.1 - trwa wykonywania zasypki podpory A i C WD-34 - wykonano korpus podpory C - zamontowano łożyska podpory A - trwa wykonywanie zasypki podpory A PG-11.1 - zakończono wykonywanie zasypek podpór A i B PZ-32 - trwa wykonywanie zasypek PZ-34 - trwa wykonywanie zasypek PZ-38 - zakończono wykonywanie płyty dennej przepustu - trwa wykonywanie ramy przepustu PZ-41 - trwa wykonywanie zasypek PZ-30 - wykonano badania sprawdzające zasypek przez GDDKiA, profilacja pod płyty przejścowe i wykonanie betonu podkładowego pod płyty PZ-33 - trwa wykonywanie zasypek inżynierskich P-02.2 - zbrojenie, szalowanie ścian wlotu i wylotu oraz płyty zespalającej MM-03 -zasypki inżynierskie obiektu P-06.1 - zasypki inżynierskie obiektu P-07.1 - zasypki inżynierskie P-07.5 - zbrojenie, szalowanie ścian i stropu wlotu i wylotu przepustu oraz płyty zespalającej. Tunele - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - zbrojenie fundamentów - betonowanie fundamentów - montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu - zasypka fundamentu. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 12; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 13; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP WSCHÓD; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - MOP ZACHÓD. Przebudowa linii WN 110kV: - montaż konstrukcji stanowiska słupowego 63; - montaż konstrukcji stanowiska słupowego 64. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-07 - wykonanie wykopu; - ułożenie rur; zasypanie wykopu.
13.09.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na Budowie prowadzone są Roboty w zakresie Branża Drogowa - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja III TG km 53+030 - 53+100; 53+520 - 53+720 D16 km 0+000 - 0+200 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 39+180 - 39+280; 40+000 do 40+100 Sekcja II TG km 45+300 - 45+500; 48+400 - 48+550 Sekcja III TG km 52+300 - 52+600 MOP_PN D16 km 1+420 - 1+500 Wykonanie nasypów Sekcja I TG km 38+600 - 38+700 W1 TG km 39+550 - 39+710 W7-6 TG km 39+700 - 39+800 W10 TG km 41+550 - 41+580 W13-12 TG km 41+930 - 42+000 W10-9 Sekcja II TG km 46+400 - 46+410 W9 TG km 48+160 - 48+320 W9-7 PG-29 podpora A - nasyp; georuszt Sekcja III TG km 51+100 - 51+215 W5 TG km 51+280 - 51+340 W15 MOP_PN PP26-21 W6 MOP_WSCH km 50+340 W1 D16 km 0+200 - 0+820 W1 WS-36 podpora H Stabilizacja podłoża Sekcja III D16 km 0+200 - 0+780; 1+320 - 1+420 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1 Sekcja II ul. XXXV-Lecia PRL km 0+030 - 0+205 Sekcja III D16 km 0+880 - 1+320; 1+510 - 1+670 Stabilizacja cementem - Górna warstwa nasypu 20 cm Sekcja II TG km 45+700 - 45+830 Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE Sekcja III D16 km 0+175 Rów kryty, średnica fi400, HDPE (na rowach melioracyjnych) Sekcja I TG km 40+720; 41+633 Rów kryty, średnica fi500, HDPE Sekcja I TG km 38+355; 38+515; 39+155; 41+185; 41+585; 41+690 Osuszanie warstw nasypu Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa ¬- WS-31 - sprężenie segmentu 1 (JP) - wysuw segmentu 1 (JP) - zbrojenie segmentu 2 (JP) - zbrojenie segmentu 3 (JP) - zbrojenie segmentu 1 (JL) - zbrojenie segmentu 2 (JL) - betonowanie korpusu w osi K WS-35 - wykonanie ściany oporowej ze ścianek szczelnych w osi C WS-33 - Zasypka przyczółka A - Zbrojenie filarów - podpora D - jezdnia prawa (etap II - rygiel) - Betonowanie filarów - podpora D - jezdnia prawa (etap II - rygiel) - Zasypka fundamentu podpory C - Podpora tymczasowa w osi B2 WD-22 - wykonano izolację cienką korpusów A i C - wykonano ścianki zapleczne korpusów A i C - rozpoczęto wykonywanie zasypke podpór WS-24 - rozpoczęto wykonywanie korpusu A, j.lewa MS-25 - wykonano wykop podpory B obu jezdni - wykonano beton podkładowy pod fundamenty podpory B obu jezdni PG-29 - trwa wykonywanie wykopu podpory C PG-10.1 - zakończono wykonywanie podpory A - trwa wykonywania zasypki podpory B WD-34 - wykonano izolację cienką korpusu A - wykonano filary podpory B - trwa wykonywanie podpory C PG-11.1 - trwa wykonywania zasypki podpory A i B PZ-32 - trwa wykonywanie zasypek PZ-34 - trwa wykonywanie zasypek PZ-38 - trwa wykonywanie płyty dennej przepustu, - trwa wykonywanie ramy przepustu - wykonano wykop i beton podkładowy pod skrzydła wylotu PZ-41 - trwa wykonywanie zasypek P-01.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt dennych wlotu i wylotu P-02.2 - zbrojenie, szalowanie ścian wlotu i wylotu PZ-31 - wymiana drogowa gruntu w obrębie posadowienia przepustu kontynuacja robót PZ-33 - wykonywanie zasypek inżynierskich MM-03 -zasypki inżynierskie obiektu, dokończenie izolacji styków prefabrykatów z papy P-07.1 - zasypki inżynierskie P-07.5 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie przepustu - zbrojenie, szalowanie ścian i stropu wlotu i wylotu przepustu. Tunele - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Zbrojenie fundamentów - Betonowanie fundamentów - Montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu - Zasypka fundamentu. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 12; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 13; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 14. Przebudowa linii WN 110kV: - przygotowanie miejsca pracy dźwigu przy st. 63; - przygotowanie miejsca pracy dźwigu przy st. 64. Przebudowa kolizji teletechnicznych: Kolizja TT 2 - przełożenie rurociągu kablowego.
08.09.2021 - Rozpoczęto nasuwanie przęseł ustroju nośnego na obiekcie mostowym WS-31

Wykonawca w dniu 08 września 2021 r. rozpoczął nasuwanie przęseł ustroju nośnego na obiekcie mostowym WS-31 w km 47+568,12 w ciągu drogi ekspresowej S3. Obiekt inżynierski WS-31 został zaprojektowany w formie 10-przęsłowego wiaduktu nad przeszkodami: ciekiem wodnym Cieklinka, Drogą Powiatową 3466D i ul. XXXV lecia PRL. Wiadukt zostanie wykonany jako dwie niezależne konstrukcje pod lewą i prawą jezdnię drogi ekspresowej. W dniu 08.09.2021 został wysunięty pierwszy segment (nitka prawa) wcześniej zabetonowango na wytwórni ustroju nośnego o długości 28 m. Całkowita długość ustroju nośnego tego obiektu w osi niwelety wynosi 532,50 m (w osi nitki prawej 533,28 m i nitki lewej 531,72 m). Wykonawca przed obiektem wykonał 2 wytwórnie do betonowania i nasuwania poszczególnych segmentów (na nitce prawej i lewej), planowany cykl nasuwań poszczególnych segmentów na danej nitce to ok 10 dni, a całkowity czas nasuwania wyniesie ok 6 miesięcy.

WS-31
WS-31 nasów
WS-31 nasuwanie segmentu 106.09.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy Wykonawca prowadzi Roboty w zakresie Branży Drogowej - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja I TG km 41+700 - 41+760 Sekcja II D8 km 1+200 - 1+300 Sekcja III TG km 52+460 - 52+520; 53+380 do 53+460 D16 km 1+420 - 1+500 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 39+180 - 39+280; 40+000 do 40+100 Sekcja II TG km 48+500 Sekcja III TG km 52+300 - 52+600 MOP_PN Wykonanie nasypów Sekcja I TG km 39+730 - 39+800 W10 TG km 41+250 - 41+290 W10 Sekcja II TG km 44+780 - 44+800 W2 TG km 47+050 - 47+150 W17 TG km 48+160 - 48+320 W9 Sekcja III MOP_WSCH 50+340 TG km 50+200 W13 TG km 51+660 - 51+760 W19 D16 km 0+840 - 1+320 Rozbiórka - Nawierzchnia z betonu asfaltowego Sekcja I DP2787D Osuszanie warstw nasypu Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa - WS-31 - Montaż formy szalunkowej - Zbrojenie segmentu 1 (JP) - Szalowanie płyty górnej (JP) - Betonowanie płyty górnej segmentu 1 (JP) - Zbrojenie segmentu 2 (JP) - Zbrojenie segmentu 1 (JL) - Prace zbrojarskie na korpusie w osi K WS-33 - Zbrojenie filarów - podpora D - jezdnia prawa (etap II - rygiel) - Zasypka fundamentu podpory C - Podpora tymczasowa w osi A2 - Zbrojenie fundamentu podpory G - j. lewa WD-22 - zabetonowano filary podpory B WS-24 - zabetonowano korpus podpory B j. lewa MS-25 - rozpoczęto wykop pod podporę B PG-10.1 - trwa wykonywania ścian WD-34 - trwa wykonywanie podpory C PZ-32 - trwa wykonywanie zasypek PZ-34 - trwa wykonywanie zasypek PZ-38 - trwa wykonywanie płyty dennej, - rozpoczęto wykonywanie ramy przepustu PZ-41 - trwa wykonywanie zasypek P-02.2 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt dennych na wlocie i wylocie przepustu PZ-31 - wymiana drogowa gruntu w obrębie posadowienia przepustu PZ-33 - dokończenie izolacji lekkiej przepustu i rozpoczęcie zasypek MM-03 - rozpoczęcie zasypek inżynierskich obiektu P-07.1 - zasypki inżynierskie P-07.5 - ułożenie prefabrykatów przepustu - zbrojenie, szalowanie płyty dennej na wlocie i wylocie przepustu. Tunele - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Zbrojenie fundamentów - Betonowanie fundamentów - Montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu - Zasypka fundamentu. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 12; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 13; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia MOP Wschód. D.03.02.02 Przebudowa kanalizacji sanitarnej: - montaż kanału DN 300 wraz z wykopem i nasypem; - montaż studni. Przebudowa cieków i rowów rów R_45+195: - wykonanie wykopu; - ułożenie kiszki faszynowej. Drenaż istniejący - wykonanie spięć istniejącego drenażu. Przebudowa linii WN 110kV: - transport płyt drogowych do st. 63 - układanie płyt drogowych - droga dojazdowa do st. 63 - transport płyt drogowych do st. 64 - układanie płyt drogowych - droga dojazdowa do st. 64 Przebudowa kolizji teletechnicznych: Kolizja TT 1 - montaż słupów kablowych - przebudowa kabla wraz z przełączeniem Przebudowa kolizji teletechnicznych: Kolizja TT 2 - przełożenie rurociągu kablowego.
29.08.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są Roboty w zakresie Branży Drogowej - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja III TG km 53+100 do 53+380 D16 km 0+180 - 0+220 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I TG km 40+000 do 40+100 Sekcja II TG km 48+500 Sekcja III TG km 52+300 - 52+600 MOP_PN Wykonanie nasypów Sekcja I TG km 39+660 - 39+800 W12 TG km 39+550 - 39+710 W8 TG km 38+680 - 38+780 W1 TG km 41+250 - 41+290 W11 TG km 41+550 - 41+585 W11 TG km 41+930 - 42+200 W11 Sekcja II TG km 47+050 - 47+150 W17 TG km 46+600 - 46+630 W9 PG-29 podpora A nasyp georuszt Sekcja III MOP_PN PP18-21 PP21-26 MOP_WSCH W1 TG km 49+500 W13 TG km 49+750 - 49+800 W10 TG km 52+800 do 52+960 TG km 51+660 - 51+760 W19 WS-35 podpora A Wykop rowu Sekcja III TG km 52+780 - 52+960 str. L D16 km 0+520 - 0+820 Rowy kryte D2 km 1+003; 1+544; 1+562; 1+802; 2+073; 2+196; 2+219; 2+276; 2+299 Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Branża Mostowa WS31 - Montaż formy szalunkowej ustroju nośnego - Zbrojenie segmentu 1 (JP) - Prace zbrojarskie na fundamentach w osi K - Betonowanie fundamentu w osi K - Szalowanie płyty górnej segmentu 1 (JP) - Zbrojenie segmentu 2 (JP) WS-33 - Zbrojenie filarów - podpora D - jezdnia prawa (etap I) - Betonowanie filarów - podpora D - jezdnia prawa (etap I) - Wykonanie betonu podkładowego podpory G - Zbrojenie filarów - podpora D - jezdnia lewa (etap II - rygiel) - Betonowanie filarów - podpora D - jezdnia lewa (etap II rygiel) - Zasypka fundamentu podpory C - Podpora tymczasowa w osi A2 WD-22 - zabetonowano podporę C i ciosy podłożyskowe podpory A - trwa wykonywanie podpory B WS-24 - trwa wykonywanie podpory B j.lewa MS-25 - wykonano bypass drogi istniejącej PG-10.1 - trwa wykonywania ścian WD-34 - trwa wykonywanie podpory C PG-11.1 - trwa wykonywanie zasypek PZ-32 - wykonano umacnienie cieku wewnątrz przepustu (zakres melioracyjny) PZ-34 - zabetonowano skrzydła wschodnie PZ-38 - trwa wykonywanie płyty dennej, - rozpoczęto wykonywanie ramy przepustu PZ-41 - trwa wykonywanie zasypek PZ-30 - wykonanie badań zagęszczenia wykonanych zasypek. - ułożenie kompletu elementów prefabrykowanych przepustu PZ-33 - wykonanie izolacji lekkiej przpustu - wykonanie izolacji styków prefabrykatów MM-03 - roboty ziemne (likwidacja by-passu, wpuszczenie potoku do przepustu) - rozpoczęcie zasypek inżynierskich obiektu MM-04.1 - wykonanie betonu ochronnego hydrozilacji przepustu - wykonanie izolacji lekkiej płyt przejściowych PZ-35 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty dennej na wlocie i wylocie przepustu. Branża Tunelowa - Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Zbrojenie fundamentów - Betonowanie fundamentów - Montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu - Zasypka fundamentu. Roboty Branżowe - Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 7; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 12; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia MOP Zachód. Przebudowa kanalizacji sanitarnej: - montaż oczyszczalni ścieków. Przebudowa cieków i rowów Ciek Strzegomka: - wykonaie wykopu; - ułożenie geowłókniny; - ułożenie narzutu kamiennego. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LN-02 -demontaż słupa Przebudowa linii WN 110kV: - wykonanie zasypki fundamentu wraz z zagęszczeniem dla st. 63 - montaż uziemienia dla st. 63 - uporządkowanie terenu przy st. 63 Przebudowa kolizji teletechnicznych: Kolizja TT 2 - montaż studni kablowych - demontaż sieci - demontaż słupów - wykonanie zasypki.
27.08.2021 - Film z przebiegu prac na terenie budowy
Wideo

Źródło filmu - Generalny Wykonawca PORR S.A.
Kanał na YouTube PORR S.A.
25.08.2021

W dniu 25.08.2021 r. z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu na OUD Bolków odbyło się spotkanie z cyklu „Transeuropejskiej koordynacji działań na styku drogi ekspresowej S3 i autostrady D11” koordynujące działania stron polskiej i czeskiej. Przedmiotem spotkania było przedstawienie i omówienie stanu zaawansowania prac po stronie czeskiej dla autostrady D11 oraz prac i robót po stronie polskiej na Zadaniu III oraz Zadaniu IV w ciągu odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków – granica państwa.
24.08.2021

Najważniejszym elementem budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Bolków - Kamienna Góra Północ jest realizacja dwóch tuneli drogowych - TS-26 o długości ok. 2 300 m i TS-32 o długości ok. 320 m. Wykonawca robót przekroczył właśnie 50 proc. zaawansowania drążenia tunelu drogowego w Starych Bogaczowicach, który znajduje się pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/gddkia-wroclaw/polmetek-drazenia-tunelu-na-dolnym-slasku
23.08.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są Roboty w zakresie Branży Drogowej, gdzie obecnie trwa Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na:
Sekcja III
TG km 52+200 do 52+220
WS-36 podpora H
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych:
Sekcja I - TG km 52+200 do 52+220,TG km 40+000 do 40+100,TG km 41+000 do 41+100
Sekcja II - TG km 48+500
Sekcja III - TG km 50+320 do50+330,WS-35 podpora A,TG km 50+250,TG km 52+300 do 52+540,TG km 52+500 do 52+650
Wykonanie nasypów
Sekcja I - TG km 40+805 do 40+840,TG km 39+730 do 39+760 W14,TG km 39+550 do 39+730 W9,TG km 38+740 do 38+840 W1,TG km 39+730 do 39+760 W13,TG km 39+550 do 39+730 W9,TG km 41+250 do 41+290 W12
Sekcja II - TG km 45+900 W1,TG km 46+400 W11,TG km 47+100 W16,TG km 47+100 W19,TG km 48+200 W10,TG km 48+115 W17,TG km 48+250 W9,PG-29 podpora A nasyp georuszt,TG km 48+600 W2
Sekcja III - TG km 51+300 do 51+500,MOP_PN PP18-21,TG km 49+170 do 49+300 W3,TG km 49+720 do 49+950 W8,TG km 50+000 do 50+050 W3,TG km 50+850 do 51+000,TG km 52+170 do 52+250,TG km 52+200 do 52+500,TG km 52+200 do 52+250,TG km 51+300 do 51+500
Rowy kryte-D2 km 1+042; 1+081; 1+099; 1+270; 1+292; 1+332; 1+382; 1+400; 1+931; 1+968
Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu.
WS-31 - montaż formy szalunkowej ustroju nośnego jezdnia lewa, montaż awanbeka jezdnia lewa, zbrojenie segmentu 1 (JP), deskowanie segmentu 1 (JP), betonowanie segmentu 1 (JP) - etap I, prace zbrojarskie na filarach w osi I, betonowanie filarów w osi I, montaż awanbeka jezdnia lewa, WS-33 - Zbrojenie filarów - podpora D - jezdnia lewa (etap I), Betonowanie filarów - podpora D - jezdnia lewa (etap I), Zbrojenie filarów - podpora F - jezdnia prawa (etap II), Betonowanie filarów - podpora F - jezdnia prawa (etap II rygiel), WD-22- trwa wykonywanie podpór, WS-24 - trwa wykonywanie podpory B j.lewa, MS-25- trwa wykonywanie bypassu drogi istniejącej, PG-10.1- trwa wykonywania ścian, WD-34 - zabetonowano podporę A, trwa wykonywanie podpory C, PG-11.1 - rozpoczęto wykonywanie zasypek,PZ-32- trwa umacniania cieku wewnątrz przepustu (zakres melioracyjny),PZ-34- zabetonowano fundamenty skrzydeł wschodnich, trwa wykonywanie skrzydeł wschodnich, PZ-38- trwa wykonywanie płyty dennej, rozpoczęto wykonywanie ramy przepustu,PZ-41 - rozpoczęto wykonywanie zasypek, PZ-30 - zakończenie wykonywania zasypek inżynierskich,P-02.2- zakończenie wymiany gruntu, ułożenie betonu podkładowego pod przepust, PZ-31 - wykopy i wymiana gruntu,PZ-33 - wykonanie korpusów skrzydeł, MM-03- rozpoczęcie zasypek inżynierskich, MM-04.1 - wykonanie płyt przejsciowych, zbrojenie betonu ochronnego, PZ-37 - wykonanie wlotu i płyty zespalającej, Tunel TS-26:
Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia.
Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia.
Tunel TS-32- Zbrojenie fundamentów, betonowanie fundamentów, drenaż z rur ø 200 mm, izolacja fundamentów, montaż systemu deskowań do betonowania konstrukcji tunelu.
Budowa kanalizacji deszczowej:
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 8;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia MOP Wschód;
- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia MOP Zachód.
Przebudowa cieków i rowów
Potok w Sadach Górnych - umocnienie koryta potoku w Sadach Górnych.
Ciek Strzegomka - ułożenie geowłókniny, ułożenie narzutu kamiennego.
Przebudowa kolizji sieci nN i SN:
Kolizja LS-06, wykonanie podsypki obsypki, wykonanie zasypki, ułożenie rur, Kolizja LS-07 - wykonanie wykopu, wykonanie wykopu w drodze serwisowej, ułożenie rur, wykonanie podsypki, obsypki, wykonanie zasypki.
Przebudowa linii WN 110kV - wykonanie zasypki fundamentu dla st. 64, montaż zbrojenia fundamentu dla st. 63, betonowanie fundamentu dla st. 63.
Przebudowa kolizji teletechnicznych:
Kolizja TT 2 - montaż studni kablowych
19.08.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są Roboty w zakresie Branży Drogowej, gdzie wykonywane jest Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja II - ul. XXV-lecia PRL 0+000 - 0+205. Sekcja III - TG km 52+150 - 52+220, TG km 52+720 - 52+840, D16 km 0+480 - 0+800, WS-36 podpora H, WS-35 podpora A. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych. Sekcja I - TG km 40+000 - 40+100, TG km 40+100 - 40+200. Sekcja II - TG km 47+250 - 47+200, TG km 47+500 - 47+550. Sekcja III - TG km 50+250 - 50+300, TG km 50+320 - 50+540, Wykop pod podporę "A" WS-35. Wykonanie nasypów. Sekcja I - TG km 38+840 - 38+900 W1, TG km 39+550 - 39+730 W11, TG km 39+600 - 39+730 W10, TG km 39+470 - 39+540 W1, TG km 39+730 - 39+770 W15, TG km 39+730 - 39+760 W14, TG km 39+550 - 39+739 W11, TG km 39+550 - 39+739 W10, TG km 40+870 - 40+960 W1. Sekcja II - TG km 45+981 - 46+045 W2, TG km 46+560 - 46+568 W14, TG km 47+101 - 47+145 W20, WS-31 podpora K - W2, W3, W4, W5, Sekcja III - TG km 51+280 - 51+380 W16, TG km 50+130 - 50+157 W16, TG km 51+660 - 51+760 W20+W19, TG km 49+998 - 50+065 W5, TG km 49+780 - 49+908 W12, TG km 49+170 - 49+300 W4, TG km 51+300 - 51+320 W16, TG km 52+300 - 52+540, WS-33 podpra "G" W2, D16 km 1+640 - 1+680 W2, D16 km 1+550 - 1+600 W1. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. WS-31 - montaż formy szalunkowej ustroju nośnego jezdnia lewa, montaż awanbeka jezdnia lewa, zbrojenie segmentu 1 (JP), deskowanie segmentu 1 (JP), prace , nasypu pod przyczółkiem G + ułożenie siatki. WD-22 - trwa wykonywanie podpór. WS-24 - trwa wykonywanie podpory B j.lewa. MS-25 - zabetonowano fundament A j.lewa. G-10.1 - trwa wykonywania ścian. WD-34 - trwa wykonywanie podpory A i C. PG-11.1 - rozpoczęto wykonywanie zasypek. PZ-32 - trwa umacniania cieku wewnątrz przepustu (zakres melioracyjny). PZ-34 - zabetonowano ostatni segment ramy przepustu, ułożono beton podkładowy pod fundamenty skrzydeł wschodnich, PZ-38 - trwa wykonywanie płyty dennej. PZ-41 - rozpoczęto wykonywanie zasypek. P-01.1 - wykonanie wykopu pod przepust z ułożeniem betonu podkładowego, montaż prefabrykatów skrzynkowych. PZ-30 - wykonywanie zasypek inżynierskich. P-02.2 - wykopy i wymiana gruntu. PZ-31- wykopy i wymiana gruntu. PZ-33- betonowanie zakończeń monolitycznych oraz płyty zespalającej . MM-04.1 - ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe. P-06.1 - wykonywanie zasypek inżynierskich. P-07.2 - zbrojenie i wykonanie betonu ochronnego. PZ-37 - Szalowanie, zbrojenie i betonowanie zakończenia monolitycznego wylotu, zbrojenie płyty zespalającej. Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Zbrojenie fundamentów, Betonowanie fundamentów, Beton ochronny. D.03.02.01 Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 13; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 14; - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia MOP Wschód. Przebudowa cieków i rowów Potok w Sadach Górnych: - umocnienie koryta potoku w Sadach Górnych. Spięcia drenażu istniejącego: - wykonanie drenażu w km około 41+560; - wykonanie drenażu w km około 49+120. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-05 - demontaż słupa. Kolizja LS-06 - wykonanie wykopu; - wykonanie podsypki obsypki; - wykonanie zasypki; - ułożenie rur. Kolizja LS-07 - wykonanie wykopu; - ułożenie rur; - wykonanie podsypki, obsypki; - wykonanie zasypki. Przebudowa linii WN 110kV - wykonanie wykopu pod fundament dla st. 63; - montaż zbrojenia fundamentu dla st. 63; - betonowanie fundamentu dla st. 64.
09.08.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na Budowie prowadzone są Roboty w zakresie Branży Drogowej, gdzie wykonano u sunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) Sekcja III - TG km 52+220 - 52+570, D16 km 0+760 - 1+715. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja II - TG km 47+100 - 47+300. Secja III - TG km 52+300 - 52+540, D16 km 1+400 - 1+550. Wykop rowu Sekcja III - D16 km 0+830 - 1+140. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+840 - 39+040 W1, TG km 39+400 - 39+480 W2, TG km 39+570 - 39+730 W11, TG km 39+750 - 39+770 W17, TG km 41+250 - 41+290 W13. Sekcja II - TG km 45+590 - 45+650 W1, TG km 45+960 - 46+040 W3, TG km 47+100 - 47+150 W20, TG km 48+130 - 48+300 W11, TG km 48+570 - 48+660 W3, WS31 podpora K, PG-29 podpora A. Sekcja III - TG km 49+750 - 49+770 W13, TG km 50+130 - 50+150 W17-16, TG km 51+660 - 51+760 W20, WS-33 podpora G. Rów kryty, średnica fi400, HDPE Sekcja I - D2 0+938; 0+968; 1+139, Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE. Sekcja III - D13 km 0+008. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. WS-31 - montaż formy szalunkowej ustroju nośnego, zbrojenie segmentu 1 (JP), prace zbrojarskie na filarach w osi J, betonowanie filarów w osi J. WS-33 - roboty przygotowawcze, betonowanie filarów - podpora E - jezdnia prawa (etap II), zbrojenie filarów - podpora E - jezdnia lewa (etap II), zbrojenie filarów - podpora F - jezdnia prawa (etap I), betonowanie filarów - podpora F - j. lewa (etap I), wykonanie nasypu pod przyczółkiem G. WD-22 - trwa wykonywanie podpór. WS-24 - zabetonowano podporę A j.prawa. MS-25 - zabetonowano fundament A j.prawa. PG-10.1 - trwa wykonywania ścian. WD-34 - trwa wykonywanie podpory A i C. PZ-32 - trwa umacniania cieku wewnątrz przepustu (zakres melioracyjny). PZ-34 - trwa wykonywanie ramy przepustu. PZ-38 - trwa wykonywanie płyty dennej. PZ-41 - zabetonowano skrzydła wschodnie. P-01.3 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie betonu ochronnego izolacji. PZ-30 - wykonywanie zasypek inżynierskich, wykonywanie hydroizolacji przepustu. PZ-33 - zbrojenie i szalowanie zakończeń monolitycznych oraz zbrojenie płyty zespalającej, wykonywanie izolacji styków prefabrykatów. MM-03 - wykonywanie izolacji lekkiej przepustu i izolacji z papy styków. P-06.1 - wykonywanie zasypek inżynierskich. P-07.2 - wykonanie badań pull off podłoża pod hydroizolację, gruntowanie podłoża pod hydroizolację. PZ-37 - szalowanie, zbrojenie i betonowanie zakończenia monolitycznego wylotu, zbrojenie płyty zespalającej. Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Zbrojenie fundamentów, Betonowanie fundamentów. D.03.02.01 Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 13; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 14; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia MOP Wschód. Drenaż istniejący:- wykonanie drenażu w km około 39+000, Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-05 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem; ułożenie linii kablowej; demontaż linii napowietrznej; montaż słupa; przewieszenie przewodów linii napowietrznej. Kolizja LS-06 - wykonanie wykopu; wykonanie podsypki obsypki; wykonanie zasypki; ułożenie rur. Kolizja LN-04 - prace przygotowawcze; wykonanie wykopu; ułożenie rur; wykonanie podsypki, obsypki; wykonanie zasypki. Przebudowa linii WN 110kV- wykonanie wykopu pod słup 63; wykonanie wykopu pod słup 64; wykonanie zbrojenia dla st. 64. TT 01- montaż studni kablowe.
02.08.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na Budowie prowadzone są Roboty w zakresie Branży Drogowej, gdzie wykonano usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I - TG km 40+660 - 40+690. Sekcja III - TG km 52+250 - 52+470, D16 km 0+880 - 1+715. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych. Sekcja I - TG km 41+000 - 41+100. Sekcja II - TG km 47+100 - 47+300; 48+400 - 48+550. Sekcja III - TG km 50+300 - 52+540, D16 km 1+550 - 1+700. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+520 - 38+570 W5, TG km 38+940 - 39+040 W1, TG km 39+350 - 39+375 W6-5, TG km 39+400 - 39+480 W2, TG km 39+600 - 39+730 W13-12, TG km 39+750 - 39+770 W18-17, TG km 41+120 - 41+180 W3. Sekcja II - TG km 45+650 - 45+900 W1, TG km 45+960 - 46+040 W3, TG km 48+114 - 48+121 W23, TG km 48+130 - 48+300 W11, WS31 podpora K, PG-29 podpora A. Sekcja III - TG km 49+770 - 49+910 W13-12, TG km 50+020 - 50+060 W8-7, TG km 50+130 - 50+150 W17-16, TG km 50+960 - 51+100 W5, Rów kryty, średnica fi400, HDPE. Sekcja I - D2 0+816; 0+854; 0+959; 1+116; 1+243; 1+382. Sekcja II - D6 km 1+152; 1+248, Przepust pod koroną drogi; średnica fi 800, HDPE. Sekcja II - ul.XXXV-lecia PRL km 0+120. Sekcja III - D14 km 0+360. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. WS-31 - Montaż Awanbeka, Montaż formy szalunkowej ustroju nośnego, Montaż rusztu stalowego wytwórni do nasuwania, Prace zbrojarskie na filarach w osi J, Betonownie filarów w osi J. WS-33 - Roboty przygotowawcze, Betonowanie filarów - podpora C - jezdnia prawa (etap II), Zbrojenie filarów - podpora E - jezdnia prawa (etap II), Zbrojenie filarów - podpora F - jezdnia lewa (etap I), Wykonanie nasypu pod przyczółkiem G. WD-22 - rozpoczęto wykonywanie podpór. WS-24 - trwa wykonywanie podpory A j.prawa. MS-25 - rozpoczęto zbrojenie fundamentów podpory A. PG-10.1 - trwa wykonywania ścian. WD-34 - rozpoczęto wykonywanie podpory A. PG-11.1 - wykonano izolację cienkowarstwową fundamentów i ścian przejścia. PZ-32 - trwa umacniania cieku wewnątrz przepustu (zakres melioracyjny). PZ-34 - trwa wykonywanie ramy przepustu. PZ-38 - trwa wykonywanie płyty dennej. PZ-41 - trwa wykonywanie skrzydeł wschodnich. P-01.3 - Rozszalowanie płyt przejściowych. PZ-33 - ułożenie elementów prefabrykowanych przepustu. MM-03 - pompowanie wody, zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu skrzydeł na wlocie przepustu. MM-04.1 - kontynuacja zasypek inżynierskich. P-06.1 - wykonanie izolacji typu lekkiego przepustu. P-07.1 -Zbrojenie i szalowanie ścian i stropu zakończeń monolitycznych oraz płyty zespalajacej wraz z ich betonowaniem. P-07.2 - wykonanie wykopu pod płyty przejściowe i betonu niekonstrukcyjnego. P-07.5 - wykonanie wykopu i betonu niekonstrukcyjnego pod przepust. Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Zbrojenie fundamentów, Betonowanie fundamentów. D.03.02.01 Budowa kanalizacji deszczowej: wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 1; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 14; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia MOP Wschód. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-06 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem; zgrzewanie rur. Kolizja LS-05 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem; ułożenie linii kablowej. Przebudowa kolizji teletechnicznych: Kolizja TT 2 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki i zasypki wraz z zagęszczeniem.
28.07.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są Roboty w zakresie Drogowym, gdzie wykonywane jest usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I - TG km 40+805 - 40+820. Sekcja III - TG km 52+300 - 52+800, D16 km 0+880 - 1+710, ZB_MOP_1, ZB_11a, Zjazd do ZB_11a. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 41+000 - 41+100. Sekcja II - TG km 47+100 - 47+300, D8a km 0+020 - 0+130. Sekcja III - 50+250 - 50+300. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+900 - 39+000 W2, TG km 39+040 - 39+140 W1, TG km 39+375 - 39+400 W5, TG km 39+400 - 39+550 W3, TG km 39+600 - 39+660 W13, TG km 39+660 - 39+760 W14, TG km 41+150 - 41+180 W4, TG km 41+930 - 42+000 W12, MS-25 - podpora A. Sekcja II - TG km 45+650 - 45+900 W1, TG km 45+960 - 46+040 W4, TG km 48+130 - 48+300 W12-11, TG km 48+580 - 48+650 W5, WS31 podpora K. Sekcja III - TG km 49+160 - 49+260 W6, TG km 50+020 - 50+060 W9-8, TG km 50+130 - 50+150 W17, TG km 50+960 - 51+210 W6, TG km 51+280 - 51+490 W17, MOP_PN PP21-19 W4-3, MOP_PN PP21-23 3, WS-33 podpora G. Stabilizacja podłoża - Sekcja I - TG km 40+150 - 40+175, Rów kryty, średnica fi400, HDPE. Sekcja I - D2 0+398; 0+627; 0+654; 0+785. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. WS-31 - Montaż Awanbeka, Montaż formy szalunkowej ustroju nośnego, Montaż rusztu stalowego wytwórni do nasuwania, Prace zbrojarskie na filarach w osi J. WS-36 - Betonowanie filarów w osi C. WS-33 - Roboty przygotowawcze, Izolacja fundamentów i korpusu przyczółka A, Zbrojenie filarów - podpora C - jezdnia lewa (etap II), Betonowanie filarów - podpora C - jezdnia lewa (etap II), Zbrojenie filarów - podpora C - jezdnia prawa (etap II), Zbrojenie filarów - podpora E - jezdnia prawa, Betonowanie filarów - podpora E - j. prawa, Wykonanie nasypu pod przyczółkiem G
WS-24 - trwa wykonywanie podpory A j.prawa. MS-25 - wykonano nasyp drogowy pod fundamenty podpory A, ułożono beton wyrównawczy pod fundamenty podpory A. PG-10.1 - trwa wykonywania ścian. PG-11.1 - wykonano ściany przejścia. PZ-34 - trwa wykonywanie ramy przepustu, zabetonowano fundamenty skrzydeł zachodnich. PZ-38 - trwa wykonywanie płyty dennej. PZ-41 - wykonano skrzydła zachodnie, wykonano beton podkładowy pod skrzydła wschodnie. P-01.3 - Rozszalowanie płyt przejściowych. PZ-33 - ułożenie elementów prefabrykowanych przepustu. MM-03 - pompowanie wody, zbrojenie, szalowanie i betonowanie korpusu skrzydeł na wlocie przepustu. MM-04.1 - kontynuacja zasypek inżynierskich. P-06.1 - wykonanie izolacji typu lekkiego przepustu. P-07.1 - Zbrojenie i szalowanie ścian i stropu zakończeń monolitycznych oraz płyty zespalajacej wraz z ich betonowaniem. P-07.2 - wykonanie wykopu pod płyty przejściowe i betonu niekonstrukcyjnego. P-07.5 - wykonanie wykopu i betonu niekonstrukcyjnego pod przepust. Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Zbrojenie fundamentów. Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 7; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 14; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia MOP Wschód. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LN-02 - prace porządkowe; ułożenie linii kablowej; montaż słupów; przewieszenie linii napowietrznej. Kolizja LS-05 - ułożenie linii kablowej. Kolizja LS-05 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. Przebudowa kolizji teletechnicznych: Kolizja TT 2 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych.
19.07.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie budowy prowadzone są Roboty w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I - TG km 40+805 - 40+820 i 41+250-41+260. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 41+000-41+100; Sekcja II - TG km 46+030 - 46+700; 46+440 - 46+540, 47+100-47+300, D6 km 1+400 - 1+600. Sekcja III - TG km 50+000, 50+250. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 39+375 - 39+550 W4, TG km 39+600 - 39+730 W14, TG km 41+960 - 42+000 W13, MS-25 - podpora A. Sekcja II - TG km 44+800-44+820 W6, TG km 45+680-45+800 W1, TG km 45+960-46+090 W5, TG km 48+130 - 48+290 W14-13, TG km 48+580 - 48+650 W5, WS31 podpora K. Sekcja III - TG km 49+050 - 49+260 W6, TG km 50+020 - 50+060 W9, TG km 50+130 - 50+150 W17, TG km 51+210 - 51+250 W6, TG km 51+280-51+490 W 117, MOP_PN PP21-13 W4, MOP_PN PP21-26 W7, WS-33 podpora G. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu.

BRANŻA MOSTOWA: WS-31 - Prace zbrojarskie na wytwórni do nasuwania, betonowanie ścian wytwórni do nasuwania, montaż stalowego rusztu wytwórni do nasuwania, zbrojenie i betonowanie filarów w osi H jezdnia prawa, prace zbrojarskie na filarach w osi J. WS-36 - betonowanie filarów w osi C. WS-33 - zbrojenie i betonowanie filarów w osi B etap II, zbrojenie i betonowanie filarów w osi E jezdnia lewa, wykonywanie nasypu pod przyczółek G. WS-24 -rozpoczęto wykonywanie podpory A jezdnia prawa. MS-25 - trwa wykonywanie nasypów pod fundamenty podpory A. PG-10.1 - trwa wykonywanie ścian. PG-11.1 - trwa wykonywanie podpór. PZ-34 - trwa wykonywanie ramy przepustu, wykop pod skrzydła. PZ-38 - trwa wykonywanie płyty dennej. PZ-41 - trwa wykonywanie ramy przepustu, skrzydeł. P-01.3 - rozszalowanie płyt przejściowych. PZ-33 - ułożenie elementów prefabrykatów przepustu. MM-03 - pompowanie wody, zbrojenie, szalowanie ścian i stropu zakończeń monolitycznych, Betonowanie korpusu skrzydeł wylotu. MM-04.1 - kontynuacja zasypek inżynierskich.P-07.1 - zbrojenie i szalowanie ścian i stropu zakończeń monolitycznych oraz płyty zespalającej, P-07.2 - wykonywanie wykopu pod płyty przejściowe. PZ-35 - szpachlowanie styków. PZ-37 -wykonanie izolacji styków prefabrykatów. Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Zbrojenie fundamentów. Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 7,8,12,14, MOP Wschód; Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-01 - wcągnięcie kabla, montaż słupów, przwieszenie linii napowietrznej, diagnostyka, demontaż linii napowietrznej. Kolizja LS-02 - wcągnięcie kabla, montaż słupów, przwieszenie linii napowietrznej, diagnostyka, demontaż linii napowietrznej. Kolizja LS-05 - wykonanie wykopu, ułożenie rur osłonowych, wykonanie obsypki, zasypanie wykopu. Przebudowa kolizji teletechnicznych: Kolizja TT 1 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem.
13.07.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie budowy prowadzone są Roboty w zakresie Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I - TG km 41+180 - 41+250. Sekcja III - zbiornik i zjazd do ZB_11a 0+000 - 0+214, ZB_MOP_1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 41+000; Sekcja II - TG km 46+440 - 46+540; 47+100 - 47+300, D6 km 1+400 - 1+600. Sekcja III - TG km 50+000, MOP_WSCH. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 39+380 - 39+550 W5, TG km 39+600 - 39+730 W15, TG km 41+120 - 41+180 W4, MS-25 - podpora A. Sekcja II - TG km 48+130 - 48+290 W14-13, TG km 48+580 - 48+650 W6, WS31 podpora K. Sekcja III - TG km 49+050 - 49+260 W7, TG km 49+260 - 49+300 W6, TG km 50+020 - 50+060 W10, TG km 50+970 - 51+210 W6, TG km 51+280 - 51+490 W18, WS-33 podpora G. Stabilizacja podłoża - Sekcja I - TG km 40+070 - 40+170. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. WS-31 - Prace zbrojarskie na wytwórni do nasuwania, Montaż klatek podpór tymczasowych, Prace zbrojarskie na filarach w osi H, Betonowanie filarów w osi H. WS-36 - Prace zbrojarskie na podorach tymczasowych, Betonowanie filarów w osi D. WS-33 - Roboty przygotowawcze, Zbrojenie skrzydła przyczółka A - jezdnia prawa, Betonowanie skrzydła przyczółka A - jezdnia prawa, Zbrojenie filarów - podpora B - jezdnia lewa (etap II), Zbrojenie filarów - podpora C - jezdnia prawa, Betonowanie filarów - podpora C - j. lewa, Zbrojenie filarów - podpora C - jezdnia lewa, Zasypka fundamentu podpory D, Wykonanie nasypu pod przyczółkiem G, Beton podkładowy pod fundamenty. WD-22 - trwa wykonywanie fundamentów. WS-24 - trwa wykonywanie zasypek fundamentów. MS-25 - trwa wykonywanie nasypów pod fundamenty podpory A. PG-10.1 - trwa wykonywanie fundamentów. Zabetonowano łącznnie 4 z 8ciu segmentów. WD-34 - wykonano zasypki fundamentów. PG-11.1 - trwa wykonywanie podpór. PZ-38 - trwa wykonywanie płyty dennej. PZ-41 - trrwa wykonywanie ramy przepustu, wykono wykop i ułożono beton wyrównawczy pod skrzydła wschodnie. P-01.3 - Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe, Zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt przejściowych. PZ-33 - wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod przepust. MM-03 - pompowanie wody, zbrojenie, szalowanie ścian i stropu zakończeń monolitycznych, Betonowanie ścian, stropu (wlot i wylot) i skrzydeł wylotu. MM-04.1 - kontynuacja zasypek inżynierskich. P-06.1 -częściowe rozszalowanie wlotu i wylotu przpeustu, wykonanie izolacji lstyków ścian prefabrykatów. P-07.2 - zakończenie wykonywania zasypek inżynierskich. PZ-35 - ułożenie prefabrykatów przepustu. PZ-37 -wykonanie izolacji styków prefabrykatów. Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Zbrojenie fundamentów. Budowa kanalizacji deszczowej: - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 13; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 14; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia MOP Wschód. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-05 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. Kolizja LS-06 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. Przebudowa kolizji teletechnicznych: Kolizja TT 1 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. Kolizja TT 2 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów: Rów R_49+767: - wykonanie wykopu, wykonanie narzutu kamiennego, ułożenie geowłókniny. Drenaż istniejący: - wykonanie spięć istniejącego drenażu.
06.07.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są prace w zakresie Drogowym - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I - TG km 38+250 - 38+280; 41+660 - 41+790. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych. Sekcja I - TG km 40+300; 41+000;. Sekcja II - TG km 47+100 - 47+300. Sekcja III - TG km 50+000. Wykonanie nasypów. Sekcja I - TG km 39+380 - 39+440 W8-7, TG km 39+440 - 39+550 W6, TG km 39+620 - 39+660 W16-15, TG km 39+600 - 39+730 W15, TG km 39+750 - 39+770 W19, TG km 41+120 - 41+180 W6-5, MS-25 - podpora A. Sekcja II - TG km 44+810 - 44+850 W8, TG km 46+030 - 46+090 W5, TG km 48+130 - 48+280 W16-14, TG km 48+580 - 48+650 W8-7, WS31 podpora K. Sekcja III - TG km 49+050 - 49+260 W7, TG km 50+010 - 50+060 W7, TG km 50+130 - 50+150 W17, TG km 51+280 - 51+490 W18-17, TG km 49+750 - 49+840 W14-13, TG km 51+280 - 51+490 W18, TG km 51+660 - 51+690 W20. Stabilizacja podłoża. Sekcja I - TG km 38+290 - 38+470; 38+520 - 38+570. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. WS31 - Prace zbrojarskie na wytwórni do nasuwania, Betonowanie filarów w osi G, Prace zbrojarskie na filarach w osi H, Betonowanie ścian stanowiska do nasuwania podłużnego. WS36 - Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod podpory tymczasowe, Kucie pali fundamentowych na podporach tymczasowych. WS-33 - Roboty przygotowawcze, Zbrojenie skrzydła przyczółka A - jezdnia lewa, Betonowanie skrzydła przyczółka A - jezdnia lewa, Zbrojenie filarów - podpora C - jezdnia prawa, Betonowanie filarów - podpora C - j. prawa, Zbrojenie filarów - podpora C - jezdnia lewa, Zasypka fundamentu podpory D, Wykonanie nasypu pod przyczółkiem G, Beton podkładowy pod fundamenty, Zbrojenie fundamentów. WD-22 - trwa wykonywanie fundamentów. WS-24 - trwa wykonywanie zasypki fundamentów. MS-25 - trwa wykonywanie nasypów pod fundamenty podpory A. PG-10.1 - trwa wykonywanie fundamentów. Zabetonowano łącznie 4 z 8ciu segmentów. WD-34 - wykonano zasypki fundamentów. PG-11.1 - trwa wykonywanie podpór. PZ-38 - trwa wykonywanie płyty dennej. PZ-41 - trwa wykonywanie ramy przepustu, wykono wykop i ułożono beton wyrównawczy pod skrzydła wschodnie. P-01.3 - Zakończenie zasypek inżynierskich. PZ-33 - wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod przepust. MM-03 - pompowanie wody, zbrojenie, szalowanie ścian i stropu zakończeń monolitycznych, zbrojenie, szalowanie ścian skrzydeł wylotu. P-06.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian i stopu zakończeń monolitycznych, płyty zespalającej oraz skrzydeł, wykonanie izolacji lekkiej ścian prefabrykatów. P-07.2 - zakończenie wykonywania zasypek inżynierskich. PZ-35 - wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod przepust. Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Beton podkładowy pod fundamenty, Zbrojenie fundamentów. Budowa kanalizacji deszczowej:- wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 7; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 8; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 13; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia MOP Wschód. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-05 - zgrzewanie rur; wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. Kolizja LN-02 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. Kolizja LN-01- montaż słupów; przewieszenie linii napowietrznej; ułożenie linii kablowej. Kolizja LS-06 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych, wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów: Rów R_49+767:- ułożenie narzutu kamiennego. Ciek Strzegomka:- wykonanie wykopu; umocnienie rowu kiszką faszynową; ułożenie geowłókniny.
Przebudowa istniejącego kabla energetycznego SRK wraz z urządzeniami: Wykonanie przecisków dla kobali do czujnika tA i semafora A.
W czerwcu średnie miesięczne zaangażowanie sprzętowe wyniosło ok. 207 szt. różnych jednostek łącznie na wszystkich branżach, przy czym w szczytowym momencie (tydzień 22) maksymalne zaangażowanie sprzętowe wynosiło ok. 233 szt. różnych jednostek.
30.06.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Na terenie Budowy prowadzone są Roboty w zakresie Drogowym - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I - TG km 38+380 - 38+470; 38+524 - 38+550; 40+740 - 40+790. Sekcja III - ZB_MOP_1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych. Sekcja I - TG km 40+300; 40+500. Sekcja II - TG km 46+600 - 46+700; 47+100 - 47+300; 48+400 - 48+550. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+570 - 38+710 W2, TG km 39+440 - 39+550 W8-7, TG km 39+620 - 39+680 W17, TG km 39+625 - 39+680 W17, TG km 39+680 - 39+730 W15. Sekcja II - TG km 45+960 - 46+080 W7, TG km 48+130 - 48+260 W17, TG km 48+600 - 48+630 W10-9, WS31 podpora K. Sekcja III - TG km 51+300 - 51+500 W19, TG km 49+200 W13, TG km 49+035 - 49+320 W8, TG km 51+080 - 51+215 W9-8, TG km 49+750 - 49+840 W14-13, TG km 50+020 - 50+060 W10. Stabilizacja podłoża - Sekcja II - TG km 44+084 - 44+820. Rów kryty, średnica fi400, HDPE - Sekcja II - D6 km 0+790; 0+989; 1+051; 1+083; D10 km 0+240; 0+300. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. WS-31 - Betonowanie podłoża pod stanowisko do prefabrykacji zbrojenia, Prace zbrojarskie na wytwórni do nasuwania, Prace zbrojarskie na filarach w osi G, Betonowanie filarów w osi G, Prace zbrojarskie na filarach w osi H. WS-36 - Betonowanie filarów w osi D, Wykonanie wykopu na podporach tymczasowych. WS-33 - Roboty przygotowawcze, Betonowanie korpusu przyczółka A - jezdnia prawa, Zbrojenie filarów podpory B - j. prawa, Betonowanie filarów podpory B - j. lewa, Zbrojenie filarów podpory C - j. lewa, Izolacja fundamentu podpory D, Zasypka fundamentu podpory F, Nasyp pod przyczółkiem G. WD-22 - trwa wykonywanie fundamentów. WS-24 - wykonano komplet fundamentów podpór. MS-25 - trwa wykonywanie nasypów pod fundamenty podpory A. PG-10.1 - trwa wykonywanie fundamentów. Zabetonowano 2 z 8ciu segmentów. WD-34 - trwa wykonywanie rowów krytych przy fundamentach A i C, rozpoczęto wykonywanie zasypek fundamentów. PG-11.1 - trwa wykonywanie podpór. PZ-32 - wykonano izolację cienkowarstwową ścian. PZ-38 - trwa wykonywanie płyty dennej. PZ-41 - trrwa wykonywanie ramy przepustu. P-01.3 - Rozpoczęcie zasypek inżynierskich. PZ-30 - zbrojenie i szalowanie i betonowanie korpusu skrzydeł (wlot i wylot), izolacja lekka ścian przepustów i styków. MM-03 - pompowanie wody, zbrojenie, szalowanie iścian i stropu zakończeń monolitycznych, zbrojenie, szalowanie ścian skrzydeł wylotu. MM-04.1 - kontynuacja zasypek inżynierskich. P-06.1 - zbrojenie i szalowanie ścian i stopu zakończeń monolitycznych oraz skrzydeł i płyty zespalającej, wykonano uszczelnienie styków prefabrykatów. P-07.1 -wykonanie izolacji styków prefabrykatów. P-07.2 - rozpoczęcie wykonywania zsypek inżynierskich. PZ-37 -wykonywanie uszczelnienie styków prefabrykatów. Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Budowa kanalizacji deszczowej - wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 8; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 11; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 12; wykonywanie kanalizacji deszczowej - zlewnia MOP Wschód. Przebudowa kolizji sieci nN i SN: Kolizja LS-05 - zgrzewanie rur; wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. Kolizja LN-02 wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów - Wykonanie wykpu R_49+767; ułożenie geowłókniny; ułożenie narzutu kamiennego; ułożenie kiszki faszynowej.
22.06.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy wykonywane są Roboty w zakresie Usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I - TG km 38+255 - 38+470; 39+800 - 39+820. Sekcja III - TG km 51+575 - 51+660; 51+750 - 51+760. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych- Sekcja I - TG km 40+000; 40+500. Sekcja II - TG km 47+100 - 47+300; 48+400 - 48+550. Sekcja III - TG km 49+900; MOP_PN. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+570 - 38+710 W2, TG km 39+280 - 39+300 W9, TG km 39+490 - 39+550 W9, TG km 39+550 - 39+680 W18, TG km 41+290 - 41+410 W2, TG km 41+475 - 41+550 W2, WD22 podpora A - georuszt. Sekcja II - TG km 45+115 - 45+170 W3, TG km 48+130 - 48+260 W17, TG km 48+600 - 48+630 W11, WS31 podpora K. Sekcja III - MOP_PN PP12-PP21 W5-3 - MOP_PN PP21-PP26 W8, TG km 50+130 - 50+150 W17-15, TG km 51+130 - 51+215 W11, TG km 51+400 - 51+500 W20-19, TG km 49+750 - 49+800 W18-15, WS33 podpora G. Stabilizacja podłoża - Sekcja I - TG km 38+470 - 38+530; 41+117 - 41+180, DD38+491 km 0+370 - 0+480. Sekcja III - TG km 50+130 - 50+150; 51+730 - 51+660. Wykonanie rowów. Sekcja II - Ul. XXXV-lecia PRL. Przepusty z prefabrykowanych elementów żelbetowych o przekroju kołowym - Sekcja II - P-09.3 - ułożenie rury, zasypka. Rów kryty, średnica fi400, HDPE - Sekcja II - D9 km 0+210; 0+286; 0+300, D6 km 0+547; 0+623; 0+748. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1 - Sekcja III - D12 km 0+000 - 0+060, D14 km 0+750 - 0+820. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. Branża Mostowa - WS-31 - Betonowanie podpory tymczasowe, Betonowanie fundamentu stanowiska do nasuwania, Prace zbrojarskie na filarach w osi G, Prace zbrojarskie na fundamentach w osi H, Betonowanie fundamentów w osi H, Betonowanie fundamentu w osi I . WS-36 - Betonowanie filarów w osi E.WS-33 - Roboty przygotowawcze, Zbrojenie korpusu przyczółka A - jezdnia prawa, Zbrojenie filarów podpory B - j. lewa, Betonowanie filarów podpory B - j. lewa, Zasypka fundamentów podpora B i C, Izolacja fundamentów podpory F,Nasyp pod przyczółkiem G. WD-22 - wykonano wykop pod fundament podpory B, wykonano beton wyrównawczy pod fundament podpory B, zakończono wykonywanie nasypów pod fundamenty podpór A i C . WS-24 - wykonano zbrojenie fundamentów - wytyki - podpora A i B jezdnia prawa, wykonano beton fundamentów - podpora A i B jezdnia prawa, wykonano zbrojenie fundamentów (bez wytyków) - podpora A i B jezdnia lewa. MS-25 - przygotowano podłoże pod nasyp pod fundament podpory A, jezdnia lewa. PG-10.1 - wykonano zbrojenie fundamentu podpory B segment 2+4. WD-34 - wykonano beton fundamentu podpory B, C, wykonano izolację bitumiczną fundamentu podpory A. PG-11.1 - wykonano beton ścian pionowych - podpora A segment 1 + 3. PZ-29 - wykonano izolację bitumiczną części przelotowej oraz skrzydełek. PZ-32 - wykonano ściany pionowe skrzydełek jezdnia Legnica. PZ-38 - zakończono wykonywanie wykopu pod przewód przepustu, wykonano beton podkładowy pod przewód przepustu. PZ-41 - wykonano ramę przepustu segment nr 2 (12,00m jezdnia Lubawka). P-01.3 - Rozpoczęcie zasypek inżynierskich. PZ-30 - zbrojenie i szalowanie i betonowanie korpusu skrzydeł (wlot i wylot), izolacja lekka ścian przepustów i styków. MM-03 - pompowanie wody, zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty dennej wylotu przepustu, zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty dennej wlotu przepustu. MM-04.1 - rozpoczęcie zasypek inżynierskich . P-06.1 - zbrojenie i szalowanie płyty dennej na wlocie i wylocie przepustu. PZ-37 -montaż kompletu prefabrykatów przewodu przepustu. Tunel TS-26 - Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Zabezpieczenie skarp wykopu. Roboty Branżowe - Kanalizacja deszczowa - prace przygotowawcze MOP Wschód. Przebudowa kolizji sieci nN i SN - Kolizja LS-05 - zgrzewanie rur. Kolizja LN-01 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem. Kolizja LN-02 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych. R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów - Wykonanie wykopu R_49+767.
14.06.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na Budowie prowadzone są Roboty w zakresie Usunięcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I - TG km 40+600 - 40+640. Sekcja III - Zb_MOP_1, TG km 51+200 - 51+760. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych- Sekcja I - TG km 40+000; 40+500. Sekcja II - TG km 47+100 - 47+300; 48+400 - 48+550, D10 km 0+550. Sekcja III - TG km 50+250 - 50+350; 50+750 - 50+800. MOP_PN - Wykonanie nasypów. Sekcja I - TG km 38+570 - 38+710 W4-3, TG km 39+490 - 39+550 W10-9, TG km 39+640 - 39+760 W17, DD38+491 km 0+190 - 0+258 W11-10, DD38+491 km 0+310 - 0+370 W10-7, WD22 podpora A; C - Sekcja II - TG km 47+465 - 47+525 W7, TG km 48+120 - 48+240 W19-18, D9 km 0+490 - 0+555 W8-7. WS31 podpora K - Sekcja III - MOP_PN PP15-PP21 W7-6, MOP_PN PP21-PP26 W9-8, TG km 51+130 - 51+215 W11, TG km 49+750 - 49+800 W18. Stabilizacja podłoża - Sekcja I - TG km 38+470 - 38+530. Sekcja II I-TG km 50+130 - 50+150; 51+280 - 51+320. Przepusty z prefabrykowanych elementów żelbetowych o przekroju kołowym. Sekcja II - P-09.3 - ułożenie rury. Rów kryty, średnica fi500, HDPE -Sekcja III - TG km 50+650 - wykop. Przepust tymczasowy - Sekcja II - DN 1200 rzeka Strzegomka. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. WS-31 - Prace zbrojarskie na fundamencie stanowiska do nasuwania, Betonowanie fundamentu stanowiska do nasuwania, Betonowanie filarów w osi F, Prace zbrojarskie na fundamencie w osi G, Betonowanie fundamentów w osi G, Wykonanie wykopu w osi H, Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi H. WS-36 - Betonowanie filarów w osi E. WS-33 - Roboty przygotowawcze, Zbrojenie korpusu przyczółka A - jezdnia lewa, Betonowanie korpusu przyczółka A - jezdnia lewa, Beton podkładowy pod fundamentem podpory D, Wymiana gruntu w podłożu podpory D, Zbrojenie fundamentu podpory D, Betonowanie fundamentu podpory D, Zbrojenie fundamentu podpory F, Betonowanie fundamentu podpory F. PZ-29 - trwa wykonywanie skrzydła południowo-wschodniego. PZ-32 - trwa wykonywanie fundamentów skrzydeł wschodnich. WS-24 - trwa wykonywanie fundamentów. PZ-34 - trwa wykonywanie ramy przepustu. PZ-41- trwa wykonywanie ramy przepustu - zabetonowano segment nr 1 licząc od zachodu. PG-10.1- trwa wykonywanie fundamentów. WD-34 - zakończono wynywanie wykopów B i C, wykonano beton wyrównawczy pod fundamenty, trwa wykonywanie fundamentu A. PG-11.1 - zabetonowano ostatnie 2 segmenty fundamentów. P-01.3 - Rozszalowanie skrzydeł wlotu i wylotu, Izolacja lekka ścian prefabrykatów i izolacja styków. PZ-30 - zbrojenie i szalowanie zakońćzeń monolitycznych, płyty zespalającej oraz betonowanie tych elementów, izolacja lekka ścian przepustów i styków. MM-03 - pompowanie wody, zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentu skrzydeł na wlocie przepustu. MM-04.1 - dokończenie prac izolacyjnych (izolacja typu lekkiego). P-06.1 - wykonanie wykopu pod ostrogi przepustu na wlocie i wylocie. P-07.2 - wykonanie izolacji typu lekiego elementów przepustu. P-07.1 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie zakończeń monolitycznych wlotu i wylotu. PZ-37 -dokończenie prac ziemnych i wykonanie betonu niekonstrukcyjnego. Tunel TS-26 - Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Tunel TS-32 - Zabezpieczenie skarp wykopu. Kanalizacja deszczowa - prace przygotowawcze. Przebudowa kolizji sieci nN i SN - Kolizja LS-06 - wykananie wykopu; ułożenie rur; wykonanie podsypki, obsypki i zasypki. Kolizja LN-01 - wykonanie wykopu; ułożenie rur osłonowych; wykonanie obsypki, podsypki; zasypanie wykopu.
09.06.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie budowy trwają Roboty związane z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I - TG km 38+470 - 38+500; 41+900 - 41+920. Sekcja II - TG km 46+700 - 46+800, D8b. Sekcja III - Zb_MOP_1, WS-33 pod podporę G. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+050. Sekcja II - TG km 47+100 - 47+300; 48+400 - 48+550. Sekcja III - 50+300 - 50+600, MOP_PN, D14 km 0+750 do 0+900. Wykonanie nasypów. Sekcja I - TG km 38+680 - 38+880 W2, TG km 39+280 - 39+350 W5, TG km 39+640 - 39+760 W17, TG km 41+290 - 41+410 W3-2, DD38+491 km 0+225 - 0+349 W14-11, WD22 podpora C. Sekcja II - TG km 48+120- 48+240 W19, WS-31 Podpora K. Sekcja III - MOP_WSCH PP4-PP9 W2, MOP_PN PP16-PP26 W12, MOP_PN PP18-PP26 W11, MOP_PN PP17-PP26 W10-9, MOP_PN PP17-PP21 W8-7, TG km 51+160 - 51+215 W12, Zb_MOP_2. Stabilizacja podłoża - Sekcja I - TG km 38+560 - 38+680, DD38+491 km 0+370 - 0+480. Wykop rowów - Sekcja III - TG km 50+100 - 50+300. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1 - Sekcja II - D9 km 0+140 - 0+341. Sekcja III - D14 km 0+750 do 0+870, Przepusty z prefabrykowanych elementów żelbetowych o przekroju kołowym - Sekcja II - P-09.3 - ułożenie rury, Rów kryty, średnica fi400, HDPE - Sekcja III - D14 km 0+934; 0+110. Rów kryty, średnica fi500, HDPE - Sekcja III - TG km 50+650. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. WS-31 - Beton wyrównawczy pod stanowisko do nasuwania. Prace zbrojarskie na fundamencie stanowiska do nasuwania, Betonowanie filarów w osi F, Zbrojenie fundamentów w osi G. WS-36 - Zbrojenie fundamentów w osi C, Betonowanie fundamentów w osi C. WS-33 - Roboty przygotowawcz, Zbrojenie korpusu przyczółka A - jezdnia lewa, Izolacja fundamentów podpór B, C, E, Wymiana gruntu w podłożu podpory D, Zbrojenie fundamentu podpory F. PZ-29 - trwa wykonywanie skrzydła południowo-wschodniego. PZ-32 - trwa wykonywanie fundamentów skrzydeł wschodnich. WS-24 - trwa wykonywanie fundamentów. PZ-34 - trwa wykonywanie ramy przepustu. PZ-41 - trwa wykonywanie ramy przepustu - zabetonowano segment nr 1 licząc od zachodu. PG-10.1 - trwa wykonywanie fundamentów. WD-34 - zakończono wynywanie wykopów B i , wykonano beton wyrównawczy pod fundamenty, trwa wykonywanie fundamentu A. PG-11.1m - zabetonowano ostatnie 2 segmenty fundamentów. P-01.3 - Betonowanie skrzydeł wlotu i wylotu, Izolacja lekka ścian prefabrykatów i styków. PZ-30 - zbrojenie i szalowanie zakońćzeń monolitycznych, płyty zespalającej, izolacja lekka ścian przepustów i styków. MM-03 - pompowanie wody, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod wylot przepustu MM-04.1 - rozszalowanie skrzydeł wolnostojacych wlotu. P-06.1 - wymiana gruntu + wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod wlot przepustu. P-07.2 - rozszalowanie wlotu i wylotu przepustu. P-07.1 - zbrojenie zakończeń monolitycznych wlotu i wylotu. Tunel TS-26: Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia.Tunel TS-32 -m Zabezpieczenie skarp wykopu. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej MOP "Jaczków":- wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż rur PVC DN 200; montaż studni. Kolizja nr 8/W12 – przebudowa wodociągu magistralnego w600 w km 52+187,34 - wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 600; wykonanie próby szczelności; zasypanie wykopu.
R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów: spięcia istniejącego drenażu poniemieckiego. Przebudowa kolizji sieci SN: Kolizja LS-06 - wykananie wykopu; ułożenie rur; wykonanie podsypki, obsypki i zasypki. Kolizja LS-01 - przygotowanie frontu robót.
01.06.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są prace w Zakresie Drogowym związane z sunięciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - Sekcja I - TG km 38+580 - 38+600. Sekcja II - TG km 46+700 - 46+750, D8a; D8b, DD km 46+776, ul. XXXV-lecia PRL. Sekcja III - Zb_MOP_1. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+050. Sekcja II - TG km 47+100; 48+400 - 48+550. Sekcja III - TG km 50+620 - 50+820, MOP_PN. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 38+680 - 38+860 W4-3, TG km 38+860 - 39+160 W2, TG km 39+640 - 39+760 W18-17, TG km 40+870 - 40+980 W3-2, TG km 41+290 - 41+410 W4, TG km 41+475 - 41+550 W3-2, DD38+491 km 0+240 - 0+260 W15. Sekcja II - TG km 45+120- 45+170 W6-5, TG km 46+010 - 46+060 W12-11, TG km 47+480 - 47+525 W9-8, TG km 48+120- 48+230 W21-20, TG km 48+600 - 48+630 W15-13. Sekcja III - MOP_WSCH PP22-PP27 W2, MOP_WSCH PP4-PP9 W2, MOP_PN PP16-PP21 W12-10, TG km 51+160 - 51+215 W13. Stabilizacja podłoża - Sekcja I - DD38+491 km 0+325 - 0+360. Sekcja II - TG km 46+040 - 46+115; 46+385 - 46+435. Sekcja III - TG km 49+750 - 49+820. Wykopy rowów - Sekcja III - TG km 49+750 - 49+900; 50+100 - 50+300. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1 - Sekcja III - D14 km 1+160 - 1+299. Przepusty z prefabrykowanych elementów żelbetowych o przekroju kołowym. Sekcja II - P-09.3 - wykop, ława fundamentowa. Rów kryty, średnica fi400, HDPE - Sekcja III - D14 km 0+490; 0+576; 0+620; 0+685; 0+856. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. Roboty Mostowe - Obiekt WS-31- Wykopy pod podpory tymczasowe, Beton niekonstrukcyjny pod podpory tymczasowe, Betonownie filarów w osi E, Prace zbrojarskie w osi I, Prace zbrojarskie na fundamencie w osi J. WS-36 - Betonowanie filarów w osi B, Wykonanie wykopu docelowego w osi C, Beton niekonstrukcyjny w osi C. WS-33 - Roboty przygotowawcze, Zbrojenie korpusu przyczółka A - jezdnia lewa, Zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory E, Beton fundamentu podpory E, Wykop pod fundament podpory F, Beton wyrównawczy podfundament podpory F, Zbrojenie fundamentu podpory F. PZ-29 - zabetonowano skrzydło południoro-wschodnie. PZ-32 - ułożono beton pokaładowy pod skrzydła wschodnie, zabetonowano fundamenty skrzydeł zachodnie. WS-24 - trwa wykonywanie nasypów drogowych pod fundamenty A i C. PZ-34 - trrwa wykonywanie ramy przepustu. PZ-41 - trrwa wykonywanie ramy przepustu. PG-10.1 - trwa wykonywanie fundamentów. WD-34 - trwa wykonywanie wykopów, trwa wykonywanie fundamentu A. PG-11.1 - trwa wykonywanie fundamentów (wykonano 6 z 8 segmentów). P-01.3 - Zbrojenie i szalowanie skrzydeł wlotu i wylotu. PZ-30 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie fundamentów skrzydeł, izolacja lekka ścian przepustów. MM-04.1 - zbrojenie,szalowanie i zabetonowanie korpusu skrzydeł wolnostojacych wlotu. P-06.1 - ułożenie elementów prefabrykowanych przewodu przepustu. P-07.2 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyty zespalającej, betonowanie ścian wlotu i wylotu. P-07.1 - ułożenie elementów prefabrykowanych przewodu przepustu.Roboty Tunelowe - Tunel TS-26 - Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Roboty Branżowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej MOP "Jaczków" - wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż rur PVC DN 200, DN 300; montaż studni. Budowa sieci wodociągowej MOP "Jaczków" - wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 160, DN 90, DN 40; montaż hydrantów. Kolizja nr 8/W12 – przebudowa wodociągu magistralnego w600 w km 52+187,34 - wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 600; montaż rur osłonowych DN 820. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów - spięcia istniejącego drenażu poniemieckiego. Przebudowa istniejącego kabla energetycznego SRK - Przeniesienie semaforów A oraz B; przeniesienie czujnikówzasemaforowych tA oraz tB; rozszycie nowych kabli szafie Sk102A; podłączenie przesuniętych urządzeń do nowych kabli; wykonanie przecisków pod torami w rejonie semaforów A i B oraz czujników tA i tB.
25.05.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy
Wideo

Źródło filmu - Generalny Wykonawca PORR S.A.
Kanał na YouTube PORR S.A.

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są Roboty w zakresie: Usunięcie warstwy humusu - Sekcja I - TG km 38+500 - 38+600. Sekcja II - D8b i D8a km 0+600 - 0+130. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+500. Sekcja II - TG km 47+200, D10 km 0+500. Sekcja III - TG km 50+000; 50+620 - 50+820.

D14 km 1+050 - 1+299, MOP_WSCH km 50+300. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 39+000 - 39+160 W3, TG km 39+670 - 39+760 W19 ,TG km 40+870 - 40+980 W5-4, TG km 41+290 - 41+410 W5-4, DD38+491 W16. Sekcja II - D6 km 1+300 - 1+400 W1, D6 km 1+600 - 1+680 W2-1, TG km 45+700 W1, TG km 48+120 - 48+220 W21. Sekcja III - MOP_WSCH PP22-PP27 W4-2, D14 km 1+264 do 1+299 W1. Stabilizacja podłoża - Sekcja II - TG km 48+590 do 48+620. Sekcja III - TG km 51+320 do 51+465, D14 km 1+264 - 1+299, MOP_PN PP16-22. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. Tymczasowe bariery herpetologiczne. Sekcja III - TG km 51+800 - 52+230 str. P, TG km 53+870 - 54+150 str. L. Branża Mostowa - WS-31- Wykopy pod podpory tymczasowe, Beton niekonstrukcyjny pod podpory tymczasowe, Betonownie filarów w osi E, Prace zbrojarskie w osi I, Prace zbrojarskie na fundamencie w osi J. WS-36 - Betonowanie filarów w osi B, Wykonanie wykopu docelowego w osi C, Beton niekonstrukcyjny w osi C. WS-33 - Roboty przygotowawcze, Zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory C, Beton fundamentu podpory C, Wykop pod fundament podpory E, Beton wyrównawczy podfundament podpory E, Zbrojenie fundamentu podpory E, PZ-29 - zabetonowano skrzydło północno-wschodnie. PZ-32 - ułożono beton pokaładowy pod skrzydła zachodnie. WS-24 - rozpoczęto wykonywanie wykopów.

PZ-34 - rozpoczęto wykonywanie ramy przepustu. PZ-41- trwa wykonywanie ramy przpeustu. PG-10.1 - wykonano beton podkłdowy pod fundamenty A i B, trwa wykonywanie fundamentów. WD-34 - trwa wykonywanie wykopów, wykonano beton podkładowy pod fundament A, trwa wykonywanie fundamentu A. PG-11.1 - zabetonowano fundamenty nr 1 i 3 (licząc od zachodu) podpory B. P-01.3 - Zbrojenie i szalowanie skrzydeł wlotu i wylotu. PZ-30 - zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt dennych zakończeń monolitycznych. MM-04.1 - zbrojenie skrzydeł wlotu, zbrojenie szalowanie i zabetonowanie skrzydeł wolnostojacych wylotu. P-06.1 - wykonanie robót ziemnych pod wlot monolityczny i skrzydła wlotu do przepustu. P-07.2 - roboty uszczelniająco/izolacyjne-kontynuacja, zbrojenie wlotów i wylotów oraz skrzydeł z szalowaniem- kontynuacja. P-07.1 - dokończenie robót ziemnych pod przepust, wykonanie betonu niekonstrukcyjnego pod przepust. Branża Tunelowa - Drążenie tunelu na portalu południowym - nawa wschodnia oraz zachodnia. Drążenie tunelu na portalu północnym - nawa zachodnia. Rozpoczęto wykonywanie obudowy parasolowej w tunelu na portalu północnym - nawa wschodnia. Roboty Branżowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej MOP "Jaczków" - wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż rur PVC DN 200, DN 300; montaż studni. Budowa sieci wodociągowej MOP "Jaczków" - wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej;wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 160, montaż wodociągu DN 63. Kolizja nr 8/W12 – przebudowa wodociągu magistralnego w600 w km 52+187,34 - wykonanie wykopu dla demontażu sieci; wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 600; montaż rur osłonowych DN 820; likwidacja sieci wodociągowej DN 600. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów, spięcia istniejącego drenażu poniemieckiego.
17.05.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na Budowie prowadzone są Roboty w zakresie Branży Drogowej - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - SekcjaI - TG km 38+500 - 38+660. Sekcja II - D9 km 0+600 - 0+650, TG km 46+400 - 46+730. Sekcja III -TG km 49+600 - 49+740; 51+300 - 51+500. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+500. Sekcja II - TG km 47+200; 48+400 - 48+550. Sekcja III - TG km 50+200 - 50+820, D14 km 1+050 - 1+299, D12 km 0+000, MOP_WSCH km 50+300. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 39+320 - 39+355 W6, TG km 40+860 - 40+950 W7, TG km 40+870 - 40+980 W6, TG km 41+290 - 41+320 W8-6, TG km 41+475 - 41+550 W6. Sekcja II - TG km 45+600 - 45+900 W4-2, TG km 48+120 - 48+194 W22, TG km 47+480 - 47+525 W10. Sekcja III - MOP_WSCH PP10-PP22 W3; W6, MOP_WSCH PP7-PP27 W5-3, TG km 51+000 - 51+240 W15-14. Stabilizacja podłoża - Sekcja I - TG km 39+320 - 39+760; 41+132 - 41+180. Sekcja III - TG km 50+860 do 51+030. Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1. Sekcja III - D14 km 0+850 - 1+020. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. Branży Mostowej - WS31- Betonowanie filarów w osi D, Prace zbrojarskie na fundamencie w osi I, Betonowanie fundamentu w osi I, Wykonanie wykopu docelowego w osi J, Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi J. WS-33 - Roboty przygotowawcze - Zbrojenie i deskowanie fundamentu podpory A, Beton fundamentu podpory A, Beton podkładowy pod fundament podpory C, Wykop pod fundament podpory D, Wykop pod fundament podpory E. WS36 - Wykonanie kolumn kruszywowych za przyczółkiem w osi A. WD-22 - przygotowano podłoże pod nasypy pod fundamentami A i C. PZ-29 - zabetonowano skrzydło północno-zachodnie. PZ-34 - Wykonanie ścian oraz stropów. PZ-41 - trwa wykonywanie ramy przpeustu. PG-10.1 - trwa wykonywanie wykopu. WD-34 - trwa wykonywanie wykopu. PG-11.1 - zabetonowano fundament w osi A - segment nr 2 i 4. P-01.3 - Zbrojenie i betonowanie fundamnetów skrzydeł na wlocie i wylocie. PZ-30 -Ustawianie elementów prefabrykowanych przewodu przepustu. MM-03 - Roboty ziemne pod skrzydła wlotu przepustu oraz wykoanie betonu niekonstrukcyjnego pod skrzydła. MM-04.1 - szalowanie i betonowanie fundamnetów skrzydeł, przygotowanie powierzchni pod ułożenie papy. P-07.2 - betonowanie fundamentów wlotu i wylotu ze skrzydłem, wykonanie izolacji typu lekkiego, wykonanie izolacji pionowej styków prefabrykatów. Branża Tunelowa - Tunel TS-26 - Wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej oraz zachodniej, na portalu północnym - nawy wschodniej i zachodniej. W zakresie Robót Branżowych - Budowa i przebudowa sieci wodociągowych - Budowa W9 - przyłącze do MOP-ów - wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 160; zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem; montaż studni wodociągowej. Budowa sieci wodociągowej MOP "Jaczków": - wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej;montaż wodociągu DN 160; wykonanie obsypki. Kolizja nr 8/W12 – przebudowa wodociągu magistralnego w600 w km 52+187,34 - roboty przygotowawcze; usunięcie warstwy humusu; wykonanie wykopu. R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów - budowa gurtu rzeka Lesk.
11.05.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są Prace w zakresie Drogi - Usunięcie humusu - Sekcja II - D9 km 0+400 - 0+500, TG km 46+450 - 47+050. Sekcja III - TG km 49+600 - 49+740; 51+300 - 51+500. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+500. Sekcja II - TS-32 - D10 km 0+460 - 0+500, TG km 48+400 - 48+550, D6 km 1+400 - 1+600. Sekcja III - D14 km 1+200, TG km 50+200 - 50+750. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 40+860 - 40+980 W9, TG km 40+860 - 40+950 W8-W7, TG km 41+290 - 41+320 W11-W9, TG km 41+475 - 41+550 W7. Sekcja II - TG km 48+120 - 48+194 W24-W22, TG km 47+450 - 47+525 W11, D9 km 0+250 - 0+340 W1. Sekcja III - MOP_WSCH PP10-PP22 W2-W4; W8; W6. Stabilizacja podłoża - Sekcja I - TG km 39+000 - 39+186; 39+280 - 39+355 - 39+760. Sekcja III - TG km 50+860 do 51+030. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. Robót Mostowych - Obiekt WS31 - Kruszenie korpusu w osi A (JP), Betonowanie filarów w osi B, Betonowanie filarów w osi D, Prace zbrojarskie na filarach w osi F, Prace zbrojarskie na fundamencie w osi I, Wykonanie wykopu docelowego w osi J. WS-3 - Roboty przygotowawcze, Nasyp pod podporą A, Beton podkladowy pod fundament podpory A, Zbrojenie fundamentu podpory A, Wymiana gruntu na grunt stabilizowany pod podporą C. WS-36 - Wykonanie kolumn kruszywowych za przyczółkiem w osi A. WD-22 - rozpoczęto wykonywanie nasypów pod przyczółki. PZ-29 - Zabetonowano fundament skrzydełka (północno-wschodni), Ułożono beton wyrównawczy pod fundament skrzydełka (południowo-wschodni). PZ-34 - zabetonowano płytę denną - segment nr 1 oraz 2. PZ-41- rozpoczęto montaż szalunku ścian pionowych i stropu - segment 3. PG-11.1 - trwa wykonywanie wykopu. WD-34 - trwa wykonywanie wykopu. PG-11.1 - zabetonowano fundament w osi A, segment nr 1 i 3, wykonano zbrojenie fundamentu w osi B - segment 1 i 3. P-01.3 - Zbrojenie i beton wlotu z wylotem i płytą zespalającą. MM-04.1 - zbrojenie skrzydeł, przygotowanie powierzchni pod ułożenie papy. P-06.1 - beton niekonstrukcyjny pod przepust (pod przewodem i skrzydłem lewym). P-07.2 - roboty uszczelniająco/izolacyjne, zbrojenie wlotów i wylotów oraz skrzydeł z szalowaniem. Tuneli - Tunelu TS-26 - Wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej oraz zachodniej, na portalu północnym - nawy wschodniej . Tunelu TS-32 - Wykop. Branży - Budowa i przebudowa sieci wodociągowych - Budowa W9 - przyłącze do MOP-ów - wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 160; zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem; montaż studni wodociągowej. Kanalizacja sanitarna - MOP Jaczków - wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż rur PCV dn 200, montaż rur PCV dn 300; montaż studni.
04.05.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na Budowie prowadzone są Roboty w zakresie Drogowym, gdzie Wykonawca wykonuje: Usunięcie warstwy humusu - Sekcja I - DD km 38+491,21, TG km 39+680 - 39+760; 40+160 - 40+200; 40+220 - 40+300; 40+580 - 40+620. Sekcja II - D6 km 1+620 - 1+640, TG km 47+100 - 47+200. Sekcja III - TG km 50+780 - 51+200. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych Sekcja I - TG km 40+500. Sekcja II - TS-32, D10 km 0+460 - 0+500, TG km 47+250; 48+550, D6 km 1+500 - 1+600. Sekcja III - D14 km 0+700; 1+200, D12 km 0+000, TG km 50+620 - 50+750. TG km 50+620 - 50+750. Wykonanie nasypów Sekcja I - TG km 39+422 - 39+550; 40+860 - 40+940 W11-W9, TG km 39+422 - 39+550 W10, TG km 41+475 - 41+545 W9; W8. Sekcja II - TG km 48+117 - 48+155 W28, TG km 48+117 - 48+163 W27, TG km 48+118 - 48+175 W26-W25, TG km 45+585 - 45+656 W8, TG km 45+585 - 45+637 W7, TG km 45+600 - 45+660 W6, TG km 45+230 - 45+280 W2, D10 km 0+020 - 0+240 W1, D9 km 0+000 - 0+340 W1. Sekcja III - MOP_WSCH PP7-PP9 W4, MOP_WSCH PP10-PP22 W3, MOP_WSCH PP22-PP27 W7, D14 km 0+900 - 1+020 W1. Stabilizacja podłoża Sekcja I - TG km 38+680 - 39+186; 41+290 - 41+320. Sekcja II - D9 km 0+160 - 0+340, TG km 45+935 - 45+960. Sekcja III - TG km 51+100 - 51+230, Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1. Sekcja II. D9 km 0+000 - 0+160, D10 km 0+040 - 0+440. Sekcja III - D14 km 0+260 -0+770, Przepusty z prefabrykowanych elementów żelbetowych o przekroju kołowym. Sekcja III - P-12.2 - ława fundamentowa, ułożenie rur, zasypka. Rozbiórka elementów dróg i ulic Sekcja I - DD km 38+491,21 - nawierzchnia gruntowa. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. WS31 - Prace zbrojarskie na fundamencie w osi B (JL), Betonowanie fundamentu w osi B(JL), Prace zbrojarskie na filarach w osi C, Betonowanie filarów w osi C, Prace zbrojarskie na filarach w osi D, Prace zbrojarskie na filarach w osi E, Wykonanie wykopu docelowego w osi I, Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi I. WS-33 - Roboty przygotowawcze, Zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentu podpory B, Nasyp pod podporą A. WS36 - Wykonanie kolumn kruszywowych za przyczółkiem w osi A, Wykonanie izolacji na zimno w osi D, Wykonanie izolacji na zimno w osi E. PZ-32 - Zabetonowano segment nr 4 ramy przepustu. PZ-34 - Zabetonowano płytę denną - segment nr 6. PZ-41- Zabetonowano płytę denną przepustu - segment nr 2. PG-10.1 - Trwa wykonywanie wykopu pod fundamenty oraz wykonywanie dojazdu. WD-34 - Trwa wykonywanie wykopu. PG-11.1 - Trwa wykonywanie fundamentów. P-01.3 - Rozpoczęto zbrojenie wlot/wylot. MM-03 - Zamontowano prefabrykaty. MM-04.1 - Izolacje obiektu, Wykopy pod beton niekonstrukcyjny skrzydełek, Ułożenie betonu niekonstrukcyjnego pod skrzydła. P-07.2- Beton niekonstrukcyjny pod przewód i skrzydełka przepustu, Montaż preabrykatów skrzynkowych, Rozpoczęcie robót uszczelniających. Tunel TS-26 - Wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej (39 m - kalota)oraz zachodniej (17 m - kalota, 76 m - sztrosa) , na portalu północnym - nawy wschodniej (14,4 m - kalota) .Tunel TS-32 - Wykop (5288 m). Budowa i przebudowa sieci wodociągowych. Budowa W9 - przyłącze do MOP-ów - wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 160; zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem; wpięcie do sieci. Kolizja nr 4/W6- wykonanie wykopu wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 110; próba szczelności wodociągu; zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem; wykonanie wykopu dla demontażu sieci wraz z zasypem; likwidacja istniejącej sieci; wpięcie do sieci.
27.04.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na Budowie prowdzone są Roboty w zakresie Drogowym polegające na usunięciu warstwy humusu - Sekcja I - TG km 38+600 - 39+000; 39+970-40+220; 40+600 - 40+700; 41+640 - 41+680. Sekcja II - D9 km 0+400 - 0+460, TG km 46+380 - 46+410. Sekcja III - TG km 50+620 - 51+200. Wykonaniu wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja I - TG km 40+500. Sekcja II - TS-32. Sekcja III - D14 km 0+700, TG km 50+620 - 50+750. Wykonaniu nasypów - Sekcja I - TG km 41+470 - 41+550 W10. Sekcja II - TG km 48+110 - 48+130 W29. Sekcja III - MOP_WSCH PP4-PP9 W5-4, MOP_WSCH PP9-PP22 W4, MOP_WSCH PP22-PP27 W9, D14 km 0+400 - 0+600 W1 . Stabilizacji podłoża. Sekcja II - TG km 45+350 - 45+545; 45+575 - 45+860. Wykop rowu - Sekcja II - TG str. P km 45+480 - 45+545. Sekcja III - TG km 49+750 - 50+100. Wykonaniu warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1 - Sekcja I - D2 km 0+957 - 2+400; 2+465 - 2+760; 2+930 - 3+000. Sekcja II - D6 km 0+130 - 0+340. Sekcja III - D12 0+000 - 0+560, D14 km 0+000 - 0+195; 0+265 - 0+340; 0+355 - 0+415. Wykonaniu Przepustów z prefabrykowanych elementów żelbetowych o przekroju kołowym - Sekcja III - P-12.2 - wykop pod fundament; wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy, Bieżącego utrzymania wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu, Osuszaniu warstw nasypu. W Branży Mostowej na Obiekt WS31 - Wykonanie wykopu docelowego w osi B (JL), Betonowanie warstwy z beton niekonstrukcyjnego w osi B (JL), Prace zbrojarskie na fundamencie w osi B (JL). WS36 - Wykonanie kolumn kruszywowych za przyczółkiem w osi A, Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi C, Prace zbrojarskie na fundamencie w osi E, Betonowanie fundamentu w osi E. PZ-29 - Zabetonowano 2 fundamenty pod skrzydła - n.prawa. PZ-32 - zabetonowano segment nr 2 ramy przepustu. PZ-34 - zabetonowano płytę denną - segment nr 4. PZ-41- zabetonowano płytę denną przepustu - segment nr 4. PG-10.1 - trwa wykonywanie wykopu pod fundamenty. PG-11.1 - wykonano wymiane gruntu pod fundament B, ułożono beton niekonstrukcyjny pod fundament B. P-01.3 - rozpoczęto przekrycia szczelin dylatacyjnych. PZ-30 - ułożono beton niekonstrukcyjny pod przewód przepustu. MM-03 - wykonano wykop pod przewód przepustu, ułożono beton niekonstrukcyjny pod przewód przepustu. MM-04.1 - zabetonowanie wlotu i wylotu i płytą zespalającą i skrzydłami. P-07.2 - wykop pod przepusty w zakresie przewodu i skrzydełek. W Branży Tunelowej - Tunel TS-26 - Wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej oraz zachodniej, na portalu północnym - nawy wschodniej .Tunel TS-32 - Wykop. Roboty Branżowe - Budowa i przebudowa sieci wodociągowych - Budowa W9 - przyłącze do MOP-ów - wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 160; montaż rur osłonowych; zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem. Kolizja nr 4/W6- wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 110; próba szczelności wodociągu;zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem; demontaż szamba (wypompowanie, rozbiórka, utylizacja, zasypanie). Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów - R_45+551- wykonanie narzutu kamiennego; wykonanie palisady. R_51+660 - umocnienie rowu kiszką faszynową.Wykonanie spięć istniejącego drenażu R_38+800. Przebudowa istniejącego kabla energetycznego SRK - posadowienie szafy kablowej; budowa kanalizacji kablowej do czujnika tB oraz do semaforów B;zabudowa nowej podstawy dla semafora B.
19.04.2021

Wykonawca podczas drążenia drugiej nitki Tunelu TS-26 natrafił na kontynuację niedawno odkrytego korytarza sztolni.
19.04.2021 - Informacje o przebiegu prac na terenie budowy

Obecnie na terenie Budowy prowadzone są prace w zakresie Dróg, gdzie wykonano usunięcie warstwy humusu - Sekcja I - TG km 38+800 - 39+800; 39+920-40+160. Sekcja II - TG km 46+200; 48+550 - 48+680, D10 km 0+080 - 0+240. Sekcja III - TG km 50+620 - 50+750. Wykonanie wykopów - Sekcja I - TG km 40+900 do 40+980 (wymiana gruntu). Sekcja II - TG km 47+250. Sekcja III - MOP_WSCH km 50+340, D14 km 0+592 - 0+622; 0+767 - 0+830, D12 km 0+000 - 0+055. Wykonanie nasypów - Sekcja I - TG km 41+470 - 41+550 W11-W10, TG km 41+320 - 41+410 W7. Sekcja II - TG km 47+520 - 47+560 W15. Sekcja III - MOP_WSCH PP22-PP27 W10-12. Stabilizacja podłoża - Sekcja I - TG km 39+355 - 39+550. Wykop rowu - Sekcja II - TG str. P km 45+880 - 45+980, D9 km 0+140 - 0+360. Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszanie warstw nasypu. W zakresie Robót Mostowych na obiekcie WS31- Betonowanie korpusu przyczółka w osi A - jezdnia lewa (etap I), Betonowanie skrzydła przyczółka w osi A - jezdnia prawa (etap I). Na obiekcie WS-33 - Roboty przygotowawcze, Wykop pod fundament podpory B, Wykop pod fundament podpory C, Wykop pod wymianę pod podporą A. Na obiekcie WS36 - Wykonanie kolumn kruszywowych za przyczółkiem w osi A, Wykonanie próbnych obciążeń dynamicznych na palu Franki w osi C, Betonowanie korpusu w osi A - jezdnia lewa (etap I), Betonowanie skrzydła w osi A - jezdnia prawa (etap I), Prace zbrojarskie na fundamencie w osi D, Betonowanie fundamentu w osi D, Kucie pali fundamentowych w osi E, Prace zbrojarskie na fundamencie w osi E. Na obiekcie PZ-29 - wykonano wykop pod ostatnie skrzydło, trwa montaż zbrojenia fundamentów skrzydeł. Na obiekcie PZ-32 - zabetonowano segment nr 3 ramy przepustu. Na obiekcie PZ-34 - zabetonowano płytę denną - segment nr 3. Na obiekcie PZ-4 - zabetonowano płytę denną przepustu - segment nr 3. Na obiekcie PG-10.1- Rozpoczęcie wykonywania wykopów pod fundament A i B. PG-11.1 - wykonano wymianę gruntu pod fundament A. Na obiekcie P-01.3 - zamontowano prefabrykaty. PZ-30 - wykonanie wykopu pod przewód przepustu, stabilizacja dna wykopu przy okazji stabilizacji odcinka drogowego (prace branży drogowej w zakresie obiektu). Na obiekcie MM-03 - montaż rury stalowej w cele by-passu rzeki. Na obiekcie MM-04.1 - zbrojenie i szalowanie wlotu i wylotu, zbrojenie płyty zespalającej. P-07.2 - wykop pod przepusty w zakresie przewodu i skrzydełek. Tunel TS-26 - Wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej oraz zachodniej, na portalu północnym - nawy wschodniej i zachodniej (słaby górotwór spowolnił postęp prac ). W zakresie Tunelu wykonano wykop na TS-32. W zakresie Branż wykonano Roboty przebudowie sieci wodociągowych - Budowa W9 - przyłącze do MOP-ów - wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 160; zgrzewanie rur; zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem. Kolizja nr 1/KS1 -przebudowa kanalizacji - Sekcja nr 1- próba szczelności kanału. Kolizja nr 2/KS2 - przebudowa kanalizacji na Sekcji nr 1, likwidacja kanalizacji sanitarnej. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów R_45+551 - wykonanie narzutu kamiennego; ułożenie geowłókniny. Wykonanie spięć istniejącego drenażu R_40+000, R_39+900, R_45+550.
14.04.2021

W dniu 14.04.2021 r. rozpoczęły się Roboty związane z drążeniem Nitki prawej zachodniej na Portalu Północnym.

Sztolnia w tunelu TS-26 Sztolnia w tunelu TS-26
12.04.2021

W dniu 31.03.2021 r. biuro Inżyniera Kontraktu zostało poinformowane, iż w trakcie prac ziemnych w ramach kontraktu „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km", podczas wiercenia w nawie wschodniej portal południowy KALOTA 298,50 m SZTROSA 269,00, natrafiono na niezidentyfikowane wyrobisko górnicze, które zostało zinterpretowane jako sztolnia. Ma ona przebieg NE-SW, zbliżony do prostopadłego w stosunku do kierunku drążenia tunelu. Na wschód od tunelu sztolnia jest drożna. Ciągnie się na dł. około 50 m (ze względu bezpieczeństwa, tj. niskiego poziomu tlenu sztolni dalej nie spenetrowano). Posiada lekki spadek w kierunku wschodnim, częściowo zalana jest wodą. Brak odpływu wody spowodowany jest lokalnym opadem skał stropowych o długości ok. 3 m i wysokości ok. 0,5 m powyżej linii stropu. Materiał skalny utworzył w tym miejscu przytamkę, która spiętrzyła wodę. Za przytamką, dokąd sięgało światło latarki sztolnia jest drożna, ale nie była penetrowana ze względu na wysoki stan zawodnienia.

Sztolnia w tunelu TS-26

Sztolnia wydrążona została w masywnym zlepieńcu, bez obudowy, ze stropem wykonanym w kształcie sklepienia. W odkrytej sztolni stwierdzono wyraźne ślady podkładów po zdemontowanym torowisku. Na ścianie bocznej, co kilka metrów znajdują się kołki służące do podwieszania kabli. Poza tym innego wyposażenia nie stwierdzono. W odsłoniętym fragmencie sztolni nie stwierdzono występowania zabytków ruchomych.

Sztolnia w tunelu TS-26

Wykonawca informuje iż po wstępnych oględzinach sztolnia posiada kilkustopniowy układ. W najbliższym czasie będą prowadzone badania i pomiary. Odkrycie sztoli nie stanowi bepośredniego zagrożenia, co do prowadzonych Robót, nie mniej jednak miejsce to bedzie stale kontrolowane ze względu na mozliwość rozprężenia górootworu. Należy założyć, że podczas drążenia prawej nitki tunelu, sztolnia ponownie zostanie przecięta. Wyrobisko górnicze powstało prawdopodobnie między 1914 r. a 1929 r.

Sztolnia w tunelu TS-26

Analiza mapy Geologische Karte von Preusen und benachbarten deutsche Landern z 1914 r. wskazuje na istnienie w rejonie Starych Bogaczowic nadań górniczych, związanych z poszukiwaniem pokładów węgla kamiennego. Odkryta sztolnia znajduje się w granicy nadania, nie mniej jednak w historii górnictwa Wałbrzyskiego Zagłębia Węglowego nie ma informacji o udokumentowaniu i eksploatowaniu w tym rejonie pokładów węgla kamiennego.

Sztolnia w tunelu TS-26


Więcej informacji na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/41126/Odkrylismy-sztolnie-w-drazonym-tunelu-w-ciagu-S3-na-Dolnym-Slasku
Wideo
12.04.2021

Obecnie na Budowie trwają Roboty związane z Branżą Drogową polegające na Usunięciu humusu - Sekcja I - TG km 39+200 - 39+800; 39+900 - 40+160; 40+600 - 40+700. Sekcja II - TG km 45+980 - 46+020; 47+600 - 47+700. Wykonaniu wykopów w gruntach nieskalistych i skalistych - Sekcja II - TG km 47+330 - 47+460. Sekcja III - MOP_WSCH km 50+340, D14 km 1+125 - 1+260. Wykonaniu nasypów - Sekcja I - TG km 41+470 - 41+640 W14-12, Sekcja II -D9 km 0+055 - 0+121 W3-2 - Sekcja III - MOP_WSCH W6 PP9-PP14. Wykopem rowu - Sekcja II - TG str. P km, 45+600 - 45+880. Bieżącym utrzymaniem wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Osuszaniem warstw nasypu. Na obiektach mostowych : Obiekt WS31 - Prace zbrojarskie na fundamencie w osi F, Betonowanie fundamentu w osi F. Obiekt WS-33 - Roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod zaplecze). Obiekt WS36 - Prace zbrojarskie na fundamencie w osi D, Wykop docelowy w osi E, Wykonanie kolumn kruszywowych za przyczółkiem w osi A, Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego w osi E. Obiekt PZ-29 - wykonano wykop pod 3 skrzydła - wykonano betony wyrównawcze pod 3 skrzydła. Obiekt PZ-32 - zabetonowano segment nr 1 ramy przepustu. Obiekt MM-04.1 - zabetonowano płytę denną wlotu i wylotu, trwa montaż zbrojenia płyty zespalającej. Obiekt PZ-34 - Zabetonowano płytę denną - segment nr 5. Obiekt PZ-41 - trwa zabrojenie płyty dennej przepustu. Obiekt PG-11.1 - trwa wykonywanie wykopów. Na Tunelu TS-26 obecnie na portalu południowym trwa drążenia nawy wschodniej oraz zachodniej, na portalu północnym - nawy wschodniej. Na Tunelu TS-32 prowadzony jest Wykop.W Branżach trwają Roboty na: Budowa W9 - przyłącze do MOP-ów - wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 160; montaż komory wodomierzowej; montaż studni odwodnieniowej. Kolizja nr 1/KS1 - przebudowa kanalizacji - Sekcja nr 1 - montaż studni; wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż kanalizacji sanitarnej Dz 200; montaż studni; likwidacja istniejącej kanalizacji Dz 200; zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem; demontaż istniejących studni. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów - R_45+551 -wykonanie wykopu. Wykonanie spięć istniejącego drenażu R_49+120 R_40+200, R_45+640.
06.04.2021

Obecnie na Budowie w Branży Drogowej trwają prace związane usunięciem humusu - Sekcja I - TG km 39+280 - 39+500; 39+900 - 40+160; 40+840 - 40+960, Sekcja II - TG km 45+900 - 45+980, D6 km 1+680 - 2+100. Wykonaniem wykopów - Sekcja III - MOP_WSCH km 50+340; 50+540,D14 km 1+125 - 1+260. Wykonaniem nasypów - Sekcja III - MOP_WSCH W7 PP9-PP14. Stabilizacją podłoża pod nasyp - Sekcja II - TG km 45+620 - 45+900; 47+545 - 47+560, D6 km 1+310 - 1+340. Prowadzony jest Wykop rowu - Sekcja II - TG str. L km 45+660 - 45+880. Rozpoczęto prace przy Warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego gr. 30 cm (G4) - KR1 - Sekcja I - D1 km 0+000 - 0+407, D2 km 0+000 - 0+130; 0+250 - 0+957, trwa Bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu, Osuszanie warstw nasypu oraz powstają Tymczasowe bariery herpetologiczne - Sekcja I - TG km 41+150 - 41+300 str. L,TG km 41+200 - 41+350 str. P, TG km 41+620 - 41+850 str. L. Sekcja III - TG km 49+660 - 49+850 str. P i L, TG km 51+800 - 52+230 str. L. WS31. W branży Mostowej prowadzone są prace na Obiekcie WS-31 - Prace zbrojarskie na korpusie i skrzydle w osi A, Betonowanie fundamentu w osi B, Prace zbrojarskie na fundamencie w osi F. Obiekcie WS-33 - Roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod zaplecze). Obiekcie WS-36 - Betonowanie korpusu i skrzydła w osi A, Prace zbrojarskie na fundamencie w osi D, Kucie pali fundamentowych w osi D. Obiekcie PZ-29 - Zbrojenie przewodu przepustu, Betonowanie ramy przepustu - 1 segment górny (ostatni). Obiekcie PZ-32 - zbrojenie i deskowanie ramy przepustu. Obiekcie MM-04.1- uszczelnienie styków, montaż zbrojenie wlotu i wylotu. Obiekcie PG-11.1- wykonywanie wykopu pod fundamenty. Na Tunelu TS-26 – trwa wykonanie na portalu południowym drążenia nawy wschodniej - (Kalota - 25,5 m.) oraz zachodniej - (Kalota - 22 m), na portalu północnym drążenia nawy wschodniej - (Kalota - 1,7m). Na Tunel TS-32 prowadzony jest Wykop - 17990 m. Trwają prace nad Budową i przebudową sieci wodociągowych - Budowa W9 - przyłącze do MOP-ów - wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż wodociągu DN 160; zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem. Trwają prace przy Kanalizacji Sanitarnej: Kolizja nr 1/KS1 - przebudowa kanalizacji - Sekcja nr 1 - montaż studni; wykonanie wykopu; wykonanie podsypki piaskowej; wykonanie obsypki piaskowej; montaż kanalizacji Dz 200; montaż studni; likwidacja istniejącej kanalizacji Dz 200;zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem. Została wykonana Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek i rowów - R_51+600 - umocnienie rowu kiszką faszynową; Trwają prace przy przebudowie Rzeki Lesk - wykonanie palisady; Wykonano spięcie istniejącego drenażu Rowów R_41+000, R_47+600, R_41+300, R_41+160, R_40+960.
29.03.2021

Na terenie Budowy obecnie w zakresie Dróg wykonano - Usunięcie humusu na Sekcji I i Trasie Głównej w km 40+860 - 40+920, 41+080 - 41+200, 41+260 - 41+360. N Sekcji II i Trasie Głównej w km 48+600 - 58+610, D6 km 1+550 - 1+600, 1+700 - 1+800. Na Sekcji III i Trasie Głównej w km 51+240 (PG11.1). Wykonano Wykop w gruntach nieksalistych na Sekcji III MOP_WSCH km 0+000 - 0+050, 50+340, D14 km 1+125 - 1+260. Stabilizację podłoża na Sekcja II TG km 47+515 - 47+570. Nasyp na Sekcji II D6 W1 km 1+140 - 1+300, Sekcji III MOP_WSCH W5 PP14-PP22, MOP_WSCH W5 PP14-PP27, MOP_WSCH W14 PP14-PP27, oraz Wykop rowu na Sekcji II TG str. L km 45+620 - 45+840. Prowadzone było bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu. Porządki po wycince i karczowaniu oraz wywóz na miejsca składowe. W zakresie Obiektów inżynieryjnych prowadzono prace na obiekcie WS-31 gdzie wykonano betonowanie korpusu i skrzydła w osi A, prace zbrojarskie na fundamencie osi B - jezdnia prawa, prace zbrojarskie na fundamencie w osi E, betonowanie fundamentu w osi E, wykop docelowy w osi F, warstwy izolacji na zimno w osi C i D, warstwy z betonu niekonstrucyjnego w osi A. Na obiekcie WS-36 wykonano prace zbrojarskie na korpusie w osi A, warstwę izolacji na zimno na fundamentach w osi A i B, wykop docelowy w osi D, pale franki w osi E. Na obiekcie PZ-29 wykonano zbrojenie przewodu przepustu, Betonowanie ramy przepustu - 2 segmenty. Na obiekcie PZ-32 wykonano zbrojenie i deskowanie ramy przepustu. Na obiekcie MM-04.1 wykonano uszczelnianie styków, montaż zbrojenia wlotu i wylotu. Na obiekcie PZ-41 wykonano beton wyrównawczy pod przewód przepustu. Na obiekcie PG-11.1 wykonano wykop pod fundament. Na obiekcie WS-33 przygotowano teren pod zaplecze. W Branży Tunelowej prowadzono prace na Tunelu TS-26, gdzie wykonano drążenia nawy wschodniej(kalota) - 14 m (sztrosa) - 71,5m, zachodniej (kalota) -10 m (sztrosa) - 96m na portalu południowym, drążenie na nawy wschodniej - 5,1 m portalu północnym. Prowadzony był Wykop na portalu Północny - 4799 m3. Na Tunelu Tunel TS-32 wykonano wykop - 20432 m3. Prowadzona jest budowa W9 przyłącze do MOP-ów gdzie wykonano wykop, podsypkę i obsypkę piaskową, montaż wodociągu DN 160 oraz zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem. Na Kolizji nr 1/KS1Sekcja nr 1 wykonano montaż studni, podsypkę piaskową, montaż kanalizacji Dz 200, demontaż istniejącej studni, zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem. Został przebudowany Rów - R.02.01.01 R_49+725, R_51+660, gdzie wykonano wykop, wykonano również spięcie istniejącego drenażu Rowu R_41+300, R_46+100.
22.03.2021

Na Budowie zakończył się okres zimowy. Prowadzono prace w Branży Drogowej - Usunięcie humusu na Drogach Sekcji I - TG km 41+260 - 41+360, Sekcji III - TG km 51+230 - 51+250. Stabilizacje podłoża na Sekcji II - TG km 45+575 - 45+755. Został wykonany Nasyp - Sekcja II D6 W1 km 0+520 - 0+800; 0+940 - 1+140, MOP_WSCH W5 PP14-PP22, MOP_WSCH W14 PP24-PP27, MOP_WSCH W10 PP6-PP9, TG W20 km 49+730 - 49+970. Wykonano wykop rowu - Sekcja II TG 47+300 - 47+400, D10 km 0+500. Sekcja III MOP_WSCH km 50+340. Prowadzone jest bieżące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu, porządki po wycince i karczowaniu oraz wywóz na miejsca składowe. Na ObiekcieWS-31 prowadzono prace zbrojarskie na filarach w osi C, prace zbrojarskie na filarach w osi D, prace zbrojarskie na fundamencie w osi E oraz wykonano warstwę z betonu niekonstrukcyjnego w osi E - jezdnia lewa. Na obiekcie WS-36 prowadzono prace zbrojarskie na korpusie w osi A, prace zbrojarskie na skrzydłach w osi A, betonowanie ławy fundamentowej w osi B, wykonano pale Franki w osi Di w osi E. Na obiekcie PZ-29 wykonano zbrojenie przewodu przepustu, betonowanie ramy przepustu - 1 segment. Na obiekcie PZ-32 zakończono wykonywanie fundamentów przepustu. Wykonano montaż prefabrykatów skrzynkowych na obiekcie MM-04.1, a na PZ-41 wykonano wykop pod przewód przepustu. Na obiekcie PG-11.1 wykonano wykopu pod fundament A. Na Tunelu TS-26 na portalu południowym wydrążona nawa wschodnia wynosi 156 m, zachodnia-151,4 m. Prowadzono zabezpieczenie ściany portalowej na portalu północnym, drążenie na portalu północnym nawy wschodniej, która wynosi 19,6 m. Wykonano Wykop na portalach w ilości 1218 m3. Prowadzone było Torkretownie na skarpach bocznych portalu północnego - 620 m2. Wykonano wykop w ilości 16484 m3 na Tunelu TS-32. Prowadzona jest Budowa W9 - przyłącze do MOP-ów, gdzie wykonano wykop, podsypkę i obsypkę piaskową, montaż wodociągu DN 160; montaż studni oraz zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem. Na Kolizji nr 1/KS1 - przebudowa kanalizacji - Sekcja nr 1 wykonano roboty przygotowawcze. Trwają prace przy Przebudowie Rowu - R.02.01.01, Cieku Strzegomka. Wykonano spięcie istniejącego drenażu R_41+600, R_46+300.
18.03.2021

W dniu 18.03.2021r. została wprowadzona Czasowa Organizacja Ruchu - Umocnienie zjazdu z drogi powiatowej nr 3464D na drogę wewnętrzną - wyjazdy z budowy S3 w km 49+530, 70 w rejonie obiektu WS-33.

Czasowa Organizacja Ruchu
15.03.2021

Na budowie prowadzone są Roboty w zakresie dróg, gdzie została usunięta warstwa humusu w Sekcji I na Trasie Głównej km 41+190-41+220, Sekcji II na Trasie Głównej km 47+250-47+300; 47+440-47+560, drodze D6 km 1+440-1+680. Wykonano wykop w Sekcji II na Trasie Głównej km 47+250-47+300, drodze D9 km 0+380, na Sekcji III wykonano wykop na MOP-ie Wschodnim i drodze D14 km 1+125-1+260. Wykonano nasyp na Sekcji III na MOP-ie wschodnimW5 PP15-PP22, W8 PP9-PP14 i W11 PP6-PP9. W Sekcji II na drodze D6 km 0+940-1+300 wykonano stabilizację podłoża. Wykonano wykop rowu w Sekcji II na Trasie Głównej strona lewa km 45+570-45+620, prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem tymczasowych organizacji ruchu, porządkami po wycince i karczowaniu oraz wywóz na miejsca składowe. W Branży Mostowej prowadzone były prace na obiekcie WS31, gdzie wykonano prace zbrojarskie na przyczółku w osi A, wykop pod fundament w osi B na jezdni prawej, prace zbrojarskie na fundamencie i betonowanie ławy fundamentowej w osi D. Wykonano wykop pod fundament i warstwę z betonu niekonstrukcyjnego w osi E. Na obiekcie WS-36 wykonano pale franki w osi D, platformę pod palownicę w osi E, kucie pali franki na podporach w osi B, prace prace zbrojarskie na fundamencie w osi BPZ-29, zbrojenie przewodu przepustu i betonowanie płyty dennej – 3 segmenty. Na obiekcie PZ-32 wykonano fundament w 2 z 8 segmentów. NA obiekcie MM-04.1 wykonano montaż przefabrykantów skrzyniowych, na obiekcie PZ-34 wykonano wykop. Na Tunelu TS-26 trwa drążenie nitki wschodniej i zachodniej portalu południowego (przekrój Kaloty) oraz rozpoczęto drążenie w przekroju sztrosa na nitce wschodniej. Aktualnie wydrążono nitka wschodnia (lewa)przekrój kalota - ok 276,50 [m] przekrój sztrosa – ok 33[m], nitka zachodnia (prawa)przekrój kalota - ok 253,70 [m]. Na portalu północnym trwa zabezpieczenie ściany portalowej oraz drążenie nitki wschodniej (lewej) w przekroju kalota – 7,2 [m]. W branży Melioracyjnej prowadzono roboty przy budowie W9 – przyłącze do MOP-ów. Trwają prace związane z przebudową rowu R_41+640, oraz wykonano spięcie istniejącego drenażu.
10.03.2021

W dniu 10.03.2021 odbyła się Rada Budowy nr 30, z której prezentację prezentujemy poniżej (plik PDF 10,8MB):

Prezentacja z Rady Budowy
09.03.2021

W dniu 09.03.2021 Rozpoczęto drążenie Tunelu TS-26 od strony północnej.08.03.2021

Aktualnie na Budowie prowadzone są Roboty w zakresie wykopu i odchumusowania na drogach wewnętrznych sekcja I, II, III - wykop, nasyp - drogi wewnętrzne D6, D12 i D14, MOP Jaczków; bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych i oznakowania na drogach publicznych. W Branży Mostowej na Obiekcie WS-36 - zbrojenie korpusu w osi A - strona lewa i strona prawa, wykonanie wykopu i chudziaka na podporze B, robóty palowe na podporze D. Na Obiekcie WS-31 - zbrojenie korpusu przyczółka na podporze A, zbrojenie i betonowanie fundamentu w osi C, zbrojenie nfundamentu na podporze D. Na Obiekcie PZ-29 - zbrojenie i betonowanie segmentu ławy fundamentowej. Na Obiekcie PZ-32 i MM-04.1 - roboty przygotowawcze, wykop i beton niekonstrukcyjny pod ławę fundamentową. Na TUNEL TS-32 wykonano wykop i odstrzały skały, oraz wywóz materiału na składowisko. Na Tunel TS-26 trwa drążenie nitki wschodniej i zachodniej portalu południowego (przekrój Kaloty), aktualnie wydrążono nitka wschodnia (lewa) - ok 234 [m], nitka zachodnia (prawa) - ok 196 [m], prowadzono Wywóz urobku z Tunelu TS-26 na składowisko; na portalu północnym trwa kotwienie i torkretowanie ściany czołowej Portalu, oraz wykop OpenCut na portalu północnym. W Branży Melioracyjnej trwają prace przy Wodociągu, gdzie zakończono prace na kolizj 3/W5, prowadzone są prace na przyłączu do MOP Jaczków - kolizja W9. W Branży Melioracyjnej trwają prace związane z przebudową i umocnieniem rowów w km R_41+458-41+640.
03.03.2021

Na budowie prowadzone są roboty w zakresie mostów na obiekcie WS-36,gdzie odbywa się zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej w osi A po stronie lewej i prawej, zostały zakończone roboty palowe na podporze C i rozpoczęły na podporze D.Na obiekcie WS-31 prowadzone jest zbrojenie korpusu przyczółka na podporze A, zbrojenie fundamentu w osi C, oraz wykop na podporze D, NA obiektach PZ-29 wykonywane jest zbrojenie i betonowanie części skrzynki, a na PZ-32 i MM-04.1 roboty przygotowawcze.

Na Tunelu TS-26 trwa drążenie nitki wschodniej i zachodniej portalu południowego (przekrój Kaloty), aktualnie wydrążono nitka wschodnia (lewa) - ok 208 [m], nitka zachodnia (prawa) - ok 170 [m], Wywóz urobku z Tunelu TS-26 na składowisko; na portalu północnym trwa kotwienie i torkretowanie ściany czołowej Portalu, oraz wykop OpenCut na portalu północnym, formowanie platformy pod składowisko materiałów wybuchowych na portalu północnym TS-26, betonowanie posadzki pod gangar na zapleczu portalu północnego. W Branży Melioracyjnej prowadzone są prace związane z przebudową i umocnieniem rowów w km R_38+463-38+515 oraz spięcia istniejących drenaży. W Branży wodociągowej trwają prace przy przełożeniu wodociągu – kolizja 3/W5 i 4/W6. W robotach drogowych rozpoczęto prace na drodze dojazdowej D14, gdzie prowadzony jest wykop, prace na MOP Jaczków - wykop, oraz utrzymanie dróg technologicznych.
23.02.2021

Na budowie prowadzone są roboty w zakresie mostów na obiekcie WS-36, gdzie odbywa się zbrojenie ławy fundamentowej w osi A, roboty palowe na podporze C. Na Tunelu TS-26 trwa drążenie nitki wschodniej i zachodniej portalu południowego (przekrój Kaloty), aktualnie wydrążono nitka wschodnia (lewa) - ok 170 [m], nitka zachodnia (prawa) - ok 130 [m], Wywóz urobku z Tunelu TS-26 na składowisko; na portalu północnym trwa kotwienie i torkretowanie ściany czołowej Portalu, oraz wykop OpenCut na portalu północnym, formowanie platformy pod składowisko materiałów wybuchowych na portalu północnym TS-26.

W Branży Melioracyjnej prowadone są prace związane z udrożnianiem rowów w celu odprowadzenia wody z topniejącego śniegu. Brak prowadzenia zasadniczych robót drogowych ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, zalegający śnieg i gwałtowne roztopy.
15.02.2021

Na Budowie mimo trudnych warunków atmosferycznych prowadzone są roboty w zakresie Tunelu TS-26, gdzie trwa drążenie nitki wschodniej i zachodniej portalu południowego (przekrój Kaloty), aktualnie wydrążona nitka wschodnia (lewa) wynosi ok 156 [m], a nitka zachodnia (prawa) ok 115 [m]. Na portalu północnym trwa kotwienie i torkretowanie ściany czołowej Portalu, oraz wykop. Na obiekcie WS-36 wykonano zbrojenie ławy fundamentowej.
12.02.2021

Film przygotowany przez Wykonawcę przedstawiający postęp robót w tunelu TS-26.

Wideo
09.02.2021

Obecnie na budowie prowadzone są Roboty w zakresie Dróg, gdzie prowadzone jest odhumusowanie na Sekcji I, wywóz karpiny i drzew na miejsca składowe.
Na obiekcie WS-36 wykonywane jest posadowienie na podporze B, w ubiegłym tygodniu wykonano posadownienie pod platformę awanbeka pomiędzy podporą A i B, oraz trwa skuwanie głowic pali na podporze A. Na obiekcie WS-31 wykonano wykop i chudziak na podporze C, na podporze A wykonywano zbrojenie ławy fundamentowej, zostało wykonane betonowanie fundamentu w osi A.

Na obiekcie PZ29 wykonano wykop i chudziaka pod przepust.
Na Tunelu TS-32 - prowadzony jest wykop, a także przekruszenie skał z wykopu;
Na Tunelu TS-26 - trwa drążenie nitki wschodniej i zachodniej portalu południowego (przekrój Kaloty), aktualnie wydrążono nitka wschodnia (lewa) - ok 122,6 [m], nitka zachodnia (prawa) - ok 82,5 [m]; w połowie lutego Wykonawca rozpocznie drążenie tunelu od nawy wschodniej. Na portalu północnym trwa kotwienie i torkretowanie ściany czołowej Portalu, oraz wykop.

W Branży wodociągowej prowadzone są prace przy kolizji 3/W5 i 4/W6.
W branży melioracyjnej prowadzone są prace przy przebudowie rowu R_40+818 i R_38+482, oraz spięcia istniejącego drenażu.
02.02.2021

Aktualnie na całej Trasie Głównej ze względu na okres zimowy prace prowadzone są w ograniczonym zakresie (uzależnione od warunków atmosferycznych) z wyłączeniem Tunelu TS-26 gdzie roboty są prowadzone bez przeszkód, trwa drążenie nitki wschodniej i zachodniej portalu południowego, aktualnie wydrążona nitka wschodnia (lewa) - 112,40 [m], nitka zachodnia (prawa) - 74 [m] w przekroju Kalota, po osiągnięciu ok. 150 [m] Wykonawca przejdzie do pogłębienia przekroju Sztrasa, a następnie rozpocznie się pogłębianie ostatniej warstwy Tunelu - Spagu.Trwa bieżące utrzymanie wprowadzonych organizacji ruchu. Na budowie usunięto warstwe ziemi urodzajnej na Sekcji I TG km 38+524(PZ-29), OpenCut na portalu północnym i Sekcji II na TS32. Rozpoczął się montaż przepustów tymczasowych na Sekcji I D3 km 0+040 O600. Prowadzone są prace związane z porządkami po wycince i karczowaniu, oraz wywóz drewna na miejsca składowe. Na obiekcie WS-36 trwają prace przygotowawcze, wtrwa wykonanie pali fundamentowych w osi B oraz na podporze tymczasowej na obiekcie WS36, wykonano wykp pod platformę dla palownicy w osi D i E oraz warstwę z betonu niekonstrukcyjnego ( chudziak) w osi A. Na obiekcie WS31 trwają prace przygotowawcze oraz roboty zbrojarskie w osi A. Trwają prace związane z przebudową Wodociągu na Kolizji 1/W1, Kolizji 3/W5 oraz Kolizji 5/W8. Rozpoczęto przebudowę potoku w Sadach Górnych, gdzie prowadzone jest odmulenie rowu i bieżąca konserwacja.
26.01.2021

Aktualnie na całej Trasie Głównej prace prowadzone uzależnione są od warunków atmosferycznych z wyłączeniem Tunelu TS-26 gdzie roboty są wykonywane bez przeszkód. Na portalu południowym wydrążono 93,7 m nitki wschodniej i 57 m nitki zachodniej w Tunelu TS-26Trwa bieżące utrzymanie wprowadzonych organizacji ruchu i odśnieżanie dróg technologicznych. Na budowie wykonywane są rowy odwadniające na drogach technologicznych, oraz prowadzone są prace przy usunięciu i wywozie drzew oraz karpiny na miejsca składowe. Na obiekcie WS-36 wykonywane jest posadowienie na podporze B, a na obiekcie WS-31 trwają prace przygotowawcze. Trwają prace związane z przebudową Wodociągu na Kolizji 1/W1.
22.01.2021

Na budowie prowadzone są roboty:
Drogi - wykonywane są rowy odwadniające na drogach technologicznych, oraz prowadzone są prace przy usunięciu i wywozie drzew i karpiny na miejsca składowe; Mosty - WS-36 wykonywane jest posadowienie na podporze B wykonano do dzisiaj 3 pale dzisiaj planują 2 pale, na obiekcie WS-31 trwaja prace przygotowawczwe, planowane dzisiaj jest wykonanie chudziaka; TUNEL TS-32 - brak prowadzenia prac, planowane wznowienie od przyszłego tygodnia; Tunel TS-26 - trwa drążenie nitki wschodniej i zachodniej portalu południowego, aktualnie wydrążono nitka wschodnia (lewa) - 86,9 [m], nitka zachodnia (prawa) - 45,1 [m]; Wodociąg - trwają prace na kolizji 1/W1.
18.01.2021

Aktualnie na całej Trasie Głównej S3 zad. III ze względu na okres zimowy prace są prowadzone w ograniczonym zakresie (uzależnione od warunków atmosferycznych) z wyłączeniem Tunelu TS-26 gdzie roboty są prowadzone bez przeszkód. Na obiekcie WS-36 zakończono palowanie na podporze A - wykonano 66 pali, prowadzono roboty przygotowawcze, gdzie wykonano wykop pod podporę B. Na dzień 15 stycznia na budowie wykonano: Odhumusowanie w ilości - 205 tys. m3 (66 %), nasypy – w ilości ok. 157 tys. m3 (10 %), wykopy w ilości - 102 tys. m3 (8 %), stabilizację gruntu - 141 tys. m3 (55 %), w 99 %. Wykonano wycinkę drzew, rozbiórki – wykonano w 100 %. W zakresie Tunelu TS-32 wykonano 66 tys. m3 wykopów (30 %) - obecnie trwa przerwa spowodowana niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, Tunel TS-26 na portalu południowym w nawie wschodniej wydrążono 67,10 [m] tunelu, w nawie zachodniej wydrążono 29,90 [m], wykonano wykopy na portalach w ilości 98,5 tyś. m3 (53 %), wykonano 2547 m2 torkretowania na skarpach portali (46 %). W Robotach Branżowych wykonano: Melioracja - rozpoczęto prace związane z przebudową cieku Lesk, Wodociąg - przebudowano 1 kolizję, trwają prace przy przebudowie 2 kolizji.

Na Portalu Południowym drążona jest nawa wschodnia i zachodnia, oraz wykop na portalach. Na budowie prowadzone są wykopy w gruntach skalistycz i nieskalistych na Sekcji I Portal Północny OpenCut, bierzące utrzymanie wprowadzonych tymczasowych organizacji ruchu, odśnieżanie dróg technologicznych, karczowanie drzew, porządki po wycince i karczowaniu. Prowadzone są prace przygotowawcze na obiekcie WS-36, wykonanie pali fundamentowychw osi A i mobilizacja palownicy w osi B. Dokonywana jest przebudowa wodociągu Kolizja nr 1/W1, gdzie prowadzony jest wykop, podsypka i obsypka piaskowa, zasyp wykopu wraz z zagęszczeniem oraz montaż wodociągu DN50. Trwają prace przygotowawcze i dostarczanie sprzętu przy przebudowie rowu R_41+187.
11.01.2021

W dniu 06.01.2021r. rozpoczęto drążenie nitki prawej Tunelu TS-26 portalu południowego. Aktualnie wydrążono 13 m nawy zachodniej i 56 m nawy wschodniej portalu południowego.
Obecnie na terenie budowy prowadzone są prace związane z wykonywaniem wykopów w gruntach skalistych i nieskalistych, utrzymaniem wprowadzonych organizacji ruchu, odśnieżaniem dróg technologicznych, karczowaniem drzew oraz porządkami po wycince i karczowaniu. Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze na obiekcie WS-36, gdzie są również wykonywane pale fundamentowe w osi A. Na portalu południowym wykonywane jest drążenie nawy wschodniej i zachodniej Tunelu TS-26, a na Tunelu TS-32 przekruszenie skały. Wykonawca prowadzi Roboty związane z budową i przebudową sieci wodociągowych Kolizja nr 1/W1 – przebudowa wodociągu, gdzie wykonywane są wykopy, podsypki i obsypki piaskowe, montaż rur osłonowych, zasyp wykopu wraz z zagęszczaniem oraz montaż wodociągu DN50. Na przebudowie Cieku Lesk – km 51+957,00 prowadzone jest układanie geowłókniny na wykonanym wykopie, układanie narzutu kamiennego i humusowanie. Na Zbiorniku Retencyjnym ZB_6 prowadzone było odhumusowanie.

W okresie 04-10.01.2021 występowały ujemne temperatury, opady śniegu i silne zamglenia powodujące utrudnienia w prowadzeniu Robót.
30.12.2020

Aktualnie na całej Trasie Głównej sprawowane są nadzory Arheologiczne, Przyrodnicze oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Na obiekcie WS-36 prowadzone były prace przygtowawcze, Wykonano pale fundamentowe w osi A i osi B. Przy Tunelu TS-26 wykonano zabezpieczenie terenu budowy na czas okresu świątecznego. Prowadzono prace związane z przebudową cieku Lesk na km 51+957,00. Kontynuowana jest przebudowa wodociągu Kolizja nr 2/W2.
23.12.2020

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji
dotyczących minionego okresu
i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
22.12.2020

Aktualnie na całej Trasie Głównej przeprowadzono Odhumusowanie, Profilowanie i zagęszczanie podłoża. Sprawowane są nadzory Arheologiczne, Przyrodnicze oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Na obiekcie WS-36 prowadzone były prace przygtowawcze, Wykonano pale fundamentowe w osi A. Przy Tunelu TS-26 wykonano wykop na portalu północnym i południowym, drązenie nawy wschodniej portalu południowego. Prowadzono wykop na obiekcie TS-32. Prowadzono prace związane z przebudową cieku Lesk na km 51+957,00. Rozpocęto przebudowę wodociągu Kolizja nr 2/W2.

W okresie Świątecznno - Noworocznym Wykonawca nie będzie prowadził prac na odcinku Drogi S3 kierunku Bolków - Kamienna Góra.
16.12.2020

Aktualnie na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewów. Odhumusowanie. Profilowanie i zagęszczanie podłoża, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Na obiekcie WS-36 prowadzone były prace przygtowawcze na obiekcie, Wykonano pale fundamentowe w osi A. Przy Tunelu TS-26 wykonano zabezpieczenia skarp bocznych oraz ściany portalowej i drązenie nawy wschodniej portalu południowego. Prowadzono wykop na obiekcie TS-32. Prowadzono prace związane z przebudową cieku Lesk na km 51+957,00. Rozpocęto przebudoę wodociągu Kolizja nr 2/W2.
09.12.2020

W dniu 09.12.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy, na której został omówiony postęp prac oraz pojawiające się problemy.
08.12.2020

Aktualnie na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewów. Odhumusowanie. Profilowanie i zagęszczanie podłoża, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Na obiekcie WS-36 prowadzone były prace przygtowawcze na obiekcie, Wykonano pale fundamentowe w osi A, wykop pod platformę dla palownicy w osi B. Przy Tunelu TS-26 wykonano zabezpieczenia skarp bocznych na portalu południowym i rozpoczęto roboty zwiazane z drązeniem nawy wschodniej portalu południowego, gdzie planowane jest wykonywanie prac w 70% za pomocą materiałów strzałowych, a 30% będzie ubierane kombajnem tuneowym i koparkami, oba korytarze tunelu będą drążone jednocześnie z obu kierunków przez około 16 miesięcy. Przygotowano zaplecze budowy, prowadzono wykop na portalu południowym i północnym oraz na obiekcie TS-32. Prowadzono prace związane z przebudową cieku Lesk na km 51+957,00. Układanienarzutu kamiennego i geowłókniny na wykonanym wykopie.
05.12.2020

W dniu 05.12.2020 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie robót przy drążeniu tunelu, w których uczestniczyła Marszałek Sejmu Pani Elżbieta Witek, której imieniem nazwano jeden z korytarzy tunelu. Patronką drugiego została Szefowa Oddziału Wrocławskiej GDDKiA Pani Lidia Markowska. Na placu budowy znajduje się również miejsce dla Świętej Barbary, patronki górników.

Rozpoczęcie prac związanych z drążeniem tunelu na portalu południowym TS-26
Drążenie nawy wschodniej na portalu południowym - Elżbieta04.12.2020

W dniach 30.11 - 04.12.2020 r. na terenie budwy wystąpiły utrudnienia ze względu na niesprzyjajace warunki atmosferyczne w postaci ujemych temperatur, opadów śniegu oraz mrozu.
02.12.2020

W dniu 02.12.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna.
01.12.2020

Aktualnie na terenie budowy przy pracach pracuje średnio 115 jednostek sprzętowych (koparki, ładowarki, HDS, wiertnice, torkretownice, podnośnik teleskopowy, generator energetyczny, środki transportu), a średnie zatrudnienie wynosi 119 osób (Kadra Kierownicza i Personel fizyczny bez uwzględniania operatorów). Na obiekcie WS36 prowadzone są prace przygotowawcze, mobilizacja palownicy, oraz wykonywane są prace związane z wykopem pod platformę dla palownicy w osi B. Na tunelu zostało wykonane zabezpieczenie skarp bocznych na portalu południowym, oraz proadzony jest wykop na portalu północnym i południowym. Zaplecze budowy na tunelu TS-26 zostało przygotowane. Prowadzony jest wykop na obiekcie WS-32.

Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewów. Odhumusowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.
25.11.2020

W dniu 25.11.2020 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu – budowa obiektu WS-36, ruch drogą tymczasową S3 w km 51+793,45.
24.11.2020

Na terenie budowy w ubiegłym tygodniu (16-22.11.2020) zostało wykonane usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 0,30 m, wykopy, nasypy, stabilizacja podłoża, profilowanie i zagęszczanie podłoża, zostały zamontowane przepusty tymczasowe, prowadzone były prace porządkowe, oraz osuszanie warstw nasypu. Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, oraz prace geodezyjne.

Prowadzne były roboty przygotowawcze na obiekcie WS-36. Na portalu południowym przy tunelu TS-26 wykonano zabezpieczenie skarpy czołowej i wykop, przygotowano zaplecze budowy. Na Tunelu TS-32 prowadzony był wykop.
18.11.2020

W dniu 18.11.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna.
16.11.2020

Na terenie budowy w ubiegłym tygodniu (09-15.11.2020 r.) zostało wykonane usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy, nasypy, stabilizacja podłoża, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wycinke drzew, prace porządkowe, odwodnienie terenu, oraz osuszanie warstw nasypu. Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca realizuje prace w zakresie budowy Tunelu TS-26, gdzie zostało wykonane zabezpieczenie skarpy czołowej na portalu południowym, skarp bocznych i wykop. Przygotowano zaplecze budowy. Prowadzony jest Wykop na obiekcie TS-32. Rozpoczęły się roboty przygotowawcze na obiekcie WS-36, gdzie prowadzone są prace związane z przygotowaniem platform pod palownicę na przyczółku w osi A, na obiekcie WS36 prowadzono nasyp grubszego kruszywai utwardzenie terenu.
10.11.2020

W dniu 10.11.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy na której ostał przedstawiony stan zaawansowania budowy.
10.11.2020 - Podsumowanie miesiąca października

Na terenie budowy w miesiącu październiku średnio pracowało 115 jednostek sprzętowych (Spycharki/Równiarki, Koparki, Herwester, Forwarder, Ładowarka, Podnośnik koszowy, Rębak, Wciągarka LKT81, Wiertnica, Torkretnica, Podnośnik teleskopowy, Walce). Średnie zatrudnienie wyniosło około 69 osób. Na terenie budowy zostało wykonane zdjęcie humusu w ilości - 146 693 m3, profilowanie i zagęszczanie podłoża - 47937 m2, nasypy - 46725 m3, wykopy - 29683 m3, wycinka drzew - 2681 szt, wycinka krzewów - 5,35 ha, rozbiórka budynków - 44 szt, wykop na portalu południowy przy Tunelu TS-26 - 2878 m3, torkretowanie i kotwienie siatek na skarpach portalu południowego - 1890 m2. Na całej Trasie Głównej przeprowadzane były nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

Na terenie budowy w ubiegłym tygodniu (02-08.11.2020 r.) zostało wykonane usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wykopy, nasypy, stabilizacja podłoża, profilowanie i zagęszczanie podłoża, zostały zamontowane przepusty tymczasowe, wykonano wykop rowów, wycinke drzew, rozbiórki, prace porządkowe, odwodnienie terenu, oraz osuszanie warstw nasypu. Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca realizuje prace w zakresie budowy Tunelu TS-26, gdzie zostało wykonane zabezpieczenie skarpy czołowej na portalu południowym, skarp bocznych i wykop. Przygotowano zaplecze budowy. Prowadzony jest Wykop na obiekcie TS-32. Rozpoczęły się roboty przygotowawcze na obiekcie WS-36, gdzie prowadzone są prace związane z przygotowaniem platform pod palownicę na przyczółku w osi A, odhumusowaniem, nasypaniem grubego kruszywa i utwardzeniem terenu.
05.11.2020

W dniu 05.11.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w ramach "Transeuropejskiej koordynacji działań na styku drogi ekspresowej S3 i autostrady D11", w którym uczestniczyli przedstawiciele GDDKiA o. Wrocław, RSD CR, PORR, PBDI/MOSTY ŁÓDŹ, Inrzynierzy kontraktu III i IV. Podczas spotkania został przekazany stan zaawansowania prac i działań dla budowy drogi D11 na odcinku od Hradec Kralove do granicy z Polską, oraz stan zaawansowania budowy odcinków Zadania III i Zadania IV.
03.11.2020

Aktualnie na terenie budowy przy pracach na portalu południowym pracuje średnio 12 jednostek sprzętowych (koparki, ładowarki, HDS, wiertnice, torkretownice, podnośnik teleskopowy, generator energetyczny, środki transportu), a średnie zatrudnienie wynosi 31 osób (Kadra Kierownicza i Personel fizyczny bez uwzględniania operatorów). Skompletowany został jeden pełny zespół roboczych maszyn. Kompletowane są również maszyny do drugiego zespołu roboczego, który umożliwi rozpoczęcie prac na portalu północnym. Na teren budowy dostarczono drugą koparkę i wiertnicę, która rozpocznie swoje prace w listopadzie na obiekcie TS-32. Wykonawca realizuje prace w zakresie budowy Tunelu TS-26, gdzie zostało wykonane zabezpieczenie skarpy czołowej na portalu południowym i wykop. Przygotowano zaplecze budowy. W zakresie Tunelu TS-32 prowadzony jest wykop.
01.11.2020

W dniach 30.10 - 01.11.2020 r. na terenie budowy występowały silne opady deszczu utrudniające prowadzenie robót drogowych.

Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewów. Odhumusowanie, rozbiórki obiektów. Profilowanie i zagęszczanie podłoża, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.
28.10.2020

W dniu 28.10.2020 r. za pomocą wideokonferencji odbyła się Rada Tunelowa nr 24, na której poinformowano o postępie prac.
27.10.2020

W związku z zakończeniem robót polegających na budowie przyłącza wodociągowego na drodze DP3464 w dniu 23.10.2020 r. o godz. 9:00 została przywrócona docelowa organizacja ruchu w relacji gr. pow. - Jaczków - Świebodzice ob. Stare Bogaczowice.

Na terenie budowy w ubiegłym tygodniu (19-25.10.2020) zostało wykonane usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 0,30 m, wykopy, nasypy, stabilizacja podłoża, profilowanie i zagęszczanie podłoża, zostały zamontowane przepusty tymczasowe, wykonano wykop rowów, wycinke drzew, rozbiórki, prace porządkowe, odwodnienie terenu, oraz osuszanie warstw nasypu.

Prowadzne były roboty przygotowawcze na obiekcie WS-36. Na portalu południowym przy tunelu TS-26 wykonano zabezpieczenie skarpy czołowej i wykop, przygotowano zaplecze budowy. Przy tunelu TS-32 zostało wykonane odhumusowanie.

Na terenie budowy rozpoczęto Roboty Strzałowe.
21.10.2020

W dniu 21.10.2020 odbyła się Rada Techniczna w formie wideokonferencji.
20.10.2020

Prezentacja z Rady Budowy S3 Bolków - Kamienna Góra z dnia 13 października 2020 dostępna poniżej (plik PDF 56,2MB):

Prezentacja z Rady Budowy
19.10.2020

W dniach 13-17.10.2020 na terenie budowy występowały silne opady deszczu utrudniające poruszanie się maszyn po budowie na portalu południowym przy Tunelu TS-26. Wystąpiły również utrudnienia w prowadzeniu robót drogowych i mostowych.

Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewów. Odhumusowanie, rozbiórki obiektów. Profilowanie i zagęszczanie podłoża, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca realizuje prace w zakresie budowy Tunelu TS-26, gdzie zostało wykonano zabezpieczenie skarpy czołowej na portalu południowym i wykop. Przygotowano zaplecze budowy. W zakresie Tunelu TS-32 zostało wykonane odhumusowanie terenu obiektu. Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze na obiekcie WS-36.
15.10.2020

W ubiegłym tygodniu na teren budowy dotarła pierwsza z czterech wiertnic tunelowych Jumbo Drill. Jest to nowoczesna maszyna, która jest używana do wiercenia otworów strzałowych pod kotwy skalne.

Aktualnie na terenie budowy pracują średnio 18 jednostek sprzętowych (Spycharki/Równiarki, Koparki, Herwester, Forwarder, Ładowarka, Podnośnik koszowy, Wciągarka LKT81). Średnie zatrudnienie wynosi około 28 osób.
Na całej Trasie Głównej przeprowadzane są nadzory środowiskowe, archeologiczne, prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewów. Odhumusowanie, rozbiórki obiektów. Profilowanie i zagęszczanie podłoża, oraz utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca realizuje prace w zakresie budowy Tunelu TS-26, gdzie zostało przygotowane zaplecze Budowy, są prowadzone wykopy na portalu południowym.
14.10.2020

W dniach 13-14.10.2020 r. z powodów licznych opadów deszczu doszło do utrudnień w postępie prac na Budowie.
13.10.2020

W dniu 13.10.2020 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 25, tematem spotkania było omówienie postępu prac i robót na budowie oraz problemów występujących na Kontrakcie.
12.10.2020

W dniu 12.10.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze DP3464D relacji:
gr. pow. - Jaczków - Świebodzice, dz. nr 613 ob. Stare Bogaczowice.
07.10.2020

W dniu 07.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, tematem spotkania było omówienie postępu prac i robót na budowie oraz problemów występujących na Kontrakcie.
04.10.2020

W dniach 28.09 - 04.10.2020 r. na terenie budowy wykonywano:
Drogi: prace saperskie, prace geozdezyjne, odhumusowanie (sekcja I - 0 m3, sekcja II - 4000 m3, sekcja III - 0 m3), wycinka drzew - 573 szt., rozbiórki obiektów.
30.09.2020

W dniu 30.09.2020 r. odbyła się Rada Tunelowa nr 23, na której poinformowano o postępie prac.
23.09.2020

W dniu 29.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wyjazd z budowy, S3 w km 50+661.14, w rejonie obiektu WD-34.

W dniu 28.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wyjazd z budowy, S3 w km 51+795.45, w rejonie obiektu WS-36.
22.09.2020

W dniu 22.09.2020 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wyjazd z budowy, S3 w km 42+016.45, w rejonie obiektu MS-25.
20.09.2020

W dniach 14-20.09.2020 r. na terenie budowy wykonywano: Drogi: prace saperskie, prace geozdezyjne, odhumusowanie (sekcja I - 5222 m3, sekcja II - 17006 m3, sekcja III - 21449 m3), wycina drzew - 169 szt., rozbiórki obiektów.
16.09.2020

W dniu 16.09.2020 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna nr 23, tematem spotkania było omówienie postępu prac i robót na budowie oraz problemów występujących na Kontrakcie.
15.09.2020

W dniu 15.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wjazd i wyjazd z budowy, przebudowa drogi powiatowej nr 3466D i drogi gminnej Osiedle XXXV-lecia PRL S3 w km 47+568.12, obiekt WS-31.
14.09.2020

W dniu 14.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wyjazd z budowy, S3 w km 50+661.14, w rejonie obiektu WD-34.
09.09.2020

W dniach 26.08-13.09.2020 r. na terenie budowy wykonywano: Drogi: prace saperskie, prace geozdezyjne, odhumusowanie (sekcja I - 7882 m3, sekcja II - 9113 m3, sekcja III - 11738 m3).
09.09.2020

W dniu 09.09.2020 r. w siedzibie Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy nr 24 i Rada Roszczenia nr 18, tematem spotkania było omówienie postępu prac i robót w miesiącu sierpień 2020 r.
08.09.2020

W dniu 08.09.2020 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wjazd i wyjazd z budowy, przebudowa zjazdu, S3 w km 44+702.77, w rejonie obiektu WD-27.
03.09.2020

W dniu 03.09.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu DK5, S3 w km 37+577,58 węzeł Bolków wjazd i wyjazd z budowy.
02.09.2020

W dniu 02.09.2020 r. odbyło się spotkanie robocze, w którym udział wzięli Kierownik Projektu, Wykonawca i Inżynier Kontraktu. Na spotkaniu omawiano bieżące zagadnienia związane z realizacją kontraktu.
02.09.2020

W dniu 02.09.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu - zamknięcie dróg wewnętrznych na dz. nr 432/1 (obiekt TS-32), dz. nr 433 ob. Gostków.
01.09.2020

W dniu 01.09.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu - zamknięcie dróg wewnętrznych na dz. nr 73/4, 73/6 ob. Nowe Bogaczowice (obiekt PG-29), dz. nr 94/1, 94/3 94/5 ob. Nowe Bogaczowice (obiekt WS-30).
31.08.2020

W dniu 31.08.2020 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu - zamknięcie dróg wewnętrznych na dz. nr 76 ob. Sady Dolne (obiekt WS-22), dz. nr 64, 122,180 ob. Sady Górne (obiekt WS-24).
27.08.2020 - Rozpoczęto budowę S3 pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra z najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce

Symbolicznym wbiciem „pierwszej łopaty” w obrębie węzła Bolków zainaugurowano wszczęcie prac w terenie na budowie kolejnego odcinka drogi ekspresowej S3. Dokładnie w sześć dni po wydaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Tym samym rozpoczyna się realizacja oczekiwanej inwestycji, która przybliża nas do granicy z Republiką Czeską.

Więcej inforamcji na stronie GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/38913/Rozpoczynamy-budowe-S3-pomiedzy-wezlami-Bolkow-i-Kamienna-Gora-z-najdluzszym-pozamiejskim-tunelem-w-Polsce
26.08.2020 - Przekazanie Wykonawcy placu budowy

Dnia 26 sierpnia 2020 r. przekazano Wykonawcy robót plac budowy dla inwestycji – „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”.

Pełna treść komunikatu do pobrania poniżej:

Przekazanie Wykonawcy placu budowy Przekazanie Wykonawcy placu budowy
26.08.2020

Dnia 26.08.2020 r. poprzez Teams odbyło się spotkanie Dyrekcji GDDKiA (Centrala) z Dyrekcją O/Wrocław, Kierownikiem Projektu, Dyrektorem Kontraktu oraz Inżynierem Kontraktu w sprawie realizacji S3 zad III dot. m.in. bieżącej sytuacji na kontrakcie, problemów, roszczeń itp.
21.08.2020

Komunikat

Dnia 21 sierpnia 2020 r. Wojewoda Dolnośląski pismem o sygn. IF-AB.7820.22.2019.ES2 wydał Decyzję nr 11/20 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) – Lubawka o długości około 16,1 km, od km 38+255,00 do km 54+262,82, nazwanej przez Inwestora:

„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”

Wydanie tej decyzji otwiera drogę do wydłużenia trasy S3 o około 16,1 km w nowym śladzie na terenie województwa dolnośląskiego, w powiecie jaworskim, wałbrzyskim i kamiennogórskim, na terenie gmin: Bolków, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Marciszów i Kamienna Góra. Przy okazji budowy powstaną obiekty inżynierskie w tym tunele, wiadukty i mosty.

Droga ekspresowa S3 stanowi element postulowanego korytarza paneuropejskiego – CETC – The Central European Transport Corridor, tj. korytarza transportowego łączącego Skandynawię przez porty Świnoujście – Szczecin z północnymi Włochami przez Czechy i Austrię. Odcinek drogowy tego korytarza przez terytorium Polski będzie przebiegał ze Świnoujścia przez Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Legnicę, Jawor, Bolków do przejścia granicznego w Lubawce. Droga ekspresowa S-3 stanowić będzie główną oś transportową Północ – Południe na terenie zachodniej Polski. Realizacja przedsięwzięcia na odcinku drogi ekspresowej S3 zwiększy dostępność komunikacyjną regionu, skróci czas podróży, zwiększy bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jej powstanie będzie miało bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny i turystyczny dla regionów, stanie się osią ożywienia gospodarczego regionów i miast, w których powstaną nowe strefy ekonomiczne i centra logistyczne umożliwiające pozyskiwanie nowych inwestorów, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Realizacja tej inwestycji przyczyni się także do wykorzystania istotnego potencjału turystycznego Polski północnej i południowej, tworząc ważny szlak turystyczny.

Kalendarium:
Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 17 października 2018 r.
Podpisanie Umowy z Konsultantem: 31 października 2018 r.
Złożenie wniosku o ZRID: 31 października 2019 r.
Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności: 21 sierpnia 2020 r.
Planowany pierwotnie termin zakończenia robót budowlanych: druga połowa 2023 r.

Wartość Kontraktu: 1 536 561 957,32 zł (brutto)
05.08.2020

Dnia 5 sierpnia 2020 roku w siedzibie Inżyniera Kontraktu w Kamiennej Górze odbyła się Rada Techniczna nr 23.
04.08.2020

Dnia 4 sierpnia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pismem sygn. WOOŚ.4222.1.2020.BZ.6 uzgodnił realizację przedsięwzięcia pn.:” „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”.
31.07.2020

Od 03.08.2020 r. Biuro Inżyniera Kontraktu S3 Zadanie III będzie funkcjonowało pod adresem w Kamiennej Górze (kod: 58-400) przy ulicy Stefana Okrzei 3.
W związku z powyższym wszelką korespondencję związaną z Kontraktem należy kierować na wskazany wyżej adres.
30.07.2020

W dniu 30.07.2020 r. w siedzibie GDDKiA we Wrocławiu odbyła się Rada Zadania nr 21 – Tunelowa.
15.07.2020

W dniu 15.07.2020 r. w Sadach Dolnych na zapleczu Wykonawcy odbyła się Rada Budowy nr 22 i Rada Roszczeń nr 16.
10.07.2020

Dnia 10 lipca 2020 r. Dolnośląski Urząd Wojewódzki wystąpił do RDOŚ z informacją o zakończeniu udziału społeczeństwa w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
08.07.2020

W dniu 8 lipca 2020 r. w siedzibie GDDKiA o/Wrocław odbyła się Rada Techniczna nr 23.
26.06.2020

Dzień 26 czerwca 2020 r. był ostatnim dniem udziału społeczeństwa w postępowaniu, w tym o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków dot. procedowania wniosku wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82”.
26.06.2020

W dniu 26 czerwca 2020 r. Wykonawca przekazał do RDOŚ wnioski o wydanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących roślin/grzybów oraz zwierząt objętych ochroną.
24.06.2020

W dniu 24.06.2020 r. w siedzibie GDDKiA/o Wrocław odbyła się Rada Zadania nr 20 – Tunelowa.
17.06.2020

W dniu 17.06.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 21 i Rada Roszczeń nr 15.
03.06.2020

W dniu 03.06.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 22.
03.06.2020

W dniu 03.06.2020 r. w siedzibie GDDKiA Wrocław odbyło się spotkanie, którego tematem był tunel TS-32, geologia, równoważność wentylatorów oraz sprawy finansowe Kontraktu.
29.05.2020

W dniu 29.05.2020 r. na stronie https://bip.duw.pl/bip/obwieszczenia/wnioski-o-wydanie-i-de/3579,2020.html ukazało się Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 maja 2020 roku zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi ekspresowej S3 Legnica (A4) - Lubawka długości około 16.1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82 nazwanego przez Inwestora: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, Zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości około 16,1 km od km 38+255,00 do km 54+262,82” w ramach postępowania wszczętego z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika Pana Radosława Lorensa, mającego na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla wskazanego zamierzenia budowlanego (szczegóły w załączonym dokumencie).

Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego
27.05.2020

W dniu 27.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Zadania nr 19 - Tunelowa.
25.05.2020

W dniu 25.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w sprawie realizacji Zadania z udziałem Dyrekcji GDDKiA /Centrala/, Dyrekcji GDDKiA o/Wrocław, Kierownika Projektu, Dyrektora Kontraktu i Inzyniera Kontraktu. Na spotkaniu omówiono bieżącej sytuacji na Kontrakcie, stanu roszczeń, powiadomień o roszczeniach, zaawansowania Poleceń Zmiany i Aneksów do Umowy z Wykonawcą robót.
13.05.2020

W dniu 13.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Budowy nr 20 i Rada Roszczeń nr 14.
06.05.2020

W dniu 06.05.2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się Rada Techniczna nr 21.
29.04.2020

W dniu 29.04.2020 r. odbyła się w formie wideokonferencji Rada Zadania nr 20 - Tunelowa.
28.04.2020

W dniu 28.04.2020 r. w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie koordynacyjne dla kontraktów S3 Zadanie III i S3 Zadanie IV. Tematem spotkania było wyjaśnienie spraw związanych z realizacją spraw na styku kontraktów [zrzut wody] i realizacją kabla zasilającego tunel TS-32 i TS-26 w części zlokalizowanej na odcinku Zadania IV. Spotkanie odbyło się pomiędzy Wykonawcami Zadań III i IV przy udziale Inżyniera Kontraktu i Kierownika Projektu.
27.04.2020

W dniu 27.04.2020 r. Wojewoda Dolnośląski wydał postanowienie o odstępstwie dla tunelu TS-26.

Postanowienie Wojewody Dolnośląskiego
22.04.2020

W dniu 22.04.2020 r. odbyła się w formie wideokonferencji Rada Budowy nr 19/Rada Roszczeniowa nr 13. Na spotkaniu poruszono tematykę postępu prac projektowych i robót, wpływ pandemii Covid-19 na kontrakt, sprawy roszczeń oraz finansowe kontraktu.
08.04.2020

W dniu 08.04.2020 r. odbyła się w formie wideokonferencji Rada Techniczna nr 20, której tematem były system wentylacji w tunelu, rozwiązania bezpieczeństwa medycznego oraz analiza ryzyk.
25.03.2020

W dniu 25 marca w formie wideokonferencji odbyła się Rada Zadania nr 17 – tunelowa.
19.03.2020

W dniu 19.03.2020 r. ze względu na panujące ograniczenia spowodowane korona wirusem, odbyła się Rada Budowy nr 18 / Rada Roszczenia nr 12 w formie wideokonferencji, tematem spotkania było omówienie postępu prac projektowych za miesiąc luty 2020.
19.03.2020

W dniu 19.03.2020 r. Projektant przekazał wyjaśnienia do RDOŚ.
18.03.2020

W dniu 18.03.2020 Wykonawca mając na uwadze konieczność wprowadzenia działań niezbędnych do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) wprowadził działania:

  1. Kontynuacja pracy z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności przy zachowaniu zaleceń władz sanitarno-epidemiologicznych.
  2. Kontakt z przedstawicielami Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych.
  3. Rady Budowy i Rady Techniczne za pośrednictwem wideokonferencji.
  4. Powyższe działania obowiązują do odwołania.16.03.2020

W dniu 16.03.2020 Inżynier Kontraktu mając na uwadze konieczność wprowadzenia działań niezbędnych do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem skutków zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) podjął następujące ustalenia:

  1. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań związanych z realizacją Kontraktu wymagających bezpośredniego kontaktu przedstawicieli stron Kontraktu. Zaleca się, aby wszelkie spotkania odbywały się w formie telekonferencji lub wideokonferencji.
  2. Przekazywanie korespondencji związanej z realizacją Kontraktu w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email.
  3. Niezwłocznego przekazywania Stronom Kontraktu informacji o przypadkach wystąpienia zakażenia lub choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu skierowanego do realizacji Zadań kontraktowych.
  4. Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 16.03.2020 r. do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego.12.03.2020

W dniu 12.03.2020 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ponownie wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia kwestii dotyczących Raportu Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko (ponowna ocena).
04.03.2020

W dniu 04.03.2020 r. w siedzibie GDDKiA o/Wrocław odbyła się Rada Techniczna nr 19.
26.02.2020

W dniu 26.02.2020 r. w Biurze Budowy Kontraktu S3 PORR S.A. w Sadach Dolnych odbyła się Rada Tunelowa.
20.02.2020

W dniu 20.02.2020 r. w siedzibie GDDKiA o/Wrocław odbyła się Rada Budowy nr 17 oraz Rada Roszeń nr 11.
12.02.2020

W dniu 12.02.2020 r. w siedzibie Zarządzającego Tunelem tj. Oddziału GDDKiA we Wrocławiu odbyło się spotkanie koordynacyjne Wykonawcy Robót z przedstawicielami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawicielami Służb Ratunkowych, Mundurowych, Zarządzającego Tunelem oraz Urzędnikiem Zabezpieczenia Tunelu.

Celem spotkania była koordynacja działań jednostek mających docelowo zabezpieczyć eksploatację tuneli drogowych TS26 i TS32 oraz ustalenie składu osobowego Zespołu ds. bezpieczeństwa tuneli TS26 i TS32. Zgodnie z zapisami wykładni prawa za nadzór nad przygotowaniem, realizacją oraz eksploatacją elementów bezpieczeństwa tuneli drogowych odpowiadają Wojewoda wraz ze Służbami Ratunkowymi i Policją, Zarządzający Tunelem oraz Urzędnik Zabezpieczenia Tuneli.

W trakcie spotkania uczestnikom zostały przedstawione elementy bezpieczeństwa i wyposażenie przewidziane do realizacji w obu tunelach. Wykonawca zaprezentował przyjęte rozwiązania projektowe/konstrukcyjne oraz plany związane z realizacją robót tunelowych.

Szczegóły na stronie:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36616/Spotkanie-koordynacyjne-w-sprawie-bezpieczenstwa-w-tunelach-na-S3
12.02.2020

W dniu 12.02.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA) odbyła się Rada Zadania nr 16.
07.02.2020

Informujemy, że lokalizacja Biura Budowy uległa zmianie. Nowy adres Biura Budowy to:

PORR S.A.
Biuro Budowy Kontraktu S3
Zadanie III Odcinek Bolków - Kamienna Góra
Sady Dolne 11E
59-420 Bolków
04.02.2020

W dniu 04.02.2020 Wojewoda Dolnośląski Wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o uzgodnienie warunków dla budowy trasy S3 Zadanie III.
29.01.2020 - Rada Zadania nr 15

W dniu 29.01.2020 w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA) odbyła się Rada Zadania nr 15 (Tunelowa), na spotkaniu zostały zaprezentowane przez Głównego Projektanta Tunelu TS-26 rozwiązania dotyczące technologii drążenia Tunelu.
24.01.2020 - Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

W dniu 24.01.2020 Wojewoda Dolnośląski wydał Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na Wniosek o wydanie decyzji ZDRID, złożony w dniu 31 października 2019 r. przez Inwestora GDDKiA.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
21-22.01.2020 - II Polskie Forum Tunelowe

W dniach 21-22 styczeń br. we Wrocławiu odbyło się II Polskie Forum Tunelowe organizowane przez Polski Kongres Drogowy przy udziale GDDKiA O/Wrocław. Jednym z głównych tematów Forum był projektowany tunel drogowy TS-26 w ciągu drogi S3 Bolków – Kamienna Góra Północ. Podczas spotkania prezentację prowadzili między innymi:
- Pani Lidia Markowska - dyrektor oddziału GDDKiA we Wrocławiu w temacie "Inwestycje tunelowe na terenie działania Oddziału GDDKiA we Wrocławiu",
- Pan Michael Proprenter, IC-Consulenten, główny projektant tunelu TS-26 w temacie "Wyzwania w projektowaniu tunelu drogowego TS26 w ciągu drogi S3 Bolków – Kamienna Góra Północ".

Link do relacji: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36384/II-Polskie-Forum-Tunelowe-odbylo-sie-we-Wroclawiu
15.01.2020 - Rada Budowy nr 16 / Rada Roszczenia nr 10

W dniu 15.01.2020 w siedzibie Zamawiającego odbyła się Rada Budowy nr 16 i Rada Roszczenia nr 10.
Pozostałe informacje - Archiwum - ⇅